BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Llais Llên

BBC Homepage
BBC Cymru
Cymru'r Byd

Llais Llên
Adolygiadau
Llyfrau newydd
Adnabod awdur
Gwerthu'n dda
Sôn amdanynt Pwy di pwy?

Y Talwrn

Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
adnabod awdur adnabod awdur
Elin Llwyd Morgan
Holi Elin Llwyd Morgan - awdur Mae Llygaid gan y Lleuad
• Enw?
Elin Llwyd Morgan

• Beth yw eich gwaith?
Cyfieithydd (yng ngholeg NEWI, Wrecsam).

• Pa waith arall ydych chi wedi bod yn ei wneud?
Gweithio yn Sŵ Môr Môn (y job wyliau orau erioed!); gohebydd papur newydd (papurau'r Herald); golygydd gwasg Y Lolfa; ymchwilydd teledu; cyfieithydd. Adolygydd, colofnydd.

• O ble'r ydych chi'n dod?
Mi ges i 'ngeni ym mhentre Cefn Bryn Brain rhwng Brynaman a Chwmllynfell, a'm magu yn ardal Aberystwyth a Sir Fôn.

• Lle'r ydych chi¹n byw yn awr?
Glyn Ceiriog, ger Llangollen.

• Wnaethoch chi fwynhau eich addysg?
Rhannau ohoni, fel dosbarth un a'r chweched dosbarth (oedd o fewn yr un uned yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy).

• Dwedwch ychydig am eich llyfr diweddaraf?
Nofel gymdeithasol efo elfen o nofel dditectif ynddi, sydd hefyd yn sôn am awtistiaeth. 'Oh what a tangled web we weave,' chwedl Syr Walter Scott.

• Pa lyfrau eraill ydych chi wedi eu sgrifennu?
Tafarnau Cymru; The Seven Wonders of Wales efo'r ffotograffydd Ron Davies; Duwieslebog (cyfrol o farddoniaeth yng nghyfres y Beirdd Answyddogol); Rhwng y Nefoedd a Las Vegas, fy nofel gynta.

• Pa un oedd eich hoff lyfr pan yn blentyn?
Charlotte's Web, E.B. White.

• A fyddwch yn edrych arno'n awr?
Mae gen i gopi, ond tydw i heb ei ailddarllen.

• Pwy yw eich hoff awdur?
Graham Greene; Ian Rankin; Robert Wilson; Islwyn Ffowc Elis. Ond ar y cyfan, llyfrau unigol sy'n mynd a 'mryd i yn hytrach nag awduron unigol.

• A oes unrhyw lyfr wedi gwneud argraff arbennig neu ddylanwadu arnoch?
The Catcher in the Rye, J.D. Salinger.

• Pwy yw eich hoff fardd?
R.S. Thomas.

• Pa un yw eich hoff gerdd?
Nifer gan R.S. Thomas. Hefyd y gerdd gan e.e.cummings sy'n dechrau 'somewhere I have never travelled, gladly beyond any experience...' glywais i hi gynta yn y ffilm Woody Allen, Hannah and her Sisters, a mynd i'r llyfrgell i chwilio amdani wedyn.

• Pa un yw eich hoff linell o farddoniaeth?
'Duw a'm gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon,' T.H. Parry-Williams.

• Pa un yw eich hoff ffilm a rhaglen deledu?
Nifer, yn eu plith Some Like It Hot, The Last Seduction, Lost in Translation. Ar y teledu, Twin Peaks, Fawlty Towers, Blackpool, ac yn Gymraeg C'mon Midffild, Talcen Caled, Con Passionate.

• Pwy yw eich hoff gymeriad a'ch cas gymeriad mewn llenyddiaeth?
Hoff - Holden Caulfield yn The Catcher in the Rye. Cas - Mrs Danvers yn Rebecca, Daphne du Maurier.

• Pa ddywediad, dihareb, adnod neu gwpled sydd agosaf at y gwir?
Gorau cyfaill, llyfr da.

• Pa un yw eich hoff air?
Nid 'joio', yn sicr. Na 'hys-bys'.

• Pa ddawn hoffech chi ei chael?
Gwneud arian mawr yn sgil sgwennu.

• Pa dri gair sy'n eich disgrifio chi orau?
Llyfrbry.
Beirniadol.
Aflonydd.

• A oes rhywbeth yr ydych yn ei ddrwglecio amdanoch eich hunan?
Gormod o bethau i'w henwi.

• Pa berson byw neu hanesyddol ydych chi'n ei edmygu fwyaf a pham?
Pobol gyffredin sy'n goresgyn pob math o galedi yn eu bywydau.

• Pa ddigwyddiad hanesyddol fyddech chi wedi hoffi bod yn rhan ohono?
Joel yn mynd i'w wely cyn naw (neu hyd yn oed cyn deg) o'r gloch y nos!

• Pa berson hanesyddol hoffech chi ei gyfarfod a beth fyddech chi yn ei ddweud neu yn ei ofyn?
Iesu Grist. Gofyn iddo sut mae o'n teimlo ynglŷn â chael dilynwyr rhagrithiol a rhyfelgar fel Bush a Blair a'r holl bobol eraill sydd wedi gwyrdroi gwir ystyr Cristnogaeth dros y canrifoedd.

• Pa un yw eich hoff daith a pham?
Adra. Dwi'n lecio cysgu yn fy ngwely fy hun (arwydd o henaint, ma raid!).

• Disgrifiwch eich hoff bryd bwyd?
Bwyd Indiaidd efo'r trimings i gyd. Brechdanau blasus. Dibynnu sut dwi'n teimlo ar y pryd, mewn gwirionedd.

• Beth yw eich hoff weithgareddau amser hamdden?
Darllen. Cerdded. Ymlacio yn yr haul (Haul? Pa haul?!)

• Pa un yw eich hoff liw?
Lliwiau natur.

• Pa liw yw eich byd?
Hyfryd o hydrefol ar hyn o bryd.

• Pe gallech gyflwyno deddf newydd beth fyddai hi?
Dileu'r gwaharddiad ysmygu mewn tafarnau - ar ôl dileu Trident a rhoi'r arian i wledydd a phobol anghenus, wrth gwrs!

• A oes gennych lyfr arall ar y gweill?
Yn llercian yng nghefn fy mhen efallai.

• Beth fyddai'r frawddeg agoriadol ddelfrydol i nofel neu waith llenyddol arall?
Deudwch chi wrtha' i!

Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad o Rhwng y Nefoedd a Los Angeles

 • Adolygiad - Mae Llygaid gan y Lleuad

 • Roger Boore
  Cyhoeddwr ac awdur
  adolygiadau
  Llyfrau - gwefan newydd
  Ewch i'n gwefan lyfrau newydd
  Teulu Lòrd Bach
  Epig deuluol o'r Blaernau
  Petrograd
  Rheswm arall dros ddathlu'r nofel Gymraeg
  Lôn Goed
  Pryfed a mwd - cof plentyn am lôn Williams Parry
  Silff y llyfrau diweddar
  Adolygu rhai o lyfrau'r gaeaf
  Hanner Amser
  Edrych ymlaen at yr ail hanner!
  Deryn Glân i Ganu
  Cariad, cyffuriau, blacmel a dial
  llyfrau newydd
  Awduron Cymru
  Bywgraffiadau awduron a llenorion o Gymru
  gwerthu'n dda
  Nadolig a Rhagfyr 2008
  Cofiannau yn mynd a bryd y Cymry
  son amdanynt
  Sôn amdanynt
  Rhestr o'r holl lyfrau sydd wedi cael sylw ar BBC Cymru'r Byd.
  pwy di pwy?
  Dolennau defnyddiol
  Cyfeiriadau a chysylltiadau buddiol ym myd llyfrau
  dyfyniadau
  dyfyniadau Gair am air:
  Detholiad o ddyfyniadau - ydych chi'n gwybod pwy yw'r awdur?


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy