BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Maldwyn JohnJac yn y Bocs
Sioe Glybiau newydd
 • Adolygiad Alwyn Gruffudd o Jac yn y Bocs gan Theatr Bara caws. Gwesty'r Marine, Cricieth. Gorffennaf 5, 2006.


 • Os ydych chi â rôl fach neu fawr ym myd y teledu yng Nghymru ac am gadw pob blewyn sydd gennych chi yn eich trwyn peidiwch â mentro i weld sioe glybiau diweddaraf Theatr Bara Caws.

   Mae'r dychan, y tynnu coes a'r dynwared ynddi'n ddidrugaredd.

  Gyda chymeriadau absẃrd a chyfeiriadaeth sydd mor amlwg â haul canol dydd nid gormodaeth yw datgan nad oes owns o gynildeb yn Jac yn y Bocs.

  Ychwanegwch yr iaith fras, y cyfeirio diddiwedd at yr organau rhywiol a gwawdio arferol aelodau benywaidd y gynulleidfa fentrodd godi o'u seddi i ateb galwad natur yn ystod y perfformiad, nid yw Jac yn y Bocs fymryn gwahanol o ran ei chyflwyniad i sioeau clybiau eraill Theatr Bara Caws dros y blynyddoedd.

  Yn ôl dro ar ôl tro
  Ond dyna efallai yw'r apêl.
  Dyna yw'r fformiwla sy'n denu cynulleidfa, gan fy nghynnwys innau, yn ôl dro ar ôl tro.

  Nid oes digon o drythyllwch i'w gael ac roedd hynny'n amlwg unwaith eto yn ymateb y gynulleidfa ddaeth i weld Jac yn y Bocs ar noson chwilboeth o haf yng Ngwesty'r Marine yng Nghricieth.

  Triawd sydd wedi perffeithio'r fformiwla yw awduron Jac yn y Bocs.

  Mae gan Bryn Fôn, Tony Llewelyn a Dyfan Roberts brofiad helaeth o ysgrifennu sgriptiau ar gyfer sioeau fel hyn ac nid yw Jac yn y Bocs ddim gwaeth nag arfer - a dweud y gwir mae rhai elfennau'n well.

  Y stori
  Y stori'n fras y tro hwn yw hanes gŵr ifanc cyffredin o'r enw Jac Jones gafodd ei anfon o'r Ganolfan Waith i stiwdio deledu i weithio gyda ceffyle.

  Ond o ddeall y cyfarwyddid yn iawn cael ei anfon yno i weithio gyda CYFLE - y corff hyfforddi ym myd teledu - wnaeth y llanc!

   Mewn cyfres o sgetsiau, caneuon a dawns mae'r sioe yn olrhain ei daith o'r swydd fwyaf distadl ym myd teledu hyd at ei benodiad, drwy amrywiol ddulliau anllad, yn bennaeth S4C.

  Ofer yw dweud i'r canlyniadau brofi'n anorfod o drychinebus. Rwy'n peidio ymhelaethu rhag datgelu gormod.

  Vesuvius
  Digon yw dweud bod pob agwedd bron o fyd y cyfryngau, o flaen a thu ôl i'r camera, o dan lach Jac yn y Bocs - o raglenni newyddion i raglenni plant, o'r ddrama glasurol i operâu sebon ac o ragolygon y tywydd i Gefn Gwlad a Garddio.

  Mae'r cyflwynwyr, y cyfarwyddwyr y cynhyrchwyr a'r cynllunwyr set, hyd yn oed, yn ei chael hi.

  Bydd y defnydd o sparkler i ddynodi mynydd Vesuvius yn ffrwydro yn aros yn y cof am amser maith.

  Haeddu cyfres
  Agwedd arall fydd yn aros yn y cof o weld Jac yn y Bocs yw'r dychan gwleidyddol na fu mor amlwg yn sioeau clybiau diweddar Theatr Bara Caws ac sydd i'w groesawu.

  Heb os mae'r cymeriad Ieuan Bach ymddangosodd yn sgets y rhaglen blant yn haeddu cyfres iddo'i hun.

  Clown yw Ieuan Bach gyda wyneb a dwylo dyn yn ei oed a'i amser ond â chorffolaeth corrach.

  Fel pob clown mae ganddo drwyn coch ac yn mynnu gwadd pawb i'w Barti hi hi hi.

  Mae ganddo flodyn mawr melyn neu babi Cymreig ar y frest - melyn oherwydd mai dyna yw lliw "sybmarine y Beatles, bananas ...a... a...a chachwrs!!

  Dim ond pump
  Pum actor yn unig sy'n cynnal Jac y Bocs a hynny'n ddi-dor am awr a hanner.

  Methais â chyfrif sawl gwahanol gymeriad a bortreadwyd ganddynt i gyd. Cryn gamp fu amlder y newid dilladau o ystyried yr hin.

  Unwaith eto profodd berfformiadau ac amseriad perffaith Maldwyn John ac Eilir Jones gymaint o drysor yw'r ddau actor yma i fyd y gomedi Gymraeg.

  Mae'r gallu gan y ddau gymêr yma i ennyn chwerthin heb yngan yr un gair - mae eu hedrychiad yn fwy na digon yn aml.

  Llwyddodd Eilir ddiosg stamp y Ffarmwr Ffowc y tro hwn gan bortreadu sawl rôl cameo yn llwyddiannus. Ond fe ddrylliwyd y cwbl pan ymddangosodd y Ffarmwr Ffowc hefyd ar y llwyfan yn y man.

  Yn eironig ddigon teimlwn mai dyna oedd portread gwanaf y sioe.
  Bwriadol?
  Wn i ddim.

  Llyr Evans sy'n chwarae Jac yn y Bocs ei hun a chafwyd perfformiadau clodwiw hefyd gan Lisa Jên Brown a Catrin Mara. Roedd ynni symudiadau y cast i gyd yn ddigon i fynd â gwynt rhywun ar adegau.

  Mae'r set gan Emyr Morris-Jones yn aml bwrpas ac effeithiol gyda'r bylchau ar y wal gefn yn cyfleu sgriniau teledu i'r dim.

  Mae'r gerddoriaeth gan Emyr Rhys a'r Cyfarwyddwr yw Tony Llywelyn.

  Parod i chwerthin
  I grynhoi mae Jac yn y Bocs yn nodweddiadol o Sioe Clybiau Theatr Bara Caws; felly byddwch yn barod i chwerthin nes bod eich hochrau'n brifo pan ewch i'w gweld.

  Os ydych chi'n gweithio ym myd y teledu byddwch yn barod hefyd i gael eich gwawdio ar goedd yn ddi-dostur.

  Ond pwy bynnag ydach chi ewch i'r lle chwech cyn i'r perfformiad ddechrau da chi.
  Ni chewch unrhyw faddeuant os y codwch chi o'ch cadair yn ystod y sioe, mae hynny'n siŵr.

 • Dyma fanylion y daith:

 • Hefyd: Bydd Jac yn Y Bocs yn cael ei llwyfannu o nos Fawrth i nos Wener, Awst 8-11 yn ystod Wythnos yr Eisteddfod yn Neuadd Gymuned Pontlliw, Abertawe. Tocynau ar Werth yn Theatr y Maes neu ffonio 07740637648

 • Nos Fawrth Gorffennaf 4 Gwesty'r Marine, Cricieth Chris: 01766 5222946
 • Nos Fercher Gorffennaf 5 Gwesty'r Marine, Cricieth Chris: 01766 5222946
 • Nos Iau Gorffennaf 6 Gwesty'r Marine, Cricieth Chris: 01766 5222946
 • Nos Wener Gorffennaf 7 Clwb Simdde Wen, Wylfa, Cemaes Ian 07919205217 neu Linda: 01286 676335
 • Nos Sadwrn Gorffennaf 8 Clwb Simdde Wen, Wylfa, Cemaes Ian 07919205217 neu Linda: 01286 676335
 • Nos Fawrth Gorffennaf 11 Clwb Wellmans, Llangefni Gareth: 01248 421660 neu 07766 241786
 • Nos Fercher Gorffennaf 12 Clwb Wellmans, Llangefni Gareth: 01248 421660 neu 07766 241786
 • Nos Iau Gorffennaf l3 Clwb Rygbi Bethesda Linda: 01248 601526 neu Huw: 01248 602480
 • Dim sioe Nos Wener
 • Nos Sadwrn Gorffennaf 15 Clwb Rygbi Bethesda Linda: 01248 601526 neu Huw: 01248 602480
 • Nos Lun Gorffennaf 17 Clwb Golff Bala Y Clwb: 01678 520359 neu Bethan: 520309
 • Nos Fawrth Gorffennaf 18 Clwb Golff Bala Y Clwb: 01678 520359 neu Bethan: 520309
 • Nos Fercher Gorffennaf 19 Clwb Pel-droed, Caernarfon Huw: 01286 675607 neu 07818651752
 • Nos Iau Gorffennaf 20 Clwb Pel-droed, Caernarfon Huw: 01286 675607 neu 07818651752
 • Nos Wener Gorffennaf 21 Clwb Pel-droed, Caernarfon Huw: 01286 675607 neu 07818651752
 • Nos Fawrth Gorffennaf 25 Gwesty Kinmel Manor, Abergele Deiniol, Menter Iaith Conwy: 01492642357 neu Siop Bys a Bawd, Llanrwst
 • Nos Fercher Gorffennaf 26 Gwesty Kinmel Manor, Abergele Maldwyn: 01745 860515 neu 07780730166
 • Nos Iau Gorffennaf 27 Clwb Chwaraeon Porthmadog 01766 514217 neu 07831 101231
 • Nos Wener Gorffennaf 28 Clwb Chwaraeon Porthmadog neu 01766 512055
 • Nos Sadwrn Gorffennaf 29 Clwb Chwaraeon Porthmadog
 • Nos Fawrth Awst 1 Clwb Rygbi Bro Ffestiniog, Blaenau Ff. Glyn: 01766 830314 neu'r Clwb: 01766 830005
 • Nos Fercher Awst 2 Clwb Rygbi Bro Ffestiniog, Blaenau Ff. Glyn: 01766 830314 neu'r Clwb: 01766 830005
 • Nos Iau Awst 3 Clwb Rygbi Bro Ffestiniog, Blaenau Ff. Glyn: 01766 830314 neu'r Clwb: 01766 830005
 • Nos Wener Awst 4 Gwesty Dolbadarn, Llanberis Aneurin: 01286 870277
 • Nos Sadwrn Awst 5 Gwesty Dolbadarn, Llanberis Aneurin: 01286 870277
 • Nos Fawrth Awst 8 EISTEDDFOD GENEDLAETHOL ABERTAWE A'R CYLCH - Canolfan i'w threfnu • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy