bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Teledu

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Adloniant
Ffilm
Llais Llên
Radio Cymru
C2
Theatr
Ffeil

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Oerni, glaw
a bicini

Dweud yr amlwg ym Mosgo a gofyn yr amlwg ym mro Madog

Dydd Mercher, Awst 29, 2001

Llinos Snelson yn trafod rhaglenni teledu

Y tro hwn:
Fodca, Maffia, Moskva
Delweddau'r Dyfodol
Bicini


Fodca, Maffia, Moskva:
nos Lun Awst 20, 20.00
Gwenllian JonesFe ddechreuodd Fodca, Maffia, Moskva nos Lun gyda brawddeg hollol ddiangen gan y gyflwynwraig!

Wedi ei lapio o’i choryn i’w sawdl, ei hanadl yn gwmwl oeraidd o’i chwmpas, ei thrwyn yn goch a chrisialau o rew ar ei hamrannau, dywedodd Gwenllian Jones wrthym nad oedd hi erioed wedi bod mor oer.

(Rhag ofn nad oeddem ni wedi dod i’r casgliad hwn yn barod.)

Fe barhaodd y gyfres ddifyr hon am fywyd yn Rwsia efo mwy o ffeithiau am y wlad ddyrys, gymhleth hon.

Wyddoch chi fod y tymheredd yn gallu disgyn i hyd at -40C yn Rwsia ac fe leddir cant o bobl bob blwyddyn gan dalpiau o rew’n disgyn ar eu pennau?

Wyddoch chi, hefyd, fod modd prynu bron i unrhywbeth yn Mosgo? Maen nhw’n dweud na all arian brynu pob dim ond mae Mosgo’n gwneud ei gorau i wrthbrofi hyn.

Gellir prynu trwydded yrru - a hyd yn oed olau heddlu i osod ar do eich car.

Un o gryfderau’r rhaglen yw ei bod hi’n naturiol iawn. Yn ogystal â Gwenllian, rydym hefyd yn dod i adnabod gweddill y criw.

Un o uchafbwyntiau’r rhaglen oedd gweld y cynhyrchydd, Amanda, yn defnyddio’r hylif a ddefnyddiai i dynnu ei cholur er mwyn golchi’r platiau budron yn y caban pren lle roedden nhw’n aros am y penwythnos.

Roedd Gwenllian ar y llaw arall, yn ddigon hapus i’w sychu ar ei jîns.

Delweddau’r Dyfodol:

nos Fercher, Awst 22, 21.00, S4C Digid
ol
(ymddangosodd yn gyntaf ar S4C ar Awst 18)
Rhewgell sy’n derbyn negeseuon llais, toiled sy’n mesur y lefel siwgr mewn iwrin, camera sy’n ddigon bychan i deithio drwy wythiennau a robotiaid sy’n helpu pobl ddall.

Efallai eu bod nhw i gyd yn swnio fel pe baent wedi dod allan o olygfa mewn ffilm ffugwyddonol ond dyma, yn ôl Delweddau’r Dyfodol, yw’r ffordd y byddwn ni’n byw yn y blynyddoedd i ddod.

Dafydd Du a’n tywysodd ni drwy’r dyfeisiadau anhygoel sy’n cael eu datblygu dros y byd ar hyn o bryd.

Roedd y fformat yn syml.
Dim gimics a dim lol.

Roedd hon yn rhaglen slic ond fe fyddai hi wedi bod yn braf gweld mwy o Dafydd yn hytrach na chlywed ei lais yn unig.

Ar adegau, roedd y rhaglen yn mynd yn beryglus o agos at fod yn rhaglen ddogfen, addysgiadol ar gyfer ysgolion.

Ar wahân, hynny ydi, i’r rhan a oedd yn trafod y ddyfais newydd hynod gyffrous - yr orgasmatron.

Ie ferched, am $10,000 gellir gwnïo teclyn bychan o dan eich croen ac yna, dim ond pwyso’r botwm sydd ei angen. Mae hi mor syml â hynny.

Ni ellir trafod technoleg heb sôn am y goblygiadau posib a dangosodd y rhaglen fod y lluoedd arfog ymhell ar y blaen yn y ras dechnolegol ac y mae’n codi arswyd ar rywun wrth sylweddoli fod nifer fawr o’r dyfeisiadau diweddaraf a mwyaf pwerus yn cael eu creu ar gyfer un diben erchyll - rhyfela.

Rhaid inni hefyd ystyried beth allai ddigwydd wrth gyfuno robotiaid â chyfrifiaduron pwerus - pwy fydd yn rheoli pwy wedyn?

Fe lwyddodd Delweddau’r Dyfodol i gyfareddu a dychryn ar un pryd, gan godi cwestiynau dyrys na ddylid eu hanwybyddu.

Bicini:
nos Iau, Awst 23, 20.30
Bicini
Lisa Jên BrownParhau a wnaeth taith Lisa Jên Brown a Geraint Todd wrth iddyn nhw ymweld â mwy o wyliau yn Bicini.

(Ac ydyn, maen nhw’n cael eu talu hefyd!)

Miri Madog oedd yn cael y prif sylw yr wythnos hon ac roedd hi’n braf gweld nad yw’r cyflwynwyr yn cael unrhyw driniaeth arbennig.

Roedd y ddau allan yn y glaw yn gwlychu fel bawb arall a thra bo rhai actorion a chyflwynwyr yn cael ymlacio mewn winibego roedd Geraint a Lisa’n ddigon ffodus i gael . . . pabell.

Roedd hyn, wrth gwrs, yn cyfleu gwir naws Miri Madog - heb law, pebyll tamp, mwd a chotiau fyddai’n gwneud i Catherine Zeta Jones hyd yn oed edrych yn ddi-siâp, ni fyddai’r gwyliau yma yr un fath fyddan nhw?

Mae arddull cyflwyno Lisa Jên yn gweddu i’r dim i’r math yma o raglen. Mae hi’n amlwg yn mwynhau, yn ymlacio ac fe edrycha’n naturiol iawn ar y sgrîn.

Yn ogystal â Miri Madog, fe aeth Lisa i’r wyl ôl-fyrddio fwyaf yn Ewrop yn Abersoch.

Y mae ôl-fyrddio’n debyg iawn i sgïo dwr ond fe ddefnyddir bwrdd syrffio’n hytrach na sgis. Pawb at y beth a bo.

Yn ôl ar dir sych Miri Madog (yn amlwg, dwi’n defnyddio’r term ‘sych’ yn llac yma) roedd y gerddoriaeth, yr hwyl a’r yfed yn dal i barhau.

Yn anffodus, roedd y vox pop efo’r gynulleidfa’n dal i barhau hefyd. Mae yna duedd i or-ddefnyddio’r vox pop gan ofyn yr un hen gwestiynau i bawb - a chael yr un hen atebion.

• Ydach hi’n mwynhau Miri Madog?

Yndan mae o’n grêt.

• Ydi hi’n braf gweld digwyddiad fel hyn ym Mhorthmadog?
Yndi, mae o’n grêt.

• Fyddwch chi’n dychwelyd yma’r flwyddyn nesa’?
Byddwn, mi fydd o’n grêt.

Ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen . . .


Wythnosau Blaenorol:

Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy