BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cayl Lewis - awdur Y Stafell ArosYr Ystafell Aros
Gormod o 'ddweud' dim digon o awgrymu
 • Adolygiad Sioned A Williams o gynhyrchiad Cwmni Arad Goch, Yr Ystafell Aros gan Caryl Lewis.


 • Yn ôl eu deunydd cyhoeddusrwydd, nod cynhyrchiad diweddaraf cwmni Theatr Arad Goch. Yr Ystafell Aros yw "bod yn boblogaidd ymysg y gynulleidfa ifanc" er bod y ddrama yn cael ei hysbysebu fel un sy'n addas i blant dros eu 13 oed ac oedolion.

  Ond, wrth reswm, roedd dros draean o'r gynulleidfa yn noson agoriadol y ddrama yn Ysgol Bryn Tawe, Abertawe, dros eu deugain am fod Cymry o bob oedran yn cefnogi cynhyrchiadau Cymraeg, beth bynnag eu natur.

  Hudo'r ifanc
  Dros y blynyddoedd does dim dwywaith bod y cwmni mentrus hwn wedi llwyddo i ddenu a hudo'r ifanc, yn enwedig yn sgil ei berfformiadau i ysgolion.

  Roedd fy nisgwyliadau innau'n uchel felly, yn arbennig am fod y sgript gan yr awdures ifanc ac hynod ddawnus, Caryl Lewis, sy'n un o fy hoff nofelwyr.

  Stori brawd a chwaer yw Yr Ystafell Aros.
  Mae Sion (Ioan Gwyn) a Sara (Mari Beard) yn gorfod ymdopi â'r ffaith bod eu tad wedi gadael y teulu a bod eu mam wedi colli ei phwyll a'i hiechyd ac felly'n methu a'u helpu nhw ar eu taith drwy eu llencyndod.

  Dyw hi ddim yn dod i weld Sion, sy am fod yn actor, yn ei sioe ysgol, nac yn sylwi ar nac yn meithrin dawn Sara mewn celf.

  Y fenyw drws nesa, Jackie, sy'n dipyn o gymeriad, yn dosbarthu pryd ar glud yn ei sodlau uchel coch, sy'n dod i'r adwy ac yn ceisio helpu'r ddau wrth iddynt brifio.

  Trin pobl ifanc
  Fel y rhaglenni "ieuenctid" sy'n ceisio'n rhy galed i fod yn "ifanc" eu hysbryd, mae yna dueddiad weithiau i drin pobl ifainc fel cynulleidfa llai sensitif a llai deallus. Wrth gwrs mae anghenion plant bach yn unigryw, a'u gallu i uniaethu neu i ganolbwyntio yn wahanol.

  Ond erbyn cyrraedd yr arddegau, yn enwedig yn yr oes sy ohoni, mae pobl ifanc yn ddigon abl i wylio ffilm ar ei hyd, neu ddarllen nofel weddol swmpus, a dylai gwaith celfyddydol fel cynhyrchiad theatr barchu'r gallu hwnnw - ac yn wir ceisio ei ymestyn.

  Roedd yn drueni mawr felly bod y sgript yn tueddu i adael dim i'r dychymyg, gan bentyrru deialog di-angen heb roi cyfle i'r stori digon afaelgar hon anadlu.

  Symud, symud, symud
  Gymaint yr awch i symud, symud, symud - rhag ofn y byddai'r plantos yn bored ? - fe gafwyd rollercoaster gwyllt o olygfeydd byrion - a'r hwter oedd yn seinio i nodi terfyn pob un, erbyn y diwedd yn ymdebygu i gorn enwog y sioe radio Just a Minute, mor ffrenetig oedd cyflwyniad y stori.

  Roedd tuedd hefyd gan yr actorion, yn sgil hyn, i ruthro a llyncu geiriau.

  Doedd y golygfeydd gyda chymeriad y fam ddim yn taro deuddeg am eu bod braidd yn felodramatig eu cyflwyniad ac ni chyfrannodd y tro ystrydebol yn niwedd y ddrama ddim ati chwaith.

  Roedd perfformiad Mari Beard, serch hynny, yn gryf iawn fel y chwaer fach sy'n ceisio ffeindio ei ffordd mewn bywyd heb fawr o arweiniad na chefnogaeth, yn enwedig ar ol i'w brawd Sion fynd i fyd y ddrama yn Llundain.

  Llwyddodd i gyfleu datblygiad tawel ei chymeriad a'i hunan-hyder yn effeithiol wrth i Sara lwyddo, er gwaetha holl drafferthion ei bywyd, i gyrraedd hapusrwydd personol llawer mwy cyffredin na'i brawd, sy hefyd yn y diwedd yn gwneud ei farc ym myd y ddrama wedi diodde caledi a phrofiadau ystrydebol y cyw actor.

  Cartwnaidd
  Bydd bywiogrwydd perfformiad Ioan Gwyn yn siwr o apelio at aelodau iau'r gynulleidfa, ond roedd naws gartwnaidd ei bortread o Sion braidd yn undonog ar y cyfan, ac yn wahanol i Mari Beard, fe fethodd â chyfleu tristwch mewnol ei gymeriad.

  Ac yn hyn o beth roedd tuedd y sgript i ddweud pob dim heb awgrymu nac ensynnu braidd yn nawddoglyd i'r gynulleidfa, yn ifanc ac yn hen.

  Enghraifft o ddiffyg cynildeb y sgript oedd y rheidrwydd i ddweud wrthon ni bod awydd Sion i ganu a dawnsio yn deillio o'i fagwraeth anodd ac yn ymateb i dristwch ei fam.

  Roedd portread Ioan Gwyn o Jackie, mewn arddull cymeriad stoc ar lwyfan Noson Lawen, yn ddoniol am ennyd ond yn colli cyfle i gyrraedd lefel emosiynol perthynas Jackie a'r plant.

  Llwyfannu crefftus
  Fel sy'n arferol gyda'r cwmni, cafwyd llwyfannu crefftus a mentrus a'r defnydd o brops a cherddoriaeth yn bwrpasol a di- ffwdan a'r defnydd o sgyrsiau a thonau ar y ffonau symudol yn effeithiol.

  Mae pynciau'r ddrama - goresgyn rhwystrau mawr a bach, union natur llwyddiant, y gwahaniaeth yn y ffordd mae unigolion yn ymateb i'r un sefyllfa - yn cynnig deunydd diddorol a pherthnasol i bob oed.

  Y sgript oedd elfen wanaf y cynhyrchiad a hynny am ei bod yn dweud gormod - heb ymddiried yn y gynulleidfa i fedru dirnad a chlywed ei neges drostyn nhw eu hunain.

  Mae digon i'w fwynhau yma ond gallai'r ddrama fod cymaint yn well petai wedi awgrymu mwy a dweud llai.

  Y daith
 • 6 Tachwedd 2008 - Riverfront, Casnewydd, 7.45pm (Perfformiad Cymraeg)
 • 10 Tachwedd - Ysgol Gyfun Llangefni, Môn, 7.30pm (Perfformiad Saesneg )
 • 11 Tachwedd - Galeri, Caernarfon, 2pm (Perfformiad Cymraeg)
 • 12 Tachwedd - Neuadd Dwyfor, Pwllheli, 7.30pm (Perfformiad Cymraeg)
 • 18 Tachwedd - Canolfan Arad Goch, Aberystwyth, 7.30pm (Perfformiad Saesneg)
 • 19 Tachwedd - Canolfan Arad Goch, Aberystwyth, 7.30pm (Perfformiad Cymraeg)
 • 21 Tachwedd - Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron, 7.30pm (Perfformiad Cymraeg)
 • 26 Tachwedd - Canolfan Gymraeg Merthyr Tudful, 7.30pm (Perfformiad Cymraeg)
 • 27 Tachwedd - Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd 1.30pm (Perfformiad Cymraeg) 2 Tachwedd - Ysgol Gyfun y Cymer, Rhondda, 7.00pm (Perfformiad Cymraeg)

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Gwefan Arad Goch

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy