BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Iwan LlwydMae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Cymerodd y rhyfel fywyd y bardd - ond mae ei waith yn dal gyda ni . . .
 • Adolygiad Glyn Jones o Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr gan Iwan Llwyd. Llwyfan Gogledd Cymru.


 • Roedd taflen Theatr Gwynedd yn addo pethau mawr gan y ddrama hon.
  Chwyldro i bob pwrpas.

  Awgrymai fod dylanwad comiwnyddiaeth ar Hedd Wyn ac mai cynllwyn gwleidyddol oedd ei wobrwyo â'r gadair.

  Ffwlbri noeth.
  Pe gwyliasid y ddrama drwy chwyddwydr ni welid yr un edefyn o'r rhain ar ei chyfyl.

  Yr hyn a geir yw dehongliad Iwan Llwyd o oriau olaf y bardd ifanc - a dehongliad digon cyffredin a dweud y lleiaf.

  Tafarn lom yng Ngwlad Belg yw'r lleoliad, y storm y tu allan yn ein hatgoffa o'r frwydr fawr sydd i ddigwydd y diwrnod canlynol.

  Cyfarfyddwn â'r ferch weini drasig a'i hesgidiau coch (Rhian Blythe,) y swyddog o Rwsia (Huw Garmon) gyda jôcs am y Kaiser, y Tsar a Brenin Lloegr, a Hedd Wyn (Huw Llyr) sy'n gwrando'n gwrtais ond a'i feddwl yn bell.

  Brwydr egwyddorion
  Fel yr â'r ddrama rhagddi, try'r cellwair diniwed rhwng y cymeriadau yn frwydr egwyddorion grasboeth.

  Hedd Wyn am weinio'r cledd a throi geiriau'n arfau, y swyddog am dewi'r gân a dadweinio'r cledd. Y ferch weini yn eu hatgoffa, "Daeth y rhyfel yma ata i" ac nad oedd ganddi ddewis.

  Os oes rhinwedd i'r ddrama dangos effaith seicolegol rhyfel ar unigolion a chymdeithas yw hynny - pethau na all tablau gwariant ac ystadegau marwolaeth eu dangos.

  Tri chymeriad - tri theip
  Mae'r tri chymeriad yn cynrychioli tri theip gwahanol mewn cymdeithas.
 • Y ferch weini ifanc, bywyd ar blât arian o'i blaen nes daeth y rhyfel i'w gipio oddi arni. Fel miloedd o ferched tebyg iddi, collodd ei chariad, ei gobaith a'i dyfodol.
  Adlewyrchir hyn yn wych yn y ddrama - mae'r ferch yn byw i ddawnsio, ond does neb i ddawnsio gyda hi.

 • Mae'r swyddog Rwsiad sy'n cynrychioli'r dyn dosbarth canol a fu'n byw yn ddigon cyffyrddus hyd oni ddeffrowyd y diafol ynddo gan y rhyfel.
  Dyma'r propaganda ar goesau sy'n ysu am i'r dynion ifanc ruthro i'r frwydr dros drefn newydd.
  A dyma'r dyn sy'n eistedd yn ei swyddfa yn llowcio chwisgi tra bo'r milwyr ieuanc yn farw ar faes y gad.

 • A dyna Hedd Wyn; un o'r miloedd a orfodwyd i ymladd tros bethau na wyddai ddim amdanynt.

  Mwy o fardd nac o ddyn?
  Ond dydyn nhw ddim yn gymeriadau sy'n argyhoeddi'n llwyr.
  Oedd, roedd Hedd Wyn yn fardd ond roedd yn ddyn hefyd ond ychydig iawn a glywn am ei fywyd personol, ei deulu, ei ofnau a'i obeithion.

  Cynganeddion yn hytrach na gwaed sy'n ffrydio drwy'i wythiennau.

  Ond llwyddodd y troslais ohono'n darllen o'i ddyddiadur i'w wneud yn fwy meidrol rywsut, yn fwy o filwr ac yn llai o fardd.

  Mwy trasig yn Woolworth!
  Am y ferch weini, mae merched mwy trasig na hon yn gweithio yn Woolworths.

  Cyfeiria yn dragywydd at "Fy ngyrrwr trên," a phrynodd esgidiau coch iddi hi ei hun yn enwedig ar ei gyfer.

  Ond wedi un ddawns â Hedd Wyn mae'n anghofio amdano'n llwyr. Ymbilia ar Hedd Wyn i "aros yma gyda fi, i ddawnsio" ond ymaith yr aiff y bardd.
  Eto, ni chyll y ferch ddeigryn.

  Ni allwn gydymdeimlo â hi.

  A beth ar y ddaear y mae swyddog o fyddin Rwsia yn ei wneud yn Fflandyrs?

  Yr actorion
  Nid beirniadaeth ar yr actorion yw hyn. Gwnaethant yn dda iawn â'r ddeialog a roddwyd iddynt ac ar adegau roedd yr actio yn codi i dir hynod uchel, megis wrth actio'r seremoni gadeirio.

  Y gwendid oedd diffyg gweledigaeth. Prif ffocws y dramodydd oedd cadair wâg Penbedw. Stori y gallem ei hadrodd yn ein cwsg.

  Collwyd cyfle i gynnig rhywbeth newydd, annisgwyliadwy, i'r gynulleidfa. Beth petai Hedd Wyn yn meddwi, yn ceisio ffoi o'r fyddin, yn ymweld â phuteindy neu yn lladd rhywun mewn pwl o wylltineb?

  Diflas braidd oedd y dechrau hefyd, yn llusgo am ugain munud nes deallodd y dramodydd fod yn rhaid cael gwrthdaro mewn drama.

  Byddai drych mwy ar wal y dafarn wedi bod yn fanteisiol er mwyn gweld adlewyrchiad o gymeriad pan fo'n troi ei gefn i edrych yn y gwydr.

  Eironi dramatig
  Er hyn oll, roedd nifer fawr o gryfderau. Yn un peth, y defnydd o eironi dramatig.

  Y mae rhywbeth yn boenus ryfeddol pan eir ati i actio'r seremoni gadeirio, y gadair mae Hedd Wyn mor sicr ei fod wedi ei hennill, ond y gadair y gwyddom ni nad eistedd ynddi fyth.

  Yn yr un modd, y swyddog Rwsiaidd sy'n breuddwydio am drefn newydd, well, yn ei wlad.

  Ni allwn beidio â gwingo wrth gofio bod Rwsia 1917 ar drothwy chwyldro Comiwnyddol gwaedlyd.

  Roedd y defnydd o gyferbyniaeth yn wirioneddol wych a chyfyd y ddrama i'w huchafbwynt pan ddaw'r swyddog i amharu ar y seremoni cadeirio. Mewn eiliad, mae'r hapusrwydd yn gasineb ac yn lle gweinio llafn y cledd fe'i tynnir o'r wain uwch yr orsedd heddwch fel mae'r golau'n pylu.

  Am ennyd yr hyn sydd o'n blaen yw uffern ar y ddaear.
  Colomen a diafol wyneb yn wyneb.
  Mae eiliad o ddefnydd theatrig dychmygol filwaith gwell nag ugain munud o barablu gwag.

  A diwedd y ddrama. Llais yr archdderwydd yn cyhoeddi heddwch uwch sŵn y gynnau. Trawiadol iawn, a hynod eironig.

  Roedd yr iaith yn brydferth, ac yn llawn disgrifiadau barddonol megis 'afonydd gwaed' ac 'awyr borsalin' - iaith y byddai Saunders Lewis ei hun yn falch ohoni.

  Roedd yn hen bryd i rywun ddod ag iaith fel hon yn ôl i'n llwyfannau a'u puro o'r Saesneg a'r rhegfeydd sy'n meddiannu cymaint o'n dramâu cyfoes.

  Symud y statig
  Rhaid canmol y cyfarwyddwr, Ian Rowlands, hefyd am ddod â bywyd a symudiad i ddrama statig a'i hachub rhag boddi mewn diflastod.

  Roedd yr olygfa honno o Hedd Wyn a'r ferch weini yn dawnsio yn dangos bod ychydig eiliadau o hapusrwydd byrhoedlog i'w gael yn nherfysg eithaf rhyfel hyd yn oed. Felly hefyd yr olygfa o Hedd Wyn yn hudo Alois i'w freichiau gyda detholiad o Yr Arwr. Bendigedig.

  Y cwestiwn mawr a gododd y ddrama yw beth yw perthynas celfyddyd a rhyfel. Mae rhyfel yn effeithio ar farddoniaeth, weithiau er gwell. Anos, fodd bynnag, yw gweld p'run ai'r awdl, neu'r arfau sydd gryfaf.

  Cymerodd y rhyfel fywyd y bardd, ond erys gwaith y bardd gyda ni hyd heddiw, flynyddoedd wedi i'r rhyfel orffen.


 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Rhagor am y ddrma - barn a sgyrsiau


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy