Proses recriwtio'r BBC

Y Broses Recriwtio

Mae ein swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yng Nghanolfan Gyrfaoedd BBC. Ewch i'r tudalennau chwilio ac ymgeisio.

Fel rhan o'ch cais, efallai y bydd angen i chi gwblhau asesiad ar-lein byr, yn dibynnu ar y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani. Wedi i chi wneud cais am swydd, byddwn yn anfon e-bost atoch yn eich hysbysu ein bod wedi derbyn eich cais. Bydd hwn yn cael ei adolygu gan dîm Recriwtio'r BBC fydd yn cymharu eich cais â meini prawf y swydd, a bydd yn gweithio â'r rheolwr cyflogi i ddewis ystod o ymgeiswyr fydd yn cael gwahoddiad i ddod am gyfweliad.

Y cam nesaf fydd cyfweliadau gan y rheolwr llinell ac aelodau'r tîm yr ydych wedi ymgeisio i ymuno ag ef. Rydym wedi creu cyngor i'ch helpu i baratoi ar gyfer cyfweliad yn y BBC. Yn dibynnu ar y swydd yr ydych wedi ymgeisio amdani, efallai y bydd yna amryw o brofion technegol, proffesiynol neu seicometrig yn cael eu defnyddio i asesu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam hwn, byddwn yn eich ffonio i'ch hysbysu. Os na fyddwch yn llwyddiannus yn y cam cyfweld, byddwn yn eich hysbysu a bydd cyfle i chi dderbyn adborth. Yn anffodus, oherwydd nifer y ceisiadau yr ydym yn eu derbyn, ni allwn gynnig adborth i ymgeiswyr nad ydynt yn cyrraedd y cam cyfweld.

Gwasanaeth Mynediad y BBC

Mae gan y BBC Wasanaeth Mynediad cynhwysfawr sy'n darparu cymorth i ymgeiswyr a gweithwyr anabl sy'n gofyn am addasiadau rhesymol. Bydd y Gwasanaeth Mynediad yn cefnogi ymgeiswyr fydd angen addasiadau rhesymol i sicrhau bod y rhain yn cael eu gwneud yn ôl y gofyn ym mhob cam o'r broses recriwtio a dethol. Wedi i swydd gael ei chynnig, bydd y Gwasanaeth Mynediad yn cynnal asesiad gweithle i ddynodi addasiadau priodol a bydd yn gweithio gyda chyflogeion i wneud yr addasiadau hynny.

Mae addasiadau nodweddiadol yn y BBC wedi cynnwys cefnogaeth gyfathrebu i weithwyr byddar neu drwm eu clyw, cofnodwr, technoleg gynorthwyol, offer yn y gweithle a chymorth teithio i, o ac yn y gwaith.

Dychwelyd i'r fersiwn Saesneg o'r dudalen hon

Return to the English language version of this page

Dolenni perthnasol

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.