BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Cwcw (2008)
Ennill gwobr - ond yn siomi

Tair seren allan o bump

Y Sêr
Eiry Thomas, Rhys Richards, Aneirin Hughes

Cyfarwyddo
Delyth Jones

Sgwennu
Delyth Jones

Hyd
165 munud

 • Adolygiad Lowri Haf Cooke

  Cwcw oedd yr unig ffilm Gymraeg yng ngŵyl ffilm a cherddoriaeth ryngwladol Soundtrack, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd rhwng Tachwedd 26 a 29 2008 ac roeddwn i'n llawn brwdfrydedd i'w gweld hi am sawl rheswm.

  Ennill gwobr
  Yn un peth, roedd y cynhyrchiad eisoes wedi ennill gwobr y Ffilm Ryngwladol Orau yng Ngŵyl Ffilmiau De Affrica yn gynharach eleni ac mae'n cynnwys sgript gan sgwenwraig dalentog iawn a pherfformiadau gan rai o actorion gorau Cymru.

  Yn anffodus, profiad hynod siomedig fu gwylio'r ffilm sy'n dilyn brwydr un sgwenwraig i dorri'n rhydd o hualau ei pherthynas â'i gŵr alcoholig, ond efallai'n fwy penodol, o ddryswch ei meddwl ei hun.

  Yn wir, gellir ystyried "yr hunan" yn bedwerydd cymeriad yn y cynhyrchiad sgitsoffrenig hwn am Jane Jones (Eiry Thomas), sy'n gweithio ar gyfres sebon o'r enw Dr Gareth ac yn briod â'r actor alcoholig Sam Llywelyn (Rhys Richards) sy'n chwarae'r meddyg teulu arwrol hwnnw.

  Sychu'n grimp
  Mae ffynnon greadigol Jane wedi sychu'n grimp, diolch yn bennaf i'w pherthynas dreisgar â'i gŵr ac yn dilyn un digwyddiad dychrynllyd, mae hi'n rhedeg i ffwrdd gydag enaid hoff cytun, John Jones (Aneirin Hughes) - optegydd sydd hefyd wedi dyheu erstalwm am ddihangfa.

  Dilynwn ymdrechion y ddau i ail-greu eu hunain ym mhentref delfrydol Iêt y Bompren, hi fel Martha Olivia - meddyg esgyrn y traed gyda grymoedd iachusol - ac yntau fel y saer coed Morgan Oliver!

  Er i'r ddau lwyddo i fyw'r ffantasi hon yn eu bwthyn perffaith am gyfnod buan iawn y daw cwmwl du o'r gorffennol dros eu llawenydd ar ffurf meddyg teulu newydd, gan ddrysu Jane/Martha ymhellach.

  I ganol hyn oll, teflir dehongliadau o gyfryngis Caerdydd a'u dyheadau ystrydebol o fyw yn y wlad; cyfeiriadau cyson at nawddsant awduresau trasig, Virginia Woolf (hoff sgwenwraig Jane) a chwestiynu parhaol ynglŷn â'r gwahaniaeth rhwng celwydd a ffantasi.

  Peri dryswch
  Yr hyn sy'n peri dryswch yw nad yw'r cynhyrchiad fel pe byddai'n gwybod yn iawn pa fath o ffilm yw hon i fod - pwynt, yn wir, a godir gan y prif gymeriad ei hun.

  Nid yw'n siŵr iawn â phwy y dylai'r gwyliwr uniaethu - ef neu hi.

  Mae traean cynta'r ffilm yn canolbwyntio ar y ddeuoliaeth rhwng byd delfrydol yr opera sebon a realiti dychrynllyd y profiad o fyw gydag alcoholig ac mae'n rhaid dweud i'r rhan hon lwyddo'n aruthrol i hoelio'r sylw a pherfformiad Rhys Richards fel yr actor slic sydd yn alci sick yn ysgubol o dda.

  Tanlinella'r pwynt nad oes synnwyr yn perthyn i alcoholiaeth, nac ychwaith i brofiad y partner, sydd yn aml yr un mor ddibynnol ar y claf ag yw yntau arno ef/hi.

  Giamocs geiriol
  Mae Eiry Thomas hefyd yn chwarae ei rhan fel y sgwenwraig ddryslyd ag ofn marwol o'i gŵr i'r dim, ond erbyn inni gyrraedd man canol y ffilm - y cyfnod ffantasiol o fyw breuddwyd sy'n graddol suro wrth i "realiti" darfu ar y ddelfryd- mae giamocs geiriol y sgript yn drysu'r gwyliwr yn llwyr yn hytrach na'i hudo ymhellach.

  Ceir anawsterau pellach wrth i'r gyfarwyddwraig geisio dod â'r prif gymeriad yn ôl i'w realiti ei hun a thrwy hynny gynnig diweddglo pendant.

  Ond yma hefyd cynigir rhestr arteithiol o faith o ddewisiadau ac erbyn imi weld y geiriau gobeithiol, "Something Wonderful is About to Happen" bu bron imi lafarganu mewn rhyddhad pan ddilynwyd hynny gan ddiwedd y ffilm.

  Colli pob cydymdeimlad
  Yr hyn a'm cythruddodd i fwyaf ac a wnaeth imi golli pob cydymdeimlad â'r prif gymeriad, oedd y tindroi geiriol a thuedd nawddoglyd y sgript i ailadrodd athronyddu metaffisegol Jane/Martha hyd syrffed, fel petai'n cymryd yn ganiataol na fyddai'r gwyliwr cyffredin yn deall beth yw "baich y sgwennwr".

  Ar un pwynt yn y ffilm, ar ôl i Jane gael y sac gan ei chynhyrchydd, Gordon (Wynford Ellis Owen), mae hi'n mynnu mai'r unig reswm y mae e'n parhau i ddyrchafu Dr Gareth fel prif gymeriad perffaith y gyfres gawslyd yw am ei fod yn ymgorfforiad o'i super-ego ei hun.

  Fondue Rhyw a Deinasors
  Mae'n werth nodi mai Delyth Jones a gafodd gymaint o glod am sgrifennu a chynhyrchu'r gyfres swreal Fondue, Rhyw a Deinasors ar S4C rai blynyddoedd yn ôl sydd yma'n cyfarwyddo ei sgript ffilm ei hun - a hynny am y tro cyntaf.

  Golygfa o'r ffilm Mewn sesiwn cwestiwn ac ateb wedi'r dangosiad dywedodd iddi dreulio pum mlynedd o'i bywyd yn gweithio ar y cynhyrchiad hwn - o'r sgwennu cychwynnol i'r cyfnod ôl-gynhyrchu.

  Yn dilyn hyn, dywedodd yr actor Aneirin Hughes mai profiad pur anghyffredin yw cael holi'r awdur ar gynhyrchiad arferol ac felly roedd hi'n braf cael troi at y sgwenwraig gyfarwyddwraig pan oedd ganddo unrhyw gwestiynau am y cymeriad.

  Gorffennodd trwy ddweud yn ysgafn mai'r unig beth negyddol am hynny oedd na chafodd wneud unrhyw newidiadau i'r cymeriad.
  Mae gen innau ofn bod hynny'n dweud cyfrolau.

  Llwyddiannau eraill
  Does gen i ddim gwrthwynebiad i ffilm sydd yn meiddio herio confensiynau, neu'n chwarae â'r syniad traddodiadol o genre. Yn wir, does gen i ddim gwrthwynebiad ychwaith i sgwennwr yn sgwennu ffilm am y broses arteithiol (ar adegau) o sgwennu.

  Cynigodd The Shining, er enghraifft, astudiaeth hynod lwyddiannus o ddylanwad melltigedig writer's block ar un awdur a'i deulu, ac roedd Adaptation yn ffilm wefreiddiol gan yr awdur Charlie Kaufman am helyntion sgwennwr sgriptiau o'r enw Charlie Kaufman.

  A dydw i ddim yn collfarnu penderfyniad Delyth Jones i blethu geiriau Virginia Woolf â stori un awdures wrth iddi frwydro i ganfod ei llais ei hun, nac ychwaith i gynnig dehongliad dewr o effeithiau alcoholiaeth ar berthynas.

  Ond mi ydw i'n cwestiynu i ba raddau mae na le i gynnwys yr holl elfennau hyn mewn un ffilm.

  Apelio at bwy?
  Mae'n gas gen i feirniadu ffilm Gymraeg, yn enwedig un gan awdur mor greadigol ond mae Cwcw ymhell o fod yn ffilm lwyddiannus.

  Mae iddi syniadau diddorol, actorion cryf, cerddoriaeth hyfryd gan John Hardy ac ambell olygfa wirioneddol wych - heb sôn am berlau o linellau - ond fel cyfanwaith mae'n codi cwestiwn pwysig; at bwy mae'r ffilm yma'n mynd i apelio?

  Wel, ac eithrio ambell i sgwenwraig rwystredig ar opera sebon boblogaidd, does gen i ddim syniad!


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy