My experience of being a young mum (fideo Saesneg)

Gwers wedi'i seilio ar weithgareddau sy'n bwrw golwg manwl ar astudiaeth achos mam ifanc, a chyfle i herio set o ddatganiadau gwerthoedd.

Bydd disgyblion yn datblygu eu sgiliau meddwl drwy ddefnyddio cwilt meddwl i archwilio gofynion bod yn rhiant, a'r effaith o golli perthnasau a newid mewn perthnasau.

Clip o'r stori

I weld y cynnwys hwn rhaid i chi alluogi Javascript a gosod Flash ar eich cyfrifiadur. Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gyfarwyddiadau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y wers, bydd POB disgybl wedi dysgu: Bod llawer o ofynion arnoch wrth fod yn feichiog neu'n rhiant pan ydych yn ifanc.

Erbyn diwedd y wers, bydd y RHAN FWYAF o'r disgyblion wedi dysgu: Bod llawer o ofynion arnoch wrth fod yn rhiant ond mae llawer o strwythurau cefnogaeth sy'n galluogi mam ifanc i gyflawni ei photensial.

Erbyn diwedd y wers, bydd RHAI disgyblion wedi dysgu: I ddadansoddi'n feirniadol y gofynion sydd ar rieni, a'r gofynion o gyflawni eich potensial personol.

Gweithgareddau ar gyfer y wers

Offer sydd ei angen: TGC Rhyngrwyd / taflunydd, Bwrdd gwyn, Taflenni wedi eu hargraffu.

Mewnbwn yr athro

Y dosbarth cyfan

Yr athro i gyflwyno amcan y wers, ac hefyd:

 • - Y dewisiadau sydd ar gael i ferch yn ei harddegau sy'n canfod ei bod yn feichiog
 • - Yr ystod o emosiynau y mae merch yn ei harddegau yn eu teimlo yn ystod ei beichiogrwydd ac ar ôl geni'r babi
 • - Y gefnogaeth a roddir gan y teulu a ffrindiau yn ystod beichiogrwydd ac wrth fod yn rhiant
 • - Yr effaith y gall bod yn rhiant ei gael ar ddyheadau gyrfa mam

Dechrau'r wers: Pa un sydd allan o'i le

Unigol

Ysgrifennwch y geiriau canlynol ar y bwrdd gwyn a gofyn i'r disgyblion pa un yw'r un sydd allan o'i le. Nid oes ateb cywir, ond mae eu hatebion yn dangos sgiliau meddwl dilys.

 • Rhiant
 • Pobl ifanc yn eu harddegau
 • Babi

Dewisiadau - cyflwyniad

Y dosbarth cyfan

Yr athro i roi amlinelliad o'r dewisiadau sy'n wynebu merch yn ei harddegau sy'n canfod ei bod yn feichiog - erthyliad, mabwysiadu, magu'r plentyn ei hun.

Dewisiadau - manteision ac anfanteision

Parau

Mewn parau, y disgyblion i restru manteision ac anfanteision pob penderfyniad gan ddefnyddio:

Adborth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i annog adborth a rhestru'r ymatebion ar fwrdd gwyn.

Dewis datganiad

Parau

Yn dilyn y drafodaeth, parau i ddewis datganiad sy'n nodi dewisiadau sy'n wynebu merch yn ei harddegau sy'n canfod ei bod yn feichiog.

Clip fideo

Y dosbarth cyfan

Y disgyblion i wylio'r fideo.

Continwwm gwerthoedd

Grwpiau

Trefnwch fod y disgyblion yn gweithio mewn grwpiau o 4/5.

Gan ddefnyddio Taflen 2 - Continwwm gwerthoedd wedi ei chwyddo i A3, y disgyblion i nodi a ydynt yn cytuno neu'n anghytuno gyda'r datganiadau mewn perthynas â'r fideo.

Gellir torri datganiadau allan a'u gosod yn nhrefn pwysigrwydd gan bob grŵp.

Gweithgaredd arall

Y dosbarth cyfan

Neu gellir gwneud hyn drwy roi'r disgyblion i sefyll ar wahanol ochr i'r ystafell ddosbarth. Wal chwith - cytuno / wal dde - anghytuno, wrth i'r athro ddarllen y datganiadau.

Trafodaeth dosbarth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i hwyluso trafodaeth dosbarth ar yr ymarferiad continwwm gwerthoedd, a safbwyntiau'r disgyblion ynglŷn â bod yn rhieni yn eich arddegau.

Yr effaith ar berthnasau

Unigol

Y disgyblion i ddefnyddio Taflen 3 - Effaith beichiogrwydd yn eich arddegau ar berthnasau - er mwyn cofnodi sut y mae perthnasau yn newid pan mae merch yn ei harddegau'n beichiogi.

Gallant ddefnyddio astudiaeth achos Charlotte fel enghraifft.

Adborth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i hwyluso trafodaeth dosbarth ar ganlyniad yr ymarferiad.

Cwilt meddwl - Gofynion bod yn rhiant

Parau

Strategaeth yw cwilt meddwl sy'n annog myfyrwyr i ganfod cysylltiadau rhwng syniadau sydd wedi'u gosod ochr yn ochr â'i gilydd ar 'gwilt meddwl'.

Gan ddefnyddio Taflen 4 - Cwilt meddwl, mae angen i'r disgyblion gysylltu sgwariau cyfochrog o'r cwilt, gan drafod eu rhesymau dros y cysylltiadau.

Dim ond dau gyswllt sydd ei angen ar gorneli'r cwilt, 3 ar gyfer y sgwariau sydd ar yr ochr allan, a 4 cyswllt ar gyfer y sgwariau sydd yn y canol.

Gweithgaredd gwahanol

Y dosbarth cyfan

Byddai hyn hefyd yn gallu cael ei ddatblygu'n gêm dosbarth gyda'r disgyblion yn gweithio mewn parau/grwpiau bach i wneud cymaint o gysylltiadau ag sy'n bosibl -y nifer uchaf yn ennill, ond bod rhaid cael rheswm derbyniol ar gyfer pob cyswllt.

Adborth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i annog adborth ar y cysylltiadau a'r rhesymau drostynt.

Sylwadau ysgrifenedig

Unigol

Gall athrawon ddefnyddio Taflen 5 - Taflen sylwadau i gasglu sylwadau ysgrifenedig gan y myfyrwyr.

Eiconau

Eiconau

Sgiliau allweddol a Sgiliau dysgu:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso rhif
 • TGC
 • Datrys problemau
 • Gweithio gydag eraill
 • Gwella eich perfformiad eich hun
 • Meddwl yn feirniadol
 • Meddwl yn greadigol
 • Archwilio ystyr
 • Myfyrio
 • Sgiliau ymchwilio
 • Sgiliau cyflwyno

Strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu (AfL):

 • Rhannu amcanion dysgu
 • Defnyddio cwestiynau
 • Adborth effeithiol
 • Modelu
 • Hunanasesu disgybl
 • Asesu gan gyfoedion
 • Asesu parhaus
 • Addasu addysgu/ adolygu
 • Cyfarfod Llawn

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.