BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Greta Vaughan (Fflur Medi Owen) a Karl Weissman (Owen Arwyn)Cysgod y Cryman
Cysgod y gwreiddiol yn rhy gryf?
 • Adolygiad Eifion Lloyd Jones o Cysgod y Cryman - addasiad llwyfan Sion Eirian o nofel Islwyn Ffowc Elis. Cynhyrchiad Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru. Theatr Gwynedd, Bangor, Chwefror 2, 2007.

  Roedd hi'n naturiol fod Sion Eirian yn pryderu sut ymateb fyddai i'w addasiad o nofel y ganrif.

  Hwyrach y gallai sgrin fawr y sinema geisio gwneud cyfiawnder â chynfas eang y nofel, ond prin fod y sgrin fach wedi gwneud hynny gyda'r telediad o Lleifior.
  Felly, pa obaith oedd gan un lleoliad neu un llwyfan?

  Pethau wedi newid
  Gan fod dros hanner canrif ers i Islwyn Ffowc Elis gyflwyno'i glasur, mae'n anorfod fod y themâu wedi'u dyddio a'u harwyddocâd wedi lleihau ers cyfnod y Rhyfel Oer ym Mhumdegau'r ganrif ddiwethaf.

  Mae Mur Berlin a'r Llen Haearn wedi dymchwel, a chomiwnyddiaeth yn atgof yn hytrach na'r bygythiad a fu i lawer, bryd hynny.

  Harri Vaughan - Carwyn Jones Sut, felly, oedd cynnal prif hanfod unrhyw ddrama, sef gwrthdaro?

  A lwyddwyd i gyfleu tensiwn y berthynas rhwng gwahanol gymeriadau?

  A gafodd y gynulleidfa ei hargyhoeddi a'i bodloni?

  Cymysglyd oedd yr ymateb yr oeddwn i'n ei glywed a'i synhwyro i'r cwestiynau hyn.

  Cyfres o olygfeydd
  Er mwyn cyfleu rhychwant eang digwyddiadau'r nofel mewn gwahanol leoliadau a chyfnodau, roedd hi'n anorfod fod angen cyfres o olygfeydd byrion i gario'r naratif.

  Canlyniad hyn oedd creu argraff bytiog oedd ddim yn cynnig cyfle i ddatblygu gwrthdaro na thensiwn digonol i gael gafael ar drwch y gynulleidfa.

  Roeddwn i'n amheus o werth yr ychydig areithiau uniongyrchol a oedd hefyd yn arafu'r digwydd.

  A thybed a fu'n rhaid defnyddio gormod o eiriau ambell dro i drosglwyddo'r holl syniadau sy'n llifo'n naturiol rhwng cloriau nofel?

  Talpiau helaeth o Saesneg
  Mae'n ymddangos fod yn rhaid cael talpiau helaeth o Saesneg ym mhob cynhyrchiad o bob cyfnod ar lwyfan a theledu erbyn hyn, ac er bod elfen o hynny yn y nofel wreiddiol, roedd y canran ohono'n fwy mewn dwyawr o gynhyrchiad.

  Meri-go-rownd?
  Anhawster arall wrth gyfleu cynifer o leoliadau mewn cyfnodau byr oedd yr angen i newid safle mor aml.

  Roedd y set ei hun yn fawr, urddasol ac effeithiol, ond roedd y canol yn troi mor aml nes atgoffa rhywun o feri-go-rownd yn y ffair.

  Er hynny, roedd y newid tua'r diwedd o'r ymgyrch wleidyddol i gyhoeddi'r canlyniad yn esmwyth iawn.

  Braidd yn wan oedd y goleuo ar adegau ac er y gellid derbyn fod hynny'n ymdrech i greu effaith, roedd y newid golau yn araf unwaith neu ddwy.

  Elfen effeithiol oedd y lluniau ar y gefnlen i gyfleu'r lleoliadau, er y bu un cam gwag gyda hynny, hefyd.

  Cerddoriaeth gynnil
  Un o gryfderau'r cynhyrchiad oedd cynildeb cerddoriaeth Gareth Glyn a chanu cynghanedd lleisiol yr actorion o anthemau Cymru a'r Faner Goch cyn yr egwyl, ac o Garol y Blwch ar ôl hynny.

  Ond dwy olygfa fer oedd yn tueddu i lusgo oedd un "Bless this House" tua'r dechrau, a'r cyfuniad o ddawnsio a gosod posteri tua'r canol.

  Acenion
  Yn gyffredinol, llwyddwyd i gynnal acenion Powys yn ddigon deche ond roedd hi'n chwith clywed "dwy deulu" a "machludo" mewn addasiad o waith Islwyn Ffowc Elis - ond eithriadau oedd rhain mewn llefaru safonol ac eglur.

  Perfformiadau
  Roedd ansawdd y perfformiadau'n bur gyson drwyddi draw, heb gyfle i neb greu argraff fawr, er y byddwn i'n tueddu i ganmol yr actorion hŷn am eu presenoldeb cadarn:
  Llion Williams Dyfan Roberts ac Owen Garmon fel y ddau hen batriarch, Christine Pritchard am or-actio effeithiol o'r ddwy wraig, a Llion Williams am gameo gwyrgam o'r gwas annifyr.

  Rhagoriaeth perfformiadau'r actorion ifanc oedd golygfeydd tyner y gwahanol gariadon, er na lwyddodd Carwyn Jones i gyfleu cadernid na charisma Harri Vaughan ein dychymyg.

  A braidd yn chwithig oedd fod Bethan Wyn Hughes ac Iola Hughes yn gariadon gartref ac yn ddwy hoeden amlyca'r coleg!

  Y genhedlaeth hŷn
  Mae'n debyg mai at y genhedlaeth hŷn y bydd y cynhyrchiad yma'n apelio fwyaf - y rhai ohonon ni sydd â chymaint o feddwl o'r nofel wreiddiol a'r nofelydd i fwynhau hel atgofion efo'r perfformiad.

  Nodwedd o apêl yr hen ffasiwn oedd chwerthin amlwg y gynulleidfa am gam-gyfieithu treuliedig gwraig y Trawscoed.

  Ond go brin fod yma theatr o wrthdaro na thensiwn gafaelgar.

  Mae'n debyg, yn wir, fod y nofel wreiddiol ar gynfas rhy eang i un llwyfan dwyawr.

  Cryfder y gwreiddiol ac nid gwendid yr addasiad na'r perfformiad sy'n gyfrifol am hynny.

  Dyddiadau'r daith o amgylch Cymru ac yn Llundain:
 • Theatr Gwynedd, Bangor - Iau, Gwener a Sadwrn (perfformiad y prynhawn a fin nos), Chwefror 1-3, 2007.

 • Theatr y Lyric, Caerfyrddin - Mawrth, Chwefror 6, 2007. Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Abertawe - Iau a Gwener, Chwefror 15-16, 2007.

 • Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - Mawrth a Mercher, Chwefror 20-21, 2007 Theatr Sherman, Caerdydd - Gwener a Sadwrn, Chwefror 23-24, 2007.

 • Canolfan Gelfyddydau - Mawrth a Mercher, Chwefror 27-28, 2007.

 • Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug - Llun, Mawrth 5, 2007.

 • Theatr Mwldan, Aberteifi - Iau, Gwener, Sadwrn, Mawrth 8-10, 2007.

  Mae'r perfformiadau i gyd, ar wahân i'r un y prynhawn yn Theatr Gwynedd yn dechrau am 7.30 o'r gloch.

  Yn Llundain
  Bydd y perfformiad yn Llundain ar Ebrill 5, 2007 yn Theatr Bloomsbury sydd heb fod yn bell o Orsaf Euston.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Colli cyfle - barn Paul Griffiths

 • Sion Eirian yn trafod yr addasu

 • Helynt Theatr Hafren


 • cyfannwch

  Dafydd Andreas, Gwynedd
  Cynhyrchiad gwych, perfformiadau da iawn yn enwedig gan yr actorion ifanc yn y cast. Martin John yn ymddangos am y tro cyntaf gyda Theatr Gen, llongyfyrchiadau; Carwyn Llyr - da chdi! Dal ati - wedi mwynhau yn fawr.

  Caron Llyr Williams Prifysgol Aberystwyth
  Drama bwerus iawn, gyda perfformiad gwych gan Llion Williams yn portreadu Wil James.

  Nia, Rhostryfan
  Mi wnes i fwynhau'r cynhyrchiad yn fawr iawn. Fodd bynnag, rwy'n cytuno ag Eifion Lloyd Jones ynghylch ambell i beth, fel safon yr iaith mewn ambell i le prin. Ar y cyfan, cefais fy siomi o'r ochr orau; roedd y cast yn wych, y set yn rhagorol, ac mi wnes i a'm cyfoedion ei mwynhau'n fawr iawn. Dwi'n anghytuno mai dim ond i'r genhedlaeth hyn y byddai'r ddrama hon yn apelio - rydan ni yn ein hugeiniau a'n tridegau cynnar. Da iawn pawb wir. Mae'n anodd plesio pawb.  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy