BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Cynhyrchiad ysgytwol gwerth ei weld
 • Adolygiad Eifion Lloyd Jones o gynhyrchiad cwmni Bara Caws Gwaun Cwm Garw gan Sharon Morgan. Clwyd Theatr Cymru. Mawrth 20, 2007.


 • Gwerth ei gweld!
  Camp fwya' unrhyw addasiad yw ymddangos fel pe bai'n waith gwreiddiol - ac mae dwy ffordd o ymgyrraedd at hynny.

  Y naill yw sicrhau fod y ddeialog a'r iaith yn llifo'n gwbl naturiol o enau'r cymeriadau fel pe bai nhw sy'n dweud y geiriau am y tro cynta'; a'r llall yw sicrhau fod y digwydd mewn lleoliad cwbl gredadwy fel y gellid derbyn mai yno'n wir y digwyddodd y cyfan.

  Ydi'r dref ger Gwaun Cwm Garw yr un mor gredadwy â Laramie'r gwreiddiol?

  Ydi'r cymeriadau'n ein argyhoeddi mai iddyn nhw y digwyddodd hyn go iawn?

  Braf ydi gallu ateb yn gadarnhaol a datgan fod yr addasiad a'r cynhyrchiad wedi gweithio'n llwyddiannus iawn.

  Ymgyrchol
  Drama ymgyrchol sydd yma: ymgais i gyflwyno ymateb cymysglyd ac ansicr brodorion y dref i lofruddiaeth Matthew Shepard, llanc hoyw un ar hugain oed.

  Am y digwyddiad hwnnw yn Laramie yn yr Unol Daleithiau ddechrau Hydref 1998 y lluniodd Moisés Kaufman ei ddrama wreiddiol, gan adlewyrchu barn a rhagfarn tua deugain o drigolion a holwyd am eu hymateb i'r ymosodiad.

  Chwech o actorion
  Dim ond chwech o actorion sy'n cyfleu hanner cant o gymeriadau yn y cynhyrchiad yma gan Bara Caws ac maen nhw'n gwneud hynny'n rhyfeddol o gelfydd.

  Rydyn ni'n gallu derbyn yr holl newid cymeriadau gydol y ddrama ac mae'r clod am hynny i'w rannu rhwng yr actorion a chyfarwyddo Catrin Edwards, oedd yn gwneud defnydd da o'r symud o bob cwr o'r llwyfan.

  Mae'r symud yn sydyn gan gynnal diddordeb mewn dwsinau o olygfeydd byrion. Ond yn naturiol, mewn cyfresi mor bytiog, mae'n anodd adeiladu llawer o densiwn dramatig rhwng y cymeriadau.

  Er hynny, ac er ei bod yn amhosib' mynd o dan groen y cymeriadau unigol, rydyn ni'n dod i adnabod teimladau a thueddiadau pobl y dref yn gyffredinol, a thrwyddynt, ddod i adnabod y ddynoliaeth.

  Defnydd effeithiol o sgriniau
  Set gyfoes, syml a llonydd sydd ar y llwyfan gydol y cynhyrchiad, gyda thair sgrîn go fawr, dau lwyfan bychan, gofod fel bar tafarn a nifer o flociau y mae'r actorion eu hunain yn eu symud yn hwylus fel bo'r galw.

  Gwneir defnydd pur effeithiol o'r sgriniau gyda golau lliw a nifer o luniau a delweddau: gan gynnwys pobl yn symud tu ôl i'r sgriniau i gyfleu prysurdeb ac, yn arbennig, y cysgod o'r llanc wedi'i glymu i'r ffens lle'i gadawyd i farw - a'r ffurf ar y sgrîn yn cyfleu Crist ar y Groes.

  Ceir cerddoriaeth gefndirol addas yn achlysurol drwy'r ddrama, er bod sain y côr lleisiol eglwysig braidd yn ymwthiol tua'r canol.

  Addasiad yn gampwaith
  Mae addasiad Sharon Morgan yn gampwaith sy'n llifo'n gwbl rwydd mewn iaith lafar naturiol ddeheuol, gyda chyffyrddiadau o fewn y sgript sy'n unigryw Gymraeg a Chymreig fel sôn am y 'Steddfod ar y naill law, a'r mart a'r ffatri la'th ar y llaw arall.

  Prin iawn ydi'r dywediadau anaddas: "dwyn oddi wrtho" yn hytrach nag "oddi arno", "pum cant o fobol" yn hytrach nag "o bobol", ac "am un deg wyth awr" yn hytrach na'r "deunaw awr" a fyddai'n fwy naturiol mewn iaith ffurfiol barnwr y llys.

  Taflu geiriau
  Ar ddechrau'r ddrama, roeddwn i'n teimlo fod gormod o eiriau'n cael eu taflu atom ni ar ruthr gwyllt ond buan iawn y setlodd y rhythm yn un hollol naturiol ac, weddill y ddrama, roedd y llefaru'n gweddu i bob cymeriad, a hwnnw'n llefaru hynod o naturiol: siarad efo'i gilydd ac efo ni oedden nhw.

  Dylid canmol pob un o'r actorion am amrywiaeth eu cymeriadu: Ifan Huw Dafydd, Jonathan Nefydd, Rhodri Evan, Geraint Pickard, Delyth Wyn a Maria Pride, er mai Maria, hwyrach, oedd fwyaf unffurf ei goslefu.

  Ar y llaw arall, Rhodri Evan oedd fwyaf amrywiol ac effeithiol ei bortreadau, tra mai'r eiliadau mwyaf emosiynol oedd Ifan Huw Dafydd yn darllen llythyr tad y llanc marw gerbron y llys.

  Neges - nid pregeth
  Cynhyrchiad digon ysgytwol ar adegau, felly, gyda'r neges gref am ragfarnau ac anoddefgarwch ein cymdeithas yn cael ei chyfleu'n gadarn, ond heb fynd yn ormod o bregeth.

  Ac mae'r goleuni sydd yn llewyrchu trwy'r tywyllwch yn ei gwneud yn werth ei gweld ar bob cyfrif.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Y ddrama a'r daith


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy