BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Burn After Reading
Clooney a Pitt yn groes i'r graen

15

Pedairseren allan o bump

Y sêr
George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt, John Malkovich, Tilda Swinton, Richard Jenkins.

Cyfarwyddo
Joel ac Ethan Coen

Hyd
96 munud

 • Adolygiad Lowri Haf Cooke

  Tybed be ydy "Mad-Cap-Comedy-Crime-Caper" yn Gymraeg?
  Ar lefel hollol arwynebol, dyna un disgrifiad o ffilm ddiweddara'r brodyr Coen o'r Unol Daleithiau, Burn After Reading.

  Torrodd y cynhyrchiad bob record ariannol am ffilm annibynnol pan saethodd i frig siartiau ffilm America yn ddiweddar, a chafodd premieres niferus y cynhyrchiad sylw anferthol yn y wasg, diolch yn bennaf i bresenoldeb dau o sêr y ffilm, "Gorgeous Gorge" Clooney a Mr Angelina Jolie, Brad Pitt, ar garpedi cochion gwyliau ffilm rhyngwladol.

  Ie, mae'n debyg mai'r ddau yma ydy'r prif atyniad i nifer, ond gwell imi eich rhybuddio, nid Ocean's 14 mo hon ... diolch byth am hynny.

  Mynnu gwyrdroadau llwyr
  Yn hytrach na vanity-project i'r ddau gael arddangos eu dannedd gwynion a'u siwtiau Armani , dyma ffilm sydd yn mynnu gwyrdroad llwyr o'u perfformiadau arferol fel 'goruwch ddynion', er mwyn chwarae dau dwpsyn di-glem mewn cynhyrchiad sydd yn orlawn ohonynt.

  Peidiwch â nghamddeall i, dydw i ddim yn sôn am Dumb 'n Dumber o ffilm yma, oherwydd ar un wedd, mae Burn After Reading yn thriller soffistigedig am beryglon paranoia, wedi'i gosod yn Washington DC.

  Ond mae hi hefyd yn gomedi ddychanol sydd yn gwneud hwyl am ben rhai o ddinasyddion a gwybodusion honedig "Intelligence Capital" y byd.

  Ymhyfrydu mewn arbrofi
  Os ydy'r gwrthgyferbyniad anghonfensiynol yma yn swnio braidd yn ddryslyd, mae'n werth cofio mai gweledigaeth Joel ac Ethan Coen sy'n tra-arglwyddiaethu dros Burn After Reading - dau ddyn sy'n ymhyfrydu mewn arbrofi ac yn adnabyddus am neidio o un genre i'r llall gyda phob un cynhyrchiad o'u heiddo.

  Mae'r ddau wedi cyd-gynhyrchu, cyd-cyfarwyddo, cyd-olygu (a chyd-sgwennu, dan y ffugenw Roderick Jaynes) dros ugain ffilm, gan gynnwys y dramâu Blood Simple a Miller's Crossing, y comedïau tywyll Raizing Arizona, The Big Lebowski a Fargo, y retro-rom-com Intolerable Cruelty, a'r Western cyfoes No Country For Old Men a gipiodd sawl Oscar eleni am gyfuno delweddau hudolus o anialdir Texas gyda chwip o stori am ddialedd un dyn gorffwyll. Javier Bardem chwareodd y gwallgofddyn hwnnw, gyda bob dychrynllyd am ei ben, a rhaid dweud i'r brodyr barhau â'r thema hair-don't yn dra llwyddiannus yma, wrth i bouffant Brad Pitt bron iawn a llwyddo i ddwyn pob un golygfa yr ymddangosai ynddi.

  Arbenigwyr di-glem
  Y tro hwn, gosododd y brodyr o Minnesota yr her iddyn nhw eu hunain o gyflwyno thriller wleidyddol gyda throad reit allweddol yn y gynffon fod yr "arbenigwyr" yn gwbl ddi-glem, a hynny gan ddilyn confensiynau cyfarwyddo brenin yr action blockbuster, Ridley Scott.

  Ac os nad oedd hynny'n ddigon, roedden nhw hefyd yn awyddus i gyflwyno cyfres o gymeriadau digon annymunol y gallai'r gynulleidfa uniaethu â nhw, a chyflwyno'r Bonheddwyr Pitt a Clooney ar ffurf dau sleaze llwyr.
  A rhaid dweud iddynt lwyddo i raddau helaeth iawn.

  Yn wir, serch y pwyslais ar Pitt a Clooney yn yr ymgyrch farchnata, gellid dadlau'n gryf mai ffilm ensemble yw hon, gyda dream cast o actorion sydd â chryn statws yn Hollywood, ac mai'r ddau hync, os rhywbeth, sydd â'r mwyaf i brofi - a'r mwyaf i'w golli.

  Y stori
  Mae'r ffilm yn dechrau mewn swyddfa anhysbys ym Mhencadlys y CIA yn Langley, Virginia, lle cawn ein cyflwyno i'r dadansoddwr Osbourne Cox (John Malkovich) wrth iddo glywed fod ei swydd yn cael ei hisraddio am resymau cwbl annelwig.

  Mae hynny'n peri i Cox ymddiswyddo mewn cynddaredd, gyda'r bwriad o sgwennu hunangofiant, rhywbeth sydd y cythruddo'i wraig Katie (Tilda Swinton) meddyg teulu a control-freak o'r radd flaena sydd mewn perthynas odinebus ag un o weision y trysorlys, Harry Pfarrer (George Clooney).

  Yn cydredeg â hyn mae stori Linda a Chad (Frances McDormand a Brad Pitt), dau gydweithiwr yng nghampfa Hardbodies sy'n darganfod disg gyfrifiadurol sydd yn cynnwys gwybodaeth o eiddo Cox y mae nhw'n credu sydd yn llawn cyfrinachau gwerthfawr.

  Yn erbyn cyngor eu rheolwr Ted - dyn â gorffennol - maen nhw'n mynd ati i geisio hawlio "treth y Samariad Trugarog" oddi wrth Cox; penderfyniad sydd yn arwain at gymhlethdodau anochel ac, wrth i stori'r chwech gyd blethu, oblygiadau dyrys i bawb.

  Yn llwyddiant
  Bu penderfyniad y Coens i gyflwyno hyn oll yn null action blockbusters Ridley Scott, yn llwyddiant yn ystod munudau agoriadol y ffilm, wrth i'r cynhyrchiad ddechrau o bersbectif camera lloeren filltiroedd uwchben y ddaear gan ostwng yn gyflym a glanio mewn coridor ym mhencadlys y CIA, cyn dilyn cerddediad brysiog Malkovich i'r swyddfa.

  Caiff hyn ei gyflwyno i gyfeiliant cerddoriaeth gynhyrfus Carter Burwell i ddynodi digwyddiad o bwys gwleidyddol mawr, ar y cyd â gwaith golygu yr un mor slic a chyflym ag a welwyd ychydig funudau ynghynt mewn hysbyseb ar gyfer ffilm diweddara' Ridley Scott, Body of Lies - thriller gwleidyddol am ysbiwyr y CIA gyda Russell Crowe a Leornado Di Caprio!

  Adleisir y gerddoriaeth a'r un steil olygu frysiog yn ystod y ffilm, yn ogystal â'r thema o baranoia trosgynnol fod pawb yn monitro pawb, ond rhaid dweud na lwyddwyd i gynnal hynny drwyddi draw, a hynny am un rheswm arbennig; asgwrn cefn y ffilm, sef y sgwennu.

  Os oes na un peth sydd yn gyson ym mhob un o ffilmiau'r brodyr Coen, yna deialog ffraeth yw hynny, sydd yn adlewyrchu sgript gref, stori dda a chymeriadau cyflawn.

  Yn wir, does dim un cymeriad dibwys yn y ffilm yma.

  Tu hwnt o hunanol
  Mae pob un o gymeriadau Burn After Reading yn bobol tu hwnt o hunanol sydd yn haeddu pob dim sy'n dod i'w rhan ond, ar yr un pryd, mae modd cydymdeimlo'n llwyr â nhw i gyd; o'r cyn ysbïwr chwerw, Cox, sydd ar ganol creisus canol oed ingol o boenus, i'w wraig, y meddyg oeraidd sydd yn orymarferol am ddod â'u priodas i ben; yna Harry, y godinebwr gwangalon gyda'i five mile runs a'i ffug honiadau o fod ag alergedd bwyd i bopeth, hyd at Linda Litzky, is-reolwraig y gampfa fyddai'n fodlon gwneud unrhyw beth er mwyn gallu fforddio total body overhaul o dan y gyllell; ei rheolwr Ted sydd mewn cariad â hi, a'i chydweithiwr Chad, yr hardbody hurt sy'n honni arbenigedd mewn ysbio.

  Maen nhw'n gymeriadau y mae actorion yn ffoli arnynt, ac yn wir, y math o rannau y mae ambell un yn ennill llu o wobrau amdanynt, yn enwedig yng nghategori'r Actor neu Actores Gynorthwyol, a hynny am eu bod yn cynnig y rhyddid i actor wneud rhywbeth hollol wahanol i'r arfer gan nad ydynt dan bwysau i "gario'r" ffilm.

  Ceir gwledd o berfformiadau cryfion yn y ffilm hon, yn enwedig gan Frances McDormand a Tilda Swinton, ond rhaid canmol Brad Pitt am fynd amdani go iawn gyda'i ddehongliad hynod ddifyr o gym-bunny über-arwynebol sydd yn gwbl ddall i'w dwpdra ei hun.

  Yn erbyn y delweddau
  Yn achos Clooney, wel dyma'i drydydd dehongliad o "Sleazy-Idiot" (yn ôl ei gyfaddefiad ei hun) mewn ffilm gan y brodyr Coen (yn dilyn O Brother, Where Art Thou? ac Intolerable Cruelty), ac mae'n amlwg ei fod yntau yn cymryd yr un dileit mewn chwarae yn erbyn ei ddelwedd arferol ag y mae'r brodyr yn eu cael wrth greu'r cymeriadau ar ei gyfer.

  Yn fwy na dim, mae cymeriadau Burn After Reading yn rhai sy'n cynrychioli pobol sydd ymhell o fod yn effeithiol wrth eu gwaith, ac eto maent yn hapus i gael eu diffinio yn ôl eu proffesiwn oherwydd gwacter eu bywydau.

  Mae'n dwyn i gof y mantra "Nobody Knows Anything", a fathwyd gan y sgwennwr sgriptiau William Goldman, wrth ddatgelu nad oes na ffasiwn beth â fformiwla bendant o lwyddiant yn Hollywood, a bod na elfen o siawns wrth ryddhau pob un ffilm.

  Mae'r brodyr Coen yn sicr yn ymgorffori'r ethos yma, a hyd yn oed gyda'u hymdrechion lleiaf llwyddiannus (mewn termau ariannol o leiaf) mae ôl meddwl ac arbrofi.

  Fel gwyliwr, mae'n braf iawn gwybod bod na ambell i ffilm sy'n ganlyniad i ffatri gynhyrchiol o syniadau creadigol, sydd ddim yn ofni herio confensiynau, ac sydd yn trin ei chynulleidfa gyda pharch.


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy