iPlayer Radio Beth sy'n newydd?

Digwyddiadur Radio Cymru 4 Medi 2013

Dydd Mercher 4 Medi 2013, 11:24

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Felinfach, Llanbedr Pont Steffan a Wrecsam wythnos yma!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mercher 4 Medi

 

Clwb Garddio Aeron

Theatr Felinfach

 

Dydd Iau 5 Medi – Dydd Sadwrn 7 Medi

 

Gŵyl Golwg

Campws Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan

Amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau celfyddydol.

 

Dydd Iau 5 Medi

 

18.00

Taith ar ôl Gwaith

Stad Dolmelynllyn

£2.50 a £1 i blant

Dewch am dro ar ôl gwaith, y ffordd berffaith i ymlacio. Gyda Rhodri Wigley. Am ragor o wybodaeth ewch i www.nationaltrust.org.uk/snowdonia-and-llyn

 

19.30

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

£10 am y tymor

Gyda Dafydd Franklin Jones a Gwilym Owen. Trafod gwaith buddugol Y  Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Dinbych 2013.

 

19.30

Lansio Nofel

Canolfan Chapter, Caerdydd

Casgliad o straeon byrion gan John Gower.

 

Noson Gomedi

Theatr Felinfach

Am docynnau ffoniwch 01570 423529

Rhan o ddathliadau Gŵyl Dathlu 25 oed o’r cylchgrawn Golwg.

 

Dydd Gwener 6 Medi

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Coed Cyrnol, Porthaethwy

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

18.15

Cyngerdd Mawreddog Clwb Gwili 60+

Neuadd Bronwydd

£20, yn cynnwys swper

Ffoniwch   01267 281194 am docynnau

Elw at Glwb Gwili 60 +

Gyda Chris Edwards a Merched Glannau Gwendraeth. Bar ar gael ar y noson.

 

18.30

Meirionnydd gan Chris Clunn

Galeri, Caernarfon

Cyfres o ffotograffiau yn seiliedig ar ffermwyr a’r byd amaethyddol yn Meirionnydd

Bydd yr arddangosa yn parhau hyd at 11/10/13

 

19.30

Cyngerdd

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Tocynnau - £12 / £10

Gyda John ac Alun, Côr y Brythoniaid, Beca a Siwan a Dilwyn Morgan.

 

Dathlu pen blwydd Bob Delyn a’r Ebillion

Neuadd Gelfyddydau Prifysgol Llanbed (Rhan o Wŷl Golwg)

Cacen penblwydd i’r hanner cant cyntaf sy’n cyrraedd y dathliad. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01570 423529.

 

Dydd Sadwrn 7 Medi

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

10.00 – 15.00

Ffair Dreftadaeth a Llyfrau

Canolfan Soar, Merthyr Tudful

Mynediad am ddim

Am fanylion pellach ffoniwch 01685 722176

 

10.30

Homan Yousofi yn arwain Taith Gerdded a Darllen

Y goedwig tu ol i Betws y Coed

Cyfarfod wrth Pier Bangor. Dewch ag esgidiau cerdded a chinio

 

11.00

Cyngerdd

Eglwys St Paul, Mostyn Avenue, Llandudno

Gyda Cherddorfa a Chôr Gogledd Ddwyrain Cymru. Mwy o wybodaeth drwy ffonio 01492 581798.

 

11.00

Cyfeillion Elis Wyn – Darlith gyda Gwyn Tomos

Lasynys

Drwy gydweithio gyda Ymddiriadolaeth Ddinesig Cymru, a Llenyddiaeth Cymru, mae’r Lasynys yn rhan o gynllun Drysau Agored eleni.

Am fwy o fanylion ebostiwch ylasynys@btconnect.com neu ffoniwch 01766 781395

 

13.30-15.30

Arwyddo llyfr

Academi Brenhinol Cambrian, Conwy

Shani Rhys James yn arwyddo ei llyfr ‘The Rivalry of Flowers.’

 

19.30

Ysgol Gerdd Ceredigion

Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi

£18, £12, £6 ar gael gan aelodau’r cor neu ysgolgc@gmail.com

 

19.30

Jac y Do

Neuadd Gwyn, Castell Nedd

£10, £8 a £6 i blant

Tocynnau drwy ffonio 0300 3656677 neu nptartsandents.co.uk

Y band enwog yn perfformio mewn twmpath. Noson i’r teulu gyda canu a dawnsio a chyfle gwych i gymdeithasu â ffrindiau hen a newydd.

 

Gŵyl Golwg

Llanbedr Pont Steffan

Amryw o sgyrsiau llenyddol a pherfformiadau cerddorol fel rhan o ddathliadau chwarter canrif y cylchgrawn ‘Golwg.’ Rhai o’r cyfranwyr fydd Vaughan Roderick, yr awdur Geraint Evans, a Manon Steffan Ros. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ar 01570 423529.

 

Sioe Llandysul

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07901716957.

 

Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis

Stafell Sgwrsio, Gwyl Golwg, Llanbedr Pont Steffan

Traddodir gan Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor ar y pwnc ‘Cysgo y Ddraig.’

 

Ffair Haf

Sgwâr, Tremadog

Stondinau yn gwerthu cynnyrch bwyd a chrefftau lleol o bob math. Adloniant byw yn cynnwys grwpiau, corau ac unigolion lleol a darperir gwahanol weithgareddau ar gyfer plant o bob oed.

 

Dydd Sul 8 Medi

 

11.00

Oedfa Deuluol

Eglwys Fedyddiedig Ebeneser, Aberfan

Croeso cynnes i chi ddod i’r oedfa gyda lluniaeth ysgafn i ddilyn.

 

Helfa Drysor

Ysgol y Gwendraeth, Drefach

£5 y car

Elw at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014

 

14.00 – 16.00

Gweithdy Dwyieithog gyda Clare Potter

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

 

19.30

Cymfanfa Fodern

Capel Newydd, Abergorlech

£4 plant cynradd am ddim

Elw at Eisteddfod Sir Gâr

Am fanylion pellach ffoniwch 01558 685436. Arweinydd fydd Ann Thomas gyda Mrs Gillian Thomas yn cyfeilio. Eitemau gan Dafydd Jones, Ystrad Meurig a phlant lleol yr ardal.

 

Dydd Llun 9 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Galeri, Caernarfon

Tocynnau: 01286 685222

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Cynllun Chwarae Haf

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe

I blant 8-12 oed.

 

Dydd Mawrth 10 Medi

 

13.00

Cerddoriaeth Amser Cinio

Y Gadeirlan, Bangor

Gyda’r organydd Charles Jones.

 

14.00

Cyfarfod Pregethu

Gyda’r Parchedig Eryl Lloyd Davies, Llanrwst. Croeso cynnes i  bawb.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Galeri, Caernarfon

Tocynnau: 01286 685222

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 11 Medi

 

14.00-16.30

Sesiynau Blasu Dysgu o Bell

Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant

Am ddim

Dewch i sesiwn blasu i ddysgu am gyfleoedd astudio o bell. Cyflwyniadau ym meysydd y gwyddorau, gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau: 01248 725732

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Barbwr Sefil

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

£8 a £4 i blant

Tocynnau ar y drws neu drwy ffonio’r ysgol ar 01766 830435

Perfformiad Opera Cymru o fersiwn Gymraeg o waith Rossini gydag Elgan Thoma, Gwawr Edwards, Huw Euron a Phil Gault.

 

Dydd Iau 12 Medi

 

18.00-10.30

Sesiynau Blasu Dysgu o Bell

Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant

Am ddim

Dewch i sesiwn blasu i ddysgu am gyfleoedd astudio o bell. Cyflwyniadau ym meysydd y gwyddorau, gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau.

 

19.00

Rara Avis – Darlith gan Manon Rhys

Neuadd Gregynog, Tregynon

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwenllian ar groeagwenllian@btinternet.com Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau: 01248 725732

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

20.00

Cwis yng nghwmni Edwyn Williams

Clwb Rygbi Brynaman

Ffoniwch 01792 864949

 

Dydd Gwener 13 Medi

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

19.00

Pwyllgor Dydd Owain Glyndwr

Gwesty Owain Glyndwr, Corwen

Darlith goffa Syr R Rees Dvaies. Am fanylion pellach ffoniwch 01490 412115

 

19.00

Darlith Gwyl Glyndwr - "Hywel Dda a'i Gyfraith" gan Archdderwydd Cymru, Christine James

Dyddiad ac Amser: Nos Wener, 13 Medi, 7 o'r gloch

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr

Mynediad: £1

 

Dydd Gwener 13 Medi – Dydd Sadwrn 14 Medi

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Cyfaill’ a ‘Te yn y Grug’

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£8.50 / £7

 

Dydd Gwener 13 Medi – Dydd Sul 15 Medi

 

Cynhadledd Stori Fer

Prifysgol Abertawe

£35 a £140 am docyn penwythnos

Gyda Edna O’Brien, Will Self, Tessa Hadley, Meic Stephens, Dai Smith, Claire Keegan, Cynan Jones, Rachel Trezise, Shena Mackay, Jon Gower a llawer mwy.

 

Dydd Sadwrn 14 Medi

 

10.00-12.30

Sesiynau Blasu Dysgu o Bell

Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant

Am ddim

Dewch i sesiwn blasu i ddysgu am gyfleoedd astudio o bell. Cyflwyniadau ym meysydd y gwyddorau, gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau.

 

10.00-15.00

Beirdd a Thywysogion

Abaty Ystrad Fflur

£3.50

Llu o weithgareddau a sgyrsiau. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01970 636543.

 

12.00-17.00

RAFA yn dathlu ‘Battle of Britain’

Gwesty Sain Ffagans, Penarth

Artistiaid lleol yn perfformio tu allan. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00

Cyngerdd Mawreddog

Capel y Tabernacl, Pontardawe

Tocynnau ar gael trwy ffonio Malcolm Jones ar 01792 862869

Elw tuag at Gronfa Adfer Organ Tabernacl.

Gyda Chôr Meibion y Traeth a Chôr Dathlu Cwmtawe, Rhian Griffiths, Anna Harries a Kevin Johns.

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

Dydd Sul 15 Medi

 

13.00

Taith Enwau Lleoedd Llanfaglan

Man cychwyn, y llecyn parcio ger y fynedfa i'r llwybr sy'n arwain at Hen Eglwys Llanfaglan ar draeth y Foryd. Cyfeirnod map SH 453606, ardal cod post LL54 5RA

 

Dydd Mawrth 17 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Thear John Ambrose, Rhuthun

Tocynnau: 01824 702575

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 18 Medi

 

17.30

Taith Gerdded Cwm Tawe Uchaf

Pwerdy Iaith Cwm Tawe

Y daith yn cael ei arwain gan Arwel Michael. Bws mini yn mynd nôl i Sgwâr Ystradgynlais ar y digwyddiadau am £2 y pen.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd y JP, Bangor

Tocynnau: 01248 382828

Cynhyrchiad Theatr Bara Caw.s

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - America yn y Pictwrs

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Podlediad Pigion i Ddysgwyr 04 Medi 2013

Dydd Mercher 4 Medi 2013, 08:06

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 5 Medi 2013

Dydd Iau 5 Medi 2013, 10:16

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook