BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dominios - adolygiad
Dilyniant o olygfeydd
 • Adolygiad Glyn Evans o Dominos gan Branwen Davies, Angharad Llwyd, Mared Swain a Manon Wyn. Theatr Genedlaethol Cymru. Perfformiad cyntaf, Clwyd Theatr Cymru. Ionawr 26, 2006.


 • Yng Nghymru mae rhywun yn gyfarwydd iawn a'r cnul arbennig a berthyn i ymadroddion fel "gan yr ifanc" ac "yn arbennig ar gyfer yr ifanc" mewn perthynas â rhaglenni teledu neu gynyrchiadau llwyfan.
  Fe'i synhwyrais yn sgil cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru, Dominos.

  Iaith gref a rhyw
  Wrth imi drefnu adolygiad awgrymwyd imi y byddai'n ddoeth cael adolygydd "ifanc" ac, yn wir, yr oedd yna ar wefan y cwmni rybuddion am "iaith gref" a "golygfeydd o natur rhywiol" y mae rhywun yn gwybod yn iawn na all neb dros rhyw oed ddygymod â hwy.

  Ystyr "iaith gref", wrth gwrs, ydi rhegi. Nid yw yr un peth o gwbl a "iaith rymus" y byddai rhywun yn ei chroesawu mewn drama.

  Mae yna gryn ddefnydd o "iaith gref" neu iaith fudr yn y Gymraeg - dim cymaint o iaith rymus neu iaith fydr, hyd yn oed.
  Gwaetha'r modd.

  Rhown hynny o'r neilltu am funud; yn ogystal â rhegi - digon cymhedrol o'r dyddiau hyn - cawsom dameidiau o ddeialog digon gafaelgar a blasus yn ystod y dilyniant o olygfeydd yng nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Dominos.

  Digon anarferol
  Mae Dominos yn greadigaeth digon anarferol.

  Fe'i sgrifennwyd gan bedair o ferched ifainc cymharol ddibrofiad a gafodd gyfle i ddod at ei gilydd i ymarfer eu doniau.

  Pedair gwaith cymaint o dalent ag arfer ar gyfer un cynhyrchiad, fel yr awgrymodd un ohonyn nhw, heb arlliw o unrhyw hen ffug swildod gwirion, wrth sôn am y fenter ar Wythnos Gwilym Owen ar BBC Radio Cymru.

  Gan gofio i gamel gael ei ddisgrifio fel ceffyl wedi ei gynllunio gan bwyllgor edrychwn ymlaen at weld sut anifail theatraidd a fyddai'r pwyllgor-pedair yma wedi esgor arno ac er mwyn cytbwysedd barn fe es a "rhywun ifanc" gyda mi i Clwyd Theatr Cymru.

  Ond gorgyffwrdd â'r un blynyddoedd blin a minnau yr oedd llawer o'r gynulleidfa o bron i gant - er bod yno sawl briallen hefyd yn ein plith.

  Yn eironig ddigon, yn fy achos i, apeliodd y cynhyrchiad fwy ataf i na'r friallen a oedd yn dal i chwilio am "bwynt" i'r peth ar y ffordd adref yn y car.

  Ar yr egwyl yr oedd eisoes yn holi "I ble mae hwn yn mynd?" ac fe'i siomwyd hi a minnau mai yn yr elfennau unigol yr oedd y nerth a champ y cynhyrchiad yn hytrach nag yn ei gyflawnder.

  "Pe byddai ar deledu dydw i ddim yn meddwl y byddwn wedi dal i wylio - neu pe byddwn, fe fyddwn wedi teimlo'n siomedig wedyn," meddai.

  Mewn dinas
  Dilyniant o sefyllfaoedd neu olygfeydd mewn dinas (Caerdydd) a gafwyd - yn ymwneud â saith o bobl ifanc - Siôn, Ann, Nigel, Ceinwen, Robat, Frances a Mati - y mae eu llwybrau yn croesi ac effaith hynny arnyn nhw.

  Y ddelwedd yw un o res o ddominos gyda'r cyntaf yn syrthio yn yr erbyn yr ail, yr ail yn erbyn y trydydd ac yn y blaen.

  Mae rhywun yn amharod i fanylu mewn adolygiad am y cymeriadau na'u ffawd ond maen nhw'n dra gwahanol i'w gilydd ar un wedd ond oll yn cael eu hysu gan eu diafoliaid mewnol.

  Gosodwyd y llwyfan yn y canol gyda rhesi o seddau i'r gynulleidfa y naill ochr a'r llall yn wynebu ei gilydd. Weithiau, golygai hyn mai cefnau actorion oddech chi'n eu gweld.

  Perfformiadau campus
  Cafwyd ambell i berfformiad campus gyda Rhian Blythe fel Ann, y 'Miss Bropor' o'r Gymru wledig, ac Angharad Lee fel Ceinwen o'r Cymoedd yn ganmoladwy iawn.
  Yn wir, doedd neb yn wael a Rhian Blythe a Dave Taylor goleuid yn syth bob golygfa yr ymunai Lee â hi ac y mae rhywun yn edmygu Blythe am fod mor ddeheuig gyda chymeriad mor ofnadwy o ystrydebol - sbectol, gwallt wedi'i dynnu'n ôl yn dynn, siwt, sgert hir - a'n hargyhoeddi ei bod yn gredadwy iddi fod yn y picil yr oedd ynddo mewn dinas.

  Yr oedd rhyw elfen sinistr i Dave Taylor fel Robat.

  Daeth y cyfan i derfyn mewn golygfa ar orsaf y ddinas. Cyn cyrraedd y fan honno cafwyd sawl moment ddigon dramatig gan gynnwys y golygfeydd o natur rywiol.

  Dod at ei gilydd
  O wylio'r cynhyrchiad gall rywun ddychmygu sut y crewyd yr elfennau ond un o ganlyniadau'r dull cydweithredol hwn o weithio, hyd y gallaf i weld, yw bod gennych chi ambell i olygfa wirioneddol afaelgar - mae'n werth nodi y pryd bwyd rhwng Robat (Dave Taylor) ac Ann (Rhian Blythe) a'r olygfa Angel rhwng Ceinwen (Angharad Lee) a Nigel (Trystan Wyn).

  Bu sawl llinell glyfar hefyd fel Nigel (Trystan Wyn) yn cynnig llwnc o Liwcosêd i Ceinwen a hithau'n ymateb gyda'r cwestiwn, "Ti'n sâl?" gan gysylltu'r ddiod hon ond â salwch.

  Ysbeidiau heulog
  Ond er gwaethaf ysbeidiau heulog o'r fath yr hyn na lwyddwyd i'w wneud fu cyfuno ac asio'r rhain yn y fath fodd ag i greu drama a rhoi, yng ngeiriau'r friallen, bwynt i'r cyfan.

  Megis mewn ymarferiad sgrifennu creadigol roedd yr elfennau yn llwyddiannus ond gwelwyd eisiau llaw sicr i'w huno'n gyfanwaith gyda rhywbeth newydd i'w ddweud mewn ffordd newydd a mentrus.

  Tybiaf mai dim ond drama o un pen allai gyflawni hynny. Gweledigaeth, awch a dehongliad unigolyn. Mae mwy i ddrama na chyfanswn ei rhannau.

  Hefyd, o ystyried yr holl ymyrraeth ifanc, yr oedd yn rhywfaint o syndod ac o siom pa mor 'geidwadol' ac ystrydebol oedd llawer o'r elfennau.

  Ble'r beiddgarwch ifanc? Ble'r herfeiddiwch? Ble'r weledigaeth ifanc, wahanol? Ble'r byrbwylledd llencynaidd? Ble'r fenter?

  Na, tra bo Dominosyn gamel digon del dydi o ddim yn geffyl lluniaidd sy'n mynd i ennill unrhyw Grand National.

  Ac am unwaith yr oedd cytundeb barn rhwng hen ac ifanc yn ein teulu ni.
  Doedd Dominos ddim yn dda ond doedd o ddim yn sâl ychwaith ym marn y friallen a'r hen ddant y llew.

  Holi eto
  A chyn gorffen, mae'n deg holi unwaith eto ai dyma'r math o weithgarwch theatraidd y dylai ein theatr genedlaethol fod yn ei ysgwyddo ac yn llafurio arno.

  Onid tiriogaeth rhywun arall yw hwn o arbrofi a meithrin a rhoi cyfle cyntaf i dalentau ifanc?

  Wedi'r cyfan nid oedd Theatr Genedlaethol Cymru yn cynnig dim gyda Dominos na fyddai unrhyw un o'n mân gwmnïau eraill ei gynnig.

  Mae hyn, wrth gwrs, yn ymwneud a holl hanfod y cwmni ac yn destun trafodaeth llawer eangach na phwt fel hwn o adolygiad.

  Ond y mae disgwyliadau cynulleidfa yn wahanol yng nghyd-destun ein cwmni cenedlaethol. Onid dyma'r pinacl? Y llwyfan lle gwelir ein perfformwyr a'n dramau gorau? Nid lle chwarae i brentisiaid.

  Y rhaglen
  A chyn gorffen gair am y rhaglen. Un hardd gyda 12 o'i 30 o ddalennau yn ddim ond gwahanol wynebau teils dominos.

  Er bod gwybodaeth am yr awduron, yr actorion â'r cwmni does dim am y ddrama ei hun.

  Ond y mae rhywun yn cwyno fwyaf am y gwastraff gofod gan nadyw hwn math o ddylunio ag i apelio at bobl ifainc sydd gymaint eu gofal o adnoddau naturiol a'r amgylchedd.

  Cysylltiadau Perthnasol
  Mwy am Dominos ac amserlen y daith
  Gwefan Dominos
  Theatr Genedlaethol Cymru


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy