Parc sgrialu gwyrdd

Golwg tafod ym moch ar rôl Cynghorau Lleol drwy adrodd sut aeth pobl ifanc ati i drafod â'u Cynghorwyr Lleol yn Aberystwyth.

Bydd y disgyblion yn cynllunio ymgyrch eu hunain yn ymwneud â mater lleol sy'n berthnasol iddyn nhw, ac yn gwerthuso'r strategaethau sy'n cael eu defnyddio er mwyn deall y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau yn lleol ac yn genedlaethol.

Clip o'r stori

I weld y cynnwys hwn rhaid i chi alluogi Javascript a gosod Flash ar eich cyfrifiadur. Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gyfarwyddiadau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y wers, bydd POB disgybl wedi dysgu: Beth yw rôl Cynghorau Lleol a deall sut y gallent gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio arnynt.

Erbyn diwedd y wers, bydd y RHAN FWYAF o'r disgyblion wedi dysgu: Beth yw rôl Cynghorau Lleol ac yn deall ac yn gallu cynllunio sut i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio arnynt.

Erbyn diwedd y wers, bydd RHAI disgyblion wedi dysgu: I ddadansoddi'n feirniadol beth yw rôl y Cyngor Lleol, a'r modd y gallent gymryd rhan a dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio arnynt.

Gweithgareddau ar gyfer y wers

Offer sydd ei angen: TGC Rhyngrwyd / taflunydd, Bwrdd gwyn, Taflenni wedi eu hargraffu

Dechrau'r wers: Pa lun sydd allan o'i le?

Y dosbarth cyfan

Y disgyblion i edrych ar y tri llun ar Taflen 1 - Pa lun sydd allan o'i le? a meddwl am resymau pam nad yw un llun yn perthyn i'r lleill.

Nid oes ateb cywir, y bwriad yw datblygu sgiliau meddwl a rhesymu'r disgyblion.

Mewnbwn yr athro

Y dosbarth cyfan

Yr athro i roi crynodeb byr o rôl Cynghorau Lleol, gan enwi eu Cyngor Lleol a'r Cynghorwyr sy'n cynrychioli ardal yr ysgol.

Clip fideo

Parau

Yr athro i gyflwyno Taflen 2 - Geiriau allweddol.

Gan weithio mewn parau, y disgyblion i wneud nodiadau ar bob gair allweddol wrth iddynt wylio fideo PS - Arweiniad i'r Cynghorau Lleol.

Geiriau allweddol

Parau

Y parau i edrych ar nodiadau ei gilydd a cheisio cwblhau'r daflen geiriau allweddol gan ddefnyddio cofio a galw i gof.

Trafodaeth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i drafod nodiadau a wnaed ar y geiriau allweddol yn y fideo er mwyn sicrhau bod popeth yn cael ei ystyried, ac i gywiro unrhyw gamddealltwriaeth.

Gellid rhoi atebion ar y bwrdd gwyn.

Trafodaeth yn y dosbarth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i annog trafodaeth dosbarth ar:

'A ddylai Cynghorwyr wrando ar farn pobl ifanc?'

Gellid defnyddio'r cwestiynnau canlynol:

 • Pam ddylen nhw wrando arnynt?
 • Pwy ddylen nhw siarad â?
 • Ble bydden nhw'n eu cyfarfod?
 • Pryd gallen nhw siarad â Chynghorwyr?
 • Beth yw'r materion y gallen nhw eu trafod â'r Cynghorwyr?

Clip fideo

Y dosbarth cyfan

Yr athro i gyflwyno clip fideo ar sut y mae grŵp o bobl ifanc yn Aberystwyth wedi trafod â Chynghorwyr Lleol er mwyn ymgyrchu am gyfleusterau yn eu hardal leol.

Y disgyblion i wylio'r fideo

Trafodaeth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i annog trafodaeth ar eu hymateb i'r fideo:

 • Ydy'r disgyblion yn credu fod hyn yn fodd effeithiol o drafod â Chynghorwyr?
 • Beth maent yn tybio digwyddodd nesaf?
 • Sut mae hyn yn cymharu ag ysgrifennu llythyrau, deisebau ac ati?

Trefnu ymgyrch

Grwpiau

Gan ddefnyddio Taflen 3 - Trefnu ymgyrch yn fy ardal i, y disgyblion i weithio mewn grwpiau o bedwar i adnabod sefyllfa yn y gymuned leol sy'n berthnasol iddyn nhw, a llunio cynllun gweithredu i godi ymwybyddiaeth o'r broblem, ac i dynnu sylw'r Cynghorwyr Lleol mewn modd gwreiddiol a chyffrous.

Bydd pob grŵp yn paratoi cyflwyniad i'r dosbarth ar y sefyllfa maent wedi'i ddewis, a'r cynigion ar sut i ymgyrchu.

Cyflwyniad

Grwpiau

Grwpiau i gyflwyno syniadau eu hymgyrch i weddill y dosbarth.

Asesiad

Grwpiau

Yr athro i annog y disgyblion i asesu gwaith ei gilydd ar bwnc a chynllun yr ymgyrchoedd, a safon cyflwyniad pob grŵp hefyd.

Sylwadau ysgrifenedig

Unigol

Gall athrawon ddefnyddio Taflen 4 - Taflen sylwadau i gasglu sylwadau ysgrifenedig gan y myfyrwyr.

Eiconau

Eiconau

Sgiliau allweddol a Sgiliau dysgu:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso rhif
 • TGC
 • Datrys problemau
 • Gweithio gydag eraill
 • Gwella eich perfformiad eich hun
 • Meddwl yn feirniadol
 • Meddwl yn greadigol
 • Archwilio ystyr
 • Myfyrio
 • Sgiliau ymchwilio
 • Sgiliau cyflwyno

Strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu (AfL):

 • Rhannu amcanion dysgu
 • Defnyddio cwestiynau
 • Adborth effeithiol
 • Modelu
 • Hunanasesu disgybl
 • Asesu gan gyfoedion
 • Asesu parhaus
 • Addasu addysgu/ adolygu
 • Cyfarfod Llawn

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.