BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Huw Garmon fel Philippe a Mirain Haf fel Selina Cariad Mr Bustl
Bustl blasus - 'Cynhyrchiad sy'n deilwng o Theatr Genedlaethol'
 • Adolygiad Lowri Rhys Davies o Cariad Mr Bustl, Molière - cyfieithiad Gareth Miles. Theatr Genedlaethol Cymru. Mai 2007.

  Glywsoch chi'r jôc am gomedïau Cymraeg?
  Naddo, na finna chwaith.

  Ond gan fod y dychanol a'r doniol yn greaduriaid mor brin yn ein traddodiad theatrig, a chynyrchiadau Cymreig o waith Molière yn brinnach fyth, mae'n rhaid cymeradwyo'r Theatr Genedlaethol am lwyfannu cyfieithiad o Le Misanthrope fel cynhyrchiad olaf 'Tymor y Clasuron'.

  Llun gan yr artist o Landeilo, Meirion Jones, a gomisiynwyd ar gyfer y daith Roedd hi'n dipyn o job cael tocyn ar gyfer Cysgod y Cryman ddechrau'r flwyddyn gan fod y wlad a'i nain wedi darllen y nofel neu wylio'r gyfres deledu, ac felly'n fwy na pharod i fynychu llwyfaniad o epig Islwyn Ffowc Ellis.

  Ac ar ôl llwyddo i gael sedd nos Sadwrn yn y Sherman, noson hynod siomedig ges i wrth wylio addasiad Sion Eirian.

  Ond er gwaetha'r ffaith fod yr un theatr yn gymharol wag ar gyfer noson agoriadol Cariad Mr.Bustl, siom ar yr ochr orau ges i Mai 3.

  Molière yn dychryn?
  Roedd hi'n noson etholiad, yn dywydd barbeciwaidd o braf, yn nos Iau a sawl rheswm arall pam mai tenau iawn oedd y gynulleidfa; ond efallai fod Molière ddieithr yn dueddol o ddychryn y gynulleidfa Gymreig yn yr un modd ac y mae Ffowc Elis yn ei hatynnu.

  Ac mae hynny'n bechod gan fod hwn yn gynhyrchiad safonol.

  Y Dyngasawr neu'r Bustlog Cariadus yw'r cyfieithiad llythrennol o Le Misanthrope - ond Cariad Mr Bustl yw teitl drama Gareth Miles ac mae symlrwydd bachog y teitl yn rhagflas o ystwythder ei addasiad.

  Mae drama wreiddiol Molière wedi ei gosod yn llys Louis XIV, gyda chast o uchelwyr Ffrengig yr ail ganrif ar bymtheg "a gyfnewidiodd rym gwleidyddol yn eu cynefinoedd am segurdod moethus Llys Versailles a bywyd o hel clecs a chrafu am anrhydeddau a swyddi".

  Fel Charlotte Church
  Yn y cynhyrchiad hwn, mae'r deunydd crai dramatig wedi ei drosglwyddo i gymdeithas bourgeois Tridegau'r ganrif ddiwethaf, lle mae hierarchaeth gymdeithasol yn parhau'n berthnasol.

  Ni fu uchelwriaeth yn rhan o draddodiad Cymru ers y canol oesoedd wrth gwrs ond mae elfennau o ddrama Molliere, a'r trafodaethau ar natur ragrithiol yr hil ddynol yn arbennig, yn berthnasol i bob oes.

  Yn wir, mae Gareth Miles wedi disgrifio cymeriad Selina fel Charlotte Church ei chyfnod - yn ifanc, deallus, ffraeth a chyfoethog - ac mae Mirain Haf yn llwyddo i gyfleu natur chwareus yr It Girl i'r dim drwy gyfuno'r elfen o fflyrt digywilydd sy'n cynddeiriogi cymaint ar Mr Bustl, gyda chryfder bolshi, benywaidd y gantores o Gaerdydd sy'n benderfynol o fwynhau hedonistiaeth ei hieuenctid.

  Sebon a gwawd
  Cariad Mr. Bustl yw Selina, ond dim ond un o'r nifer o edmygwyr sy'n ymweld a'i salon yw Alex (Jonathan Nefydd).

  Mae dynion yn galw'n gyson i gael eu diddanu gan Selina sy'n giamstar ar seboni ar y naill law, a gwawdio'n adloniadol ar y llaw arall.

  Jonathan Nefydd Yn anffodus, mae'r fath weniaethu neu ffalsio yn atgas gan Alex sy'n teimlo rheidrwydd parhaol i fod yn greulon o onest gyda'i gyfeillion yn ogystal â'i elynion.

  Mae'n gwrthod 'arbed neb rhag gonestrwydd', ac mae hynny'n ei arwain i dantro'n ddidrugaredd a chael ei hun mewn dyfroedd dyfnion drwy gydol y ddrama.

  Nid ffars ydy Cariad Mr. Bustl ond comedi syniadol, sy'n rhoi lle canolog i ymresymu gwallgo, ond digon crafog, y prif gymeriad. v
  Yr eironi mawr, wrth gwrs, yw fod Mr. Bustl yn syrthio mewn cariad â gwraig weddw ddeniadol sy'n ymgorfforiad o ragrith y gymdeithas mae'n ei dirmygu.

  Carped a mainc
  Ac eto, nid yw Alex yn gallu gadael.
  Mae'r set syml, ond soffistigedig, yn cynnwys carped mawr a mainc wen wedi'u gosod dan glamp o siandelier ac mae nifer o ddrysau'n arwain y cymeriadau i salons personol y merched a'r byd tu allan.

  Alcasto (Seiriol Tomos) a Colimandro (Glyn Morgan) Ond er gwaethaf bravado Mr.Bustl ynghylch ymwrthod â'r gymdeithas fas mae'n rhan ohoni, nid yw byth yn mynd trwy ddrws heb dychwelyd trwy'r llall, ac er ei fod yn mynd i'r corneli eithaf nid yw'n mentro camu dros ymyl y carped.

  Cyfarwyddo cynnil Judith Roberts sy'n gyfrifol am hynny, ac mae'n gosod sglein ar gynhyrchiad sy'n deilwng o waith Theatr Genedlaethol.

  Sgript a phrofiad
  Ond sgript Gareth Miles a chast profiadol yw prif gryfderau Cariad Mr. Bustl. Mae'r cyfieithiad Cymraeg yn gyforiog o ddywediadau bachog a hiwmor crafog sy'n llwyddo i gyfleu deallusrwydd a doniolwch y gwreiddiol.

  Mae hefyd yn galluogi'r cymeriadau i sarhau ei gilydd gyda steil - oes gwell ffordd o ddychanu rhywun na'i alw'n 'arch-lembo'?! - a chadw'r cydbwysedd rhwng plannu cyllyll mewn cefnau a chynnal yr hiwmor angenrheidiol.

  Rhian Morgan Mae Jonathon Nefydd yn serennu, a pherthynas Alex gyda Selina'n argyhoeddi o'r cychwyn cyntaf, ond mae'n rhaid canmol Rhian Morgan, Dyfrig Morris a Huw Garmon yn ogystal.

  Wedi dweud hynny, roedd perfformiadau'r mân gymeriadau'n gwegian ar brydiau, ac roeddwn i'n hynod siomedig mai prin hanner dwsin o eiriau gafwyd gan actor mor brofiadol â Llion Williams sy'n chware rhan gwas Mr.Bustl tua diwedd y ddrama.

  Ond mân wendidau yw'r rhain mewn gwirionedd.

  Yn dilyn sawl siom dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Cariad Mr Bustlwedi dechrau adfer fy ffydd yn ein Theatr Genedlaethol.

  Dim ond gobeithio mai parhau i ddatblygu a gwella wnaiff hi o hyn allan.

  Y daith drwy Gymru
 • Theatr Sherman, Caerdydd, nosweithiau Iau a Gwener, Mai 3-4 Mai, 2007
 • Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Abertawe, nosweithiau Iau a Gwener, Mai 10-11, 2007.
 • Theatr Gwynedd, Bangor, nosweithiau Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn, Mai 15-18, 2007.
 • Theatr Bloomsbury, Llundain, ar nos Fawrth, Mai 29, 2007. • Canolfan Celfyddydau Aberystwyth nosweithiau Gwener a Sadwrn, Mehefin 1-2, 2007.
 • Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug, nos Fawrth, Mehefin 5, 2007.
 • Theatr Mwldan, Aberteifi, nosweithiau Gwener a Sadwrn, Mehefin 8-9, 2007.
  Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30.
  Bydd ymweliad â Llundain hefyd yn dilyn llwyddiant un tebyg gyda Cysgod y Cryman

 • cyfannwch

  Huw evans , Abertawe
  wedi joio y cynhyrchiad yn fawr iawn . set , cynllunio a cerddoriaeth da iawn . Jonathan Nefydd a Rhian Morgan yn wych !!

  Catrin Alun, Abertawe
  Newydd ddod nol o'r Taliesin ar ol mwynhau bob eiliad o'r perfformiad. Yr actio'n wefreiddiol. Triwch gael tocynnau digon agos i weld wynebau'r actorion - bydd hynny'n ychwanegu at y mwynhad. Ac roedd campau corfforol Mr Bustl yn wych - a'r defnydd o'r rhosyn ... wel, ewch i'w weld!! Dwi'n ystyried mynd eto!!  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy