All Raa Raa the Noisy Lion

Raa Raa the Noisy Lion - Big Roar

Join Raa Raa the Noisy Lion and Zebby for a noisy game of hide and ROAR! Raa Raa hide, Raa Raa roar, just for fun he'll roar some more!

Jungle Jiggles

Raa Raa the Noisy Lion

Remembering the War

CBeebies Radio

Ooo Ooo Slips Up

Raa Raa the Noisy Lion

All Raa Raa the Noisy Lion

For Grown-ups Grown Ups logo Grown Ups logo

How this Big Roar clip helps your child: