Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 7fed o Ionawr 2014

Dydd Mawrth 7 Ionawr 2014, 15:23

 Pigion Pigion

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

John Hardy - Emrys Jones 

Cofi - person o Gaernarfon
tynnu coes - banter/leg pulling
wnest ti erioed? - did you ever?
twyllo - to cheat
tagu - to cough
yr hen fod (iaith Cofi) - mam
asgwrn - bone
goleuadau - lights
mae gen ti obaith - there's hope for you

"... y Cofi Emrys Jones, oedd yn ôl fel gwestai'r mis ar raglen John Hardy. Y tro diwetha i ni glywed Emrys a John ar y podlediad hwn, roedd yna ddipyn o dynnu coes yn digwydd, gan fod John yn dod o Fangor ac Emrys o Gaernarfon. Os dach chi'n cofio roedd Emrys yn dweud mai pobl 'posh' oedd yn dod o Fangor. Y tro yma roedden nhw'n siarad am y gêmau oedden nhw'n arfer eu chwarae adeg Nadolig ers stalwm, pan oedden nhw'n blant. Oedd gêmau gwahanol gan blant Bangor i'r gêmau oedd Cofis Caernarfon yn eu chwarae tybed?"


Heledd Cynwal - Addunedau

go brin - not likely
addunedau - resolutions
twll amheus - a suspicious hole
annog - to encourage
y perthi - the bushes
cwningod - rabbits
llefrod - rabbit kit
ffwlbart - polecat
anian - the nature of
gwenci - weasel

Tybed fuodd Emrys yn chwarae subbuteo efo'i wraig Mari Gwilym dros y Nadolig ma? Go brin, achos mae Mari'n berson prysur iawn - mae hi'n actores, yn cyflwyno rhaglenni, yn awdur ac yn sgwennu sgriptiau. Ond ddim y gwaith hwnnw fydd yn ei stopio hi rhag chwarae'r gêm fwrdd bêl-droed. O na, prysur yn yr ardd bydd Mari. Pam felly? Wel, mae'r esboniad yn yr addunedau blwyddyn newydd mae Mari am eu gwneud. Dyma hi'n sôn amdanyn nhw wrth Heledd Cynwal ddydd Mercher


Post Cyntaf - hiliaeth

hiliaeth - racism
rhagfarnu - to be prejudiced
agwedd - attitude
dioddef - to suffer
profiadau annymunol - an unpleasent experience
bygythiol - threatening
bennu'n gwaith - finish (give up) our work
brawychus - frightening
sarhau - to insult
trosedd cyfreithiol - a criminal offence

"Gwenci, llefrod, ffwlbart...pwy fasai'n meddwl ynde bod bywyd natur mor amrywiol i'w gael yn nhref Caernarfon? Dan ni am fynd i fyd cerddoriaeth rwan ac yn mynd i wrando ychydig ar gân Kizzy Crawford. Hi oedd golygydd gwadd Post Cyntaf dydd Iau, ac roedd hi wedi dewis hiliaeth fel pwnc trafod. Merch croenddu ydy Kizzy ac mae'i chân hi'n sôn am ei phrofiad personol o hiliaeth. Mae Ross Richards, Cymraes croenddu arall sydd wedi dioddef hiliaeth, a Aled Edwards o'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau yn dod mewn i'r sgwrs hefyd. Dyma'r gân i ddechrau..."


Straeon Bob Lliw - Pwyliaid

Pwyliaid - Poles
canolbwynt - centrepoint
dianc - escape
ffurfiwyd byddin - an army was formed
erchyll - terrible
tan yn ddiweddar - until recently
claddu mewn beddau anferth - buried in enormous graves
yn gyfrifol - responsible
darganfod - to discover
tipyn yn iau - quite a bit younger

"Peth hyll iawn ydy hiliaeth ynde? Ac mi rydan ni wedi clywed llawer o bethau cas yn cael ei ddweud a'i sgwennu am y bobl fydd yn debyg o ddod i Brydain eleni o Rwmania a Bwlgaria. Tybed oedd yr un fath o bethau yn cael eu dweud am y Pwyliaid sydd yn byw yng Nghymru pan daethon nhw draw gynta? Ar Straeon Bob Lliw ddydd Llun clywon ni hanes rai o'r teuluoedd Pwylaidd sydd wedi dod i Gymru ac wedi hen setlo yma, a braf ydy clywed rhai o'r teuluoedd yma yn siarad mewn Cymraeg cwbl, cwbl naturiol. Cafodd ail ran y rhaglen ei darlledu dydd Llun y chweched o Ionawr am dau o'r gloch y pnawn ac mae'n bosibl gwrando arni ar y we ar wasanaeth gwrando eto Radio Cymru."

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadau Radio Cymru 7 Ionawr - 13 Mehefin

Dydd Mawrth 7 Ionawr 2014, 10:54

Nesaf
Digwyddiadur 8 Ionawr

Dydd Mercher 8 Ionawr 2014, 11:02

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook