BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Panto Penweddig 2006
Gwaith caled a hwyl
gan Carys Mair Davies
Eleni, yr oeddwn yn un o dîm rheoli Pantomeim Nadolig Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth, ac heb os nac oni bai - 'roedd hi'n fraint!!!

Yn hwyl
Perfformiwyd stori ddifyr iawn gan rai o ddisgyblion blynyddoedd saith, wyth a naw i weddill y disgyblion a'u ffrindiau brynhawn Mercher, Rhagfyr 20, 2006.

'Roedd llawer o waith i'w wneud mewn ychydig amser gyda'r tîm rheoli wedi cyfarfod bob amser cinio i lunio stori ddiddorol, sgript addas a chymeriadau cofiadwy.

' Roedd hynny ynddo'i hunan yn hwyl gan i lawer o syniadau dwl a dylach gael eu taflu o bob cyfeiriad wrth i'r tîm glosio at ei gilydd.

Dewis actorion
Ar ôl cwblhau'r sgript 'roedd hi'n bryd castio'r cymeriadau gyda chyfarfod i unrhyw un o flynyddoedd saith i naw geisio am y prif rannau ynghyd â'r rhannau llai amlwg.

Daeth degau o ddisgyblion brwdfrydig ac eiddgar i'r cyfarfod a dewiswyd cymeriadau drwy gynnal gwahanol ymarferion er mwyn i'r criw rheoli fedru gweld cryfderau a gwendidau pob disgybl.

Yna, aethpwyd ati i roi'r sgript ar lwyfan!! Cymeriadau enwog allan o gartwnau oedd yn y ddrama ac 'roedd hyn yn ei gwneud yn stori ddoniolach fyth.

Chwilio am gneuen
Dilynai'r stori daith Shrek, Fiona, Donci a Gwiwer i adfeddiannu cneuen hollbwysig 'Meseia'r Byd'.

Collwyd y gneuen pan gwympodd y wiwer oedd i fod i'w gwarchod i gysgu a chaniatáu i Bad Barry ei dwyn.

Pan ddarganfu Shrek, Fiona, Donci a'r Wiwer fod y gneuen ar goll cychwynnwyd ar y daith hir i chwilio amdani.

Ar y ffordd maent yn cyfarfod Y Chwiorydd Hyll, Robin Hood a'i ddynion, y Pitws, criw YMCA, criw Amarillo, Sïon Corn a'r corachod sy'n ymuno â nhw i chwilio am y gneuen.

Unwaith iddynt gyrraedd Lapland doedd hyd yn oed Sion Corn ddim yn gwybod dim am hanes y gneuen a dechreuwyd colli gobaith.

Ond fel gyda phob stori dda arall mae'r arwyr yn llwyddo ac yn darganfod cuddfan Bad Barry a'ry gneuen.

Cymeradwyaeth a chwerthin
Roedd yn banto a enillodd gymeradwyaeth y gynulleidfa oedd yn chwerthin ac yn bloeddio.

Gan fod y gwylwyr yn adnabod yn barod gymeriadau fel Eira Wen, Shrek a Robin Hood, 'roeddent yn gallu uniaethu'n fwy â hwy na phe byddem wedi creu cymeriadau newydd sbon.

Ffactor pwysig arall oedd y gwisgoedd amryliw a chafwyd Donci a Gwiwer hynod gredadwy yn eu gwisgoedd ffwr a Sion Corn effeithiol â'i farf wen hir wedi'i staenio gan ei fantell goch.

'Roedd y chwiorydd hyll cyn hylled ag erioed yn eu colur dros ben llestri a'u boob tubes a'u sgertiau mini disglair!!!

Credaf i'r gwisgoedd wneud y pantomeim yn un cyflawn ac hebddynt ni fuasai'r perfformio gystal.

Tipyn o sylw
Cafodd y pantomeim gryn dipyn o sylw. Bu merch o Radio Ceredigion yn recordio rhai golygfeydd a chaneuon ac yn holi rhai o'r tîm rheoli a'r actorion a hynny'n hwb ychwanegol i'r actorion.

Roeddwn ar ben fy nigon o gael helpu i glymu'r holl linynnau ynghyd.

Do, bu'n rhaid ymarfer yn galed ac yr oedd yn straen ar y cychwyn ond - â'm llaw ar fy nghalon - ni fuaswn yn newid unrhyw beth a ddigwyddodd.

Aeth y perfformiad yn dda ac heb os nac oni bai cafodd y gynulleidfa wledd.

Bu'n banto bythgofiadwy a dweud y lleiaf!

 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy