BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Iwan Llwyd, awdur y ddramaMae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Cyfarwyddwr yn ymddiheuro wrth Brifardd
Sbarcs nid sêr!
Mae'r cyhoeddusrwydd a luniwyd ar gyfer drama am Hedd Wyn sydd ar daith o amgylch Cymru mewn peryg o fod yn gymaint o destun trafod a'r ddrama ei hun.

Yn syth wedi dau berfformiad o Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr yn Theatr Gwynedd Bangor cwynodd dau adolygydd nad yw'r ddrama gan Iwan Llwyd yn cyflawni'r hyn a ddywed y cyhoeddusrwydd a baratowyd gan gwmni Llwyfan Gogledd Cymru.

Ac ar Radio Cymru clywyd cyfarwyddwr y ddrama yn ymddiheuro yn bersonol i 'r Prifardd Alan Llwyd am briodoli iddo ef y ddamcaniaeth yn y cyhoeddusrwydd.

Addawyd yn y cyhoeddusrwydd hwnnw fod y ddrama nid yn unig yn codi cwestiynau dadleuol ynglŷn a statws Hedd Wyn fel bardd ond hefyd yn awgrymu na fyddai wedi ennill cadair Eisteddfod Penbedw oni bai iddo gael ei ladd yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Wrth adolygu'r ddrama i BBC Cymru'r Byd dywedodd Eifion Lloyd Jones nad oes dim o hyn yn y ddrama a thradwy'r perfformiad bu dadl ddiflewyn ar dafod rhwng Vaughan Hughes a chyfarwyddwr y ddrama, Ian Rowlands, ar y rhaglen radio, Wythnos Gwilym Owen

gwrandoY drafodaeth gyflawn rhwng Gwilym Owen, Vaughan Hughes ac Ian Rowlands ar Wythnos Gwilym Owen, Mawrth 5, 2007

Gwadodd Ian Rowlands fod yr hyn a alwodd Gwilym Owen yn "heip" wedi bod yn gamarweiniol gan ddweud:

"Dydw i ddim yn meddwl a bod yn onest [ei fod yn gamarweiniol]; dyna oedd wrth wraidd y ddrama yn meddwl Iwan Llwyd," meddai gan ychwanegu i'r syniad ddeillio yn y lle cyntaf o lyfr gan Alan Llwyd am Hedd Wyn.

Ers blynyddoedd
"Felly, mae'r syniad wedi bod o gwmpas am flynyddoedd a dyna oedd ysgogiad i Iwan sgrifennu y ddrama efallai," meddai.

Ychwanegodd nad oedd ganddo ef na Llwyfan Gogledd Cymru lais o gwbl yng ngwneuthuriad y ddrama:
"Syniad Iwan yw'r ddrama a'r oll rydym ni wedi wneud - llwyddo i'w wneud gobeithio - ac mae Iwan wedi datgan ei bleser o'r ddrama [yn] gwireddu ei weledigaeth ef a gwireddu yr hyn yr oedd ef yn moyn ei osod o flaen y genedl."

'Carlamus a di-sail'
Ond ar sail sgwrs a gafodd gydag Alan Llwyd dywedodd Vaughan Hughes nad yw'r ddrama yn adlewyrchu o gwbl syniadau Mr Llwyd:
"Gaf i, i gychwyn, wadu ar ei ben yr haeriad yma mae Ian wedi'i wneud . . . mai adlewyrchu syniadau Alan Llwyd oedden nhw.

"Mi roeddwn i'n clywed hyn yn cael ei ddweud yn Theatr Gwynedd gan amryw o bobl ac mi ffoniais i Alan bnawn ddoe ac mae Alan yn gwaredu eich bod chi yn priodoli y damcaniaethau carlamus, di-sail, yma iddo fo. Dydi o ddim yn credu dim o'r pethau yma," meddai.

"Dydi o ddim yn credu mai cynllwyn gan y Swyddfa Ryfel i wneud sioe fawr ym Mhenbedw oedd seremoni Bardd y Gadair Ddu, dydi o yn sicr ddim yn credu fod Hedd Wyn yn fardd digon sâl ag y byddem ni wedi anghofio amdano fo oni bai ei fod o wedi ennill dan amgylchiadau mor drist.

"Does yna ddim sail o gwbl, Ian, i briodoli'r pethau yma i Alan Llwyd."

Cael ei gamarwain
Ychwanegodd Vaughan Hughes hefyd iddo ef hefyd gael ei gamarwain gan y cyhoeddusrwydd i'r ddrama;

"Yr oeddwn i wedi fy nghamarwain, welais i ddim, chlywais i ddim o'r pethau yma [yn y ddrama]. Cofiwch, gan eu bod nhw yn syniadau mor hurt, yr haeriadau yma sydd wedi cael eu gwneud yn y cyhoeddusrwydd am Hedd Wyn, mae o'n llawn gwell nad ydyn nhw ddim yn y ddrama," meddai.

"Ac mi ddwedais i hyn wrth Ian nos Wener; nad oeddwn i ddim yn gweld fod yna ddim cysylltiad rhwng yr heip a'r cyhoeddusrwydd a'r hyn oedd yn y ddrama. Ac roeddwn i'n meddwl nos Wener, Ian, eich bod chi yn rhyw how gytuno a mi," meddai.

Ymddiheuro
"Ydw i ryw raddau - mae angen creu heip yn does," meddai Ian Rowlands gan fynd ymlaen i ymddiheuro ar y rhaglen i Alan Llwyd am briodoli'r damcaniaethau iddo ef.

"Athroniaeth Iwan sydd y tu ôl i'r ddrama. Falle'n bod ni yn gyfrifol am y cyhoeddusrwydd ac roedd yn adlewyrchu'r sgyrsiau roeddem ni wedi gael gyda'r Prifardd ac felly gaf i ymddiheuro i Alan Llwyd yn bersonol ond rwy'n falch fod unrhyw fath o gyhoeddusrwydd yn dda ac yn falch ein bod yn trafod y ddrama ar yr awyr," meddai.

"Ond gai obeithio fod y gynulleidfa yn mynd i fwynhau y ddrama yn hytrach na beirniadu y ddrama ar y cyhoeddusrwydd," ychwanegodd.

Wedi'u tynghedu i fethiant
Ond bron iawn nad oedd gan Vaughan Hughes lai i'w ddweud wrth y ddrama nag wrth y cyhoeddusrwydd er iddo ganmol yn uchel berfformiadau y tri actor a gymerai ran a chyfraniad Ian Rowlands fel cyfarwyddwr.

"Yr oedd gennych chi dri actor oedd ddim yn llurgunio ac yn mwrdro'r Gymraeg," meddai.

"Ian," meddai wedyn, "yr oeddwn i'n meddwl eich bod chwithau wedi gwneud gwyrthiau yn cael cymaint o symud ac a gawsoch chi i ddrama ddisymud a geiriol iawn."

Ond ychwanegodd:
"Yn y bôn yr oeddech chi i gyd wedi'ch tynghedu i fethiant oherwydd ei bod hi yn ddrama mor sobor, yn fy marn i, o ddiflas."

Yn ddrama bwysig
Ymatebodd Ian Rowlands mai drama yw hon am y cydbwysedd rhwng celfyddyd a gweithredu.

"Ac y mae hwnnw yn rhywbeth sydd yn bwysig i mi fel dramodydd hefyd - rwy'n teimlo weithiau fy mod yn gwastraffu fy amser yn sgrifennu lle dylwn i fod yn gweithredu . Felly, rwy'n meddwl ei bod yn ddrama eithaf pwysig ynglŷn a lle mae Iwan fel bardd ar hyn o bryd "

Ond yng ngolwg Vaughan Hughes drama "simplistig iawn" yw hi.
"Beth oedd gynno ni oedd milwr o'r Wcraen yn dweud Gynnau nid geiriau sy'n mynd i ddod a byd newydd inni a'r bardd yn credu mewn geiriau tra mai'r gwir yw , fel mae Iwan Llwyd yn gwybod yn iawn, ein bod ni angen beirdd a milwyr i gael maen chwyldro i'r wal. Yr oedd hi yn naïf ac yn syml iawn," meddai.

Ond croesawodd Ian Rowlands y ffaith fod y ddrama yn cael ei thrafod ar adeg pan fo cyn lleied o drafod ar ddrama yng Nghymru.

"Rydw i'n croesawu eich sylwadau chi yn fawr iawn," meddai wrth Vaughan Hughes gan ychwanegu mai apêl y ddrama iddo ef oedd y trafod ar y ddeuoliaeth rhwng creu a gweithredu - rhwng gwneuthurwyr ac artistiaid.

Gwneud i bobl feddwl
"Mae'n ddrama sy'n mynd i brocio ac i wneud i bobl feddwl," meddai. "Jyst gosod safbwynt mae Iwan ac mae'n ddifyr trafod y safbwynt."

Ond wrth grynhoi ei ymateb i'r ddrama dywedodd Vaughan Hughes;
"Mae yna olygfeydd lle mae Ian wedi cyfarwyddo yn sensitif ac yn llawn dychymyg a lle mae hi yn symud ond am wyth deg y cant o'r ddrama - ac nid bai Ian na'r actorion oedd hynny - drama radio oedd hi ac nid drama radio arbennig o ddifir . . .

"Rhyw ddwy olygfa fuaswn i wedi golli taswn i wedi cau fy llygaid! A phe byddwn i wedi cau fy llygaid mae'n beryg mai wedi mynd i gysgu fuaswn i!"

 • Meddai Iwan Llwyd - rhan o gyfweliad gyda Beti George ar Y Celfyddydau Mawrth 7, 2007.
 • Barn Sian Northey a Manon Steffan Ross - yn cael eu holi gan Beti George ar Y Celfyddydau Mawrth 7, 2007.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • 'Yr heip'

 • Adolygiad Eifion Lloyd Jones


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy