iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 6-20 Mai

Dydd Mawrth 6 Mai 2014, 11:30

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Aberteifi,  Abergolch a Llanllyfni heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Mai – Tachwedd

 

Odyssey Dylan

Cyfres  o deithiau unigryw wedi eu hysbrydoli gan Dylan Thomas

£7 - £47

Am ragor o wybodaeth ac am raglen llawn ewch i www.llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266.

 

 

Dydd Mawrth 6 Mai – Dydd Mercher 7 Mai

 

19.30
Theatr Genedlaethol yn cyflwyno ‘Y Negesydd’

Theatr y Mwldan, Aberteifi
mwldan.co.uk / 01239 621200

 

Dydd Mawrth 6 Mai

 

19.30

Noson Goffi

Neuadd Abergolch

Elw at Merched y Wawr a’r Cylch.

Agorir gan Heledd Cynwal. Croeso cynnes i bawb.

 

Noson Ddramau – Gwyl Fai Dyffryn Nantlle 2014

Neuadd Goffa, Llanllyfni

£3

Noson hwyliog yng nghwmni actorion lleol. Cwmni Drama Plant Afradlon yn cyflwyno ‘Mama Mia’ gan Gwion a Meinir Lynch, a Chwmni Drama Brynrhos yn cyflwyno ‘Crafu Ceiniog’ gan William Owen.

 

Dydd Mercher 7 Mai

 

10.30-12.30

Bore Coffi

Festri Capel Penlan, Pwllheli

£1

Elw at Dystonia a Chronfa Dylan.

 

19.00

Lansiad Llyfr ‘Heli yn ein Gwaed – Pysgotwyr Llŷn’

Gwesty Ty Newydd, Aberdaron

Lansio llyfr gan Dewi Alun Hughes yng nghwmni gwesteion arbennig. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00

Gwasanaeth Cymorth Cristnogol

Capel Glanrhyd, Llanwnda

Eitemau gan blant yr Ysgol Sul ac anerchiad gan y Gwir Barchedig Andrew John.

 

19.00

Cyfarfod Pregethu Blynyddol

Capel Disgwylfa, Gaerwen

Gyda’r Parchedig Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Gŵyl Ddrama Corwen a’r Cylch

Neuadd Edeyrnion

Gyda Chwmni’r Parc a Bryn Rhos

 

20.00

Ffynonellau Ffuglen - Sgwrs gan Jon Gower

Canolfan, Tabernacl, Efail Isaf

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rowland Wynne ar marian.rowland@btinternet.com. Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

Dydd Iau 8 Mai

 

19.00

Cyngerdd yr Urdd

Neuadd Ysgol y Berwyn

£3 / £1

Talu wrth y drws

Elw at gyfrannu at gostau mynediad i’r Maes.

 

19.00

Cyngerdd Pigion yr Urdd

Neuadd Campws Hyn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan

Gyda disgyblion Ysgol Bro Pedr, Aelwyd ac Adran Llambed

£4 i oedolion, £2 i blant nad ydynt yn cymryd rhan

Am docynnau ffoniwch 01570 422214.

 

19.00

Noson Caws a Gwin yng nghwmni Mererid Hopwood

Neuadd Pontyberem

£5

Elw at Pwyllgor Apêl Pontyberem a Bancffosfelen at Eisteddfod Sir Gâr 2014.

 

20.00

Cwis Mawr dan ofal Bethan Gwanas

Gwesty'r Eryrod, Llanuwchllyn

Elw at apêl Rhydymain, Eisteddfod yr Urdd 2014

Dewch yn llu, gwobrau hael!

 

Cyngerdd

Ultracomida, Aberystwyth

Tocynnau drwy ffonio 01970 630686 (tocynnau yn brin!)

Meinir Gwilym gyda Oli Dickson a Dylan Fowler.

 

Dydd Gwener 9 Mai – Dydd Sul 11 Mai

 

Sioe Garafanau a Chartrefi Modur De a Gorllewin Cymru

Maes Sioe’r Siroedd Unedig, Caerfyrddin

 

Cwrs Ysgrifennu Haiku: Ysgrifennu am Fywyd a’r Tir

Tŷ Newydd, Llanystumdwy

Gyda Lynne Rees ac er cof annwyl am Nigel Jenkins oedd wedi cytuno i gyd-diwtora. Gweithdy ymarferol, trafodaethau grŵp a ‘ginko’ – sef taith fechan i ysgogi ysgrifennu’r haiku: epiffanis bychain, galaruganeuon pitw, golygfeydd byrion o’n bywyd bob dydd. Cwrs Saesneg ydi hwn.

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

10.00

Bore Coffi

Neuadd Goffa Chwilog

Elw at Dystonia a Chronfa Dylan

Dewch yn llu!

 

13.00

Cyhoeddi Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

Darllediad Ar-lein

Gyda Gareth Miles a Nadia Kamil yn cyhoeddi pa deitlau sydd wedi ennill eu lle ar y Rhestr Fer yn Gymraeg a Saesneg mewn barddoniaeth, ffuglen a ffeithiol greadigol.

 

19.00

Cwis Dwyieithog

Clwb Rygbi Cwmafon

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

19.30

Seindorf Beaumaris yn cyflwyno Cyngerdd Dathlu

Canolfan Beaumaris

Gyda Band Ieuenctid Beaumaris a Chôr Ieuenctid Môn.

£10 / £5

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01248 811200.

 

19.30

Gwyl Ddrama Corwen a’r Cylch

Neuadd Edeyrnion

Gyda Cwmni Ni, Caerffili a 2 gwmni o Licyris Olsorts.

 

20.00

Noson o Rasus Parlwr

Gwesty Llanina, Llanarth, Ceredigion

Elw at Gronfa Ysgoloriaeth Er Cof am Miriram Bridan

Noson wedi’i drefnu gan Clwb Ffermwyr Ifanc

 

Dydd Sadwrn 10 Mai - Dydd Sul 11 Mai

 

10.00-16.00

Gŵyl Chwaraeon yr Urdd

Caeau Blaendolau, Aberystwyth

Yn ystod y deuddydd bydd sesiynau blasu beicio mynydd, pêl-droed, rygbi, athletau, cyfeiriannu a golff am ddim i’r cyhoedd tra bod dros 1,500 o blant cynradd o bob cwr o Gymru yn cystadlu yng Ngŵyl Chwaraeon Genedlaethol yr Urdd. Yn ogystal a’r sesiynau blasu am ddim, fe fydd trampolîn ym Mhentref Chwaraeon yr Urdd ym Mlaendolau, Cawell Gyflymder i ymarfer sgiliau cicio pêl a sesiynau rygbi gydag Undeb Rygbi Cymru. 

 

Dydd Sadwrn 10 Mai

 

10.00

Taith Tractors

Cychwyn o Fferm Crugeran, Sarn Mellteyrn

Tocynnau drwy ffonio 01758 730747

Elw at Cansr a SANDS Gwynedd.

 

10.30-13.00

Gweithdy Argraffu Galw i Fewn

Amgueddfa ag Oriel Gwynedd, Bangor

Am ddim

 

11.00

Eisteddfod Gadeiriol

Ysgol Yr Hendy

 

14.00

Te Cymreig

Neuadd yr Eglwys, Llangyndeyrn

£5

Siaradwr gwadd fydd Y Parchedig Brenig Davies

Elw tuag at Eisteddfod Sir Gar 2014.

 

17.00

Gwyl Mee Mai

Tafarn Ty Newydd, Sarn Mellteyrn

Tocynnau drwy ffonio 01758 730747

Elw at Cansr a SANDS Gwynedd

Gemau a chystadleuaeth yn cynnwys cneifio dafad gyda beic! Gwibdaith Hen Fran yn canu hwyrach ymlaen.

 

19.00

Cyngerdd Blynyddol

Neuadd Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman

£8

Tocynnau drwy ffonio 01269 593290

Elw at elusennau lleol

 

19.30

Noson o Hwyl a Chân

Canolfan Cae Cymru, Caenewydd

Noson gyda’r Trio (Hogia’r Wyddfa ifanc) ac Annette Bryn Parri a sgets gan Sian a Dilwyn

£8

Tocynnau drwy ffonio 01824 750360 / 01824 750604

Elw at Ty Croeso Ysbyty Glan Clwyd

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys Martin Sant, Caerffili

£5

Tocynnau wrth y drws

Elw at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015

Gyda Côr Meibion Taf dan arweiniad Rob Nicholls ac eitemau cerddorol gan ddisgyblion o Ysgol Martin Sant, Caerffili.

 

 

19.30

Cyngerdd Dathlu

Theatr Darlithio, Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd

Yng nghwmni Chôr y Cwm, Huw Eirion a Chôr Ysgol Y Wern.

£10

Tocynnau ar gael drwy ffonio 07855 234017

Elw at Sefydliad y Galon.

 

19.30

Gwyl Ddrama Corwen a’r Cylch

Neuadd Edeyrnion

Gyda Penmachno, Llanuwchllyn a Plant Afradlon. Dewch yn llu.

 

Dydd Sul 11 Mai

 

10.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Mawr, Porthaethwy

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Lon Swan, Dinbych

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.00

Taith Gerdded i Oedolion

Am ddim

Cwrdd ym mhwll cloddio Minera

Taith oddeutu 11km ar hyd llwybr Clywedog. Gyda hanes a gweithdai ar hyd y ffordd. Croeso i blant yng nghwmni oedolyn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ar 07798581064. Taith wedi ei arwain drwy gyfrwng y Saesneg fydd hon.

 

10.30

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Rehoboth, Corwen

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.30

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Seilo Tregarth, Bangor

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.30

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Saesneg, Rhuthun

Elw at Cymorth Cristnogol

 

14.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Eglwys Sant Tanwg, Dyffryn Ardudwy

Elw at Cymorth Cristnogol

 

14.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Eglwys Sant Paul, Penmaenmawr

Elw at Cymorth Cristnogol

 

15.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Eglwys Sant John, Llandudno

Elw at Cymorth Cristnogol

 

17.30

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Eglwys Maesyneuadd, Trefor, ger Caernarfon

Croeso cynnes i bawb.

 

17.30

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Neuadd Eglwys Cyngar Sant, Llangefni

Elw at Cymorth Cristnogol

 

18.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Seion Glyn Ceiriog

Elw at Cymorth Cristnogol

 

18.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Bethel, Wrecsam

Elw at Cymorth Cristnogol

 

19.30

Cyngerdd Mawreddog

Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan

£7

Tocynnau drwy ffonio 01492 873674

Gyda Chôr y Penrhyn, Hana Abas (Ffliwt) Gwenno Morgan (Piano) a Mabon Llyr (Fiola).

 

Dydd Llun 12 Mai – Dydd Sadwrn 17 Mai

 

Encil y Gwanwyn – Cwrs Ysgrifennu

Ty Newydd, LLanystumdwy

Hoffech hoe i synfyfyrio ac ysgrifennu mewn man tawel sydd wedi ei amgylchynu gan olygfeydd prydferth? Mae ein encilion ar gyfer awduron wedi’i cynllunio i roi heddwch a distawrwydd i awduron gael bwrw ymlaen gyda’i gwaith yng nghwmni awduron eraill.

 

Dydd Mawrth 13 Mai

 

10.00

Cynhadledd Flynyddol Undeb Athrofa’r Bala

Capel Seilo, Llandudno

Gyda’r Parchedig Ddr. Noel A Davies ar y pwnc ‘Moeseg Gristnogol Gyfoes gyda sylw arbennig i Rhyw a Rhywioldeb.’ Croeso i’r cyhoedd. Hefyd yn y prynhawn am 1.30 o’r gloch. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Rhys Ogwen Jones ar 01978 845852.

 

17.30

Darlith Goffa Islwyn

Ystafell 0.31 Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd.

 

19.30
Theatr Genedlaethol yn cyflwyno ‘Y Negesydd’

Theatr y Sherman, Caerdydd
shermancymru.co.uk / 029 2064 6900

 

Dydd Mercher 14 Mai

 

19.00

Gwyl Bro Morgannwg - Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Tocynnau:  £13.50

0800 052 1812 / valeofglamorganfestival.ticketsource.co.uk

 

19.00

Darlith Flynyddol: D J Williams, Abergwaun gan y Dr Robert Rhys

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr

£3

Am ragor o fanylion cysylltwch â Marian Elias ar 01286 660853.

 

19.30

Dangosiad Ffilm ‘I’r Bur Hoff Bau’

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

£4

Tocynnau drwy ffonio 01970 632548

 

20.00

Noson Lawen gan Gwmni Troedyrhiw

Neuadd y Paith Capel Seion

£5

 

Dydd Iau 15 Mai

 

19.00

Dadeni - Noson o farddoniaeth a cherddoriaeth ysbrydoledig

Capel y Groes Wrecsam

£5

Elw at y Capel

 

Dydd Gwener 16 Mai Dydd Sadwrn 17 Mai


19.45

Theatr Genedlaethol yn cyflwyno ‘Y Negesydd’

Clwyd Theatr Cymru, Wyddgrug
clwyd-theatr-cymru.co.uk / 0845 330 3565

 

Taith

Gwesty Gresham, Blackpool

Gyda Montre yn canu gwlad a thaith i farchnad Fleetwood. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01286 660401.

 

Dydd Gwener 16 Mai

 

18.00

Noson yn yr Amgueddfa i’r Teulu Oll

Amgueddfa ac Oriel Bangor

Am ddim

Noson o farddoniaeth a cherddoriaeth gyda Karen Owen, Ifor ap Glyn ac Iwan Huws. Trin a thrafod creiriau a’r curadur. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a’r Oriel ar 01248 353368.

 

19.30

Noson o Ganu Gwlad

Clwb Pencarreg, Llanrhystud

£8

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Tocynnau drwy ffonio 01267 268185 neu 0788945354

Gyda Dylan a Neil a Jonathon Davies. Gwersyll ar gael am gost ychwanegol.

 

20.00

Gig

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

 

21.00

Steve Eaves a’r Band, Jamie Bevan a’r Gweddillion

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

Am ddim

 

Sioe Dynes a Hanner (Llio Silyn a Rhian Morgan)

Llew Du, Talybont

 

Dydd Sadwrn 17 Mai

 

10.00

Bore Coffi

Eglwys Holy Trinity, Llandudno

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.00

Bore Coffi

Eglwys Santes Fair y Waun ger Llangollen

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.00

Bore Coffi

Eglwys y Santes Fair, Dinbych

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.00-12.00

Bore Coffi

Capel Mawr Rhosllanerchrugog

Elw at Cymorth Cristnogol

 

10.00

Fforwm Beirdd yr Uchelwyr 2014

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Y siaradwyr fydd Dafydd Johnston, Cynfael Lake, Hanna Hopwood, Spencer Gavin Smith a Lowri Morgans. Croeso cynnes i bawb.

 

10.30- 12.45

Plant Dylan Thomas

Man cychwyn maes parcio dan Castell Talacharn

I archebu lle ffoniwch 029 2047 2266

Gyda Jac Jones ac Eurig Salisbury yn dilyn olion traed Dylan Thomas a’i deulu wrth deithio o gwmpas Talycharn.

 

10.00-13.00

Marchnad

Neuadd Llansawel

Cynyrch gardd a thŷ, stondinau bwyd a chrefftau.

 

13.00

Ail agor Neuadd y Pentref

Neuadd Llanystumdwy

Am ddim

Am ragor o fanylion ffoniwch Brian Ifans ar 01766 522719

Cyfle i ddathlu a gweld y Neuadd ar ei newydd wedd. Cyfle hefyd i fwynhau’r gweithgareddau a chael  paned a sgwrs.

 

19.30

Gwyl Bro Morgannwg - Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Tocynnau: £20

02920 878444

www.stdavidshallcardiff.co.uk

 

19.30

Cyngerdd Blynydol Aelwyd Hafodwenog a Ffrindiau

Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre

 

19.30

Noson o Ganu Gwlad

Clwb Pencarreg, Llanrhystud

£8

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Tocynnau drwy ffonio 01267 268185 neu 0788945345

Gyda Tudur Wyn a’r Tri Digri. Gwersyll ar gael am gost ychwanegol.

 

19.30

Cyngerdd Cantorion Menai

Cadeirlan Bangor

£12

Tocynnau wrth y drws

‘Elijah’ gan Mendelssohn gyda Meinir Wyn Roberts, Jessica Eccleston, Mathew Moss ac Iwan Parry. Cerddorfa Menai Orchestra ac Enid Griffiths yn arwain.

 

Taith Lenyddol Morrisiaid Môn dan arweiniad Y Prifardd Cen Williams

£10

Am fwy o fanylion cysylltwch â Marian Elias ar 01286 660853.

 

Dydd Sul 18 Mai

 

10.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Capel Trefnant ger Dinbych

Elw at Cymorth Cristnogol

 

16.00

Cyngerdd Sian

Capel Hyfrydle, Caergybi

Nia Roberts yn cyflwyno Côrdydd, Arpe Dolce (Dylan Cernyw ac Angharad Jones), Côr Ieuenctid Môn, darlleniadau o gerddi gan Sian, Côr Adlais a chast gwreiddiool Branwen.

£10, £4 i blant a phobl ifanc dan 18 oed

Tocynnau ar gael o siopau Cymraeg lleol, Corwas Amlwch, Ysgol Uwchradd Bodedern, Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch, MenteR Iaith Môn ar 01248 725733 neu drwy Bwyllgor Eisteddfod Môn Caergybi.

Elw at Ysgoloriaeth Sian Owen.

 

17.00

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Eglwys Dewi Sant, Pwllheli

Elw at Cymorth Cristnogol

 

17.30

Gwasanaeth Wythnos Cymorth Cristnogol

Eglwys Gatholig Abergele

Elw at Cymorth Cristnogol

 

19.00

Cyngerdd

Capel Dinmael

£8

Tocynnau drwy ffonio 01490 460200

Cenwch i’r yr hen ganiadau gyda Mary Lloyd Davies, Sioned Wyn ac Andrew Evans, Aled Wyn Davies, Trystan Lewis a John Davies.

 

19.30

Llyr Williams

Capel y Brifysgol, Campws Caerfyrddin

£15, £10, £5

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys Cilcennin

£5

Tocynnau wrth y drws

Elw at gronfa’r Eglwys

Gyda Côr Lleisiau’r Werin o Llanybyther a Fflur Griffiths, Bethania.

 

20.00

Noson yng nghwmni Côr Meibion Dinbych a’r Cylch

Eglwys Sant Thomas, Dinbych

Elw at Cymorth Cristnogol

 

Dydd Llun 19 Mai – Dydd Mawrth 20 Mai

 

19.30
Theatr Genedlaethol yn cyflwyno ‘Y Negesydd’

Galeri, Caernarfon
galericaernarfon.com / 01286 685222

 

Dydd Llun 19 Mai – Dydd Sadwrn 24 Mai

 

Ffuglen Byr: Oes gen ti Stori?

Ty Newydd, Llanystumdwy

I gofrestru ffoniwch 01766 522811 neu tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Gyda Jean Mcneil a Julia Bell, a James Bell yn siaradwr gwadd. Mae gan bawb stori i’w ddweud on sut i’w hadrodd yn ddifyr? Cwrs i ddysgu sut i droi eich straeon mewn i rhyddiaith. Cwrs Saesneg yw hwn.

 

Dydd Mawrth 20 Mai

 

Llwybr y Llofrudd

Llyfrgell yr Wyddgrug

£2

Cyfle i ddatrys llofruddiaeth. Cyflwynir gwobr Goffa Jennie Eirian yn ystod y noson. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ffoniwch 01352 744040.

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Geirfa Pigion i Ddysgwyr - Mai 6, 2014

Dydd Mawrth 6 Mai 2014, 10:03

Nesaf
Nodi Diwrnod Arbennig y Nyrsys ar Radio Cymru

Dydd Mercher 7 Mai 2014, 12:14

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook