BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ymarfer ar gyfer y cynhyrchiadLlyfr Mawr y Plant
Adolygiad Alwyn Gruffydd

 • Adolygiad Alwyn Gruffydd o Llyfr Mawr y Plant. Cynhyrchiad Theatr Bara Caws ar y cyd â Theatr Gwynedd a Galeri. Perfformiad cyntaf yn Theatr Gwynedd, nos Sadwrn, Hydref 4, 2008.

  O Barc Asterix i Lyn y Felin
  Yn fy oed a'm hamser ymwelais, megis plentyn, â Pharc Asterix ar gyrion Paris.
  Yno ceir pob mathau o weithgareddau ac atyniadau'n gysylltiedig â chreadigaeth hynod yr awdur René Goscinny a'r artist Albert Uderzo.

  Cyfieithwyd eu llyfrau a bellach ceir hanesion y Galiad bach anorchfygol yn herio holl rym yr ymerodraeth Rufeinig yn bron bob iaith yn y byd - gan gynnwys yn y Gymraeg diolch i weledigaeth Gwasg y Dref Wen.

  Ond un o uchelbwyntiau fy ymweliad â Pharc Asterix oedd mynychu amffitheatr awyr agored yno a'm cael fy hun ymysg plant o bob cwr. Beth bynnag eu hiaith, hil, cred neu liw roedd eu croeso i ymddangosiad eu harwr Asterix ac yn arbennig ei gyfaill triw ac annwyl, Obelix, yn unfryd a digymell.

  Cymwynas ddigymar
  Dyna'n union fel ag yr oedd hi yn Theatr Gwynedd Bangor ar noson gyntaf cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws - cynhyrchiad sydd wedi'i selio ar gymwynas ddigymar J O Williams a Jennie Thomas i lenyddiaeth plant Cymru, sef dim llai na Llyfr Mawr y Plant.

  Ni chredaf i mi erioed weld cymaint o ystod oedran mewn un cynulleidfa. Roedd yno bobl ifanc - rhai'n ifanc iawn - a phobl hŷn - rhai'n hen iawn.

  Ond o ystyried i gyfrol gyntaf Llyfr Mawr y Plant weld golau dydd bron i 80 mlynedd yn ôl roedd pawb yno wedi gallu profi gwefr plentyn o fyseddu rhwng cloriau un os nad mwy o'r tair cyfrol terfynol ac yn uniaethu'n syth ag anturiaethau Wil Cwac Cwac, Siôn Blewyn Coch, Cochyn y Wiwer ac eraill.
  Roedd y cymeriadau'n adnabyddus i bawb yno.

  Sioe gredadwy
  Ar ôl dweud hynny nid gorchwyl hawdd yw trosglwyddo cymeriad llenyddol i'r llwyfan - wedi'r cwbwl rydan ni i gyd â'n drychlun ein hunain. Ond mae'r clod diamwys y tro yma i'r sgriptwr Gareth F Williams a'r Cyfarwyddwr, Tony Llewelyn, am eu llwyddiant yn troi eiconau llenyddol yn sioe lwyfan gredadwy, ddifyr ac odiaeth o ffyddlon i'r gwreiddiol.

  Roedd hyd yn oed hunllef ysgytwol Eban Jones yn llawn mor ddychrynllyd!

  Twm Larwm Sioe, medda fi.
  Wel ia, oherwydd mai cymysgedd o sioe gerdd a phantomeim gyda phinsied bach o hen, hen, ddull chwarae anterliwt yw'r cynhyrchiad.

  Y llefarydd, sy'n clymu'r cwbwl at ei gilydd, yw'r cymeriad hoffus hwnnw, Twm Larwm, a chwaraewyd mor ddeheuig a doniol ag arfer gan Eilir Ffarmwr Ffowc Jones.

  Plentyndod
  Y thema, os thema hefyd, yw plentyndod a'n gallu ni i gyd, beth bynnag ein hoedran, i ddychwelyd yn feddyliol, beth bynnag, i'r dyddiau dedwydd hynny.

  Troi cloc Cwm Amser fel petai, sef yr union beth y bu'n rhaid i J.O. Williams a Jennie Thomas ei wneud, bid siŵr, cyn ein cyflwyno gyda hanesion gydiodd yn nychymyg cenedlaethau o blant Cymru.

  Gyda hynny mewn cof, yr hyn a geir mewn gwirionedd yn y sioe yw cyfres o olygfeydd - rhai'n gorgyffwrdd - eraill yn sefyll yn solet ar eu pennau eu hunain - ond pob un yn neidio o dudalennau dwy, beth bynnag, o'r tair cyfrol.

  I ddechrau daw Wil Cwac Cwac ei hun gydag Ifan Twrci Tenau, Dic Pen Moel, Twm Tatws Oer, Bob Dwdldŵ, Huw Herc a Ned Trwyn Smwt wrth ei gwt.

  Roedd eu rhialtwch yn heintus ac erys eu caneuon, Hogia'r Buarth ac wedyn How Di Ho (gyda Tomos a Begw), ymysg y cyfraniadau cerddorol mwyaf cofiadwy'r cynhyrchiad.

  Chwaraewyd rhan Wil ei hun yn effeithiol gan un arall o actorion comedi gorau'r ddrama Gymraeg, Iwan Charles.

  Pymtheg o ganeuon
  Yna cawn hanesion y cymeriadau eraill fu'n swyno ein plentyndod gyda chyfeiriadaeth a dyfyniadau cerddi fel Ddim Hanner Da, Pocedi, Guto Tŷ Gwyn a'r Dyn Eira hefyd yn britho'r cynhyrchiad.

  Pymtheg o ganeuon i gyd, o eiddo Catrin Edwards, gydag Emyr Rhys yn arwain y pedwarawd offerynnol fu'n darparu'r gerddoriaeth.

  Coreograffwyd y sioe gan Cai Tomos ac mae dawn y dawnsiwr ifanc yma o Ddolgellau i'w weld yn treiddio i sawl golygfa.

  Ond beth bynnag ei ddawn mae'n rhaid i goreograffydd hefyd gael ei esgyrn sychion a'r tro hwn mae'n rhaid llongyfarch Carys Gwilym a'r fythol ifanc Siân James am eu symudiadau byrlymus a heini.

  Yn union
  Roedd portread Catrin Jane Evans o Siân Slei Bach hefyd yn union fel y bu i mi ddychmygu'r lwynoges erioed ac roedd yr agweddau seicopathig yng nghymeriad Eban Jones yn ddychryn o amlwg ym mherfformiad Neil Williams.

  Yr actorion eraill oedd Delyth Eirwyn, Merfyn Pierce Jones, Siwan Llynor, Arwel Wyn Roberts (un o'r lleisiau gorau) a Darren Stokes.
  Pob un yn rhoi cyflwyniad o safon.

  Roedd y gwisgoedd yng ngofal Aimi Hopkins sydd yn ei geiriau ei hun yn y rhaglen wedi "bod yn driw i'r cymeriadau" ond "yn dipyn o benbleth be i neud efo'r cynffonnau". Penbleth neu beidio bu'r cyfanwaith yn drawiadol o addas.

  Taro deuddeg
  Gair bach am y set i gloi.
  Yn ôl ei arfer llwyddodd y cynllunydd Matrin Morley daro deuddeg unwaith eto gyda set sy'n creu'r awyrgylch a'r naws i'r blewyn.

  Bu cyfraniad Martin i'r theatr Gymraeg yn amhrisiadwy. Gan mai fo ddyluniodd y set at gyfer y perfformiad cyntaf erioed ar lwyfan Theatr Gwynedd roedd hi'n gwbl briodol mai fo hefyd ddyluniodd set y perfformiad olaf.

  Ewch i weld Llyfr Mawr y Plant, da chi. Mae'n wledd i'r llygad a'r glust.
  Mae'n falm i'r enaid.
  Byddwch yn blentyn unwaith eto.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Rhagor am 'Llyfr Mawr y Plant'

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy