BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dewi Prysor DW2416
Tristwch, digrifwch a dychryn - yn hoelio cynulleidfa
 • Adolygiad Alwyn Gruffydd o gynhyrchiad Llwyfan Gogledd Cymru o Dewi Prysor DW2416

  "Rydan ni'n deulu unwaith eto."
  Dyna oedd geiriau hapus Gwyneth Williams wrth y dorf o 200 a mwy o gefnogwyr oedd wedi ymgynnull y tu allan i Lys y Goron, Caernarfon toc wedi pump o'r gloch ar brynhawn Sadwrn cyntaf mis Mawrth, 1993.

  Ychydig funudau cyn hynny, yn y llys, dyfarnwyd ei mab, Dewi Prysor Williams, yn ddieuog o gynllwynio i achosi ffrwydradau.

  Roedd hynny bedwar mis ar ddeg ers cipio'r llanc pump ar hugain oed o'i gartref yn Bronaber ger Trawsfynydd gan dditectifs yn ymchwilio i Ymgyrch Losgi Meibion Glyndŵr.

  Pedwar mis ar ddeg hunllefus.
  Pedwar mis ar ddeg oedd i daflu cysgod trwm a pharhaol dros fuchedd Dewi Prysor Williams.
  A'r pedwar mis ar ddeg hynny yw sail cynhyrchiad blaengar diweddaraf Llwyfan Gogledd Cymru; Dewi Prysor DW2416- rhif Dewi Prysor o dan glo.

  Onestrwydd anghyfforddus
  Dewi Prysor ei hun yw'r awdur.
  Ei hanes o, drwy ei lygad o, ydi o.

  Weithiau'n drist, weithiau'n ddigri. Weithiau'n ddychryn. Weithiau'n hynod sensitif. Mae elfen gref o gatharsis hen ffasiwn yma sy'n mynnu sylw ac yn esgor ar ymateb.

  Ond nid melodrama mo Dewi Prysor DW2416.
  Mae yma onestrwydd anghyfforddus yma sy'n pigo'r cydwybod - yn brathu i'r byw.

  Neges i'w fab
  Monolog yw Dewi Prysor DW2416 sydd wedi'i lleoli mewn ystafell wely glawstroffobig (nid annhebyg i gell carchar) yn dilyn yr achos llys yng Nghaernarfon.

  Yn y cynhyrchiad mae Dewi Prysor yn paratoi neges ar ffurf fideo i'w fab, Owain, sydd eto i'w eni.

  Mae'n trafod achau'r ddau. Mae'n sôn am y gwerthoedd creiddiol a berthynai i'w teulu ac a drosglwyddir o genhedlaeth i genhedlaeth.

  Amddiffyn y gwerthoedd hynny a arweiniodd at ei arestio a'i gadw yn y ddalfa ar gam meddai'r tad arfaethedig wrth ei fab arfaethedig.

  Yn Dewi Prysor DW2416 ceir llun o fywyd carcharor yn disgwyl ei dynged ynghyd â disgrifiadau, dirdynnol ar adegau, o'r agweddau annynol a berthynai i garcharorion a'u gwarchodwyr fel ei gilydd, ac fel y gall y mwyaf gwâr, mewn sefyllfa o'r fath, gwympo, heb feddwl bron, i drobwll ffiaidd a chreulon.

  Limrigau a stompiau
  Ar nodyn ysgafnach daw yn amlwg yn ystod Dewi Prysor DW2416 i'r carchariad ysgogi Dewi Prysor i ddarganfod ei ddoniau llenyddol.

  Ers hynny'n sicr bu'n hynod gynhyrchiol ac mae ei limrigau erbyn hyn, wrth gwrs, yn uchafbwynt stompiau'r wlad ac fe gyhoeddwyd detholiad ohonynt gan Wasg carreg gfwlach, Limrigau Prysor.
  Mae yna nofel a ddechreuwyd y tu ôl i'r bariau hefyd ar y gweill.

  Ysgytwol a dewr
  Ond nid drama am garchariad yn unig sydd yma.
  awn lawer iawn mwy na hynny wrth i Dewi Prysor fwrw ei fol gerbron y byd gan drafod ei ofnau mwyaf dyfnion, ei obeithion a'i ddyheadau.
  Does yna ddim ymatal. Mae'n ddrama ysgytwol.
  Mae'n ddrama ddewr iawn. Dyfrig Evans, prif leisydd y grŵp pop Topper ac un o'r prif gymeriadau y gyfres deledu Emyn Roc a Rôl, sy'n chwarae rhan Dewi Prysor, ac mae o'n berfformiad meistrolgar.

  Llwyddodd i fynd dan groen y cymeriad yn gelfydd o ran llais, ystum ac ymarweddiad.

  Prin na thaerwn ar adegau mai Dewi Prysor ei hun oedd ar y llwyfan cymaint y tebygrwydd.

  Llwyddodd hefyd gadw'r gynulleidfa ar flaenau'u seddi gydol yr awr a chwarter a barodd y cynhyrchiad. Pob gair fel cloch. Pob symudiad i bwrpas.
  Perfformiad campus yn wir.

  Llongyfarch creadigrwydd
  Cyfarwyddwr Dewi Prysor DW2416 yw Ian Rowlands ac mae yntau hefyd i'w longyfarch ar ei ddehongliad a'i greadigrwydd.

  Mae yna 12 sgrîn deledu yn rhan o'r set ar y llwyfan - pob un yn cofnodi'r hyn sy'n cael ei recordio ar gamera.

  Daw cyfarpar i'w oed pan fo sŵm y camera ar waith. Sŵmio i fewn i atgyfnerthu angerdd. Sŵmio allan er mwyn lleddfu'r angerdd hwnnw.
  Effeithiol odiaeth.

  Unwaith yn unig y defnyddir cyfarpar playback yr offer recordio a hynny er mwyn ail ddangos golygfa fwyaf cignoeth y cynhyrchiad.

  Buasai defnyddio'r un tric ddwywaith wedi bod yn orddefnydd ac yn colli'r effaith a fwriadwyd.

  Bu'r goleuo hefyd yn hynod effeithiol ar adegau i gyfleu naws ac chreu awyrgylch

  Doniol o amlwg
  Os oes beirniadaeth ar y cynhyrchiad o gwbl yna mae fy llach at yr effeithiau sain.
  Teimlwn eu bod bron yn ddoniol o amlwg ar adegau ac yn tynnu oddi wrth ddifrifoldeb a dwyster gweddill y cyflwyniad.

  Mae angen cynildeb os yw sain i gyfrannu'n deilwng tuag at greu'r emosiwn dramatig pwrpasol.

  Cymaint o rym
  Ond ar ôl dweud hynny mae Dewi Prysor DW2416 yn brofiad theatrig digamsyniol o ran y sgript, yr actio a'r llwyfannu.

  Cymaint yw grym y ddrama yr eisteddodd y gynulleidfa y bum i'n rhan ohoni yn Theatr Ardudwy, Harlech, yn llonydd yn eu seddi ar ddiwedd y perfformiad.

  Roeddynt yn methu â symud - yn syfrdan gan yr hyn oeddynt wedi ei weld a'i glywed.

  Ni wn pryd y gwelais i ymateb o'r fath gan gynulleidfa o'r blaen.

  Ar ddiwedd y ddrama mae Dewi Prysor yn llawn gobaith am y dyfodol ac am deithio i weld mam ei fab er mwyn ceisio ail gynnau'r fflam.

  Fe wyddys erbyn hyn iddo lwyddo yn ei ymdrechion. Mae'r ffiol yn llawn a'r llun yn gyfan.
  Maen nhw yn deulu unwaith eto.

  Gweddill y daith:
 • Rhagfyr 1 a 2 Theatr Gwynedd, Bangor
 • Rhagfyr 5 Canolfan Gymunedol, Llanrwst
 • Rhagfyr 9 Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug
 • Rhagfyr 10 Galeri, Caernarfon
 • Rhagfyr 12 Lleoliad iiw gadarnhau
 • Rhagfyr 15 Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
 • Rhagfyr 17 Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Llwyfan Gogledd Cymru
  Limrigau Prysor - adolygiad


  cyfannwch

  Deiniol Thomas
  Mae cynhyrchiad oedd i fod yn Llanrwst ar Rhagfyr 5ed, bellach yn cael ei gynnal yn Neuadd Goffa Ysbyty Ifan ar nos Fercher, Rhagfyr 7fed am 7:30pm.

  Gweddill y Daith
  Wedi newid i: Rhagfyr 1af + 2il - Theatr Gwynedd, Bangor Rhagfyr 7fed - Neuadd Goffa, Ysbyty Ifan Rhagfyr 9fed - Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug Rhagfyr 10fed - Galeri, Caernarfon Rhagfyr 12fed - Yr Institute, Llanfair Caereinion Rhagfyr 14eg - Theatr Twm O’r Nant, Dinbych Rhagfyr 15fed - Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Rhagfyr 17eg - Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy