BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Nia Roberts - EstherEsther - adolygiad
Cynhyrchiad godidog
 • Adolygiad Eifion Lloyd Jones o gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Esther gan Saunders Lewis. Clwyd Theatr Cymru, nos Sadwrn, Ebrill 22, 2006.


 • Ar ddechrau eu Tymor o Glasuron, mae'n braf cael datgan yn hyderus fod y Theatr Genedlaethol wedi dod i'w hoed.

  Dyma gynhyrchiad teilwng a chaboledig, gyda sawl perfformiad nodedig ac un cwbl arbennig.

  Daniel Evans Er mai fel drama radio y comisiynodd Emyr Humphreys Saunders Lewis i gyfansoddi Esther tua diwedd y pumdegau, mae ei ŵyr, Guto Humphreys, wedi cynllunio set urddasol blaen a chymesur o dywodfaen ymddangosiadol sy'n creu cyfle i'r actorion sefydlu perthynas agos a llwyddiannus â chynulleidfa'n hoes ni.

  Coler a thei
  I'r un perwyl o gyfoesi ag y gwnaeth John Gwilym Jones gydag ail gynhyrchiad llwyfan Esther bryd hynny, gwisgwyd cymeriadau'r cynhyrchiad hwn, hefyd, yn nillad cyfnod canol y ganrif ddiwethaf, gan atgoffa'r gynulleidfa'n weladwy fod triniaeth y Natsïaid o'r Iddewon yn adleisio bwriad Haman ac Ahasferus yn Llyfr Esther yn yr Hen Destament.

  'Doeddwn i ddim wedi f'argyhoeddi'n llwyr fod hynny'n gam doeth: go brin fod ei weld yn gwisgo siwt a choler a thei yn cyfleu mawredd teyrnasiad brenin Persia Fawr, a estynai o Ethiopia i'r India, nac awdurdod gŵr oedd yn gallu cyhoeddi difodiant Iddewon yr holl fyd.

  Dichon y byddai gwisg arweinydd Arabaidd Dwyrain Canol ein cyfnod ni yn fwy effeithiol wrth berthnasu ag eithafiaeth dau ddiwylliant (neu ddau ddiffyg diwylliant) yr oes hon.

  Heb egwyl
  Gyda'r ddrama wreiddiol wedi'i rhannu'n dair act draddodiadol, cryn syndod oedd canfod na fyddai unrhyw egwyl ac y bwriedid cyflwyno'r cyfanwaith mewn rhyw awr a hanner.

  Aeth yr amser ar wib, heb unrhyw awgrym o lusgo na meithder yn chwarae'r cymeriadau.

  Ond un anfantais cyfuno'r tair act oedd y gostwng tensiwn a chyffro anorfod ar ddechrau pob act - yn dilyn uchafbwynt dramatig yr act flaenorol.

  Yn draddodiadol, byddai'r agoriad tawel yn ail-afael bwriadol ar ddechrau pob act cyn i'r tensiwn gynyddu unwaith eto.

  Ond o gyfuno'r cyfan, teimlai'r canu a'r dawnsio ar ddechrau'r act ola' fel ychwanegiad y byddwn i wedi dymuno'i osgoi er mwyn parhau gyda'r cyffro.

  Balch iawn ohono
  At y perfformiad ei hun, dim ond ail gynhyrchiad Daniel Evans, ac un y gall fod yn falch iawn ohono, gyda'r patrymu llwyfan yn canoli'r sylw'n effeithiol trwy'r amser, a'r llefaru'n eglur ac yn argyhoeddi gan bob cymeriad.

  Llwyddodd, hefyd, i fanteisio ar yr ychydig ysgafnder sydd i'w ganfod ymhlith yr areithiau grymus.

  Mae'r llefaru coeth yn nodwedd amlwg o'r dechrau, gyda'r actor ieuenga', Carwyn Jones, yn rhagori ar lu mawr o'i gyfoedion sy'n tueddu i ynganu'n ddiog a myngus, wedi'u difetha'n aml gan feicio clos y teledu.

  Er cyflymed ei barablu ar adegau, ni chollwyd yr un sill o'i eiriau.

  .Ffynnon fechan yn troi'n afon fawr
  Yn fychan ac eiddil yr ymddengys Nia Roberts... nes iddi ddechrau llefaru a'n swyno, gan bersonoli'r gymhariaeth o Esther yn y ddrama ei hun: y ffynnon fechan sy'n troi'n afon fawr.

  Ymdeimlwn â phob un o'i hemosiynau wrth iddi ein argyhoeddi'n llwyr fod yma eto un o ferched unigryw a chyfrin gweledigaeth Saunders Lewis.

  Graenus ac amrywiol
  Cymeriad cymhleth a digon anodd i'w bortreadu sydd gan Rhys Richards, yr Iddew dioddefus mewn sach liain a lludw wrth y porth sy'n esgyn i brif swydd y deyrnas. Mae'r perfformiad yn raenus ac amrywiol addas i'r gwahanol sefyllfaoedd.

  Cawr ym mhob ystyr
  Rhys Parry Jones sy'n meddiannu'r llwyfan o'r dechrau.

  Cawr ym mhob ystyr, gyda'i faint a'i lais yn llawn awdurdod a balchder wrth fynnu sylw, ond sydd hefyd yn bradychu cynllwynio, ansicrwydd a nerfusrwydd y cymeriad diweddarach yn grefftus dros ben trwy ystum llygaid a dwylo aflonydd.

  Tasg anodd
  Julian Lewis Jones oedd â'r dasg anodd o fod yn frenin mewn siwt, tasg a wnaethpwyd yn llawer anos gan fawredd perfformiad ei brif weinidog, Rhys Parry Jones.

  Bron nad oedd rhywun yn teimlo tua'r dechrau y byddai wedi bod yn ddoethach castio'r ddau'n wahanol, gyda Rhys, y cawr, yn frenin, a Julian Lewis Jones yn ei wasanaethu: ond down yn ôl at hynny.

  Perfformiad cadarn, derbyniol, oedd un y brenin, ond fod peth anghysondeb yn ei lefaru: clywid yr "-au" ffurfiol ar ddiwedd geiriau ambell dro, ond yr "-a'" llafar wrth hepgor yr "u" bryd arall.

  Er y byddwn i'n ffafrio'r llafar, naturiol, fel arfer, hwyrach y byddai wedi bod yn ddoethach cadw at y llenyddol gywir gyda'r ddrama hon, fel y gwnaeth yr actorion eraill heb swnio'n rhy ffurfiol o gwbl i ddieithrio cynulleidfa.

  Yn wir, mae'n syndod mor naturiol y swniai iaith goeth Saunders yng ngenau'r actorion i gyd.

  I bob oed
  Roeddwn i wedi mentro mynd â'r ddau fab acw, sy'n bymtheg a dwy ar bymtheg oed, i weld a chlywed un o ddramâu clasurol eu treftadaeth.

  Digon pryderus oeddwn i o'u hymateb tebygol i ddieithrwch iaith a chyfnod y ddrama ond er clod i'r cynhyrchiad a'r actorion, mwynhau wnaethon hwythau, hefyd.

  Felly, dyma argymell yn bendifaddau y dylai pawb o bob oed sy'n caru llenyddiaeth a theatr fanteisio ar unrhyw gyfle i weld y cynhyrchiad godidog hwn.

   Dychwelyd yn olaf at y benbleth: pwy ddylai fod yn frenin y llys?

  Heb amheuaeth, Rhys Parry Jones oedd brenin y cynhyrchiad, ond dichon fod angen y ddawn aruthrol a ddangosir ganddo yma i gyfleu mawredd trasiedi Haman, cymeriad mwyaf diddorol Esther.

  'Fedra'i ddim cofio gweld Rhys mewn cynhyrchiad llwyfan safonol o'r fath o'r blaen.

  A 'fedra'i ddim cofio gweld unrhyw actor yn rhagori ar ei berfformiad yma mewn unrhyw ddrama arall, ychwaith.

 • Manylion am y daith

  Cliciwch i weld beth oedd gan Elfed ap Nefydd Roberts i'w ddweud ar Bwrw Golwg

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Theatr Genedlaethol Cymru
  Bwrw Golwg yn trafod Esther
  Esther - sylwadau R Alun Evans


  cyfannwch

  Sian Jones
  Cf: 'Fedra'i ddim cofio gweld Rhys mewn cynhyrchiad llwyfan safonol o'r fath o'r blaen'. Fe roddodd Rhys Parry Jones berfformiad campus yn rhan 'Y Llais' yng nghynhyrchiad Cwmni Theatr Gwynedd o Dan y Wenallt rai blynyddoedd yn ôl.  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy