BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
GolygfaPorth y Byddar
Troi ffeithiau caled yn ddrama

Adolygiad Glyn Jones o Porth y Byddar gan Manon Eames.

Mae hanes boddi Capel Celyn yn ddigwyddiad mor gyfarwydd fel y gall Cymru gyfan adrodd yr hanes yn ei chwsg.

Deallodd Manon Eames hyn a deallodd hefyd fod yn rhaid iddi gyflwyno'r stori ar newydd wedd - gan wneud mwy na dweud stori. Yn ei geiriau ei hun: " . . . dydi ffeithiau caled ddim yn creu drama."

Hepgor dim
Aeth y ddramodwraig i'r afael a'r broblem hon mewn tair ffordd.
Yn gyntaf, tanio ffeithiau diddorol i gadw sylw'r gynulleidfa gan fynd a ni ar wibdaith drwy ddegawd mwyaf cythryblus ac arwyddocaol ein cenedl.

Nid oes dim yn cael ei hepgor: Plaid Cymru, Tynged yr Iaith, Cymdeithas yr Iaith, Byddin Rhyddid Cymru, maent yma, bob un.

Ac yn bwysicach, efallai, mae'r ffeithiau nad yw pawb yn gwybod yma hefyd.

Er enghraifft, ni wyddwn fod Lerpwl eisiau dŵr Tryweryn, nid i ddisychedu ei phobl ond i'w werthu.

Ni wyddwn ychwaith fod Y Bala mor ddi-hid a bod y cynghorau yr un mor anghefnogol ac mai ateb haearnaidd Plaid Cymru i'r mater oedd "ffurfio is-bwyllgor!"

Nid du a gwyn
Yn ail, cyflwynodd y ddramodwraig stori nad oedd yn ddu nac ychwaith yn wyn. Meddai John Webster yn The Duchess of Malfi
"Man stands amazed to see his deformity in any other animal but himself."

Mae'r ymadrodd hwn yn gwbl berthnasol i'r ddrama hon. Codwyd drych o flaen y gynulleidfa, ac ar brydiau, poen enaid oedd edrych ynddo.

Gwelais hen genedl eiddil yn gweiddi lladron ar Lerpwl ond yn gadael i'w thir gael ei gipio oddi arni. Meddai un o'r actorion:
"Dyna fydd beddargraff Plaid Cymru. Nid Gwyddelod yda ni."

Rhoddwyd llais gweddol deg i Lerpwl hyd yn oed a hynny'n cael ei amlygu orau yn yr achos llys yn Llundain.

Fe'n hatgoffwyd y byddai trigolion y pentref yn cael eu hail gartrefu rhyw dair milltir i lawr y cwm. Cadwent eu hiaith a'u diwylliant. Caent arian da am eu heiddo. O safbwyt Lerpwl, onid yw'n ddadl resymol?

Er hyn, ni welsom ochr dda y ddinas. Cofier bod 79 allan o 175 o drigolion Lerpwl wedi pleidleisio yn erbyn y mesur a chwythwyd eu lleisiau hwy ymaith ar awelon cenedlaetholdeb, gan dynghedu Lerpwl i wneud "gwaith y diafol."

Er, mae'n rhaid cyfaddef, nad oedd Lerpwl yn gwneud dim llai na hynny.

Stori'r bobl
Yn drydydd, llwyddodd y ddramodwraig i lacio'r llyffetheiriau hanes oedd am draed y cymeriadau a'r ddrama ar ei gorau pan gamai adroddwyr y stori yn ôl gan adael i'r pentrefwyr ddweud yr hanes eu hunain.

Un darn arbennig o effeithiol oedd hanes y fam a gollodd ei mab, Huw, ac na all wynebu ei ail gladdu na'i adael yn y cwm i'w foddi.

Yn fwy trasig fyth, ar ddiwedd y ddrama, mae'r fam yn gweld un o'i chyfeillesau ysgol sy'n gweithio bellach i gorfforaeth Lerpwl. Gofyn iddi os yw'n cofio ei Chymraeg ac ateb honno yw, "Dipyn bach."

Serch hyn, nid oes ffraeo rhyngddynt a gadawant y llwyfan ffrindiau nid yn elynion.

Trueni o'r mwyaf na fanteisid mwy ar ryddid dramatig o'r fath. Wedi'r cyfan, beth yw drama yn ei hanfod - cymeriad yn dweud, ynteu dweud trwy gymeriad?

Heb amheuaeth byddai'r ddrama wedi elwa o ddatblygu'r berthynas rhwng Elisabeth a Dafydd.

Y plismon
Yr un modd, y plismon pentref (Wyn Bowen Harries) oedd cymeriad mwyaf diddorol y ddrama oherwydd ei sefyllfa gymhleth - yn ei galon yn Gymro Cymraeg ond wrth ei alwedigaeth yn geidwad cyfraith Lloegr.

Ond dim ond i raddau y dangoswyd y gwrthdaro hwn, yn enwedig tua diwedd y ddrama, ac yntau heb fod yn sicr ar ba ochr y dylai sefyll.

Fodd bynnag, plismon oedd y plismon o hyd. Doedd o byth yn berson ac o ganlyniad, ni ddatblygwyd y gwrthdaro mewnol yn llawn.

Gellid fod wedi hepgor y ddau adroddwr gan adael i'r plismon i adrodd y stori yn eu lle gan y byddai hynny wedi cael y ddrama i droi o amgylch y person mwyaf diddorol ar y llwyfan gan greu mwy o ddrama a llai o adroddiad dramtig!

Cyfarwyddo campus
Roedd cyfarwyddo Tim Baker yn gampus. Y symud yn slic a phwrpasol a'r darnau storïol heb fod yn adroddllyd a static.

Gan amlaf, dwy rês o gadeiriau oedd y set gan fod yn siambr cyngor, yn llys, yn gartref, yn gapel ac yn gar yn eu tro. Tystiolaeth nad oes angen ond llond braich o brops i greu drama dda.

Daeth y sgrin fawr yng nghefn y llwyfan a realiti i'r ddrama wrth inni weld y Capel Celyn go iawn. Hyd yn oed pan ddiflannodd y llun arhosai'r pentref yn llygad y meddwl.

Roedd dwy olygfa arbennig o effeithiol. Y beddrod agored ac esgyrn duon ar gynfas wen wrth ei ochr.

Hefyd, y bwldosar yn gwthio pridd at yr actorion a'r ddaear fel petai am lifo o'r sgrin a'u claddu.

Hoffais yn fawr yr olygfa honno gyda'r plant yn pysgota gyda diniweidrwydd plentyn yn cyfleu hiwmor ac eironi. Hogyn yn gobeithio cael gwialen bysgota yn anrheg, ac un o'r merched yn wên i gyd yn dymuno cwch " . . . a ninnau'n cael llyn newydd"!

Cerddoriaeth
Roedd y dewis o gerddoriaeth yn drawiadol. Yr emynau yn adlewyrchu'r diwylliant capelyddol Cymraeg a ffug hyder a diniweidrwydd y trigolion.
"Rhag pob brad, Nefol Dad /Ceidw di gartrefi'n gwlad." medden nhw.
Boddwyd y cwbl!

Mewn cymhariaeth, caneuon Elvis Presley a adlewyrchai enedigaeth oes newydd. Eironig braidd, a Chapel Celyn wedi ei thynghedu i farwolaeth ond credaf y byddai wedi bod yn fwy effeithiol fyth pe boddid yr emynau Cymraeg gan gerddoriaeth Saesneg y cyfnod. Wedi'r cyfan, pa bynnag sŵn a gododd Cymru, cododd Loegr fwy. Boddwyd yr hen ffordd o fyw, yn enw cynnydd.

Diwedd ffeithiol
Er mor ddiddorol y diwedd, ffeithiol ydoedd a llawn ffigurau yn hytrach na rhywbeth mwy dramatig.

Y fam a gollodd ei mab, er enghraifft, yn sgrechian 'Huw,' a dwndwr byddarol y dŵr yn ei thewi'n fud. Byddai hyn yn rhoi arwyddocad arbennig i deitl y ddrama ac i'r ddihareb a roddodd fod iddo: "Hir erys y mud wrth borth y byddar."


 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.



 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:



  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy