iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 9 Hydref

Dydd Mercher 9 Hydref 2013, 13:03

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau ym Mhenfro, Llangernyw ac Aberystwyth heddiw!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mercher 9 Hydref

 

19.00

Darlith

Neuadd, Mynytho

Am ddim

Gyda Myrddin ap Dafydd yn sgwrsio ar ‘Lluniau Llŷn mewn Llinellau.’ Croeso i bawb.

 

19.30

Cyfarfod Arbennig Dan y Landsker

Neuadd y pentref, Crundale

Chwilio am olygydd i bapur bro de Penfro.

 

Cymdeithas Hanes Bro Cernyw – Noson o Frethyn Cartref

Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw

Pawb i ddod ag eitem diddorol i’r cyfarfod.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Clwb Pel Droed Aberystwyth

£7

Am docynnau ffoniwch 01970 621739

Noel James, Daniel Glyn, Phil Evans a Rhodri Rhys

 

Gweithdy CAM – Syniadau Mawr Cymru

Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Am ddim

Ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 -24 oed sydd a diddordeb mewn busnes. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ewch i: http://business.wales.gov.uk/news-events

 

Dydd Iau 10 Hydref – Dydd Sadwrn 12 Hydref

 

‘Who Killed Santa Claus?’

Theatr Ucheldre, Caergybi

£6 a £5 (gosytyngiadau) a £3 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01407 763361 neu e-bost he@ucheldre.org

 

Dydd Iau 10 Hydref

 

10.00 – 16.00

Ffair Wybodaeth Iechyd Da

Llyfrgell Bangor

Gwithgareddau am ddim yn cynnwys hyfforddiant cymorth cyntad gan y Groes Goch a sesiwn Tai Chi rhwng 12.00 – 12.30

 

14.00-15.00

Gwasanaeth Cymraeg

Canolfan Hamdden, Pwllheli

Am fwy o wybodaeth ewch ar y wefan www.comisiynyddygymraeg.org  neu 08456033221

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

17.00

Darlith

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Dr Gwen Awbery yn cyflwyno darlith ar y testun ‘A Glossary of the Demetian Dialect (1910) – William Meredith Morris a Chwm Gwaun ’. Croeso cynnes i bawb

 

19.00

Cyfarfod blynyddol Gwyl Y Felinheli

Y Felin Sgwrsio

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£16-£28.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 029 2087 8444.

 

19.30

Cangen y Bryniau o Ferched y Wawr

Neuadd Caerwedros

Noson gyda Gweneira Raw Rees. Croeso i aelodau hen a newydd.

 

Sioe Ffasiwn

Plas Manor, Clydach

£10 (yn cynnwys bwyd)

Am docynnau ffoniwch 01792 864861.

 

Dydd Gwener 11 Hydref

 

13.00-15.00

Casglu Tystiolaeth am ddefnydd o'r Iaith Gymraeg

Oriel Môn, Llangefni

Bydd Comisiynydd y Gymraeg yn casglu tystiolaeth gan siaradwyr Cymraeg fel rhan o ymholiad cyhoeddus.

 

19.00

Ocsiwn Addewidion

Clwb Rygbi, Rhuthun

Am ddim

Elw at Canolfan Cymorth MS

Am ragor o fanylion cysylltwch ar e-bost at sianauctionofpromises@hotmail.com

 

19.30

Rhan o ŵyl Bro Preseli Cwis Wesglei

Clwb Rygbi Crymych

£8 y tȋm (4 mewn tȋm)

Gwobr £100 a tarian Olew Trefigin. Cwisfeistr fydd Chris Jones (Tywydd S4C).

 

19.30

Sgwrs

Eglwys Ebenezer, Casnewydd

Gyda Bob Davies yn sgwrsio am grefft cadair Eisteddfod Casnewydd 2014.

 

19.30

Noson Sion a Sian

Clwb Lager, Wrecsam

£5

Elw at Hosbis Tŷ’r Eos

Gyda Dilwyn Morgan, Bala. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cymdeithas Lenyddol

Capel Moreia, Llanystumdwy

Gydag Alun Jones Sarn Mellteyrn yn trafod ‘Cybi – Y Ffrae Eisteddfodol.’ Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

‘Nol i’r Gorffennol’ yng nghwmni Annette Bryn Parri

Theatr Colwyn, Bae Colwyn

Datganiad piano a chyflwyniad i ganeuon a cherddoriaeth ffilm mwyaf poblogaidd y ganrif diwethaf megis Scott, Joplin, George Formby, Vera Lynn, Elvis Presley, Abba, Wizard of Oz, Dr Zhivago, Titanic a mwy.

 

19.30

Noson Agoriadol y Gymdeithas

Canolfan Gwyddelwern

Yng nghwmni y ddwy Sian – Sian Ty Ucha’r Llyn a Sian Pentre Draw. Bydd disgyblion Ysgol Bro Elwern yn cymryd rhan hefyd. 

 

19.30

Cyngerdd Elusennol Mawreddog

Ysgol Uwchradd Aberteifi

Artistiaid fydd Cor Meibion Blaenporth, Kees Huysmans (Bariton)Rhiannon Davies (Soprano)Marion O'Toole (Telynores)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Digby Bevan ar digby.bevan@hotmail.com neu 01239 851475

 

19.30

Cyngerdd y Gadlas – Pigion y Gwyliau

Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw.

 

19.45

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Canolfan Glanyrafon, Cas Newydd

£12 / £10

Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Phil Evans, Eirlys Bellin a Steffan Alun

 

Lansio ‘Allet ti Beswch’

Wharf, Bae Caerdydd

Yr actor Ieuan Rhys yn lansio ei hunangofiant yng nghwmni Phyl Harries , Keith Davies, Gareth Nash a Karen Elli.

 

Dydd Gwener 11 Hydref - Dydd Sadwrn 12 Hydref

 

Tyrfe Tawe 2013

Ty Tawe, Abertawe

 

Dydd Sadwrn 12 Hydref – Dydd Mawrth 15 Hydref

 

Arddangosfa dathlu llenyddiaeth gynharaf Cymru

Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dyma gyfle prin i weld llawysgrifau canoloesol pwysicaf Cymru.

 

Dydd Sadwrn 12 Hydref – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Arddangosfa ‘Radical Beauty’

Canolfan Chapter, Caerdydd.

 

Dydd Sadwrn 12 Hydref

 

Cystadleuaeth Golff Agored

Clwb Golff Rhosneigr

Croeso cynnes i bawb ddathlu’r pen blwydd y clwb yn 100 oed

 

10.30

Gwyl Halibalw Llundain 2013

Canolfan Cymry Llundain

 

10.30-16.30

Gweithdy Drama ar gyfer pobl ifanc 14 – 21 oed

Canolfan Arad Goch, Aberystwyth

Un o gyfres o 12 o weithdai sydd yn cael eu cynnal er mwyn dethol y cast ar gyfer cynhyrchiad newydd y theatr, fydd yn cael ei llwyfannu yn ystod haf 2014

Am ddim, ond angen archebu lle – cysylltwch gyda Steffan Prys ar 01678 541 015 neu steffanprys@urdd.org   

 

14.00-17.00

Te Prynhawn

Capel Soar, Penygroes

Elw at Macmillan. Trefnir gan Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle.

 

19.00

Noson Cyflwyno Siec

Elw at Gronfa’r Sioe Frenhinol Gymreig

Pwyllgor Criw Cneifio Elusennol Y Ring yn cyflwyno siec ac yn diolch i’r unigolion sydd wedi bod yn gefnogol. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 0796489270.

 

19.00

Cyngerdd Mawreddog

Neuadd y Farchnad Llanboidy

£10

Tocynnau drwy ffonio Gwynlais Phillips 01994 448333

Elw tuag at Ambiwlans Awyr Cymru

Gyda Côr Meibion De Cymru, Rhys Meirion a Jessica Robinson

 

19.30

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£8.50 / £7

Noel James, Daniel Glyn a Steffan Alun.

 

19.30

Noson Lawen Flynyddol Sioe Trap

Neuadd Ddinesig Llandeilo

£6 

Tocynnau drwy ffonio 01558 823213

Ifan Gruffydd, Lilwen a Gwenda, Dyfan Roberts, Cor Meibion Dyffryn Tywi ac eraill.

 

19.30

Noson Lawen

Neuadd Ysgol Pantycelyn Llanymddyfri

Dilwyn Morgan yn cyflwyno Genod y Gan ( Cor Merched o Ddyffryn Conwy) Cor Cyswllt Cil y Cwm, Tri Bariton, Eleri Owen Edwards ac artistiaid eraill.

 

19.30

Cyngerdd Mawreddog

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

£7 / £10

Dathliad o gerddoriaeth Eric Jones gyda Chor y Brythoniaid, Cor Cymysg Blaenau a’r Cylch, Cor y Moelwyn, Cor Rhiannedd y Moelwyn a talentau’r ardal.

 

19.30

Noson o Gerddoriaeth – Dathlu Diwrnod Byd Eang Hospis

Folly Farm, Sir Benfro

£12

Tocynnau o Folly Farm drwy ffonio 01834 812731

Elw at Hospis yn y Catref a Shalom House

Gyda Trystan Llŷr Griffiths, Decca Voice of Wales, The Junction 49 Band, Gareth Trott, Seimon Morris, Grwp Jazz Ysgol Penfro.

 

19.30

Noson yng nghwmni Linda Griffiths

Neuadd Oliver Jones, Dyffryn Ceiliog

£8

Tocynnau drwy ffonio 01691 718772

Elw at Ty’r Eos, Wrexham.

 

19.30

‘Nol i’r Gorffennol’ yng nghwmni Annette Bryn Parri

Theatr Felin Fach

Datganiad piano a chyflwyniad i ganeuon a cherddoriaeth ffilm mwyaf poblogaidd y ganrif diwethaf megis Scott, Joplin, George Formby, Vera Lynn, Elvis Presley, Abba, Wizard of Oz, Dr Zhivago, Titanic a mwy.

 

 

20.30

Tudur Wyn

Tafarn Glan yr Afon, Talgarreg

£5

Elw at Ymchwil Cancr.

 

Dydd Sul 13 Hydref

 

09.30

Taith Gerdded ‘Stiletto Stroll’ gydag Alex Jones (One Show)

Cychwyn o Specsavers, Stryd y Frenhines, Caerdydd

£10 y person

Ffurflen gais ar gael o Specsavers neu drwy ffonio 029 2031 6211

Elw at Ganolfan Gancr Felindre ac Ymchwil Cancr y Fron

 

10.30

Taith Tractorau

Cychwyn ym Mhonterwyd

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alun Pugh ar 07971 081646 neu Emyr Thomas ar 01970 890267

 

14.00

Sgwrs – ‘Y Darlun Mawr’

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Sgwrs gyda Peter Lord yn trafod arwyddocâd gwaith Cymreig Sochachewsky yn yr oriel. Hefyd yn cyflwyno ei gyfrol ‘Relationships with Pictures.’

 

14.00

Cystadleuaethau Corau Mawl – Ysgolion Cynradd Môn

Capel Mawr, Porthaethwy

£3 a £1 i blant

Gyda Ilid Anne Jones a Ceren Lloyd yn beirniadu. Arfon Wyn fydd y gwr gwadd gyda’r Parchedig Geraint Roberts.

 

16.30

Cymanfa Ganu

Eglwys Dewi Sant, Nebo, Caernarfon

Dan arweiniad Mrs Beti Davies gyda Carwyn Sion Hawkins, Fiona Henson a Daniel Smith. Paned i ddilyn.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£16-£28.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 029 2087 8444.

 

19.30

Cyngerdd Mawreddog

Neuadd Bethesda Tymbl

£5

Elw tuag at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Yng nghwmni Côr Lleisiau Llan, Gill Evans a Alan Sewster a Julie Humphreys a Casi Isacc.

 

Allan yn y Fan

Canolfan Gelfyddydau Chapel, Caerfaddon

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Llun 14 Hydref

 

19.00

Gwyl Bro Preseli

Ysgol y Frenni, Crymych

Arddangosfa o ddarluniau gwreiddiol gan Wyn Owens, Mynachlog ddu.

 

19.30

Cyngerdd Parti Siswrn

Capel Coffa, Cyffordd Llandudno

£4.

 

Dydd Mawrth 15 Hydref

 

18.30

Arddangosfa June Forster

Oriel y Cartws, Llandudoch

Am fanylion pellach ffoniwch 01239 615389

 

19.00

Noson Goffi ac adloniant gan Lleisiau Lliw

Capel Hope-Siloh, Pontarddulais

£3

Tocynnau wrth y drws

Elw at Macmillan

 

Dydd Mercher 16 Hydref

 

19.00

Noson Hen Bethau gyda Felix Aubel

Neuadd Goffa, Llangain

£5

Tocynnau drwy ffonio 07970902996

Elw at Eisteddfod Sir Gâr 2014.

 

Darlith

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Gyda John Dilwyn Williams ar y pwnc ‘Hen Stadau Llŷn.’

 

Allan yn y Fan

Theatr Borough, Y Fenni

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Gweithdy CAM – Syniadau Mawr Cymru

Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Am ddim

Ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 -24 oed sydd a diddordeb mewn busnes. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ewch i: http://business.wales.gov.uk/news-events

 

Dydd Iau 17 Hydref-Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

Theatr Fach Llangefni yn cyflwyno cyfieithiad Saesneg o ddrama Dewi Williams Leni sef CARPE DIEM

£8 a £6

Tocynnau drwy ffonio 01248 852 688.

 

Dydd Iau 17 Hydref

 

20.00

Ysgol Farddol

Neuadd y Cornonaid, Pumsaint

Am ddim

Gyda’r Prifardd Dylan Iorwerth. Am ragor o fanylion ffoniwch Mair ar 01558 650309.

 

20.00

Cwpwrdd Comedi

Neuadd Les Ystradgynlais

£5

Tocynnau ar gael wrth y drws

Gyda Daniel Glyn, Aled Richards a Noel James.

 

Dydd Gwener 18 Hydref

 

14.00

Cyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

18.00 – 21.00

Ffair Bwyd a Crafft

Clwb Cymdeithasol, Llanboidy

Am fwy o fanylion ffoniwch 01994 448316

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd yn cyfarfod

Ystafell 0.31 Adeilad Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Myrddin ap Dafydd ar y testun “Senghennydd 1913” i gofio am y drychineb ofnadwy 100 mlynedd yn ol pan gollodd 440 o bobol eu bywydau.

 

19.00

Dangosiad Ffilm Fud – ‘College, 1927’

Amgueddfa Ceredigion

£5 a £4

Comedi mud a gynhyrchwyd gan Joseph Schenk gyda’r ardderchog Buster Keaton yn y prif ran. Gyda chyfeiliant fyw ar y piano gan Stephen Briggs.

 

19.30

Cyngerdd Blynyddol Llangeitho

Neuadd Llangeitho

£5

Elw tuag at y neuadd

Yng nghwmni Clive Edwards, Derfel Thomas, Ken Lewis a John Evans.

 

19.30

Darlith am John Williams, Brynsiencyn

Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy

Elw tuag at Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George

 

19.00

Noson Adloniant

Capel Glanrhyd

£5

Tocynnau ar gael o siop Nanog, Caernarfon

Elw at Ysgol Sul Glanrhyd

Gyda Côr Meibion, Band Pres Bontnewydd, plant ysgol Sul, Sioned Webb, Dewi Ellis Jones, Mabon a Caradog Jones.

 

Steve Eaves a’r Band

Ty Siamas, Dolgellau

 

Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

09.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Conwy

£40

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch  ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

10.00

Ysgol Undydd Cymraeg

Ty Cwrdd, Crynwyr Derby

Bydd Dr Kate Hemer yn gwneud cyflwyniad.

10.00

Fforwm Undydd – Cwlt y Seintiau yng Nghymru

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

£25 gan gynnwys coffi yn y bore, cinio a thê, (heb ginio £17.50).

 

10.00-13.00

Marchnad Llansawel

Neuadd y Pentref, Llansawel

£5 am fwrdd

Gyda stondinau crefftau, bwyd, lle chwarae plant. Mynediad i bobl anabl o’r maes parcio.

 

19.30

Gwyl Ffilm y Crinddail

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

Noson o ffilm Gymraeg, Tylluan Wen. Gyda lluniaeth a diodydd Cymreig ar gael.

 

19.30

Cawl a Chan

Lastra Amlwch

£10

Elw at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd

Yng nghwmni Cor Ieuenctid Mon, Bach a Mawr, Catrin Roberts, Mared Hughes a Mecca. Owen Roberts yn arwain.

 

19.30

Cerddoriaeth Dda a Chwrw’r Cyffiniau

Acapela, Pentyrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 08448 700887

Cyfle i flasu cwrw lleol, mwynhau bandiau a thalentau lleol.

 

20.00

Noson gyda John ac Alun

Gwesty Parc, Aberystwyth

£10

Tocynnau drwy ffonio 01970 612768

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Yng nghwmni Bois y Fro ac Elen Pencwm.

 

Steve Eaves a’r Band

Caban, Brynrefail

 

Cyngerdd Blynyddol Côr Meibion Rhosllanerchrugog

Neuadd William Aston, Wrecsam

Tocynnau gan aelodau’r côr neu gwefan rmvc.gp@gmail.com

Gyda Gary Griffiths o Canwr y Byd 2013, Shaun Dixon, tenor o Seland Newydd.

 

Ocsiwn Cobiau Cymreig

Maes Sioe Frenhinol, Llanelwedd

 

 

Dydd Sul 20 Hydref

 

19.30

‘Nol i’r Gorffennol’ yng nghwmni Annette Bryn Parri

Canolfan Ucheldre, Caergybi.

 

Dydd Mercher 23 Hydref

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Tafarn y Duke of Clarence, Caerdydd

£6

Noel James, Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Steffan Alun a Phil Evans.

 

Dydd Iau 24 Hydref

 

19.00

Noson Binc

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Elw at Cancr y Fron

Eitemau cerddorol a bwffe wedi ei drefnu gan ddisgyblion TGAU. Pawb i wisgo pinc!

 

Dydd  Gwener 25 Hydref

 

19.00

Blas o Slofenia

Palas Print, Caernarfon

Gyda 4 llenor o Slovenia. Dewch yn llu.

 

19.30

Cyngerdd ***TOCYNNAU WEDI EU GWERTHU**

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Gwawr Edwards, Trystan Llyr Griffiths ac Annette Bryn Parri.

 

19.30

Noson o Adloniant

Sefydliad Pritchard Jones, Niwbwrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 01248 440608 neu o swyddfa bost Niwbwrch

Cwmni Theatr Ieuenctid Môn.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Clwb Rygbi’r Vardre Clydach, Abertawe

£5

Noel James, Gary Slaymaker a Steffan Alun.

 

20.00

Annwyl Kate, Annwyl Saunders

Llew Du, Talybont

Cyflwyniad gan Theatr Bara Caws

 

 

Dydd Sadwrn 26 Hydref

 

Eisteddfod Gadeirol Pumsaint

Am ragor o fanylion ffoniwch 01558 650309.

 

Dydd Mawrth 29 Hydref

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 02920 636464.

 

Dydd Iau 31 Hydref

 

9.00-18.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Caerfyrddin

£40

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

 

17.00-21.00

Ysbrydion Aberystwyth -Taith Arswydus yng nghwmni Euros Lewis

Maes parcio Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

£5 am y daith yn unig a £10 am fwyd a diod ar ddiwedd y daith yn y Llew Du.

Bydd angen eisgidiau cyfforddus a dillad cynnes.

 

20.00

Bingo Calan Gaeaf

Eagle Inn, Llanfihangel-ar-Arth

Croeso cynnes i bawb

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Ty Golchi, Y Felinheli

£7

Tudur Owen, Daniel Glyn, Eirlys Bellin, Steffan Alun, Fflur Medi Owen a Gethin Robyns.

 

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

 

9.00-18.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Caerdydd

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

19.30

H a’r Band (rhai cyn aelodau Edward H Dafis) a Celt

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

£10

£10

Tocynnau drwy ffonio Morwen ar 01766 771147, Rhian ar 01766 770685 neu Nia ar 01766 770969.

Rhaid bod yn 18 oed i gael mynediad.

 

Dydd Sul 3 Tachwedd

 

19.30

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Coleg Marlborough, Wiltshire

£20

Tocynnau drwy ffonio 01672 892566  neu www.marlboroughconcertseries.org

STRAVINSKY Concerto yn E-flat “Dumbarton Oaks” ; MOZART Sinfonia Concertante; STRAVINSKY Pulcinella. Gyda’r Arweinydd Jac van Steen,  Benny Kim, Philip Dukes, Elizabeth Atherton, Benjamin Hulett, Matthew Brook.

 

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd

 

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Matthew Barley ‘Around Britten.’ Dathlu canmlwyddiant Benjamin Britten.

 

Dydd Iau 7 Tachwedd

 

19.30

Cerddoriaeth Siambr gan Sinfonia Cymru

Acapela

£5

Ffoniwch 029 20890862 am fwy o fanylion.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Rhys Iorwerth yn darllen a thrafod ei waith. Rhys enillodd Cadair Eisteddfod Wrecsam 2011.

 

Dydd Gwener 8 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd yng nghwmni Cor Bro  Gwerfyl

Capel Rhewl ger Rhuthun

£5 a phlant am ddim

Tocynnau ar gael gan swyddogion neu siop Elfair Rhuthun

Elw tuag at y Capel .                                                                                                

 

19.30

Noson Twrw Taf

Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys

£10

Gyda Sue Roderick, Dafydd Hywel a Dewi Pws.

 

19.30

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Canolfan Gelfyddydau, Aberystwyth

£13-£19

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01970 623232

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

 

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd

 

19.30

Cwmni Cudyll Coch yn cyflwyno dwy gomedi fer

Neuadd Llandyfan ger Rhydaman

£4

Elw at Sioe Trap

 

19.30

Cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC

Neuadd Prichard-Jones, Bangor

£12.50 (gostyngiadau ar gael)

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu www.bangor.ac.uk

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

Allan yn y Fan

Neuadd Goffa, Brynbuga

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Sul 10 Tachwedd

 

15.00

Cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC

Venue Cymru, Llandudno

£11-£20

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01492 872000 neu www.venuecymru.co.uk

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

Dydd Gwener 15 Tachwedd

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Ifor ap Glyn, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol 2013, ar y testun “Cerddi’r Goron a Cherddi Eraill”.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Tasmin Little yn chwarae Szymanowski.

 

Allan yn y Fan

Clwb Gwerin Village Pump, Trowbridge

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

£9-£12

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Gyda Ned Rorem, John Adams, David Diamond, Roy Harris. Dan arweiniad Eric Stern a Mark Simpson ar y clarinet.

 

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Gwyl Gynganeddu

Ty Newydd a phentref Llanystumdwy

Gyda gornest a chystadleuthau a gweithgareddau eraill.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8.50 - £11.50

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2063 6464.

 

19.30

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

£8

Tocynnau ar gael drwy ffonio 01758 740763

Gyda Trio (Emyr Gibson, Bedwyr Parri a Steffan Lloyd Owen), Arwel Williams ac Annette Bryn Parri.

 

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd

 

19.30

Egwlys Gadeiriol Truro

£8 - £28

Tocynnau drwy ffonio 01872 262466

Elgar a George Lloyd. Gyda Martyn Brabbins yn arwain.

 

Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Rachmaninov a Prokofiev

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd – Dydd Sul 1 Rhagfyr

 

Ffair Crefftau

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

 

 

Dydd Llun 2 Rhagfyr

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Ffoniwch am docynnau 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 5 Rhagfyr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Gareth Wyn Jones y ffarmwr o Lanfairfechan yn trafod ei hunangofiant i wasg y Lolfa.

 

20.00

Los Campesinos

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

£10

 

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

 

11.30 a 14.00

Sioe Nadolig Cyw

Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn

Am docynnau ffoniwch 01286 685 222 neu gellir eu prynu trwy’r wefan www.galericaernarfon.com

 

19.00

Dathlu’r Nadolig - Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 20 Rhagfyr

 

20.30

Gigs y Gwags

Tafarn y Gwachel, Port Talbot

Am ddim

 

 

2014

 

Dydd Gwener 1 Ionawr

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Faure

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 9 Ionawr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Sgwrs gan y Parchedig Tom Wright.

 

 

Dydd Gwener 17 Ionawr

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Allan James, un o enillwyr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2012, ar y testun ‘Cofio John Morris-Jones.’

 

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

Dydd Gwener 2 Chwefror

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

Dydd Mawrth 29 Ebrill

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Christoph König.

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 3 Mehefin

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Thomas Søndergård.

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Pigion i Ddysgwyr: 08 Hydref 2013

Dydd Mercher 9 Hydref 2013, 08:00

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 10 Hydref

Dydd Iau 10 Hydref 2013, 11:32

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook