BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
AnnMarat - Sade: dyddiadur actores
Bath, cyllyll a chodi ofn
Bu Ann Barker, a chwaraeai ran Catherine a chwaraeai ran Charlotte Corday yn y ddrama, yn cadw dyddiadur yn arbennig ar gyfer BBC Cymru'r Byd.
Dyma ei hargraffiadau hi o'r cynhyrchiad anturus yng Ngharchar Biwmares.


Dydd Mercher, Ebrill 13:
Draw â ni am Sir Fôn, gydag oes o ymarferion o'n blaenau...fel oes o garchar!

Roedd hi'n lwcus mod i wedi cofio gwisgo'n gynnes, gan fod carchar Biwmares yn oerach nag oeddwn i'n ei gofio.

Fel person ofnus, roedd hi'n anodd gen i gredu mai'r ffaith mai'r drysau agored oedd yr unig reswm ei bod hi mor anioddefol o oer yno.

Mae rhai o'r myfyrwyr eraill wedi bod yn tynnu nghoes i, gyda'u storiau a'u herthyglau ar hanes ysbrydion yn y carchar...eitha gwaith â nhw os bydda nhw'n cael eu dal yng nghwmni un o ysbrydion yr hen adeilad!

Mae'r capel ei hun yn anhygoel, ac mae'r syniad o lenwi'r ystafell gyda chynifer o gast, a chynulleidfa o 32 yn gyffrous dros ben.

Mae cael dweud wrth deulu a ffrindiau mod i'n treulio pob eiliad rydd sydd gen i yng ngharchar Biwmaris yn ymarfer fy rhan fel merch sydd 'off i phen' mewn ysbyty meddwl, sy'n chwarae rhan llofrudd yn y chwyldro Ffrengig yn dipyn o beth.
Ymlaen â'r ymarfer...

Dydd Mercher, Ebrill 20:
Ym Miwmaris am y pnawn, yn cael trefn ar gychwyn y cynhyrchiad.
Mae'n syniad ffantastig, yn creu andros o argraff arna i wrth grwydro'r celloedd fel bydd y gynulleidfa yn ei wneud.

Mae crwydro'r carchar yn gyfle i fusnesu o gell i gell. Mae cael gweld a chlywed y "cleifion" yn eu cyflyrau meddwl ac yn eu trallod yn fy aflonyddu i.

Dwi'n trio meddwl sut effaith fydd y profiad yn ei gael ar y gynulleidfa fydd yn llwyr anymwybodol o strwythr y cynhyrchaid.

Mae'r actorion wedi gweithio'n arbennig o dda ar eu rhannau - mae'n gofyn am lawer o ddychymyg a byrfyfyrio. Mae gen i edmygedd mawr tuag atynt, mae ambell ymwelydd yn y carchar ei hun yn eithaf busneslyd ac am gael gwybod mwy am ein prosiect ni.

Dwi'n dal ddim yn siwr iawn sut mae nhw'n mynd i ffitio 32 o gynulleidfa a'r holl actorion i'r capel bychan... a'r bath !

Dydd Iau, Ebrill 21:
Rhoi trefn ar ddiwedd y cynhrchiad oedd ffocws ymarfer heddiw.

Mae pawb yn cynnig pob math o syniadau - mae'n broses ofalus, ond mor allweddol yw penderfynu ar y syniad fydd yn creu'r effaith orau.

Nid cynhyrchaid arferol mo hwn ac mae na feddwl mawr wedi mynd iddo, nid yn unig ar ran y cyfarwyddwr, ond ar ran yr actorion yn ogystal.

Boddi De Sade yw'r nod gan y clefion yn y cynhyrchaid hwn, wedi iddynt droi arno mewn modd treisgar iawn.

Gyda chyn lleied o lwyfan, a chyn gymaint o actorion mae'n her i ddefnyddio pawb a phopeth i bwrpas effeithiol.

O'm safbwynt i, sydd yn chwarae rhan y lleian, Charlotte Corday, rwyf wedi bod â rhan allweddol yn natblygiad y blerwch a'r anhrefn, wrth imi ddatgelu'r gyllell finiog sydd wedi ei rhoi yn fy llaw gan De Sade ei hun.

Er i'r cyfan gael ei ymarfer gyda chyllell anweladwy, rwyf erbyn hyn yn fygythiad i'r 'bobl fawr' ac i staff yr ysbyty.

Ein bwriad yw "troi ar y rhai sy'n rhoi arf yn ein dwylo", gan wneud i'r gynulleidfa aros mewn ofn i weld beth ddaw o'r sefyllfa yr ydym wedi ein canfod ein hunain ynddi hi.

Dydd Sadwrn Ebrill 23:
Tynnu lluniau heddiw, cyllyll a dillad llwyd; yn gyfle i ymarfer yn ysbryd y cyfan.

Da' ni'n dal i godi ofn ar ymwelwyr, mae hynny'n ddoniol erbyn hyn!

Maen nhw'n hoff o fusnesu ond os ydym yn eu croesawu i gael golwg ar y broses, maen nhw'n gweld y cyllyll a'r holl gyflyrau meddwl ac yn ffoi am y drws cyn i ni fedru dweud 'dewch i mewn.'

Dydd Sul Ebrill 24:
Rhedeg reiat oedd ar dop yr agenda heddiw - hynny mewn modd trefnus ac effeithiol.

Sôn yr ydw i am ddiweddglo'r cyhyrchiad, ac mae'n dipyn o her i'w ymarfer.

Rhaid aros tan wedi pump o'r gloch i ymarfer y rhan yma, pan fo ymwelwyr y carchar wedi mynd am adref, rhag i ni godi ofn mawr arnynt; mae'r sŵn yr ydym ni'n ei greu yn anhygoel a dweud y lleiaf.

Creu'r syniad o ryddhau cleifion eraill yw'r dasg, mae angen rhedeg o'r capel mewn cyffro a phanig llwyr, rhedeg drwy'r carchar gan daro drysau'n ffyrnig, canu'r gloch, gweiddi bod rhyddid i'w gael, a rhedeg gan sgrechian cymaint ag y gallwn ni am y drws ffrynt a'i gau yn glep ar ein holau, gan adael y gynulleidfa mewn anesmwythder llwyr.

Dydd Llun, Ebrill 25:
Does dim llawer o amser i fynd bellach. Mae heddiw wedi bod yn gyfle i mi a Rhys sydd yn chwarae rhan Duperret, ymarfer y berthynas rhwng ein cymeriadau, Rhys fel gwarchodwr llawn atgasedd, a minnau fel claf, sydd wedi ymosod ar leian yn y gorffennol gan iddi gredu ei bod hi yn ferch i'r diafol.

Mae'n berthynas gymhleth iawn, ond mae'r profiad yn un arbennig iawn. Rwy'n perfformio yng nghysgod Rhys, sydd yn credu fod ganddo bob pŵer drostai nes mod i'n datgelu'r gyllell finiog sydd gen i.

Oes min ar y gyllell? Rwy'n treulio llawer iawn o amser yn ystod y cynhyrchiad yn edrych drwy'r ffenestr. Dydw i ddim yn rhan o'r corws, tydyn nhw ddim yn fy nabod i, rwy'n glaf peryg iawn, ac mae'n debyg fy mod i wedi ymarfer y ddrama ei hun ar wahân i bawb arall, mae ganddynt ofn mawr ohona i.
Mae'r naws sy'n cael ei greu drwy berthynas cymeriadau yn y cynhyrchaid yn debygol o aflonyddu, ac er bod fy nghefn wedi troi oddi wrth y cyfan, mae'r teimlad o anhrefn a chyffro yn berwi yndda i fel actores, er fy mod yn ddigon diffrwyth a dideimlad fel claf.

Nos Fawrth, Ebrill 26:
Yr ymarfer gwisg oedd heno, a dwi'n teimlo iddo fod yn un llwyddiannus dros ben.

Roeddwn i'n teimlo'n falch iawn o bawb oedd ar y 'llwyfan', am ein bod bob un wedi rhoi o'n gorau, a chan feddwl mai dyma'r tro cyntaf i ni gael rhediad iawn o'r cyfan gyda gwisgoedd, cyllyll, a bath llawn dŵr coch, roedd hi'n andros o deimlad anhygoel cael bod yn rhan o'r cyfan.

Mae yna sawl peth mae angen i ni weithio arno cyn perfformiad nos yfory, ond dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy.

Nos Fercher, Ebrill 27:
Y perfformiad cyntaf.
Er ychydig o broblemau technegol ar ddechrau'r cynhyrchiad, roedd y cyfan wedi llifo'n gyflym iawn.

Yn rhy gyflym efallai ond posib mai'r adrenalin ynom fel actorion oedd yn ein gwthio yn ein blaenau.

Y tro hwn roedd seti'r capel yn llawnach nag roeddem erioed wedi'u gweld nhw o'r blaen ac o wrando ar y cyfan, er yn edrych drwy'r ffenestr, roedd hwn yn berfformiad gwahanol i neithiwr.

Er inni dderbyn canmoliaeth, dwi'n teimlo fod y cyfan wedi fflio heibio heb i ni lwyr werthfawrogi'r cyfle mai dyma ein perfformiad cyntaf ni, ein cyfle cyntaf ni fel actorion i ddangos yr holl waith caled oedd wedi mynd i'r cyfan.

Posib ein bod yn canolbwyntio gormod ar cael y cyfan yn 'gywir' yn hytrach na chreu'r naws cywir. Gobeithio byddaf yn teimlo'n well ar ôl perfformiad nesaf.

Nos Iau, Ebrill 28:Perfformiad llawer gwell gyda phob un ohonom wedi rhoi mwy na chant y cant yr un i'r perfformiad yma, gyda'r bwriad o herio'r 'second night blues'.

Ann Roeddwn wir yn teimlo'n falch o gael bod yn ran o dîm a weithiodd mor arbennig o galed i greu rhywbeth a wefreiddiodd y gynulleidfa.

Roeddwn wir wedi mynd i deimlad y cyfan fel claf heno, ac yn ymateb fel y byddai fy nghymeriad, Catherine, yn ymateb, a llwyddais i ddychryn yr actorion ac aelodau'r gynulleidfa gyda nghyllell finiog.

Roedd yr anhrefn yn amlycach tro hyn, ac hefyd y panig llwyr o'r eisiau rhyddid yn bob un ohonom ni yn enwedig tua'r diwedd.

"Dial da ni isho," a dyna'n wir gawsom ni, a gobeithio y bydd y wefr honno yn ein gyrru yn ein blaenau ar gyfer ein perfformaid olaf.

Bydd hi'n eithaf trist gadael Biwmaris am y tro olaf, ond bu'n brofiad fydd yn sicr yn aros yn y cof... ac yn un na fydd y gynulleidfa a'n cefnogodd ni yn ein anghofio'n sydyn iawn.

Cysylltiadau Perthnasol
Adolygiad o'r cynhyrchiad
Lluniau


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy