iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 3 Gorffennaf

Dydd Mercher 3 Gorffenaf 2013, 12:22

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yng Nghwm Gwendraeth,  Meifod a Porthcawl heddiw!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mercher 3 Gorffennaf – Dydd Gwener 5 Gorffennaf

 

Arddangosfa Arlunio

Porthyrhyd, Cwm Gwendraeth

Am ddim

Cystadleuaeth a gwobrwyo arlunwyr. Croeso i bawb.

 

Dydd Mercher 3 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf

 

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Rhwydo/Vangst gan Roos van Geffen/Stichting Immens.

Canolfan Mileniwm Cymru Caerdydd

Tocynnau: WMC 029 2063 6464

 

Dydd Mercher 3 Gorffennaf

 

14.00

Grwp Darllen

Llyfrgell Baglan

 

19.00

Noson Lawen

Cae Cobra, Meifod (mewn marque)

Gweldd o amrywiaeth adloniant gan aelodau a chyn aelodau o Fudiad Ffermwyr Ifanc Mladwyn

Yng nghwmni Aeron Pughe

£7 – ffoniwch 01686 614028 am docynnau

 

19.00

Cyngerdd

Eglwys Cartref y Pwyliaid, Penrhos, Pwllheli

Gyda Band Ysgol Bontnewydd (dan arweiniad Dylan Williams) Pippa Scourse (trwmped) unawdwyr a grwpiau llinynnol Ysgol Gerdd William Mathias (tiwtor Margaret Scourse)

 

19.00

Plygu papur bro Y Glorian

Canolfan Esceifiog

 

20.00

Noson Gomedi

The Waterfront, Porthcawl

£8

Tocynnau ar gael o Siop yr Hen Bont neu drwy ffonio 01656 732 200

Yng nghwmni stand up Cymraeg Noel James, Gary Slaymaker a Daniel Glyn.

 

Cyngerdd

Capel Tabernacl, Caerdydd

Yng nghwmni Cor Bro Ogwr a Chor Cymraeg Rehoboth o Delta, Pennsylvania

Tocynnau - £10 ac ar gael wrth y drws neu drwy ffonio 01656 653326.

 

Ysgol Dyffryn Nantlle yn cyflwyno'r sioe gerdd 'Troi'n Alltud'

Galeri, Caernarfon

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01286 685222

 

 

Dydd Iau 4 Gorffennaf – Dydd Mercher 24 Gorffennaf

 

Gigs

Clwb Ifor Bach

Tocynnau drwy ffonio 029 2022 4905 neu 0844 477 2000

Nifer o grwpiau yn perfformio yn ystod y mis. Pris tocynnau yn amrywio. Am restr llawn ewch i: www.clwb.net

 

Dydd Iau 4 Gorffennaf

10.00-16.00

Y Gynhadledd Fawr Arlein

Cyfle i chi fod yn rhan o’r drafodaeth am y Gymraeg ac i ofyn cwestiynau i’r panel yn fyw arlein. I gymeryd rhan ewch i http://cymru.gov.uk//topics/welshlanguage/ourevents/a-living-language/?lang=cy

18.00

Taith ar ôl Gwaith

Stad Dolmelynllyn

£2.50 a £1 i blant

Dewch am dro ar ôl gwaith, y ffordd berffaith i ymlacio. Gyda Rhodri Wigley. Am ragor o wybodaeth ewch i www.nationaltrust.org.uk/snowdonia-and-llyn

19.00

Cyngerdd

Capel y Nant, Clydach

Gyda’r delynores Gwenllian Llyr. Croeso cynnes i bawb.

Classic Conversations

Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd

Mynediad: £4 - £16. Tocynnau ar gael trwy ffonio 029 2039 1391

Bydd Sinfonia Cymru yn perfformio premiere byd-eang o ddarn newydd sbon gan Mark David Boden. Am fwy o wybodaeth gweler http://sinfoniacymru.co.uk/concert/ochestral-concert-series-cardiff

 

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

 

10.00-16.00

Gweithdy Uwchgylchu Gwnïo

Amgueddfa Wlân Cymru, Felindre

£25 /£30

Archebwch le drwy ffonio 07966776906

Dan arweiniad yr uwchgylchwraig Carys Hedd. Darperir peiriannau gwnïo ond mae croeso i chi ddod â peiriant eich hun.

 

13.00-14.30

Sesiwn Ddrymio

Siop Pontio, Stryd Fawr Bangor

Tocynnau trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

 

13.00 – 16.00

Taith Gerdded Blodeuwedd

Tafarn y Pengwern, Llan Ffestiniog

£4 / £3

Yng nghwmni Karen Owen a Twm Elias

I archebu eich lle ar y diath ffoniwch 01286 679463

 

17.30

Cynhelir Ffair Haf

Ysgol Rhys Prichard, Llanymddyfri

Dewch yn llu i gefnogi.

 

19.00

Lansiad ‘Aderyn Brith’ gan Rhiannon Gregory.

Canolfan Thornhill, Caerdydd, CF14 9GA

Gwin a lluniaeth ysgafn ar gael.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â branwen@ylolfa.com

 

19.00

Rhyfeddodau Sir Gar gan John Gower

Llyfrgell Llanelli

£10

Tocynnau drwy ffonio 07917607245 neu wrth y drws

Elw at Eisteddfod Sir Gar 2014

Sgwrs gan John Gower gyda delweddau powerpoint gan gynnwys darlleniadau rhyddiaith a barddoniaeth.

 

19.30

Ffilm Nos Wener: Zero Dark Thirty (15)

Prif Ddarlithfa’r Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Tocynnau yn £4 / £3 ac ar gael trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

 

19.30

Cor Llanddarog a'r Cylch yn cyflwyno 'Er Hwylio'r Haul' gan Robat Arwyn

Capel Caersalem, Pontyberem

Yr unawdwyr fydd Gwynedd Parry a Rhian Mair Lewis a’r lleisydd fydd  Tudur Dylan Jones

Tocynnau: £8 ac ar gael trwy ffonio Beryl Richards ar 01267 275 426

 

19.30

Cyngerdd

Theatr John Ambrose, Rhuthun

Yng nghwmni Cor Meibion y Rhos a Chor Ysgol Dinas Bran

Tocynnau - Oedolion £10, Plant £5. Tocynnau ar gael yn Siop Elfair, Rhuthun neu wrth y drws

 

Steve Eaves a Rhai Pobl

Cwtsh Coffi, Aberaeron

£8

Tocynnau drwy ffonio 01545 570191.

 

Dawns yr Haf a Chinio

Cae Cobra, Meifod (mewn marque)

£25

Ffoniwch 01686 614028 am docynnau

 

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf

 

09.30

Sioe Bancffosfelen a’r Cylch

Fferm Rhydhowell Fawr, Bancffosfelen

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Nerys ar 07805 359198.

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

10.00 – 13.00

Clwb Popcorn: Charlie and the Chocolate Factory – ffilm, celfyddydau a chrefftau ar gyfer plant 4-10 oed.

Clwb Cymdeithasol Maesgeirchen, Bangor

Tocynnau yn £2 / £1.50 (ymlaen llaw) trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

 

10.30-15.30

Diwrnod Treftadaeth Capeli

Canolfan Soar, Merthyr Tudful

£5 (yn cynnwys cinio bwffe)

Am docynnau ffoniwch 01685 722176

Sgyrsiau difyr am gerddoriaeth, unigolion a lleoliadau pwysig o ran y Capeli ym Merthyr a Chymru.

 

11.00-17.00

Y Stafell Ddirgel, O Fryn Mawr i Fryn Mawr Gyda Haf Llewelyn a Huw Meilir Edwards

Canolfan Croeso Tŷ Meirion, Dolgellau

£5

Dewch a bwyd, diod a dillad addas ar gyfer y daith.

 

12.30

Taith Gerdded

Fferm Pentre Draw, Pentre Llyn Cymer

Elw at Diabetes UK, Uned Cansr Glan Clwyd

Taith 26 millitr neu 13 milltir. I gofrestru ewch i wwwbrasgamu.com

 

14.00

Te a Tonic

Ysgol Llanfynydd

Gyda stondinau a te I bawb, a bydd Cor Tonic yn cymryd rhan.

Tocynnau yn £5 ac ar gael trwy ffonio Alma Roberts ar 01558 668359. Elw at Eisteddfod Sir Gar

 

17.30

Ras Hwyl a Thaith Noddedig

Canolfan Gymdeithasol Trelech

Bydd y noddedig yn dechrau am 17.30, ac yna’r ras am 19.00. Gyda barbeciw a raffl. Am fwy o fanylion ffoniwch O1994 484677

 

19.00

Cyngerdd Cor Alaw
Capel Seilo Llandudno

Gyda Gaenor Ellis (mezzo soprano) ac Ilid Llwyd Jones (obo)

Tocynnau – Oedolion £5, £3 i blant. Ar gael trwy ffonio 01492 518598.

Er budd elusennau lleol.

 

19.30

Cyngerdd Mawreddog

Theatr y Lyric, Caerfyrddin

Tudur Phillips ac Anni Llyn (Stwnsh) yn cyflwyno Dawnswyr Talog a Tri Tenor Cymru

Tocynnau £15/£10 ac ar gael o Siop T Hwnt, Caerfyrddin, Aelodau Dawnswyr Talog neu o’r swyddfa docynnau ar 0845 2263510

Elw tuag at Ambiwlans Awyr Cymru ac Ymchwil Cancr Cymru

 

19.30

Cyngerdd Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias

Eglwys St Beuno, Clynnog Fawr

£8 a £4 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01286 685230

Rhaglen yn cynnwys perfformiad o Magnificat gan J S Bach gyda cherddorion proffesiynol.

 

20.00

Ar y Rêls – Meic Stephens a Gai Toms

Clwb y Rheilffordd, Bangor

£10 a £8

 

20.00

Noson Hwyliog

Clwb Rygbi Cobra, Meifod

Yng nghwmni John ac Alun a’r Band

£10.00

Bydd bar hwyr

 

Cyngerdd Sioe Bancffosfelen a’r Cylch

Gyda Bois y Banc

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Nerys ar 07805 359198.

 

Rhostio Mochyn

Ponterwyd

Elw at achosion lleol

Am ragor o wybodaeth ffoniwch Emyr ar 07971409605.

 

Eisteddfod Bro Llandegfan

Cystadleuaethau Blwyddyn 5 a 6 i gychwyn.

 

Dydd Sul 7 Gorffennaf

 

11.00-15.00

Diwrnod Agored

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Croeso i unrhyw un ddod am sgwrs

 

14.00 – 17.00

Gardd Agored

Bryngwern - troi oddi ar A494 (rhwng Rhydymain a Bontnewydd)

Bydd gemau rasys, te a stondin gacennau.

Elw tuag yr Urdd Meirionnydd 2014

 

20.00

Cymanfa Ganu Capel y Beirdd

Capel y Beirdd

Arweinydd Parch Iwan Llywelyn Jones ac eitemau gan Cor Meibion Dyffryn Peris

Croes cynnes i bawb

 

Dydd Llun 8 Gorffennaf

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Caerwedros

Festri Nanternis

 

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf – Dydd Mercher 10 Gorffennaf

 

Sioe Igam Ogam

Neuadd Dwyfor Pwllheli

 

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf

 

09.00

Cynllun Chwarae Haf

Ysgol Gynradd Pontardawe

I blant 8-12 oed

 

Dydd Mercher 10 Gorffennaf – Dydd Iau 11 Gorffennaf

 

Criw Ieuenctid Theatr Fach Llangefni yn cyflwyno ‘O Liw i Liw’ a ‘Colli’

Pris mynediad - am ddim

 

Dydd Mercher 10 Gorffennaf

 

18.30

Noson Lansio Tlws Gŵyl Cerdd Dant Ystrad Fflur a’r Fro 2013

Abaty Ystrad Fflur

Am ddim

Elw at Gŵyl Cerdd Dant Cerdd Dant

Bydd y tlws yn atgynhyrchiad o deilsen unigryw sydd i'w gweld yn yr abaty, ac wedi ei gwneud gan fyfyrwyr celf Prifysgol y Drindod Dewi Sant, o dan ofal yr artist Gwenllian Beynon. Bydd Caws a Gwin i bawb, ac artist y noson fydd y delynores ifanc Nest Jenkins. Croeso cynnes i bawb. Am ragor o fanylion cysylltwch ar 01974 831695 neu glanrhyd@btopenworld.com

 

Rownd cyn-derfynol o’r Talwrn

Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Aberhafren v Tir Mawr, a Cwps v Tywysogion

 

Dydd Iau 11 Gorffennaf

 

20.30

Noson Gomedi

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

Yng nghwmni Noel James, Gary Slaymaker, Phil Cooper a Daniel Glyn

 

Dydd Gwener 12 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf

 

Sioe Newydd Ryfeddol - BIANCO

Ffordd y Traeth, Bangor

£15 / £10

Bydd y sioe ffrwydrol hon yn cael ei pherfformio ym mhabell fawr long ofod arian unigryw’r cwmni

Bydd y sioe ymlaen am 19.30 nos Fawrth i nos Wener; 14.00 a 19.30 dydd Sadwrn a 15.30 dydd Sul

Am fanylion pellach ffoniwch 01248 382828

 

Dydd Gwener 12 Gorffennaf – Dydd Sul 14 Gorffennaf

 

11.00 – 16.00

Gwyl Flodau

Llanrhuddlad, Ynys Môn

Elw at Ambiwlans Awyr

Lluniaeth ar gael.

 

Dydd Gwener 12 Gorffennaf

 

10.00-15.00

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol i athrawon cynradd

Amgueddfa Wlan Cymru, Dre-fach Felindre

I archebu lle, cysylltwch â Joanna Thomas ar 029 2057 3070

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Cob Malltraeth

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

19.00

Noson Lawen i ddathlu penblwydd Ysgol Gymuned Llanerchymedd yn 150 oed

Yn yr ysgol

Tocynnau - £5 i oedolion, £4 i blant, ar gael trwy ffonio 01248 470466

 

19.00

Cyngerdd Agoriadol

Gwesty Dragon, Abertawe

£15

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru.

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys St Maelog, Llanfaelog

Gyda Parti Meibion Bara Brith, The Bay Singers a Rhys Meilir

£5 sydd yn cynnwys lluniaeth ysgafn

 

20.30

Gig Mynediad Am Ddim

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

 

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf

 

10.00-16.00

Ffair Lyfrau Cyfeillion Ellis Wynne

Neuadd Talsaranau

Am ddim

Raffl, stondinau, paned, teithio i Lasynys a Sali Mali.

 

10.00-13.00

Clwb Popcorn: Beauty & the Beast – ffilm, celfyddydau a chrefftau ar gyfer plant 4-10 oed

Clwb Cymdeithasol Maesgeirchen, Bangor

Tocynnau £2 / £1.50 (ymlaen llaw) ar gael trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

 

10.30-17.00

Diwrnod Agored

Maes Awyr, Dinas Dinlle, ger Caernarfon

Amryw o arddangosfeydd, cerddoriaeth a bwyd o gyfnod y rhyfel, cŵn achub a llawer mwy.

 

10.30 a 1730

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 2013

Canolfan Bodffordd

 

11.00

Diwrnod Her - Y Garreg Orchest

Neuadd Goffa Criccieth

Mynediad a chrysau t am ddim. Bydd barbeciw ar gael

www.cricciethmemorialhall.com

 

12.00

Ffair Haf Harlech

Cae Chwarae Brenin Sior, Harlech

Gemau, rygbi, stondinau, gemau, perfformiadau gan Seindorf Arian Harlech a llawer, llawer mwy! Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Mair Griffith ar 07748 692 170.

 

19.30

Bryn Fon a’r Band

Neuadd y Dref, Llangollen

£12.50

Ffoniwch 01978 862001

Elw tuag at Eisteddfod Rhyngwladol

 

20.30

Gwyl y Gwach – Diwrnod i’r Teulu

Tafarn y Gwachel, Port Talbot

Paentio wynebau, castell neidio, dawns, cymeriadau S4C a llawer iawn mwy

 

Dewch i Ganu!

Eglwys Gadeiriol, Bangor

Y Gloria gan Vivaldi. Croeso i’r cyhoedd ddod  i berfformio. Nid oes angen profiad o ganu. Mwy o fanylion i’w weld fan hyn: http:www.churchinwales.org.uk/bangor/cymraeg/gadeirlan/

 

Cwrs Magu Hyder i Awduron

Ty Newydd, Llanystumdwy

£45

I archebu lle ffoniwch 01766 522811 neu ewch i tynewydd@llenyddiaethcymru.org

A ydych chi yn o awduron y dirgel? A ydych chi wrth eich bodd yn ysgrifennu ond yn gyndyn i gyhoeddi eich gwaith? Neu’n rhy swil neu ddi-hyder i’w ddangos i neb, heb son am ei lefaru ar goedd? Os felly, cwrs yn benodol i chi yw hwn. Gyda’r Prifardd Ceri Wyn Jones.

 

Dydd Llun 15 Gorffennaf

 

10.00 – 17.00

Arddangosfa Rhanbarthau Cymru: Urddau Gwehyddion, Troellwyr a Lliwyddion

Amgueddfa Wlân Cymru

 

19.30

Merched Drwy’r Oesoedd

Arddangosfa Gosod Blodau

Theatr Addysg Ysbyty Gwynedd

£10

Tocynnau ar werth yn cyntedd Ysbyty Gwynedd neu ar y noson

Elw at Cyfeillion Ysbyty Gwynedd.

 

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf

 

18.00

Ffair Haf

Ysgol Llanaelhaearn

Byrddau gwerthu, rafflau, tombola, gemau, barbeciw a llawer mwy.

 

18.30

‘Yn ol i chwarae hoci am hwyl a sbri’

Clwb Chwaraeon Madog, Porthmadog

Wyth sesiwn sydd yn gyfle gwych ar gyfer pobl sydd eisiau ailafael yn y gem neu I gychwyn chwarae am y tro cyntaf mewn modd cymdeithasol ac anffurfiol. Croeso i bawb.

 

19.00

Noson Casino Royale

Gwesty Marine, Aberystwyth

£20

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Tocynnau drwy ffonio 01970 612444

Gyda ’Cerddwn Ymlaen’ yn cyrraedd Aberystwyth felly mae'r noson gyda thema "Casino Royale" i codi arian tuag at y daith! Mae'r pris yn cynnwys cinio a "casino chips".

 

Dydd Mercher 17 Gorffennaf

 

19.00-21.00

Gweithdy Dweud Stori

Canolfan Chapter, Caerdydd

I archebu lle ffoniwch 029 2087 0637.

 

Dydd Iau 18 Gorffennaf – Dydd Sul 21 Gorffennaf

 

Gwyl Arall

Caernarfon

www.gwylarall.com

 

Dydd Iau 18 Gorffennaf – Dydd Sul 28 Gorffennaf

 

Gwyl Llangollen

Neuadd y Dref, Llangollen

£7 - £15

Tocynnau a rhagor o wybodaeth ar 01978 345230 neu 07974715882

Amryw o weithgareddau megis cerddoriaeth, comedi a dawns.

 

Dydd Iau 18 Gorffennaf

 

19.00

Seremoni Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013               

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

£10

Am fanylion pellach ffoniwch 029 2047 2266.

 

Dydd Gwener 19 Gorffennaf

 

19.00

Cwrw a Cherddoriaeth Fyw

Stiwdio Acapela, Caerdydd

£5

Tocynnau drwy archebu ar www.ticketsource.co.uk/date/68025

Bandiau a thalentau lleol.

 

Cyngerdd Mawreddog

Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd

£10

Gyda Band Dinas Caerdydd MelinGruffydd a holl fandiau Academi Gerdd Melingruffydd a Côr CF1

 

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf

10.00-13.00

Clwb Popcorn: Little Rascals – ffilm, celfyddydau a chrefftau ar gyfer plant 4-10 oed.

Clwb Cymdeithasol Maesgeirchen, Bangor

Tocynnau £2 / £1.50 (ymlaen llaw) ac ar gael trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

11.00-15.00

Diwrnod Agored

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Croeso i unrhyw un ddod am sgwrs.

12.00

Soar ar y Stryd

Llys Janice Rowlands, Merthyr Tudful

£3

Tocynnau drwy ffonio 01685 722176

Hwyl i’r teulu cyfan gyda stondinau, perfformiadau cymunedol, celf a chrefft, peintio wynebau a cherddoriaeth byw gan artistiaid lleol a bandiau Cymraeg. Gig gyda’r nos gyda Twmffat, Y Bandana a’r Bromas. Croeso cynnes i bawb.

Dydd Sul 21 Gorffennaf

14.30

Cor Meibion Pendyrys

Abaty Llandudoch

Tocynnau £12.50 / £10 ar gael o Theatr Mwldan, Aberteifi

Dewch a chadeiriau, byrddau a phicnic!

Dydd Mercher 24 Gorffennaf

09.00

Cynllun Chwarae Haf

Ysgol Gynradd Castell-nedd

I blant 8-12 oed

Dydd Iau 25 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf

 

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Rhwydo/Vangst gan Roos van Geffen/Stichting Immens.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe

Tocynnau: Canolfan Celfyddydau Taliesyn  01792 602060

 

 

Dydd Iau 25 Gorffennaf – Dydd Sul 28 Gorffennaf

 

Gwyl Ymylol Llangollen

Tocynnau drwy ffonio 0800 1455 779

Gyda amryw o weithgareddau yn cynnwys comediwr, bandiau cerdd, barddoniaeth a dawnswyr.

 

 

Dydd Gwener 26 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf

 

Penwythnos North Wales Pride

Hendre Hall, Bangor

£15 y penwythnos neu £8 y noson

Gyda pharti, Batala Bangor, Meinir Gwilym, Lowri Mair, Awen Haf, Jamie Connolly a The L Project.

 

Dydd Gwener 26 Gorffennaf

 

13.00-16.00

Taith Pramiau

Cors Bodeilio, Llanddyfan

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

 

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf – Dydd Sul 28 Gorffennaf

 

10.00-16.00

Diwrnod Agored Stiwdios arlunwyr Dyffryn Tywi

Llandeilo ac amryw leoliadau eraill yn Nyffryn Tywi

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01558 824290. Dewch i weld stiwdios 7 artist lleol.

 

 

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf

 

10.30-15.30

Diwrnod Treftadaeth Chwaraeon

Canolfan Soar, Merthyr Tudful

£5

Am docynnau ffoniwch 01685 722176

Sgyrsiau difyr am hanes bocsio a phêl droed ym Merthyr, hefyd beicio yn y cymoedd a Gemau’r Gymanwlad 1958.

 

19.00

Cyngerdd Disgyblion Ysgol Penygroes

Neuadd Goffa Penygroes, Rhydaman

£3

Elw tuag at apêl y pentref ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2014

 

Dydd Llun 29 Gorffennaf – 11 Awst

 

Arddngosfa Ceiri Wyn Coker

Neuadd Dwyfor Pwllheli

 

Diwrnod Blasu

Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd Llanystumdwy

Cwrs prynhawn delfrydol ar gyfer y rhai sy’n dechrau ysgrifennu yn ogystal a’r llenor mwy profiadol. Gyda Liz Ashworth.

 

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf

 

1.30pm

Gweithgaredd i’r Teulu

Parc Morglawdd, Caergybi

Am ddim

Am ragor o wybodaeth ffoniwch Menter Môn ar 01248 725731.

 

Dydd Mercher 31 Gorffennaf

 

13.30-15.30

Gweithdy Lliwio

Amgueddfa Wlân Cymru, Felindre

£5

Archebwch le drwy ffonio 029 2057 3070

Dewch i drin a thrafod gwahanol dechnegau lliwio yn y gweithdy ymarferol hwn. Darperir deunyddiau.

 

Dydd Iau 1 Awst

18.00

Taith ar ôl Gwaith

Stad Dolmelynllyn

£2.50 a £1 i blant

Dewch am dro ar ôl gwaith, y ffordd berffaith i ymlacio. Gyda Rhodri Wigley. Am ragor o wybodaeth ewch i www.nationaltrust.org.uk/snowdonia-and-llyn

 

Dydd Gwener 2 Awst

 

Gornest Gneifio

Fferm Blaennant y Mab, Dryslwyn, Caerfyrddin

 

Dydd Sadwrn 3 Awst – Dydd Mercher 7 Awst

 

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Rhwydo/Vangst gan Roos van Geffen/Stichting Immens.

Safle Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dinbych

Tocynnau:  Ar gael o Gaffi’r Theatrau ar y maes

 

Dydd Sadwrn 3 Awst

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Dydd Gwener 9 Awst

 

10.00-14.00

Taith Pramiau

Cemaes a Llanbadrig

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

Dydd Sadwrn 17 Awst – Dydd Sadwrn 9 Tachwedd

 

10.00-17.00

Arddangosfa Gweithiau Brunel yng Nghymru

Amgueddfa Wlân Cymru, Felindre

Am ddim

Arddangosfa yn seiliedig ar rhai o brif weithiau y peiriannydd Isambard Kingdom Brunel ar y môr, ei reilffyrdd a phontydd. Yn canolbwyntio ar ddyfeisgarwch Brunel yn defnyddio beirianeg i orchfygu rhwystrau naturiol i systemau trafnidiaeth. Sonir am ei waith o Sir Benfro i Gwent, ni weithiau yn y gogledd.

 

Sioe Gorsgoch

Caeau Glwydwern, Llanwnnen

£3 a 50c i blant. £6 gyda’r hwyr

Elw at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais

Cystadleuthau amaethyddol, cynnyrch, ceffylau a hen beiriannau. Newshan a disgo gyda’r hwyr. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Cerys ar 01545 590772.

 

Dydd Sul 18 Awst – Dydd Sul 25 Awst

 

Gwyl Gerdd a Jazz Machynlleth

Gyda amryw o artistiaid yn perfformio yn ystod yr wythnos. Dewch i fwynhau. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01654 703355.

 

Dydd Sul 18 Awst

 

11.00-15.00

Diwrnod Agored

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Croeso i unrhyw un ddod am sgwrs.

 

Dydd Gwener 23 Awst

 

12.30-17.00

Taith Pramiau

Llanddwyn, Niwbwrch

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

Dydd Mawrth 27 Awst

 

Diwrnod i’r Teulu

Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

£25, £20 a £15 a £5 i blant dan 4 (pris yn cynnwys 2 weithgaredd bore, cinio, 2 weithgaredd prynhawn a bws)

Rhaid archebu o flaen llaw drwy ffonio 01248 725731. Bydd y bws yn gadael o Langefni am 8 y bore ac yn ôl cyn 7 yr hwyr.

 

Dydd Sadwrn 31 Awst

 

19.30

Cyngerdd Y Glerorfa

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Tocynnau £8.50 / £5

 

Dydd Sul 1 Medi

 

Cyngerdd – ‘Ymestyn am y Sêr’

Neuadd Prichard Jones, Prifysgol Bangor

John Owen Jones a Chôr Ysgol Glanaethwy ac enillwyr cystadleuaeth i’w dewis gan John Owen Jones.

£14 a £8, tocyn teulu £40, ar gael trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

 

Dydd Iau 5 Medi

 

18.00

Taith ar ôl Gwaith

Stad Dolmelynllyn

£2.50 a £1 i blant

Dewch am dro ar ôl gwaith, y ffordd berffaith i ymlacio. Gyda Rhodri Wigley. Am ragor o wybodaeth ewch i www.nationaltrust.org.uk/snowdonia-and-llyn

 

Noson Gomedi

Theatr Felinfach

Am docynnau ffoniwch 01570 423529

Rhan o ddathliadau Gŵyl Dathlu 25 oed Golwg.

 

Dydd Gwener 6 Medi

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Coed Cyrnol, Porthaethwy

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

19.30

Cyngerdd

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Gyda John ac Alun, Cor y Brythoniaid, Beca a Siwan a Dilwyn Morgan

Tocynnau - £12 / £10

 

Dydd Llun 9 Medi

 

Cynllun Chwarae Haf

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe

I blant 8-12 oed

 

Dydd Gwener 13 Medi – Dydd Sadwrn 14 Medi

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Cyfaill’ a ‘Te yn y Grug’

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£8.50 / £7

 

Dydd Mercher 18 Medi

 

America yn y Pictwrs

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 20 Medi

 

10.00-12.00

Taith Pramiau

Castell Aberlleiniog, Penmon

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

Dydd Sadwrn 21 Medi

 

10.00-16.00

Ar Drywydd Ceffyl Gwyn Rhiannon: Y Mabinogion yng Nghwmni Sioned Davies

Maes Parcio yr Hen Ysgol, Arberth

£10

Dewch a bwyd, diod a dillad addas ar gyfer y daith. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Prifysgol Caerdydd.

 

Dydd Mawrth 24 Medi

 

14.00

Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Mercher 25 Medi

 

19.30

Cyngerdd Slapsoul a Dafydd Eurgain

Neuadd Dwyfor Pwllheli

 

Dydd Gwener 4 Hydref

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Porth Swtan

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

19.30

Shostakovich & Poulenc gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

0800 0521812

 

Cyngerdd 3 Chôr

Capel Salem Treganna

£5 a £3

Tocynnau wrth y drws

Elw at Apêl Guatemala

Côrdydd, Côr y Mochyn Du a Chôr Canna.

 

Dydd Gwener 18 Hydref

 

14.00

Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Iau 31 Hydref

 

17.00-21.00

Ysbrydion Aberystwyth: Taith Arswydus yng nghwmni Euros Lewis

Maes parcio Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

£5 am y daith yn unig a £10 am fwyd a diod ar ddiwedd y daith yn y Llew Du. Bydd angen eisgidiau cyfforddus a dillad cynnes.

 

Dydd Gwener 15 Tachwedd

 

Tasmin Little yn chwarae Szymanowski

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

14.00

Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Gwyl Gynganeddu

Ty Newydd a phentref Llanystumdwy

Gyda gornest a chystadleuthau a gweithgareddau eraill.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8.50 - £11.50

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2063 6464

 

Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.30

Rachmaninov a Prokofiev

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Llun 2 Rhagfyr

 

14.00

Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

 

19.00

Dathlu’r Nadolig

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 1 Ionawr

 

19.30

Requiem Faure

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 2 Chwefror

 

19.30

Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.30

Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymrieg y BBC

0800 052 1812

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Blog Ar Y Marc - Cyd chwarae, gorau chwarae

Dydd Mercher 3 Gorffenaf 2013, 11:04

Nesaf
Pigion i Ddysgwyr: Geirfa 03 Gorffennaf 2013

Dydd Mercher 3 Gorffenaf 2013, 14:03

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook