BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Theatr Genedlaethol CymruTheatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Beirniaid yn condemnio 'bod yn saff'
Yr un wythnos ag y gadawodd rheolwr cyffredinol Theatr Genedlaethol Cymru ei swydd wedi dim ond chwe mis yn y gwaith daeth y cwmni dan ymosodiad pellach gan adolygydd blaenllaw a chyfarwyddwr theatr.

gwrandoY drafodaeth rhwng Gwilym Owen, Paul Griffiths, Carys Wyn Edwards a Jeremy Turner ar Wythnos Gwilym Owen, Mai 14, 2007.

Ar y rhaglen radio, Wythnos Gwilym Owen, cyhuddwyd y cwmni:

 • O fod ymhell ar ôl cwmni cenedlaethol yr Alban sydd wedi bod mewn bodolaeth am lawer llai o amser.
 • O fethu ag arloesi gyda chynyrchiadau gan ddewis yn hytrach fynd am bethau "saff".
 • Am fethu â denu actorion Cymraeg amlwg i berfformio yng Nghymru.
 • O fod wedi ei ffurfio yn dilyn trafodaethau "cul" a "phreifat".

  'Yr Alban ymhell ar y blaen'
  Ers ei sefydlu dros dair blynedd yn ôl bu anfodlonrwydd ynglŷn a rhai o gynyrchiadau Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru ac mae'r feirniadaeth ddiweddaraf yn codi o erthygl gan Paul Griffiths a ymddangosodd yn Y Cymro.

  Dywedodd yno fod Cwmni Theatr Genedlaethol yr Alban ymhell ar y blaen i'r cwmni Cymraeg er na fu mewn bodolaeth ond er Chwefror 2006.

  Gwrthododd y cwmni wahoddiad i gymryd rhan yn Wythnos Gwilym Owen ond fe ddywedodd sylwebydd annibynnol, Carys Wyn Edwards sy'n flaenllaw ym myd y ddrama ac yn bennaeth Adran Ddrama Ysgol Maes yr Yrfa, Llanelli, iddi hi gael ei "digoni" gan lawer o'r hyn a wnaed gan y cwmni.

  Ond meddai Paul Griffiths, adolygydd theatr rheolaidd Y Cymro:
  "Dwi'n teimlo, fel yr ydw i wedi dweud sawl gwaith yn Y Cymro, fod diffyg gweledigaeth a dwi jyst yn cenfigennu'n gyfangwbl wrth Theatr Genedlaethol yr Alban sydd ar ôl blwyddyn yn ei hanes ymhell ar y blaen.

  "Ryda ni dair blynedd rŵan gyda'n theatr genedlaethol ni ac mae'r cynyrchiadau rydym ni wedi gael i gyd wedi bod yn saff neu wedi bod yn gawl eildwym o rywbeth sydd wedi bod o'r blaen. Does yna ddim byd ffres, newydd; does yna ddim sgwennu newydd, syfrdanol.

  "Mae gennym ni ddramodwyr fel Aled Jones Williams a Meic Povey, pobl arbennig iawn, iawn, a does yna ddim cyfle iddyn nhw gael llwyfannu gwaith newydd, gwaith arbrofol fel sy'n digwydd yn yr Alban."

  'Wedi colli cyfle'
  Cefnogwyd Paul Griffiths i'r carn gan Jeremy Turner, cynhyrchydd a chyfarwyddwr profiadol a Chyfarwyddwr Artistig cwmni theatr mewn addysg Arad Goch:

  Jeremy Turner "Mae'n drueni ein bod wedi colli cyfle," meddai gan gyhuddo'r cwmni o fodloni ar ail greu yr hen Gwmni Theatr Cymru a oedd yn llwyddiannus iawn yn y Chwedegau a'r Saithdegau.

  "Ond wrth gwrs erbyn hyn mae mwy na chwarter canrif wedi mynd heibio a does dim pwynt ail greu . . . mae'r holl waith arbrofol a ddigwyddodd yng Nghymru yn yr Wythdegau a'r Nawdegau, does dim adlewyrchiad o gwbl o hynny yng ngwaith y cwmni cenedlaethol," meddai.

  Ychwanegodd mai'r gwahaniaeth mawr rhwng y yr Alban a Chymru yw y ffordd y cafodd y cwmniau cenedlaethol eu sefydlu yn y ddwy wlad.

  "Yr oedd trafodaeth hir, agored ac eang yn yr Alban ymhlith pobl byd y theatr cyn creu templad ar gyfer y cwmni newydd.

  "Beth ddigwyddodd fan hyn oedd trafodaeth fewnol, gul, breifat iawn, a dim cyfle i bobl brofiadol yn y maes roi eu mewnbwn a'u syniadau ac rydym ni wedi colli cyfle," meddai.

  'Nifer o gynyrchiadau wedi digoni'
  Ond er yn barod i gydnabod gwendidau dywedodd Carys Edwards, sydd yn cynhyrchu un o brif sioeau Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerfyrddin eleni, i'r cwmni Cymraeg ei digoni hi ar sawl cyfrif.

  "Dwi'n credu fy mod i wedi cael fy nigoni mewn nifer o gynyrchiadau. Dwi wedi mwynhau cynyrchiadau fel Tŷ ar y Tywod ac Ester a Diweddgan a'r gwaith Wrth Aros Beckett yn yr Eisteddfod Genedlaethol [yn Abertawe]," meddai.

  "Dyda ni ddim yn mynd i blesio pawb drwy'r amser," ychwanegodd.

  "Dwi'n gwybod mai'r briff maen nhw wedi'i gael gan Gyngor y Celfyddydau ydi eu bod nhw yn mynd o amgylch y prif theatrau ac yn llenwi seddau a phan ydych chi'n meddwl am Gysgod y Cryman; pan oeddwn i yn y theatr yn gwylio hwnnw - ac fe allai ddweud nad oedd o yn un o fy hoff gynyrchiadau - ond yr oedd yna bobl yn y theatr, yn bennau gwynion efallai, nad oeddwn i wedi'u gweld yn y theatr ers rhai blynyddoedd.

  "Felly, gyda Cysgod y Cryman yr oedden nhw wedi gwneud yr hyn a ofynnwyd iddyn nhw.

  "Ac yna, gyda rhywbeth fel Tŷ ar y Tywod efallai nad oedd y bobol oedd yn Cysgod y Cryman ddim yn mynd i weld y cynhyrchiad hwnnw ond mae'n rhaid ichi geisio plesio a rhoi arlwy gwahanol a dwi'n meddwl ein bod ni yn cael hynny."

  'Nid llenwi theatrau yn unig'
  Ond dywedodd Jeremy Turner y gallai arlwy'r cwmni "fod wedi bodoli ddeg, ugain, trideg mlynedd yn ôl a'r arddull sy'n cael ei defnyddio i gyflwyno'r arlwy yna."

  Ond anghytunodd Carys Edwards gan ddweud i rai cynyrchiadau fod yn arbennig o dda.

  Dadleuodd Paul Griffiths nad llenwi theatrau ddylai fod yr unig fesur o lwyddiant cwmni cenedlaethol:

  "Os dyna ydi rôl theatr genedlaethol, llenwi theatrau, rhowch gynhyrchiad o O Law i Law, rhowch gynhyrchiad o William Jones ac Enoc Huws ac mi wnewch chi lenwi.

  "Ond nid dyna ydi rôl theatr genedlaethol," meddai gan ychwanegu nad yw'r cwmni presennol "wedi'n symud ni ymlaen o gwbl".

  Ac meddai Paul Turner:
  "Fe allwch chi lenwi theatrau mewn sawl ffordd un ai trwy fod yn gwbl saff neu gwbl gonfensiynol neu drwy fentro ac mae'r theatr yn yr Alban wedi mentro ac yn llenwi eu theatrau . . .yn anad dim gyda mentergarwch a gwreiddioldeb a dyna ydym ni ddim yn ei gael."

  'Prinder gwaith newydd'
  Ac meddai Paul Griffiths:
  "Dydw i'n sicr ddim wedi teimlo, Dyma gychwyn newydd, dyma rywbeth ffantastig gwych yng Nghymru. Prin iawn ydi gwaith awduron newydd - dim ond Dominos [gan nifer o awduron newydd ar y cyd] a Plas Drycin gan Gwyneth Glyn.

  "Mi soniodd Cefin [Roberts, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni] wrtha i flwyddyn yn ôl am ddrama newydd o'r enw Iesu gan Aled Jones Williams oeddwn i wedi cael ar ddeall y byddai'n cael ei pherfformio yn Eisteddfod Sir Y Fflint ond yn sydyn reit na - felly lle mae'r gwaith newydd yma?" meddai.

  "Maen nhw'n dweud eu bod wedi comisiynu awduron felly pam nad ydym ni'n cael eu gweld nhw."

  Canmol gweithdai
  Ond dywedodd Carys Edwards, ei bod hi, fel pennaeth drama mewn ysgol, wrth ei bodd gyda chynhyrchiad fel Tŷ ar y Twod ac yn arbennig y gweithdai a drefnwyd gyda'r cynhyrchiad a fu'n "gaffaeliad mawr i ddisgyblion".

  "Felly, o'n safbwynt i rydw i wedi cael fy modloni yn hynny o beth."

  Gwahodd actorion
  Holodd Paul Griffiths hefyd pam nad yw actorion Cymraeg blaenllaw fel Rhys Ifans a Daniel Evans yn cael cyfle i actio gyda'r cwmni.

  "Mae Rhys Ifans wedi bod yn gwneud Don Juan yn Soho pam nad ydi o yn gwneud drama yn y Gymraeg? Pam nad ydym ni'n gweld yr actorion mawr yma , pam nad ydym ni yn medru'u denu nhw ac os allwn ni ddim eu denu i'n theatr genedlaethol dydy ni ddim yn mynd i fedru'u denu nhw o gwbl," meddai.

  Gwadodd Jeremy Turner awgrym fod criw o bobl yng Nghymru na fyddai'n fodlon ag unrhyw beth a gynhyrchai Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru gan ychwanegu iddo ef ei hun fod yn gefnogol iawn ond ychwanegodd:

  "Mi wnes i fwynhau Ester ac mae'r atalnod llawn yn dod yn syth ar ôl hynny dwi'n credu!

  "Gyda chymaint o adnoddau, cymaint o weithwyr , cymaint o arian, cymaint o botensial fe ddylem ni erbyn hyn fod wedi cael rhywbeth llawer, llawer, gwell na'r hyn sy'n cael ei roi," meddai.

 • Cliciwch YMA i ddarllen am ymadawiad Rheolwr Cyffredinol Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru.

  Beirniaid y gorffennol:
 • Beirniadaeth Ceri Sherlock
 • Paul Griffiths ar Cysgod y Cryman • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy