bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Eldra Paratoi am Wyl Ffilm yng Nghaerdydd

Ffilmiau Cymraeg newydd yn cael eu dangos ac un Saesneg efo Ioan Gruffydd

Dydd Sadwrn, Tachwedd 10, 2001

Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru
Adroddiad o Gaerdydd gan Ffion Emlyn


"Rwy’n gobeithio y byddwch yn synhwyro y cynnwrf a’r brwdfrydedd sydd yma yng Nghaerdydd dros ffilm".

Dyna eiriau Mari Beynon Owen, cynhyrchydd Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru yn y lawnsiad fore Mawrth a chyda’r wyl ar ei thrydedd blynedd ar ddeg mae iddi gartref newydd sbon yn sinema fawr newydd UGC yng nghanol y ddinas yn ogystal â chanolfan Chapter.

Denu pobl ifanc

Gobaith y trefnwyr yw y bydd yr wyl eleni y fwyaf llwyddiannus eto ac yn denu pobl ifanc y ddinas.

Hanner cant o ffilmiau o sawl rhan o’r byd fydd i’w gweld yn ystod yr wythnos sydd yn cychwyn ar Dachwedd 22.

Bwriad yr wyl meddai Mari Beynon Owen yw: " I gefnogi y talent sydd yma a chroesawu y dalent a’r doniau sydd yn y byd a’u croesawu nhw yma, i Gaerdydd."

Yn cerdded o amgylch y Top Bar yn yr UGC fore Mawrth doedd y cynnwrf ddim i’w deimlo yn yr ystafell. A dweud y gwir roedd hi’n reit anodd dweud pwy oedd yn ceisio hysbysebu eu ffilmiau.

Er hynny, wedi dechrau siarad gyda chynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac actorion ifanc y ffilmiau, doedd dim amheuaeth fod ganddynt frwdfrydedd angerddol dros eu gwaith a oedd yn hynod o heintus.

Goreuon Cymru

Dwy ffilm wahanol iawn i’w gilydd fydd i’w gweld yw Byw yn dy Groen/Cross-Current ac Eldra.

Byw yn Dy GroenFfilm gan gynhyrchiadau S4C/Boda yw Byw yn dy Groen, sef taith emosiynol dyn yn ei bedwardegau sydd yn gorfod dod i delerau â’i orffennol.

Daw Ellis Thomas (Aneirin Hughes) yn ôl i Sir Benfro i gladdu ei fam a dyma pryd mae’n cychwyn ar ei siwrnai o aeddfedu.

Profiad hir ond braf oedd cynhyrchu ei ffilm gyntaf i Nerys Lloyd, profiad oedd yn caniatauàu iddi ddod â rhai o’r bobl yr oedd hi wedi cydweithio â nhw ers blynyddoedd at ei gilydd.

Ond ymarfer oedd y sgript i gychwyn. Wedi gweithio efo Phil Rowland ar y gyfres Y Glas, prosiect y ddau oedd hwn meddai Nerys:

"I ddatblygu Phil fel ysgrifennwr gan ei fod yn osgoi pethau emosiynol pan oedd o’n sgwennu".

Pam dewis ffilm fel cyfrwng felly?

"Mae’r holl stori yn symud yn weledol a cherddorol ... gan fod y stori mor emosiynol, da ni ‘di defnyddio lot fawr o ddelweddau - mae Sir Benfro’n edrych yn anhygoel. Mae’n ffilmig, fawr."

Mae’r ffilm wedi cael ei derbyn i wyliau Ewropeaidd ac mae Nerys yn hyderus o lwyddiant y ffilm.

"Mae hi’n stori sy’n gweithio’n emosiynol ar lefel gerddorol ac mae siawns iddi apelio at gynulleidfa ehangach."

Mae yna naratif gerddorol i’r ffilm ac mae i’r gerddoriaeth ei themâu ei hun. Dewisodd Nerys weithio efo’r cyfansoddwr John Ray, rhywun yr oedd wedi cydweithio ag ef eisoes.

Rwyf wedi bod yn ffodus o glywed rhywfaint o gerddoriaeth y ffilm ac yn sicr os yw’r ffilm cystal â’r hyn a glywais, mae’n argoeli’n dda.

Mi fydd Byw yn dy groen/Cross-Current i’w gweld yn sinema UGC Caerdydd am 18.30 Tachwedd 25.

Hanes sipsi

EldraFfilm gwbl gyferbyniol o ran arddull yw Eldra.

Seilir y ffilm ar hanes bywyd Eldra Jarman a chawn ein tywys i Fethesda yn y tridegau, cartref dros dro y sipsi ifanc. Dilyn ei thaith bywyd hithau a wnawn wrth iddi ddysgu am fywyd Romani yng nghanol ei byd hud a lledrith hi.

Dywed y sgriptwraig, Manon Eames, mai’r hyn a geir yw "stori am rywun ar drothwy tyfu fyny yn delio gyda’r byd go iawn".

Er mai cyfnod y tridegau yw cefndir y ffilm mae’n daer nad dehongliad o’r cyfnod a geir yn y ffilm.

"Mae’n stori sy’n berthnasol i heddiw ac yn berthnasol i sut mae rhywun yn cydnabod y gwahaniaethau diwylliannol sydd rhyngom ni."

Ychwanegodd fod bywyd Eldra ym Methesda yn "llawn lliw a bywyd".

Mae Manon Eames wedi addasu nifer o sgriptiau ar gyfer y theatr ac i’r teledu ac mae ei haddasiad o Y Stafell Ddirgel ar fin cychwyn ar S4C.

Bu hi’n cydweithio ar y sgript gyda Eldra Jarman ac mae’n hyderus y byddai hi wedi bod yn hapus gyda’r canlyniad.

"Roedd hi’n llawn bywyd, yn gymeriad cryf iawn," meddai amdani.

Dyma ffilm gyntaf Iona Jones (Eldra), Gareth Roberts (Robat) a Gareth Glyn (Trefor) a ddywedodd y dylai pob oedran fwynhau y "stori annwyl" hon.

Mi fydd Eldra i’w gweld yn Chapter Caerdydd am 19.00 Tachwedd 27.


Ioan Gruffydd yn blismon

Happy NowEr mai dim ond yn y ddwy ffilm yma y clywch chi’r Gymraeg bydd nifer o ffilmiau Cymreig yn yr wyl. Ffilm agoriadol yr wyl ydi Happy Now? gyda Ioan Gruffydd yn actio’r prif gymeriad, Rhingyll Max Bracchi, yn ceisio datrys marwolaeth merch ifanc mewn pentref bychan Cymreig.

Mae canlyniad brwdfrydedd ac ymroddiad unigolion i’w gweld yma hefyd gyda dwy ffilm Labrats a Fatigue, y ddwy gan gwmnïau o Gymru, wedi brwydro i ariannu eu gwaith eu hunain.

Dychryn gwyllt

Ar ôl bore difyr yn y UGC, cefais fy nal gan gyfarwyddwr ifanc yn y lifft ar y ffordd allan. Philip Claydon, sydd newydd raddio o goleg ffilm Casnewydd ac yn llawn angerdd am ei ffilm gyntaf, Alone.

Ffilm gan gwmni o Gaerdydd sydd yn honni eu bod am fynd â ni ar "Rollercoaster of terror".
Yn gweithio mewn swyddfa bocs un diwrnod ac yn addasu sgript a’i chyfarwyddo y diwrnod wedyn nid yw’n syndod fod Philip yn byrlymu o gyffro a hyder wrth drafod ei ffilm.

Yn sicr, llwyddodd i’m perswadio i, i weld y ffilm. Mae’n drueni nad oes gennym ni fel Cymry Cymraeg yr hyder yma yn ein gwaith.

Gyda rhaglen llawn o ffilmiau, dangosiadau cyntaf o brif ffilmiau animeiddio a gweithdai creadigol fe fydd Caerdydd yn mecca i unrhyw ddilynwr ffilm am yr wyth diwrnod yma. Rwy’n edrych ymlaen yn arw.

Gwefan yn Wyl
Wythnosau Blaenorol:

Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy