BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
pel-droedTheatr freuddwydion
Llwyfan i bêl-droed
 • Adolygiad Catrin Jones o Theatr Freuddwydion. Llwyfan Gogledd Cymru. Galeri, Caernarfon. Ebrill 7, 2006


 • Ymdrin â byd poblogaidd y bêl gron mae cynhyrchiad diweddaraf Llwyfan Gogledd Cymru a hanes cefnogwyr pêl-droed o Gaernarfon yn ystod tymor llwyddiannus Manchester United yn 1999.

  Dyma pryd yr enillodd y tîm y trebl - y Gynghrair, Cwpan yr FA a'r Gwpan Ewropeaidd.

  Dewi Rhys yw'r awdur ac mae'n ddiddorol gweld actor yn troi i fyd ysgrifennu gan mai dyma'r tro cyntaf iddo lunio drama hir.

  Yn y rhaglen dywed mai ei fwriad oedd "anelu at greu darn o theatr gyffrous fyddai'n apelio at gynulleidfaoedd hen a newydd yn enwedig y rhai sy'n teimlo'n swil neu'n ddrwgdybus o fynychu'r theatr".

  Creu profiadau theatrig
  Dywed ei fod yn credu'n gryf fod gan gwmnïau theatr "gyfrifoldeb i feithrin hyn er mwyn creu profiadau theatrig sy'n berthnasol i bawb...dylai mynd i'r theatr fod yr un mor ddemocratig â mynd i weld gêm bêl-droed".

  Mae'n braf gweld ymdrech i ddenu cynulleidfa newydd ac ar noson gyntaf y cynhyrchiad yn Galeri, Caernarfon roedd llu o gefnogwyr pêl-droed wedi dod i weld sut y byddai'r gêm yn cael ei phortreadu ar lwyfan.

  Pum cymeriad sydd yn y ddrama sef Gareth (Dyfrig Evans), cefnogwr Man U brwd, Elfyn (Llyr Evans) sy'n cefnogi Lerpwl, Osian (Iwan Roberts), Lois (Catrin Roberts) a Hannah (Lleuwen Steffan).

  Mae'r ddrama'n dechrau wrth i'r criw gyrraedd y stadiwm yn Barcelona ar gyfer y gêm fawr yn erbyn Bayern Munich yn1999.

  Presennol a gorffennol
  Yn ystod y gêm mae'r golygfeydd yn symud rhwng y presennol a'r gorffennol a chawn gipolwg ar eu bywydau personol.

  Mae yma stori dda sy'n dangos nad yw pethau'n hawdd mewn bywyd go iawn, yn union fel ar y cae, ac mae'r ddau fyd yn cael eu gosod ochr yn ochr.

  Mae Gareth wedi ymgolli'n llwyr yn ei hoff dîm pêl-droed, Man U, a does dim yn ei atal rhag mynd i'r gemau, hyd yn oed ymrwymiadau teuluol.

  Er bod Lois ei gariad hefyd yn hoffi dilyn y tîm mae'n teimlo'n rhwystredig yn aml o ganlyniad i obsesiwn (er y byddai rhai'n anghytuno â hynny) ei chariad tuag at y bêl gron.

  Wrth ei bodd
  Gweithio yn y dafarn mae Hannah, ffrind Lois a chariad Osian.

  Dyw hithau ddim yn gefnogwraig frwd ond eto caiff ei thynnu i fyd y gêm o ganlyniad i ddynion y ddrama.

  Mae Osian hefyd yn cefnogi Man U ond Lerpwl yw tîm Elfyn ac mae sawl jôc wrth i Osian a Gareth edliw hynny iddo.

  Roedd y gynulleidfa, nifer yn gefnogwyr Man U eu hunain, wrth ei bodd gyda hyn ac roedd digon o chwerthin wrth i Elfyn ac Osian wneud pob math o sylwadau am gefnogwyr Lerpwl.

  Do cafwyd sawl jôc yn ymwneud â Lerpwl a'r byd pêl-droed ond roeddwn i'n teimlo fod lle i fwy o hiwmor cyffredinol ac o glywed yr un math o jôcs sawl tro roedden nhw'n colli eu heffaith.

  Hefyd efallai y byddai mwy o hiwmor pe bai'r cymeriadau'n rhai cryfach.

  Roedd cymeriadau'r dynion ,i>yn gryf a gwahaniaeth amlwg yn eu natur ond nid felly'r merched gyda'r ddwy yn eithaf tebyg.
  Gellid fod wedi datblygu'r rhain yn well.

  Mae'n rhaid canmol perfformiad Dyfrig Evans roedd wedi camu i esgidiau ei gymeriad yn gwbl gyfforddus gan gynnal y cynhyrchiad.

  Ambell i gân
  Roedd y cynhyrchiad yn cael ei ddisgrifio fel sioe gerddorol a chafwyd ambell gân gyda'r cymeriadau'n dawnsio ond doeddwn i ddim yn deall yn iawn beth oedd pwrpas hyn.

  Roedd gweld y cymeriadau'n dawnsio'n drwsgl yn ddoniol ond heb gyfrannu dim at y stori na'r hyn oedd yn digwydd.

  Roedd y set wedi ei chynllunio'n dda a'r llwyfan wedi ei osod fel eisteddle stadiwm gydag ambell i sedd goch yma ac acw ar wahanol lefelau.

  Er mwyn cyfleu lleoliadau eraill fel y dafarn a'r tŷ fe fyddai'r cymeriadau'n symud i rannau gwahanol o'r llwyfan.

  Er y gallai fod yn ddryslyd ar y dechrau ceisio dyfalu lleoliad yr olygfa, gan nad oedd props, fe ddes yn gyfarwydd â'r drefn ar ôl ychydig.

  Roedd y ffaith fod eisteddle'r stadiwm yn hollbresennol ar y llwyfan yn ein hatgoffa mai'r bêl-gron oedd yn gefndir i'r cyfan.

  Dangos ffilm
  Yna ar ddiwedd yr ail hanner a'r gêm fawr yn cyrraedd ei huchafbwynt disgynnodd llen o'r to ar ffurf rhwyd a ddefnyddiwyd sgrîn i ddangos ffilm o'r gêm rhwng Manchester United a Bayern Munich.

  Roedd hyn yn hynod o effeithiol yn arbennig gan fod y llen yn dryloyw a'r cymeriadau i'w gweld yn neidio y tu ôl wrth wylio'r chwaraewyr ar y cae.

  Roedd y cyfan yn cyfleu i'r dim gynnwrf diwedd y gêm dyngedfennol.

  Rhaglen hynod o wreiddiol
  Hefyd mae'n rhaid sôn am y rhaglen oedd wedi ei chynllunio mewn dull hynod o wreiddiol.

  Roedd wedi ei llunio fel rhaglen i gêm bêl-droed gyda gair gan y cadeirydd (Nic Pari), rheolwr (Ian Rowlands), yr hyfforddwr (Dewi Rhys yr awdur) y ffisio (Roberta Clemente oedd yn gyfrifol am y coreograffi).

  Yna roedd yr actorion a staff Llwyfan Gogledd Cymru wedi eu gosod fel dau dîm - yr actorion yn nhîm Manchester United a'r staff yn nhîm Bayern Munchen.

  Do, bu yma ymdrech i fynd â ni'n llwyr i fyd pêl-droed ac roedd hi'n braf gweld drama yn ymdrin â phwnc gwahanol a chyfoes.

  Er y gellid fod wedi datblygu'r cymeriadau'n well a bod angen mwy o hiwmor i gynnal y cynhyrchiad rhaid canmol yr ymdrech hon i ehangu apêl y theatr.

  Fel ag y gwnaeth yng Nghaernarfon, dwi'n siŵr y bydd yn llwyddo i ddenu cynulleidfaoedd newydd i theatrau eraill Cymru.

  Y Daith
 • Galeri, Caernarfon - 07-08/04/06
 • Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd - 11-12/04/06
 • Clwyd Theatr Cymru - 14-15/04/06
 • Theatr Ardudwy, Harlech - 19/04/06
 • Theatr Colwyn, Bae Colwyn - 24/04/06
 • Canolfan Celfyddydau Aberystwyth - 28/04/06
 • Neuadd Dwyfor, Pwllheli - 03/05/06
 • Theatr Gwynedd, Bangor - 04-06/05/06

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Llwyfan Gogledd Cymru


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy