BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dora JonesBryn Gobaith
Drama am 'broblem' henoed

 • Adolygiad Glyn Evans o Bryn Gobaith gan Gruffudd Jones. Cwmni Glass Shot. Ar daith drwy Gymru Ebrill a Mai 2008.

  Heb os y mae pwnc y ddrama hon yn un y mae gofyn ymdrin ag ef - yn enwedig yn ystod cyfnod yn ein hanes cymdeithasol pan yw henaint a'r henoed yn cael eu hystyried yn "broblem".

  Mae'r gair 'baich' yn un sy'n cael ei ddefnyddio'n aml yn y cyswllt hwn - gan y ddwy ochr i'r 'broblem'. Y naill yn ofni y daw yr hen yn faich iddyn nhw a'r henoed yn ofni bod "yn faich".

  Yn wir, mae'n syndod nad yw'n bwnc sydd wedi ennyn sylw a diddordeb mwy o ysgrifenwyr Cymraeg ond prin fu'r sgrifennu amdano er bod y ffilmiau teledu, Nel ac Oed yr Addewid lle mae cymeriad Stewart Jones yn cael ei hun mewn cartref henoed, yn gerrig milltir trawiadol.

  Mae Bryn Gobaith yn mynd a ni i'r un tir er nad mor drawiadol â ffilm deledu Emlyn Williams. Ond bosib bod cyfyngiadau ariannol ar Gruffudd Jones yr awdur a'r cyfarwyddwr.

  Athrawes wedi ymddeol
  Er bod tri phrif gymeriad yn Bryn Gobaith dim ond dau sydd ar y llwyfan - Megan, yr hen wraig, (Dora Jones) a'i nai, Dafydd (Dafydd Dafis).

  Ond cyn bwysiced cymeriad â'r ddau ohonyn nhw ydi Rhys, mab Megan na ddown i'w adnabod ond trwy gysylltiad Dafydd ag ef.

  Athrawes wedi ymddeol ac yn byw ar ei phen ei hun ym Mryn Gobaith ers i'w gŵr farw ugain mlynedd yn ôl yw Megan.

  Mae'n wraig annibynnol, yn abl i edrych ar ei hôl ei hun ac yn gwbl o gwmpas ei phethau ar wahân i'r arwyddion henaint a ddaw i ran y rhan fwyaf o bobl fel methu cofio ambell i beth. Mae'n treulio "hanner yr amser yn crwydro o stafell i stafell yn chwilio am bethau; a'r hanner arall yn trio cofio am beth oeddwn i'n chwilio," meddai.

  Ond dydi'r peth ddim yn boen nac yn bryder iddi hi.

  Cael codwm
  Fodd bynnag, daw tro ar fyd pan gaiff ei gorfodi i adael Bryn Gobaith i gartref gofal yn dilyn codwm ddrwg.

  Yno, mae'n dirywio'n sydyn. Yn mynd i'w chragen; a phan ymwêl Dafydd ei nai o Lundain â hi mae hi â'i phen yn ei phlu ac yn hynod o ofnus.

  Dafydd yw ei hunig gyswllt â'r byd oddi allan gan fod ei mab wedi troi cefn arni i bob pwrpas gyda'i ddyletswyddau teuluol ei hun yn golygu na all ofalu am Megan ar ei aelwyd ei hun.

  Y gwir yw fod Megan wedi ei dympio.

  Daw yn amlwg yn fuan; er mai ei mab yw ei pherthynas agosaf, Dafydd yw cannwyll ei llygaid a hynny'n achos tyndra rhwng y ddau gefnder gyda'r mab yn cyhuddo'r nai o ymyrryd a bod yn hunangyfiawn a nawddoglyd.

  Mae'r modd y datblygodd y berthynas rhwng Megan a Dafydd yn cael ei olrhain drwy nifer o 'flashbacks' a thrwy gyfrwng y rheini gallwn ninnau gymharu y Megan fywiog, ddeallus, a ymunodd â phrotest menywod Greenham Common er enghraifft, a'r Fegan encilgar sydd bellach ofn ei chysgod ei hun a'i gorffennol yn gawdel dryslyd yn ei phen.

  Ddim yn ddieithr
  I rai sy'n gyfarwydd â chartrefi preswyl ni fydd y senario yn un ddieithr nac yn un arbennig o eithriadol ac mae'n arwyddocaol mai taith a chynhyrchiad mewn cydweithrediad ag Age Concern yw Bryn Gobaith ac yn rhan o'r hyn sy'n cael ei galw yn Ŵyl Wanwyn y mudiad hwnnw.

  Y mae yn gynhyrchiad teimladwy ac y mae ambell i olygfa rymus sy'n elwa o fod yn gynnil hefyd.

  Cyfleu "yr angen am urddas, pwysigrwydd atgofion a straeon a'r hyn sy'n cysylltu'r ifanc a'r henoed," ddywedodd Gruffudd Jones fu'n sbardun i'w ddrama - y gyntaf i'w pherfformio gan gwmni Glass Shot sydd wedi gosod iddo'i hun y nod o berfformio "mewn ffyrdd hyblyg, dyfeisgar ac amrywiol."

  "Amcan y daith hon yw i gymryd theatr ddiddan, gyffrous a pherthnasol i gymunedau nad ydynt o reidrwydd yn cael y cyfle i brofi hynny yn eu cynefin yn rheolaidd," meddai Rhys Miles Thomas, cyfarwyddwr rheoli Glass Shot.

  Yn amlwg, mae'r pwnc a sefyllfaoedd Bryn Gobaith yn rhai dwys - er bod yna fflachiadau o hiwmor hefyd ar y cychwyn fel yr olygfa lle mae Megan yn cwyno am y ffaith fod pobl yn cwyno gymaint am gymaint o bethau.

  Ond wrth i'r dwyster ddwysau, fel petai, mae peryg i'r gynulleidfa gael ei llethu ac i'r stori lusgo - yn enwedig gan fod tuedd i fod yn ailadroddus mewn cynhyrchiad sydd weithiau'n ein hatgoffa o theatr mewn addysg.

  Ond y mae golygfeydd i sobri rhywun a'n gorfodi i feddwl o ddifrif am bwnc y mae cymaint tuedd i gymdeithas ei wthio i gefn ei meddwl.

  Er i straeon am gamdriniaeth syfrdanol gyrraedd y penawdau weithiau dydy gwarth yr esgeulustod tawel hwnnw a'r bygwth cudd a brofir gan rai fel Megan ddim yn gweld golau dydd.

  Y gwarth hwnnw - y camdrin nad yw'n gadael cleisiau ar y cnawd ond ar y meddwl yw pwnc difrifol Bryn Gobaith ac er nad yw'n bodloni'n llwyr fel cynhyrchiad theatraidd ni ellir ond diolch am y proc i'n cydwybod.

  Gweddill y Daith

 • Ebrill 29 - Canolfan Hamdden Llanfair Caereinion
 • Ebrill 30 - Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau
 • Mai 1 - Theatr gwau,Abergwaun
 • Mai 2 - Canolfan Morlan, Aberystwyth
 • Mai 3 - Neuadd yr ysgol, Llanfihangel yr Arth
 • Mai 6 - Neuadd Llanofer, Caerdydd. Mai 7 - Ysgol Gyfun Bryn Tawe, Abertawe. Mai 8 - Ysgol Uwchradd dyffryn Aman.
 • Mai 9 - Neuadd Soar, Merthyr Tudful.
 • Mai 10 - Neuadd Gymunedol Castell Newydd Emlyn.


 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy