BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pwy?Cymru Fach
Gordd mewn siop llestri
 • Adolygiad Alwyn Gruffydd o Cymru Fach gan Wiliam Owen Roberts. Theatr Gwynedd, Bangor. Nos Sadwrn, Mawrth 11, 2006

  Bu dychan â'i le amlwg yn ein llenyddiaeth dros y canrifoedd.
  Onid oedd y beirdd yn feistri ar y grefft o dynnu blewyn o drwyn y sawl a'u cynddeiriogwyd?

  Bu'r dramodydd yntau yn aml "yn nes na'r hanesydd" wrth ymdrin, â'i dafod yn ei foch, â digwyddiadau'r dydd a'u heffeithiau.

  Cofiwch i Saunders Lewis fynd i ddŵr poeth cyfreithiol wrth i'w ddrama ddadleuol, Exelsior, frathu'n rhy agos at y byw.

  Yn yr un modd mae cynhyrchiad diweddaraf Scriptcymru, Cymru Fach gan y dramodydd toreithiog Wiliam Owen Roberts, yn gorwedd yn solet yn yr un dosbarth anrhydeddus.

  Y cocynau hitio
  Fel y mae teitl y ddrama'n awgrymu yr hen genedl fach yma sydd o dan y chwyddwydr a'r cocynau hitio, yn ddisgwyliedig bron, yw'r cyfryngau, academia, hunanoldeb gwleidyddol, gwacter cymdeithas, ac, wrth gwrs, sbin.

  Mae pawb dan ei lach felly.
  O Fwrdd yr Iaith i'r Brifysgol ac o gynhyrchwyr rhaglenni teledu i'r Cynulliad.

  Ni chyfeirir at unrhyw unigolyn yn benodol o ran enw na gweithred yn Cymru Fach, ond mae rhywun yn adnabod y teip rhywsut.

  Y prifathro coleg sy'n rhannu graddau am ffafrau rhywiol; y canwr pop sy'n godro pwrs y wlad ar gynllun diwerth a'r gwleidydd hunanol, hunanbwysig a diegwyddor.

  Ein bogel ein hunain
  Edrych ar ein bogel ein hunain unwaith eto, meddech chi.

  Wel ia, a pham lai.

  Os na chawn ni'n hunain wneud hynny yna'n sicr nid oes gan neb arall yr hawl i roi eu trwyn i fewn i'n carped bag cenedlaethol.

  Ond yr hyn sy'n gwneud dychan llwyddiannus yw ei ddeifioldeb a'i gynildeb.

  Ni ellir honni am funud bod Cymru Fach yn rhoi llawer o bwys ar y naill elfen na'r llall a does dim dal yn ôl wrth i olygfa ar ôl golygfa ymdebygu i ordd mewn siop lestri.

  Bron na theimlwn yr ordd fy hun ar adegau wrth i'r ergydion gael eu saethu fel pe byddent o un o beiriannau dieflig Richard Gatling ei hun.

  Yr hyn yw Cymru Fach mewn gwirionedd yw "whinge" neu hyd yn oed "rant" hen ffasiwn, sy'n iawn yn ei le ond nad yw, efallai, at ddant pawb.

  Digon o ryw
  Rhywbeth arall nad yw at ddant pawb - er, yn sicr, yn iawn yn ei le - yw rhyw, ac mae digon o hwnnw yn Cymru Fach - gormod o bosib gan golli pob effaith o'r herwydd.

  Digon o ryw Allan o ddeg golygfa i gyd mae yna weithred rywiol graffig o amlwg mewn pump ohonynt gydag awgrym gref o'r un peth mewn un olygfa arall.

  Buasai Monica Lewinski'n uniaethu'n hawdd ag un rhan o'r ddrama hon!

  Ofn chwerthin?
  Ond y mae yna hiwmor hefyd er ei syched.
  Gallech daeru bod y gynulleidfa y bûm i'n rhan ohoni yn Theatr Gwynedd ofn chwerthin ar adegau ond roedd yna linellau gwirioneddol ddigri yn Cymru Fach na chafodd ymateb teilwng.

  Mae yna ddeg cymeriad a'r rheini i gyd yn cael eu chwarae'n effeithiol odiaeth gan bedwar actor - pob un yn llwyddo i greu cameo taclus o bob cymeriad yn ei dro.

  Yr hen law yn eu plith oedd Gwyn Vaughan-Jones a chafwyd perfformiad clodwiw arferol ganddo fo drwyddi draw.

  Wyneb cyfarwydd arall oedd y drawiadol Ffion Dafis. Unwaith eto cafwyd perfformiad haeddiannol er i ambell air fynd ar ddifancoll yn enwedig wrth iddi chwarae rhan y butain a'r weinyddes, Kerry-Ann.

  Y llithro dros eiriau oedd gwendid mwyaf Siôn Pritchard hefyd.

  Er mai brychau prin oedd y rhain drama i'w chlywed yn ogystal â'i gweld yw Cymru Fach. Mae'n hawdd iawn colli perlau gan mai bron na ddywedwn mai drama radio yw hi yn y bôn.

  Y pedwerydd actor yw Sara Lloyd ac roedd pob gair ganddi fel cloch.
  Perfformiadau canmoladwy fel Avril ac fel Alison a rhaid llongyfarch y pedwar actor gogleddol fel ei gilydd ar ei hacenion deheuol.
  Nid camp fechan yn sicr.

  Pa arwyddocâd?
  Guto Humphreys yw Cynllunydd y Set ac ni allaf yn fy myw a gweld beth oedd arwyddocâd y stondin deudwll oedd at y llwyfan gydol y perfformiad - stondin fu'n gyfrwng i arddangos pen ôl noeth yn ogystal â gweithredu fel ffug ddrych.

  Ond ar ôl dweud hynny mae'n anodd dychmygu'r math o set fuasai'n addas ar gyfer Cymru Fach.

  Wedi'r cwbl, mae deg golygfa mewn deg man gwahanol - er ei bod hi'n wir fod gwely o rhyw fath yn linyn sy'n cydio'n y rhan fwyaf o'r golygfeydd.

  Ond, wrth gwrs, nid oes angen set o gwbl mewn drama radio!

  Anghysurus
  Beth bynnag ei chyfrwng nid yw Cymru Fach yn ddrama gysurus.

  Yn hynny o beth llwyddodd yn ddigamsyniol.

  Mae rhwystredigaeth yr awdur yn amlwg wrth iddo geisio ymdopi'n feddyliol â'r Gymru sydd ohoni.

  Wrth gwrs bod gwendidau ym mywyd cyhoeddus Cymru, fel sydd ym mhob man - heb ei fai, heb ei eni - a diolch i ddrama fel hon am eu hamlygu.
  Dyna, wedi'r cwbl, yw gwerth dychan.

  Mae hi'n arferiad bellach i Sgriptcymru gyhoeddi eu cynyrchiadau ac nid yw Cymru Fach yn eithriad.

  Ond pwy yw'r ddau yn y llun ar glawr y cyhoeddiad yn ogystal ag ar ddeunydd hysbysebu'r ddrama?

  Yn sicr nid yr actorion mohonynt. Efallai bod ychydig o werth i sbin wedi'r cwbl.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • sgriptcymru

 • Cymru Fach - y ffilm (2008)


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy