BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gwenno Ellis Hodgkins a Wyn Bowen HarriesFfernols Lwcus
Hwyl a helynt ennill loteri
Adolygiad Dafydd Meirion o Ffernols Lwcus - addasiad Bryn Fôn o Lucky Sods gan John Godber. Theatr Bara Caws.
Theatr Gwynedd, Bangor, Ebrill 9, 2005Dydy pres ddim yn bopeth - ond mae o'n dipyn o help pan nad oes ganddo chi arian i dalu am y trydan.

Dau gwpwl sydd yn Ffernols Lwcus gyda'r ddwy wraig yn chwiorydd.

Mae Jean (Gwenno Elis Hodgkins) a Morris (Wyn Bowen Harries) wedi priodi ers dros ugain mlynedd ac yn dechrau teimlo nad ydyn nhw wedi gwneud fawr ddim â'u bywydau a fawr ddim amser ar ôl.

Arferai Morris chwarae drymiau mewn band - ac yn canu roedd Magi (Catrin Fychan).

Unig gynnwrf
Yr unig gynnwrf yn eu bywydau yw gwylio rhaglen y loteri i edrych os ydyn nhw wedi dewis y rhifau lwcus - a sôn beth fuasen nhw'n wneud pe baen nhw wedi ennill yr arian.

Jean sydd fwyaf anhapus yn y briodas ond Morris wedi rhyw ddisgyn i rigol ac yn weddol hapus â'i fywyd.

Daw lwc i'w rhan ac maen nhw'n ennill dwy filiwn o bunnau. Does dim rhaid poeni am fil trydan, gallan nhw fforddio ddillad newydd a mynd ar wyliau drud - ac mae'r llythyrau gan bobl yn gofyn am arian yn dechrau cyrraedd.

Mae Ann (Catrin Fychan), chwaer Jean, a'i gŵr, Gwyndaf (Eilir Jones), yn rhagweld y bydd celc go dda yn dod i'w cyfeiriad nhw - ond does yna ddim, ac mae Ann yn edliw i'r chwaer a'r berthynas rhyngddyn nhw'n suro. Ann (Catrin Fychan) Ann (Catrin Fychan) Roedd Gwyndaf yn disgwyl rhywbeth llawer gwell na soap-on-a-rope ar ôl i'r ddau filiwnydd ddychwelyd o Los Angeles!

Ond ydy'r ddau yn dygymod â'r holl arian?
Does dim awydd prynu car drud ar Morris, a phan fo Jean yn gorwedd ar ei gwely mewn ystafell foethus yn Los Angeles does dim wnaiff dorri ei syched ond shandi.

Ond, wrth gwrs, dydy ennill dwy filiwn o bunnau ddim yn atal Jean rhag parhau i wneud y loteri bob wythnos, ac mae Morris yn dal i gwyno fod pethau'n ddrud.
Anodd yw mynd allan o hen arferiad.

Gwerth chweil
Cyfieithiad o Lucky Sods gan John Godber yw Ffernols Lwcus.

Welis i erioed y ddrama Saesneg, ac wn i ddim os cadwodd Bryn Fôn yn go agos at y fersiwn wreiddiol, ond beth bynnag am hynny mae hi'n gomedi werth chweil.

Gyda'r golygfeydd byrion mae hi'n symud yn sydyn ac mae hi'n ddoniol iawn ar brydiau. Aeth yr awr a hanner yn Theatr Gwynedd fel y gwynt.

Ac roedd Bryn Fôn wedi cael hwyl dda ar ei haddasu i'r Gymraeg.

Am wn i ei fod wedi cadw'r gags gwreiddiol ond wedi Cymreigio'r sefyllfa gyda chyfeiriadau at Gaergybi, Bryn Terfel a chlybiau yfed ym Mangor.

Dosbarth gweithiol
Portreadu dosbarth gweithiol Saesneg mae Lucky Sods ond aelodau o'r dosbarth gweithiol Cymraeg gawson ni - rhai o ardal Caernarfon, wrth gwrs.

Cafwyd cyffyrddiadau difyr fel Morris yn sôn mai un o ddigwyddiadau mwyaf cyffrous ei yrfa fel drymiwr oedd chwarae yng Nghaergybi - a dod oddi yno'n fyw!

A phan fo Ann yn darllen rhai o'r llythyrau gafodd y ddau enillydd yn apelio am arian, mae hi'n cael trafferth efo'r geiriau Cymraeg 'mawr'.

Un rheg
Yn wahanol i lawer o gynhyrchiadau Bara Caws, un rheg a gafwyd yn Ffernols Lwcus, a honno'n un effeithiol iawn. Ond gyda'r sgript mor ddoniol, doedd dim angen troi at regi i gael y gynulleidfa i chwerthin.

Roedd y set yn effeithiol iawn; rhyw fath o lwyfan bychan yn troi o fod yn soffa mewn tŷ^ i fod yn wely mewn ysbyty ac yn lolfa tŷ moethus.

Roedd cylch uwchben y llwyfan ac ynddo rhwng pob golygfa ceid peli'r loteri yn troi a throsi fel pe mewn peiriant golchi. Newidiai'r llun o olygfa i olygfa - o felinau gwynt yr Iseldiroedd i fynwent i skyscrapers LA.

Actio da
Cafwyd actio da iawn, gyda phob cymeriad yn un real.

Doedd yr un yn sefyll allan yn well na'r lleill a da hynny. Cyfuniad o sgriptio da a phortreadu gwych.

Ond oedden nhw'n hapus wedi ennill yr holl arian? Ddywedai ddim wrthoch chi ond gallwch ddychmygu fod yna dyndra rhwng sawl un ac mae tro annisgwyl ar y diwedd.

Gwendidau?
Oedd yna wendidau? Fawr ddim, er, doeddwn i ddim yn teimlo fod 'Mam' Catrin Fychan yn yr ysbyty yn taro deuddeg ond roedd ei phortread o Ann feddw yn wych.

Eilir Jones a Catrin FychanAc roedd Eilir Jones ychydig yn rhy debyg i Ffarmwr Ffowc ar y dechrau, ond mi ddatblygodd y cymeriad yn ystod y ddrama a'r cymeriad yn setlo i lawr.

Ac roeddwn i'n teimlo nad oedd yr eiliad yr oedden nhw'n canfod eu bod wedi ennill y loteri mor glir â hynny ar y pryd. Ond gwendidau bychain iawn oedd y rhain.

Mae'r ddrama ar daith tan ddiwedd Mai ac os ydych chi eisiau awr a hanner o ddiddanwch pur, ewch i'w gweld hi.

Mwy am Ffernols Lwcus a manylion y daithcyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy