BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lliwiau posterMythau Mawreddog y Mabinogi
Aolygiad o gynhyrchiad Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
 • Adolygiad Nic Ros o Mythau Mawreddog y Mabinogi gan Manon Eames. Cynhyrchiad dwyieithog Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Cyfarwyddwr, Tim Baker. Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth. Medi 6, 2008.


 • Mab a merch yn meddiannu'r mythau
  Mythau Mawreddog y Mabinogi yw ffrwyth cyntaf Tim Baker, Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr Clwyd a chyn gyfarwyddydd Theatr Gorllewin Morgannwg, fel pennaeth newydd Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

  Yn dilyn teyrnasiadau Firenze Guidi a Greg Cullen, dyma'r dwylo Cymreiciaf ar lyw Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

  Dyma hefyd ymdrech efallai i bontio eithafion cymharol y ddau yna. Rhwng arbrofion gofod a phroses Guidi, a'i hamarch cymharol at y testun, a chefndir Cullen a oedd, fel dramodydd yn gyntaf, yn dechrau os nad yn gorffen gyda'r gair ysgrifenedig, y mae anian theatrig Baker, ac mae ei gynlluniau at y dyfodol sy'n cynnwys ysgrifenwyr ifainc, yn ddychmygus ac uchelgeisiol.

  Uchelgais theatrig
  Arwydd o uchelgais theatrig yw dewis chwedlau sy'n llawn creaduriaid a bydoedd cyfarwydd ac anghyfarwydd fel ei gilydd ac yn cael eu britho gan drawsffurfiannau gwahanol.

  Ni ellir glynu wrth naturiolaeth yma. Waeth ba mor werthfawr yn llenyddol yw fersiwn Saunders Lewis o Blodeuwedd, nid yw'n gallu ein digolledu am yr hud a'r dirgelwch sydd wrth wraidd y stori.

  Yma mae'r pwyslais bron yn llwyr ar y bobl ifanc i ddangos bodau a bydoedd newydd, a thalp gweddol sylweddol o'u hamser hyfforddiant wedi ei dreulio ar goriograffio'r anifeiliaid a chreaduriaid.
  Amser gwerth chweil heb os.

  Y dehongliadau haniaethol yma oedd un o uchafbwyntiau'r cyflwyniad caboledig hwn, gyda chynhyrchiad ysblennydd Terry Hands o Equus yn Theatr Clwyd yn 1997 yn ddylanwad tebygol o ran y symudiadau a chynlluniau'r penwisgoedd.

  Yn wir, ac eithrio'r penderfyniad i geisio rhyw fath o realaeth ar gyfer ambell ymladdfa, llwyddiant digamsyniol oedd y symud barddonol a disgybledig.

  Y llwyfan
  Syml - ac eto trawiadol - yw'r cynllun llwyfan, sy'n gymharol wag er mwyn i'r hanner cant o berfformwyr ei feddiannu.

  Cylch troi ar ganol y llwyfan yw un o'r ychydig ddyfeisiadau a ddefnyddir. Crëir awyrgylch ar ddechrau'r ddau hanner gyda iâ sych a gwneir defnydd helaeth o gysgodion er mwyn lleihau'r busnes llwyfan: rhaid cofio y cyflwynir pedair cainc yma.

  Crogir cefnlen yn arddull Mark Rothko i gyfleu naws niwlog y drydedd gainc ond fel arall llu o bobl ifainc a'u tonnau egni sy'n llenwi'r llwyfan.

  Ychwanega'r gwaith technegol at waith y perfformwyr yn hytrach na thynnu'n sylw oddi wrthynt.

  Cynhyrchiad arall
  Wrth ysgrifennu'r adolygiad hwn, rwy'n gwrando yn hollol fwriadol ar Diwrnod i'r Brenin, caneuon Geraint Jarman ar gyfer cynhyrchiad Moving Being o'r Mabinogi yn yr Wythdegau, atgof clywedol o gynhyrchiad uchelgeisiol dwyieithog arall.

  Roedd cerddoriaeth yn rhwym o fod yn rhan annatod o gynhyrchiad gweledol a chorfforol ac er nad oedd presenoldeb y caneuon yn fy nhyb i yn ychwanegiad dilys, er gwaethaf eu safon uchel, roedd cerddoriaeth Dyfan Jones yn sail i rai o olygfeydd cryfaf y cynhyrchiad, lle mae'r symud, y gerddoriaeth a'r cynllunio'n uno'n brofiad theatrig llesmeiriol.

  Neb yn wael
  Safon uchel iawn a gafwyd gan y perfformwyr i gyd bron ac er yn berfformiad prynhawn - gydag un nos i ddod - roedd y perfformwyr yn broffesiynol iawn gydag ond ychydig iawn o giledrych tuag at y gynulleidfa er enghraifft.

  Teg dweud nad oedd neb yn wael - a pha mor aml y gellir dweud hynny pan fo mwy na dwsin ar lwyfan?

  Mae pob ohonynt yn haeddu canmoliaeth, a braidd yn annheg fyddai enwi unigolion - ond annhegwch a barn unigol yw natur adolygiad:

  Yn y Corws - Y Breuddwydwyr - fe gafwyd ffocws llwyr gydag ambell unigolyn megis Hannah Good a Dafydd-Llyr Thomas yn amlygu'u hunain.

  O ran y rhai mwy amlwg, roedd Owain Gwynn fel Pwyll yn gadarn ac aeddfed, a Ryan Lane fel Gwawl yn ennyn dim cydymdeimlad, fel sydd eisiau.

  Roedd ymroddiad Gwenllian Higginson wedi tynnu sylw hyd yn oed cyn iddi gamu o'r Corws i roi cig a gwaed i Cigfa.

  Siôn Alun Davies fel Gwydion oedd un o uchelbwyntiau clir y pnawn: dyma actor sydd a'i osgo a'i edrychiad yn dwyn i gof Llŷr Ifans, ac sy'n meddu ar egni anarchaidd y brodyr Ifans.

  Mae gan y gŵr ifanc yma o Gaerdydd y gallu i ddifrifoli hefyd, ac fe all hynny osgoi iddo gael ei gastio'n feunyddiol fel ffŵl.

  Dylid pwysleisio ieuenctid y cast oll, ac mai proses sydd byth yn diweddu yw datblygiad actorion.

  Mae'n deg nodi fod gwendid lleisiol mewn ambell le, ond fe all hyn newid yn weddol sydyn gyda rhaglen hyfforddiant drylwyr.

  Y Gymraeg
  Cwyn cyn cloi: ar ei waethaf roedd y defnydd o'r Gymraeg yn ymylu ar docenistiaeth.

  Tim Baker y cyfarwyddwr a Manon Eames, yr awdur. Mae'n wir nad oes modd diwallu dymuniadau pawb a bod dwyieithrwydd yn dalcen caled ofnadwy nad yw neb efallai wedi llwyddo i'w dorri yn y theatr Gymraeg ond efallai byddai modd cyflwyno rhai o'r chwedlau yn iaith y nefoedd ac eraill yn y Saesneg - ond byddai hynny wedyn yn golygu castio yn ôl gallu ieithyddol.

  Dyma sy'n digwydd, wrth gwrs, wrth gastio yn y theatr broffesiynol.

  Mae'r straeon, wrth gwrs, yn rhai Cymraeg ac efallai y byddai cynhyrchiad cwbl Saesneg yn teimlo'n warth ond gydag ailsefydlu / ailwampio Theatr Ieuenctid yr Urdd mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru angen meddwl ynghylch ei chyfrifoldeb at y Gymraeg.

  Na, nid oes yn rhaid wrth ddau gynhyrchiad gan ThGIC. Yn sicr roedd Cymry Cymraeg yn gymaint rhan o'r cast ag erioed eleni, a braf gweld hynny.

  Mae amserlen y ddau gwmni yn golygu nad oes yn rhaid i'n pobl ifainc ddewis rhwng y ddau, a mae hynny'n bwysig am fod natur y prosiectau'n wahanol.

  Gwibio
  Serch hynny, cynhyrchiad gwefreiddiol a gweledol, a gwibiodd dwy awr a hanner heibio.

  Anodd iawn yw cydbwyso proses a chynnyrch wrth weithio gyda phobl ifainc am gyfnod penodol a chymharol fyr ond fe welsom yma dystiolaeth gadarn o waith unigol a grŵp. Mae'n anghredadwy bron mai mewn mis yn unig y crëwyd y cyfanwaith hwn.

  Ffodus iawn yw'r bobl ifainc yma o gael treulio amser yn nwylo proffesiynol Baker a'i dîm, a dyma greu uchafbwynt cynnar yn eu gyrfaoedd. Gobeithio y bydd rhain yn parhau i boblogi llwyfannau Cymru, a ni'r gynulleidfa fydd yn ffodus wedyn.
  Disglair yw'r dyfodol.

  Y daith
 • Gwener 5 Medi 1.00pm a 7.30pm - Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 01970 623232
 • Sadwrn 6 Medi 2.30pm a 7.30pm - Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 01970 623232
 • Mawrth 9 Medi 7.30pm - Clwyd Theatr Cymru 0845 330 3565
 • Mercher 10 Medi 1.00pm - Clwyd Theatr Cymru 0845 330 3565
 • Gwener 12 Medi 1.00pm a 7.30pm - Sherman, Caerdydd 029 2064 6900
 • Sadwrn 13 Medi 2.30pm a 7.30pm CIC - Sherman, Caerdydd 029 2064 6900


 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy