BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Golygfa o'r ddramaY Gobaith a'r Angor
Profiad theatrig yn atgof o . . . brofiad theatrig
 • Adolygiad Alwyn Gruffydd o Y Gobaith a'r Angor. Theatr Bara Caws. Galeri, Caernarfon, 27 Mawrth 2008.


 • Mae chwarter canrif a mwy erbyn hyn ers i mi weld The Iceman Cometh ar lwyfan mewn theatr yn Nulyn.

  Ond mae drama fawr Eugene O'Neill yn dal yn fyw yn y cof fel un a lwyddodd i gyfleu holl freuder dyn a hunan dwyll yr unigolyn gyda'i freuddwydion gwrach, bas, a chyfangwbl afreal.

  Profiad theatrig ysgytwol os y bu un erioed.

  Llifodd atgofion o'r profiad hwnnw'n ôl yn ystod noson gyntaf cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws, Y Gobaith a'r Angor yn stiwdio orlawn Galeri, Caernarfon.

  Yn wir, mae'r tebygrwydd rhwng y ddwy ddrama yma'n drawiadol o ran eu cynnwys a'u cenadwri.

  Tafarn o'r un enw
  I ddechrau lleolir y ddwy ddrama mewn tafarn foel a di-raen gyda'r un enw hyd yn oed.
  Y Gobaith (a'r Angor) yw ei henw'n y naill ddrama a Harry Hope's Saloon yw ei henw yn y llall.

  Daw'r cwsmeriaid, fel rhai pob tafarn am wn i, o amrywiol gefndiroedd, gallu a barn ond yr hyn sy'n clymu'r criw digon anghydnaws, o'r ddwy ochr i'r bar, wrth ei gilydd yw eu caethiwed i'r dafarn ac i'w chargo.

  Fel yn The Iceman Cometh mae cymeriadau Y Gobaith a'r Angor hefyd yn treulio dydd ar ôl dydd yn gweld eu dyfodol drwy waelod y botel neu wydr peint.

  Twyllo eu hunain
  Maent yn eu twyllo eu hunain y daw tro ar eu byd ac y daw tröedigaeth wyrthiol fydd yn eu gwaredu o'u cyflwr truenus - man gwyn fan draw.

  Ond fel yn y naill ddrama a'r llall gohirir pob cam a menter tan yfory ... ac yfory wedyn.

  Maent yn disgwyl rhyw ddigwyddiad fydd mor enbyd nes eu sobri'n llythrennol ond hyd yn oed pan ddaw digwyddiad felly heibio maent yn ymateb drwy fwrw angor arall sy'n eu carcharu'n ddigyfnewid i'w bywydau di-werth.

  Yn y ddwy ddrama hefyd y mae yna un cymeriad sy'n fodlon wynebu realiti ac yn ceisio'n ofer ddarbwyllo'r gweddill o ffolineb eu bodolaeth ac anfradlondeb eu buchedd.

  Hickey yn The Iceman Cometh - Daniel yn Y Gobaith a'r Angor.

  Ac i goroni'r cwbl mae'r ddwy ddrama'n trafod effeithiau dinistriol alcohol a pherthynas dynion â'r merched yn eu bywydau.

  Drama gyntaf
  Rhwng bob dim felly drama glasurol Eugene O'Neill, yn bendifaddau, fu'r ysbrydoliaeth i Y Gobaith a'r Angor.

  Ond tra roedd O'Neill wedi gweld llwyfannu pymtheg drama arall cyn i The Iceman Cometh weld golau dydd hon yw ymgais wreiddiol gyntaf Dylan Wyn Rees o Gaernarfon ar gyfer y theatr a does dim rhaid iddo gywilyddio o gwbl.

  Heb os mae ganddo'r glust a'r ddawn i gyfleu deialog naturiol, brathog a bywiog ac o ganlyniad mae'r lleddf yn gwbl gredadwy a'r ysgafn yn wirioneddol ddigri gyda'r chwarae ar eiriau'n hynod effeithiol.

  Bu'r camddealltwriaeth rhwng Winston ac Arfon o ganlyniad i dreiglo'r geiriau gliw a lliw yn arbennig o ddoniol.

  Ond gall braster lluosog braidd o'r iaith godi eiliau ambell un!

  Pobl go iawn
  Mae ei gymeriadu hefyd yn "true to nature" a gall y rhai hynny sy'n mynychu'r un tŷ potes yn rheolaidd uniaethu â phob un ohonynt.

  Y dafarnwraig sy'n hoffi meddwl ei bod hi hefyd yn gyfuniad o dad-gyffeswr, gweithiwr cymdeithasol ac apothecari.
  Y cyn-filwr blin a chegog a'r cyn-forwr rhwysgfawr a diog; hogyn ei fam; ac, wrth gwrs, yr athronydd sy'n dyfynnu gweithiau mawr byd mor rhwydd ag y mae'r gweddill yn ateb galwad natur ac yn ymffrostio'n eu camp.

  Pum cymeriad
  Mae aelodau'r cast o bum cymeriad yn wynebau cyfarwydd ar lwyfan ac i wylwyr cyfresi teledu fel Rownd a Rownd a Dipyn o Stad.

  Golygfa Gwenno Elis Hodgkins yw Beatrice y dafarnwraig ac mae ei pherfformiadau'n gyson safonol. Nid yw'r tro hwn yn eithriad.

  Mae John Glyn hefyd yn hen law ac yn chwarae rhan Winston, y morwr tir sych (os sych hefyd!) i'r dim.

  Felly hefyd Gwyn Vaughan Jones fel Dennis y cyn filwr sy'n byw ar gawl pys gan ddefnyddio glaw neu hindda, neu ei brofiadau milwrol, yn esgus dros fynd i'r dafarn yn lle i'w waith.

  Ond y ddau aelod o'r cast sy'n rhagori'r tro hwn yw Dyfrig Wyn Evans a Huw Llŷr.

  Arfon
  Mae portread Dyfrig Wyn Evans o Arfon yn gampus yn arbennig felly ei amseriad o ddeialog mwyaf cofiadwy'r ddrama.
  Mae Arfon yn byw adref gyda'i fam. Ei uchelgais anghyraeddadwy yw gweithio mewn archfarchnad. Mae'n methu cynnal perthynas. Y dafarn yw ei fywyd ac mae Dyfrig Wyn Evans yn ein darbwyllo o'r gwendidau yma i gyd a mwy.

  Daniel
  Gan Huw Llŷr mae'r orchwyl anoddaf.
  Mae'n chwarae rhan Daniel, yr alcoholig llwyr, sy'n ymwybodol o'i wendid ac yn dirywio'n ei gyflwr o flaen ein llygaid.

  Campwaith o berfformiad sy'n esgor ar gydymdeimlad a thosturi un munud a gwawd a dirmyg y munud nesaf.

  Nid ar chwarae bach y mae llwyddo cyrraedd yr amcanion hyn ac mae i'w longyfarch ar ei gyflwyniad clodwiw.

  Cyfarwyddwr
  Ond er cymaint yw talent naturiol y cast mae'n rhaid wrth gyfarwyddwr i glymu y cwbl at ei gilydd yn un cyfanwaith ac un o gonglfeini Theatr Bara Caws, Maldwyn John, sy'n gyfrifol y tro hwn - actor a chyfarwyddwr (fel y bu i mi ddweud o'r blaen) sy'n drysor ynddo'i hun ac sy'n gwybod yn iawn, o hir ymarfer, beth yw gwerth amseru brawddegau a godro'r linell.

  O ganlyniad, do, cefais brofiad theatrig cofiadwy o weld Y Gobaith a'r Angor - er, ar ôl dweud hynny, efallai nad oedd y profiad hwnnw lawn mor ysgytwol â'r un a gefais yn y theatr yna yn Nulyn yr holl flynyddoedd yn ôl.

  Y Daith
  Trefnydd
 • Nos Fercher 26 Mawrth Y Galeri, Caernarfon Swyddfa Doc: 01286 685222
 • Nos Iau 27 Mawrth Neuadd Goffa, Amlwch Ian: 07919205217 Neu 01286 676335
 • Nos Wener 28 Mawrth Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa Doc: 01248 351708
 • Nos Sadwrn 29 Mawrth Theatr Gwynedd, Bangor Swyddfa Doc: 01248 351708
 • Nos Fawrth 1 Ebrill Neuadd Oliver Jones, Dolywern, Dyffryn Ceiriog Menter Maelor (01978) 363791
 • Nos Fercher 2 Ebrill Clwyd Theatr Cymru Swyddfa Doc. 0845 3303565
 • Nos Iau 3 Ebrill Theatr John Ambrose, Rhuthun Tocynnau: Eirwyn 01824 702391
 • Nos Wener 4 Ebrill Theatr Harlech, Harlech Swyddfa Doc: 01766 780667
 • Nos Sadwrn 5 Ebrill Canolfan Gymuned Llanrwst Menter Iaith Conwy 01492 642357 Neu Siop Bys A Bawd 01492 641329
 • Nos Fercher 9 Ebrill Canolfan Gelf. Aberystwyth Swyddfa Doc: 01970 623232
 • Nos Iau 10 Ebrill Theatr Felinfach Swyddfa Docynnau: 01570 470697
 • Nos Wener 11 Ebrill Theatr Y Gromlech, Crymych Kevin Davies 01239 831455
 • Nos Sadwrn 12 Ebrill Neuadd Llanofer, Caerdydd Tocynnau: 02920 631144 Neu Bara Caws: 01286 676335
 • Nos Fawrth 15 Ebrill Ysgol Y Berwyn, Y Bala Antur Penllyn 01678 520920
 • Nos Fercher 16 Ebrill Ysgol Uwchradd Bodedern Gwenno Ifan: 01407 741000
 • Nos Iau 17 O Ebrill Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog Gwen Edwards (01766) 830435
 • Nos Wener 18 Ebrill Neuadd Dwyfor, Pwllheli Swyddfa Doc: 01758 704088
 • Nos Sadwrn 19 Ebrill Neuadd Dwyfor, Pwllheli Swyddfa Doc: 01758 704088


 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy