iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 29 Awst

Dydd Iau 29 Awst 2013, 14:44

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Llanddewi Brefi, Llangefni ac Abersoch heddiw!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Iau 29 Awst – Dydd Sul 1 Medi

 

19.00

Gwyl Flodau

Eglwys Dewi Sant, Llanddewi Brefi

Agorir yr Wyl gyda Hwyrol Weddi. Bydd yr Wyl yn cau gyda Cymanfa Ganu Nos Sul. Testun yr Wyl Flodau yw 'Yr Eglwys a'r Gymuned.’

 

Dydd Iau 29 Awst

 

09.00-17.00

Sialens Ffilm

Stiwdio 12, Llangefni

Am ddim

I archebu lle e-bostiwch iaith@mentermon.com neu ffonio 01248 725700

Ar gyfer rhai 11-16 sydd eisiau creu ffilm gan ddefnyddio aml gyfryngau.

 

19.30

Sgwrs Haf – Amgueddfa Forwrol Llŷn

Neuadd Abersoch

Am ddim

Gyda Mr John Dilwyn Williams ar y pwnc ‘Rabar Stalwm.’

 

Dydd Gwener 30 Awst

 

19.00

Noson Goffi

Neuadd Goffa Tregaron

£1 a phlant am ddim

Elw at Gymdeithas Y Deillion Tregaron Llanddewi Brefi a’r Cylch.

 

20.00

Cyngerdd i Alaw- Meinir Gwilym a Band6

Clwb Mountain Rangers, Rhosgadfan

£6

Am docynnau ffoniwch 07584564933 neu 07824468530

Elw at Alaw Wyn Griffiths

Cyngerdd a raffl mawreddog i helpu i godi arian at driniaeth Alaw yn ysbyty Alder Hey.

 

20.00

Bingo

Neuadd Pont y Defaid, Pren Gwyn, Llandysul

Elw at Gyfeillion Ysbyty Glan Gwili.

 

Dydd Gwener Awst 30 – Dydd Sadwrn Awst 31

 

Treialon Cwn Defaid a sioe gynnyrch Llangwm

Bydd Hog Roast i ddilyn ar gae'r sioe ar y nos Sadwrn.

 

Dydd Sadwrn 31 Awst

 

10.00-16.30

Parti Penrhyn

Hen safle gwaith powdwr Cooke’s, Penrhyndeudraeth

Am ddim

Dathliad o gymuned fywiog Penrhyndeudraeth ac aduniad unigryw i gyn-weithwyr ffatri ffrwydron Gwaith Powdwr, Cooke's, fu'n weithredol yn y pentref am 130 o flynyddoedd cyn cau ym 1995. Bydd cerddoriaeth fyw, barbeciw, llu o stondinau difyr a llawer mwy, felly dewch i ddathlu cymuned Penrhyn ac etifeddiaeth Gwaith Powdwr! Croeso cynnes i bawb!

 

11.00-15.00

Ffair Haf

Penucheldre, Caergybi

Elw at Ambiwlans Awyr

Gyda stondinau, raffl, rhostio mochyn, adloniant a llawer mwy. Croeso cynnes i bawb.

 

13.00

Cymdeithas Cymru Ariannin – Cangen y De

Capel Bethel Rhiwbina

Yn cynnal Asado.

 

13.00

Sioe

Pren Gwyn, Llandysul

 

14.00-16.00

Taith

Plas yn Rhiw

Dewch i ddysgu mwy am yr ardd. Rhaid archebu lle.

£5 yn cynnwys paned a chacen.

 

14.30

Sioe Arddio

Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw

Cystadleuthau blodau, llysiau, coginio, crefftau, adran y plant, coed, metel, hen beiriannau, blodyn haul creu bwgan a llawer mwy. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd Y Glerorfa

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Tocynnau £8.50 / £5

 

Sioe Gŵn

Caeau Bron Llan, Llansannan

Paned a chroeso i bawb.

 

Dydd Sul 1 Medi

 

11.00-16.00

Diwrnod Agored a Ffair Briodas

Plas Isaf, Llangollen

Am ddim

Cyfle i weld y lleoliad ar gyfer priodas a’r gwasanaethau sydd ar gael. Bydd cyflenwyr lleol yn rhannu eu profiad a’u arbenigedd.

 

Cyngerdd – ‘Ymestyn am y Sêr’

Neuadd Prichard Jones, Prifysgol Bangor

John Owen Jones a Chôr Ysgol Glanaethwy ac enillwyr cystadleuaeth i’w dewis gan John Owen Jones.

£14 a £8, tocyn teulu £40, ar gael trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

 

Dydd Mawrth 3 Medi

 

18.45

Lansio llyfr 'Dan Ddylanwad' gan John Alwyn Griffiths

Anglesey Arms, Porthaethwy

Croeso i bawb. Am fwy o fanylion ffoniwch 01492 642031

 

Dydd Mercher 4 Medi

 

Clwb Garddio Aeron

Theatr Felinfach

 

Dydd Iau 5 Medi

 

18.00

Taith ar ôl Gwaith

Stad Dolmelynllyn

£2.50 a £1 i blant

Dewch am dro ar ôl gwaith, y ffordd berffaith i ymlacio. Gyda Rhodri Wigley. Am ragor o wybodaeth ewch i www.nationaltrust.org.uk/snowdonia-and-llyn

 

19.30

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

£10 am y tymor

Gyda Dafydd Franklin Jones a Gwilym Owen. Trafod gwaith buddugol Y  Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Dinbych 2013.

 

Noson Gomedi

Theatr Felinfach

Am docynnau ffoniwch 01570 423529

Rhan o ddathliadau Gŵyl Dathlu 25 oed o’r cylchgrawn Golwg.

 

Dydd Gwener 6 Medi

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Coed Cyrnol, Porthaethwy

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

18.15

Cyngerdd Mawreddog Clwb Gwili 60+

Neuadd Bronwydd

£20, yn cynnwys swper

Ffoniwch   01267 281194 am docynnau

Elw at Glwb Gwili 60 +

Gyda Chris Edwards a Merched Glannau Gwendraeth. Bar ar gael ar y noson.

 

19.30

Cyngerdd

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Tocynnau - £12 / £10

Gyda John ac Alun, Côr y Brythoniaid, Beca a Siwan a Dilwyn Morgan.

 

Dydd Sadwrn 7 Medi

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis

Stafell Sgwrsio, Gwyl Golwg, Llanbedr Pont Steffan

Traddodir gan Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor ar y pwnc ‘Cysgo y Ddraig.’

 

13.30-15.30

Arwyddo llyfr

Academi Brenhinol Cambrian, Conwy

Shani Rhys James yn arwyddo ei llyfr ‘The Rivalry of Flowers.’

 

11.00

Cyngerdd

Eglwys St Paul, Mostyn Avenue, Llandudno

Gyda Cherddorfa a Chôr Gogledd Ddwyrain Cymru. Mwy o wybodaeth drwy ffonio 01492 581798.

 

19.30

Ysgol Gerdd Ceredigion

Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi

£18, £12, £6 ar gael gan aelodau’r cor neu ysgolgc@gmail.com

 

Gŵyl Golwg

Llanbedr Pont Steffan

Amryw o sgyrsiau llenyddol a pherfformiadau cerddorol fel rhan o ddathliadau chwarter canrif y cylchgrawn ‘Golwg.’ Rhai o’r cyfranwyr fydd Vaughan Roderick, yr awdur Geraint Evans, a Manon Steffan Ros. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ar 01570 423529.

 

Sioe Llandysul

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07901716957.

 

Dydd Sul 8 Medi

 

19.30

Cymfanfa Fodern

Capel Newydd, Abergorlech

£4 plant cynradd am ddim

Elw at Eisteddfod Sir Gâr

Am fanylion pellach ffoniwch 01558 685436. Arweinydd fydd Ann Thomas gyda Mrs Gillian Thomas yn cyfeilio. Eitemau gan Dafydd Jones, Ystrad Meurig a phlant lleol yr ardal.

 

Dydd Llun 9 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Galeri, Caernarfon

Tocynnau: 01286 685222

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Cynllun Chwarae Haf

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe

I blant 8-12 oed.

 

Dydd Mawrth 10 Medi

 

13.00

Cerddoriaeth Amser Cinio

Y Gadeirlan, Bangor

Gyda’r organydd Charles Jones.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Galeri, Caernarfon

Tocynnau: 01286 685222

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 11 Medi

 

14.00-16.30

Sesiynau Blasu Dysgu o Bell

Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant

Am ddim

Dewch i sesiwn blasu i ddysgu am gyfleoedd astudio o bell. Cyflwyniadau ym meysydd y gwyddorau, gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau: 01248 725732

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Iau 12 Medi

 

18.00-10.30

Sesiynau Blasu Dysgu o Bell

Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant

Am ddim

Dewch i sesiwn blasu i ddysgu am gyfleoedd astudio o bell. Cyflwyniadau ym meysydd y gwyddorau, gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a’r dyniaethau.

 

19.00

Rara Avis – Darlith gan Manon Rhys

Neuadd Gregynog, Tregynon

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwenllian ar groeagwenllian@btinternet.com Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau: 01248 725732

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

20.00

Cwis yng nghwmni Edwyn Williams

Clwb Rygbi Brynaman

Ffoniwch 01792 864949.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 28 Awst

Dydd Mercher 28 Awst 2013, 11:43

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 30 Awst

Dydd Gwener 30 Awst 2013, 10:28

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook