BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Huw GarmonMaes Terfyn
Drama newydd gyda hen stori

 • Adolygiad Glyn Jones o Maes Terfyn gan Gwyneth Glyn.
 • Drama newydd gyda hen stori yw hon.
  Goleuir y llwyfan i ddangos cegin hen-ffasiwn gyda'r 'Aga' fawr yn hawlio'n sylw.

  Wrth y bwrdd eistedd Emyr yn bodio Geiriadur Bruce ac yn crymu dros ei gyfrifiadur.

  Yr eiliad nesaf daw Dwynwen i'r gegin gan daflu iâr wedi'i phluo ar y bwrdd wrth ei ymyl. Cyn yngan yr un gair gwelwn beth a ddaw achos dyma'r stori a drafodwyd gan Caryl Lewis yn Martha Jac a Sianco a chan Meic Povey yn Nel - teulu bach yn ceibio bywoliaeth o dir hysb el y cadwer i'r oesoedd a ddêl lendid a fu.

  Ymwelydd
  Ac yna daw ymwelydd i ddistrywio'r winllan, digio'r trigolion a pheri iddynt gecru ymysg ei gilydd.

  Hen stori, felly, ac o ganlyniad, hen gymeriadau. Mae Emyr (Huw Garmon) yn cynrychioli'r Cymro mewn trawsffurfiad. Nid yw wedi troi ei gefn ar y tir eto ond amheua faint o werth sydd yn yr hen ffordd Gymreig o fyw.

  Try at gyfieithu a dysgu, nid cymaint er mwyn ennill ei fara ond er mwyn ceisio llenwi'r gwacter sydd ynddo. Nid yn annhebyg i Owen Gruffudd Kate Roberts.

  Mae Dwynwen (Sêra Cracroft) yn cynrychioli'r wraig fferm a drodd yn sarrug wedi blynyddoedd o waith.

  Ei theori yw: "Mi fydda i'n mwynhau . . . pan ma' petha'n cael eu gwneud. Mi fydda i'n mwynhau pan mae na drefn ar y lle 'ma."

  A dyna Gwen Llwyd Elena Puw Morgan yn fyw o flaen ein llygaid. Daw ei ffraethineb â hiwmor i'r ddrama, ac mae ei phrysurdeb yn cadw'r ddrama rhag boddi mewn segurdod diddigwyddiad.

  At y ddau daw Jo (Lauren Phillips). Mae ganddi enw modern, gwisg fodern ac arferion modern, rhy fodern ddywedwn i:
  "Rydw i'n Piscean vegan. Dwi'n bwyta pysgod ond dw i ddim yn bwyta cig, na dairy, na wyau."

  Dim gwell nag ystrydeb
  Ni chyfyd Jo yn uwch na'r ystrydeb o'r ferch fodern faterol. Ni all wneud mwy na rhyfeddu at brydferthwch cefn gwlad. Ni all fyth garu na Chymru na'i phobl.

  Dechreuwyd datblygu hyn gyda'i pherthynas ag Emyr ond ni eginodd yr hedyn ac yn sicr ni thyfodd a blodeuo.

  Gallasai Jo wneud mwy na deall y materion Cymreig. Gallasai syrthio mewn cariad a hwy, yn union fel y syrthiodd Yolland mewn cariad ag Iwerddon yn nrama Brian Friel, Translations, gan redeg i ffwrdd efo Maire, yr Wyddeles.

  Fodd bynnag, cyn diwedd y bedwaredd olygfa, diflanna Jo i'w llofft ac ni chlywn smic ganddi eto. Nid person ydyw ond dyfais i ddangos i Emyr wendidau ei fyd, a digwyddiad i droi'r gwrthdaro'n ddrama.

  Mae gan Jo gyfrinach sy'n ysgwyd bywyd diddigwydd Dwynwen ac Emyr a chadwodd y ddramodwraig y gyfrinach hon rhagom tan ddiwedd y ddrama ac yn grefftus iawn parodd i'r gyfrinach gael ei chanfod yn hytrach na'i datgelu.

  Dwynwen sy'n ennyn ein chwilfrydedd drwy dynnu'n sylw at natur sinistr y sefyllfa.

  "Ti di holi'r hogan i be uffar ma hi isio 'gloywi' ei Chymraeg a hitha'n byw yn ganol Llundain?"

  Swyddog marchnata yw Jo sydd wedi dychwelyd i Gymru i geisio am y swydd 'rheolwr cysylltiadau cyhoeddus datblygiad arfordirol.'

  Mewn geiriau eraill, mae am ddatblygu'r marina y mae Dwynwen ac Emyr yn ei herbyn. Fodd bynnag, i gael y swydd rhaid i Jo fod yn rhugl ei Chymraeg sy'n egluro pam mae Emyr yn dysgu Cymraeg iddi.

  Cyfyd hyn gwestiwn diddorol.
  A yw Dwynwen ac Emyr yn helpu'r person fydd yn eu dinistrio? Neu a ydi hi yn helpu Emyr a Dwynwen drwy ddangos eu bod yn dinistrio eu hunain?

  Cymeriad arall
  Mae cymeriad arall ar y llwyfan hefyd.
  Ar brydiau ymddengys yn ddramatig mewn storm o gerddoriaeth.
  Dro arall hwylia'n dawel drwy'r tŷ.

  Deallwn mai hon yw mam Dwynwen (Dora Jones) ac yn ddiau hi yw dyfais theatrig orau'r ddrama, er y gallasid ei defnyddio'n well.

  Nid oeddwn yn siŵr p'un ai ysbryd ydoedd ynteu atgof a chredaf hefyd ei bod yn rhy glên a'i dillad yn rhy hafaidd o ystyried ei bod yn glaf o serch ac ar fin lladd ei hun!

  Nid yw'n ddigon gormesol ychwaith o ystyried mai hi yw'r un a dynghedodd Dwynwen i fyw yn hualau'r gorffennol.

  Mae'r ddrama ar ei gorau yn y ddwy olygfa a hanner wedi ymadawiad Jo pan yw cragen Dwynwen yn dechrau cracio a sensitifrwydd rhyfeddol yn cael ei ddatgelu.

  Dangosir hyn orau yn y bumed olygfa, golygfa orau'r ddrama lle mae Emyr ar lan y môr ac ymddengys Dwynwen y tu ôl iddo a'r hyn a digwydd nesaf yn enghraifft berffaith o gyfarwyddo ardderchog Arwel Gruffudd.

  "Paid â mynd, Emyr. Plis. Paid â ngadael i. Fedrwn i ddim dodda bod hebdda chdi."
  Yw geiriau Dwynwen a'i llais yn cystadlu â'r gwynt a'i symudiadau yn ansicr.

  Nid hi sydd â'r llaw uchaf mwyach. Wrth ddatgelu ei chyfrinach wrth Emyr gwelwn y ddynes yn pacio ei chês, yn crwydro hyd y traeth, yn cusanu Dwynwen, a'i gadael yn beichio crio ym mreichiau ei gŵr - y tro cyntaf iddynt gyffwrdd gydol y ddrama.

  Cydymdeimlwn â Dwynwen yma ac yn bwysicach, efallai, dechreuwn ei deall. Y mae'n gweithio'n ddi-baid gan fod ofn segurdod arni. Pan orffwysa am ennyd daw atgofion i'w herlid a dagrau i'w llethu.

  Gwedd seicolegol
  Yr ateb, torchi llewys a pheidio cwyno. Drwy greu Dwynwen yn y modd hwn llwyddodd yr awdur i roi gwedd fwy seicolegol i ddrama a allai mor hawdd fod yn ddim ond tract o bropaganda simplistig.

  Mae'r diweddglo yn amwys ac yn llawn symbolaeth.
  Mae'r siarad yn dynerach a Dwynwen yn gorffwyso gan afael yn llaw ei gŵr.
  Mae'n gwylio plant yr ymwelwyr yn dymchwel clawdd Llain Bella ac yn dweud wrth Emyr :
  "Na . . . gad iddyn nhw chwara."

  Y clawdd
  Symbol yw clawdd Llain Bella wrth gwrs, yn cynrychioli'r hen ffordd o fyw a Dwynwen wedi rhoi'r gorau i geisio ei ailgodi.

  Mae'n deall y byddai wrth adfer yr hen ffordd o fyw yn adfer hefyd y gorthrwm a'r caethiwed a ddoi gydag ef.

  Mae corn y Regata seinio, a Dwynwen yn swatio gydag Emyr. Mae popeth mewn harmoni, a'r ddau wedi darganfod rhywbeth sydd o fwy o werth na chae a marina.


 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.
  Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Kate Crockett

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy