bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Teledu

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Adloniant
Ffilm
Llais Llên
Radio Cymru
C2
Theatr
Ffeil

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Newydd a nerfus


Y newid ar ein gyda'r nosau

Dydd Mercher, Ionawr 16, 2002

Ffion Emlyn yn trafod rhaglenni teledu

Y tro hwn:
Wedi Chwech - newydd a nerfus
Rownd a Rownd - amser newydd
Byd Pws - gormod o chwerthin
Porc Peis Bach - codi cur pen

• Wedi Chwech
Nos Lun, Ionawr 7
Mae unrhyw raglen a ddywedai nos da wrth Heno yn haeddu cymeradwyaeth.

Criw Wedi ChwechOnd o weld yr holl gyhoeddusrwydd am y rhaglen newydd, Wedi 6, ofnwn mai Heno mewn clogyn newydd fyddai hi - wedi’r cwbl, mae hanner y cyflwynwyr yn gyflwynwyr Heno gynt ac er y newid set, stiwdio Llanelli yw'r cartref o hyd.

Yn naturiol, un nerfus iawn oedd y rhaglen gyntaf er cymaint o brofiad cyflwyno byw sydd gan Angharad Mair ond gellid maddau iddi gan mai cynnwrf y noson oedd wrth wraidd ei nerfusrwydd.

Eitem gyntaf y gyfres newydd oedd cyfweliad ecscliwsif gyda Rod Richards a Chatrin Evans wedi cyffroi cymaint nes amharu ar yr holi i raddau.

Mae cyfweld yn grefft ynddi’i hun ac angen gadael i’r gwestai siarad a pheidio ag ofni ambell i saib.

Roedd Catrin druan yn tueddu i ofyn rhestr o gwestiynau heb roi amser i Rod ateb.

Yn sicr, byddai Rod Richards wedi bod yn barod i ddweud dipyn mwy o gael y cyfle.

Ar gyfer yr ail ecscliwsif dychwelai Gwyn Llywelyn i deledu dan gwmwl o gyhoeddusrwydd.

Holai Brif Gwnstabl Gogledd Cymru, Richard Brunstrom, yn ei gyfweliad Cymraeg cyntaf a Gwyn fel tai’n gwneud ati i lwytho ei frawddegau â geiriau amlsillafog er mwyn profi dealltwriaeth Richard Brunstrom a ddaeth drwyddi’n arbennig o dda.

Mewn eitem arall yr oedd Victoria Hartson yn galw am gael hadnabod fel perfformwraig yn hytrach nag fel chwaer John Hartson.

Ond pam, yn wyneb hynny, ei gosod i eistedd dan grysau pêl-droed ei brawd?

Erbyn diwedd yr wythnos yr oedd pawb wedi ymlacio ychydig a Gwyn Llywelyn wedi tynnu ei gôt hyd yn oed - ond mae'r rhaglen angen amser i setlo ac ysgafnhau.

Ar hyn o bryd nid Heno yw Wedi 6 - ond safon fydd yn creu gwahaniaeth rhwng y ddwy raglen a’r safon honno’n sicrhau straeon da ac, yn fwy na hynny, ymchwilwyr da yn hytrach nag eistedd ac edrych ar yr hyn sydd yn digwydd ar strydoedd Llanelli.

Cawn weld.

• Rownd a Rownd
Nos Lun, Ionawr 7
Rhan o gynlluniau newydd S4C yw symud Rownd a Rownd i hanner awr wedi chwech.

Er cymaint o risg yw newid amser y rhaglen, risg fwy yw ei hymestyn o chwarter awr i hanner awr.

Yr un hen wynebau a welwyd fodd bynnag.

Un peth mae'r gyfres yma yn ei wneud yw datblygu rhai cymeriadau yn arbennig o dda. Bu effaith teulu’r ‘Ks’ ar y gyfres yn debyg i effaith y Battersbys ar Coronation Street ond fel yno allwch chi ddim cynnal cymeriadau arwynebol am amser hir a rhaid eu datblygu'n dri dimensiwn fel y llwyddodd Rownd a Rownd i wneud.

Wrth wneud hynny gadawyd lle i deulu arall o rapsgaliwns; Michelle y fam, Britney y babi, Jonathan a Dani’r plant.

Mae'n llawer rhy gynnar i ddweud a fu symud Rownd a Rownd yn llwyddiant ond mae gen i bryder y bydd y gyfres yn colli rhywbeth ond yn gwir obeithio fy mod i'n anghywir.

Er fy mod i'n hoffi Rownd a Rownd rhaid cofio mai rhaglen blant yw hi yn y bôn a bydd yn rhaid datblygu llawer mwy o gymeriadau os am gynnal rhaglen hanner awr ddwywaith yr wythnos.

Pob lwc iddi.

Byd Pws
Nos Iau, Ionawr 10
O fewn diwrnod roedd Dewi Pws wedi teithio o stiwdio gynnes ar Ynys Môn i bellteroedd India ar gyfer gwyl grefyddol fwyaf yr Hindwiaid, y Kumbh Mela.

Er nad edrychai y trên yn rhy gyfforddus, rwy’n siwr mai Dewi Pws gafodd y daith fwyaf pleserus wrth i rai deithio am fisoedd er mwyn bod yn bresennol yn y dathliad yma sy'n digwydd unwaith bob deuddeng mlynedd.

Os nad oeddech yn gwybod dim am y Kumbh Mela cyn y rhaglen, yn sicr erbyn y diwedd mi oedd maint y digwyddiad yn amlwg wrth i Dewi restru ffeithiau di-ri - fel bod angen tri chwarter miliwn o dai bach yno!

Uchafbwynt y cyfan i Dewi Pws a Hughes y dyn camera oedd sefyll o fewn ychydig droedfeddi i’r Dalai Lama.

Wedi hynny, roedd rhywun yn teimlo i Dewi gael digon a’i fod yn dyheu am stiwdio fach gynnes.

Ac yntau’n ddigwyddiad mor ddwys i'r ffyddloniaid rwy’n amau pa mor addas oedd natur gomig Dewi Pws - ond yn sicr fe wnaeth y rhaglen yn fwy gwyliadwy.

Y Sadhus gafodd y fraint o arwain y pum miliwn ar hugain o ffyddloniaid i Afon Ganges tra’r ymddangosai Dewi ei fod yn dal i ddioddef o ddiffyg cwsg y noson cynt.

Er cymaint ei frwdfrydedd ar y cychwyn a'i lwyddiant yn ynganu ychydig o'r iaith edrychai allan o’i le yn llwyr gan wneud imi deimlo ei fod ef a ninnau yn amharu ar rywbeth personol iawn.

Porc Peis Bach
Nos Fawrth, Ionawr 8
Siôn Trystan RobertsCyfres arall a ddychwelodd i'r sgrîn oedd yr un ryfedd yma.

Fel arfer, digwyddai sawl peth yn ystod yr hanner awr egnïol hon gyda pherfformiadau cryfion gan Siôn Trystan Roberts fel Kenneth - sy’n cario'r rhaglen i raddau.

Ond Syr Wynff fydd Wynfford Ellis Owen i mi am byth.

Rhaid imi gyfaddef mai dyma’r tro cyntaf imi lwyddo i wylio rhaglen gyfan ond dyw hynny ddim yn feirniadaeth ar y gyfres sy’n fy atgoffa i o gyfresi llwyddiannus iawn fel Allo Allo a Last of the Summer Wine sydd ddim at fy chwaeth personol i.

Mae'r hiwmor yn ffarsaidd a’r cyfan yn llawer mor fanig ag i godi cur pen arnaf erbyn yr ail hanner.

Cyfle i chi ddweud eich dweud am raglenni teledu: cliciwch
Wythnosau Blaenorol:

Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy