iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 6 - 20 Mawrth

Dydd Iau 6 Mawrth 2014, 11:49

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Aberteifi, Aberystwyth, a Wrecsam heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Iau 6 Mawrth – Dydd Gwener 4 Ebrill

 

Arddangosfa Celf

Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe

Gwaith criw blwyddyn gyntaf MA Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

10.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Theatr Mwldan, Aberteifi

£7 a £6 i blant

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

Ar y testun ‘Hugh Davies a Thomas Pennant’ gan Dr Gareth Griffith.

 

19.00

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

19.00

Cyngerdd

Ysgol Bush Penfro

Gydag Eurfyl Lewis, Bois y Frenni, ysgolion Cosheston, Gelliaur a Llandyfai.

£5

Elw at Ty Hafan.

 

19.30

Sioe Teyrnged ‘Dirty Dancing’

Blackwood Miners Institute

£17

Tocynnau drwy ffonio 01495 227 206

Cynhyrchiad newydd sbon llawn hwyl a dawnsio.

 

19.30

Cymdeithas Clotas Cribyn yn cyflwyno Ysgol Farddol

Ysgol Cribyn

Gyda Mererid Hopwood a Tudur Dylan.

19.30

Noson Agoriadol Clwb Garddio Felinwnda

Canolfan Bro Llanwnda

£2

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 830615 neu 01286 830913

 

19.30

Cyngerdd

Neuadd y Coroniaid, Pumsaint

Hanner awr adloniant Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi.

 

19.30

Clwb Garddio

Canolfan Bro, Llanwnda

Gyda Dafydd Wigley. Croeso cynnes i bawb.

19.30

Darlith gan Bob Morris

Cymdeithas y Fainc Sglodion, Y Ganolfan Gymdeithasol, Blaenau Ffestiniog

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Tableaux gyda Shawn Mativetsky

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£10, £7, £3

20.00

Gyrfa Chwist

Tafarn Glan yr Afon, Talgarreg

£1

Elw at Ymchwil Cancr

Croeso cynnes i bawb.

20.30

Clwb Canol Dre Caernarfon

T James Jones a Manon Rhys yn trafod eu gwaith, a cherddoriaeth gan Gwyneth Glyn.

£5 ar y drws, neu £4 i aelodau.

Croeso cynnes i bawb.

 

Dydd Gwener 7 Mawrth

13.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£8 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

17.30

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£8 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

19.30

Bür Hoff Bau yn Fyw

Galeri, Caernarfon

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Cyfle arbennig i weld y band yn perfformio am y tro cyntaf ers 40 mlynedd.

19.30

Opera Dinas Abertawe

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£15/£12

19.30

Cyngerdd Dafydd Iwan

Neuadd Goffa Caerwedros

£7.50

Tocynnau ar gael o Hafod Trailers a Siop Emma Cross Inn

19.30

‘Agweddau atr Thomas Parry’ gan Derec Llwyd Morgan

Festri Capel y Drindod, Pwllheli

19.30

Noson o Adloniant

Cartio Mon

£12

Tocynnau wrth ffonio 01407 741144 / 01407 720867

Gyda Chôr Cymysg Adlais, Bach a Mawr

19.30

Cyngerdd

Neuadd Goffa Pontargothi

£5 a phlant cynradd am ddim

Elw at Apêl Llifogydd Somerset

Gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Tywi yn perfformio Hanner Awr Adloniant sef ‘Selbriti Sgwosh’ ac eitemau eraill. Raffl ar y noson.

19.30

Cawl a Chân

Sefydliad Prichard Jones, Niwbwrch

£5

Tocynnau wrth y drws yn cynnwys bwyd.

19.30

Ociswn Addewidion

Anglesey Arms, Porthaethwy

Elw at Cymdeithas y Galon

Tocyn wrth y drws

19.30

Cawl a Chân

Clwb Rygbi Llanbed

£15

Elw at Sefydliad Prydeinig y Galon.

19.30

Noson o Gawl ac Adloniant gan Ffermwyr Ifainc Capel Iwan

Neuadd y Ddraig Goch, Drefach, Felindre

£5

Elw’r noson at welliantau’r Neuadd yng Nghapel Iwan.

19.30

Cawl a Chan yng nghwmni Y Glaslanciau

Canolfan Gymunedol Llannor

Tocynnau ar gael o Siop Dei Efailnewydd neu trwy ffonio 01758 614559 neu 01758 701016

19.30

Cyngerdd Mawreddog gyda Chor Llanpumsaint

Neuadd Ffostrasol

Tocynnau gan Aelodau o Gangen Merched y Wawr y Garreg Wen neu wrth y drws

Elw at Uned Cancr y Fron, Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli.

19.30

Gig

Clwb Cymdeithasol Lyndon, Grangetown

£6

19.30

Cymdeithas Gwyl Ddewi

Neuadd Llanfair Tal Haearn

£5

Côr Meibion Betws yn Rhos

‘Wet Sounds’

Pwll Nofio Bangor

£10/£7

Tocynnau ar gael drwy ffonio Pontio ar 01248 382828

Digwyddiad cerddorol unigryw.

 

Dydd Sadwrn 8 Mawrth

10.30-11.30

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Tywyn, Meirionydd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 685230

10.30-14.30

Ein Gwir Hanes: Brad y Llyfrau Gleision a’u heffaith arnom ni hyd heddiw

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Yng nghwmni Eryl Owain, Dr John Glyn a Dr Gwawr Jones.

Pawb i ddod a’u bwyd eu hunain, bydd paned ar gael.

12.00

Sesiwn Gerddoriaeth Werin Gymareg

Tafarn y Shepherd, Felindre

14.00

Noday Lliw: Mary Lloyd Jones

Llyfrgel Genedlaethol Cynmru, Aberystwyth

14.00-15.00

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Dolgellau

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 685230

17.30

Cawl a Thwmpath

Neuadd Goffa Felinfach

£5/£2.50

Bydd y twmpath yn dechrau am 18.30.

19.00

Noson Lawen

Neuadd Cwmllynfell

Yng nghwmni Noel James, Rhian Madame Rygbiu a Chôr Meibion Dyffryn Aman.

£5

19.30

Cyngerdd Elusennol

Galeri, Caernarfon

£12

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Dei Tomos yn cyflwyno noson elusennol Cadeirydd Cyngor Gwynedd gyda Sian Gibson, Trio, Annette Bryn Parri, Seindorf Deiniolen, Côr Meibion Caernarfon a Piantel.

 

19.30

Cyngerdd Cantorion Colin Jones

Neuadd Pemdre, Tywyn

£10

 

20.30

Noson o Ganu

Gwesty Llanina

Gyda Tudur Wyn a John Sellers

£10

 

Dydd Llun 10 Mawrth

19.30

Noson o Adloniant Hanner Awr

Neuadd Caerwedros

£4 ac am ddim i blant

Gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Caerwedros a Llanllwni yn diddanu. Croeso i bawb.

 

Dydd Mawrth 11 Mawrth

17.15

Seminar Ymchwil

Ystafell 1.69 Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd

18.45

Lansiad 'Mewn un cornel’

Y Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn

Sef cip ar fywyd cefn gwlad gan yr awdur Wil Griffiths o Benrhyncoch. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00-20.00

Darlith ‘Yr Ysgol Sul a’i Llenyddiaeth’ gan Huw John Hughes

Canolfan Bodffordd

19.30

Clwb Ffermwyr Ifanc Tal y Bont yn cyflwyno noson o adloniant ynghyd a chlybiau Bro Ddyfi a Llangwyryfon

Neuadd Goffa Tal y Bont.

 

19.30

Cymdeithas Hanes Y Tair Llan

Canolfan Bro Llanwnda, Felinwnda

Dominig Kervegant yn trafod hanes Llydaw, a bydd croeso cynnes i bawb.

£2 wrth y drws i rai nad ydynt yn aelodau, yn cynnwys paned.

Dydd Mercher 12 Mawrth

11.00-13.00

Sbardun Sgwennu

Siop Pontio, Stryd Fawr Bangor

19.00

Sgwrs "Y Cwrt Cosbi” gan y Barnwr a'r sylwebydd Nic Parry

Ystafell Gymuned, Melin y Coed ger Llanrwst

£4 yn cynnwys paned

Dydd Iau 13 Mawrth

 

14.30

Band Jazz Ysgol Tryfan

Galeri, Caernarfon

£3-£5

 

20.00

Rich Hall

Galeri, Caernarfon

£16

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

 

Dydd Gwener 14 Mawrth

17.15

Darlith Gyhoeddus ‘Seiliau Seicolegol Darllen yn Rhugl’

Ystafell Gynadledda, Yr Hen Goleg, Bangor

Gan y Dr Manon Wyn Jones

18.00-19.00

Goleuo Canhwyllau dros Syria

Ger y Deml Heddwch, Caerdydd

Bydd Côr Ysgol Gymraeg Cwmbrân yn canu.

19.00

‘Steddfod y Dysgwyr’

Clwb Canol Dre, Caernarfon

Am ddim

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812 neu 01792 475715

 

19.30

Darlith am fywyd ‘Murray the Hump’

Acapela, Pentyrch

£5

Elw at Hosbis Plant Ty Hafan

Darlith Gymraeg gan Dafydd Wigley am fywyd Llewelyn Morris Humphreys.

19.30

Cyngerdd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Moniars

Gwesty Fictoria, Porthaethwy

£10 (yn cynnwys bwffe)

Tocynnau wrth y drws

Noson codi arian Cymdeithasu Arennau Ysbyty Gwynedd

 

20.00

Bryn Fôn a Brigyn

Clwb y Diwc, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael o Caban

 

Dydd Sadwrn 15 Mawrth

10.30-15.00

Sadwrn Gwneud a Chreu

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Gweithdy Crefft a dylunio yn arbennig ar gyfer plant o dan 12 oed.

 

Dydd Sul 16 Mawrth

14.00

Ras Hwyl Brechfa

Cychwynnir y ras yn swyddogol ger yr eglwys gan y ddarlledwraig Meinir Jones, Capel Isaac a’r Cynghorydd Terry Davies. Bydd cyfle i redeg 3 neu 6 milltir gydag adrannau i blant oed cynradd ac uwchradd, dynion a merched.

Os ydych am gofrestru ymlaen llaw gellir cysylltu gyda Jack ac Elizabeth Tremlett ar 07584259408, Lynn Chambers ar 01267 202763 neu Mansel Charles ar 07970 031888. Darperir lluniaeth a raffl yn Neuadd yr Eglwys.

Elw at Eglwys Sant Teilo Brechfa a’r elusen amaethyddol RABI.

 

Dydd Mawrth 18 Mawrth

 

19.30-21.00

Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai

Ystafell Gymuned Llyfrgell Caernarfon

Bedwyr Rees yn cyflwyno ‘Y broses o greu drama ar gyfer y llwyfan a’r sgrin fach’

 

Dydd Iau 20 Mawrth

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

18.00

Dan y Wenallt

Oriel Viriamu Jones, Prifysgol Caerdydd

Addasiad newydd T James Jones o Under Milk Wood gan Dylan Thomas.

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Pedwarawd Llinynnol Benyounes

Neuadd Powys, Bangor

£10/£7/£3

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 5 Mawrth - 19 Mawrth

Dydd Mercher 5 Mawrth 2014, 13:47

Nesaf
Arwydd A Star Gareth Bale

Dydd Sadwrn 8 Mawrth 2014, 10:14

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook