iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 28 Chwefror - 14 Mawrth

Dydd Gwener 28 Chwefror 2014, 14:36

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Bethesda heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Gwener 28 Chwefror

 

9.30- 16.00

Dathliadau Gwyl Dewi

Age Cymru Gwynedd a Môn, Caernarfon

£1

Dewch i gael paned a bara brith a sgwrs i roi’r byd yn ei le. Croeso cynnes i bawb.

 

10.30-11.30

Gweithdy Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell, Blaenau Ffestiniog

Am ddim

Rhaid archebu lle o flaen llaw drwy gysylltu a Chanolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685230

Dim angen unrhwy brofiad blaenorol.

 

11.00-15.00

Diwrnod Hwyl

Plas Ffrancon, Bethesda

Am ddim

Rhan o gynllun Decharau’n Deg gan y llywodraeth gyda Dafydd Iwan, Hefin Elis a Dona Direidi. Cystadleuaeth gwisg ffansi. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07920294776.

 

14.00-15.00

Gweithdy Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell y Bala

Am ddim

Rhaid archebu lle o flaen llaw drwy gysylltu a Chanolfan Gerdd William Mathias ar 01286 685230

Dim angen unrhyw brofiad blaenorol.

 

15.00

Cynhyrchiad COC.SYS gan BRAIN

Adeilad y Fran Wen, Porthaethwy

 

19.00

Dafydd Iwan a’i Ffrindiau

Neuadd Goffa Felinheli

£5

Tocynnau ar gael yn Na-Nog, Caernarfon, Palas Print a Siop Londis Felinheli

Elw at Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey, Lerpwl a Clic Sargent.

Gyda Dylan a Neil.

 

19.30

Noson Werin Gwyl Ddewi

Neuadd Capel y Nant, Clydach

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 864949.

 

19.30

Dan yr Wenallt

Acapela, Pentyrch

£10 o flaen llaw a £15 wrth y drws

Tocynnau drwy ffonio 029 2089 0862

I nodi can mlynedd ers geni Dylan Thomas rydym yn cyflwyno perfformiad Cymraeg o gampwaith jas eiconig gan y ddiweddar Stan Tracey a ysbrydolwyd gan ddrama radio Dylan Thomas a chyfieithiad T James Jones. Daw actorion a cherddorion o ardal Abertawe yn y cyflwyniad.

 

19.30

Cyfarfod Dathlu Cyhoeddi ‘Twll Bach y Clo’

Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd, Llanystumdwy

Gyda Dyfed Evans, Bethan Gwanas, Mared Glyn Jones, Medwen Pari ac eraill. Adloniant gan Alaw Tecwyn. Croeso i bawb.

 

20.00

Carreg Lafar a Ffrindiau

Canolfan Chapter, Caerdydd

£10 a £8

Grŵp gwerin Cymreig.

 

20.00

Noson Lawen

Tafarn y Ffarmers, Llanfihangel y Creyddyn

Addas i’r teulu cyfan.

 

21.00

Gigs y Gwach

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

Am ddim

Al Lewis a’r Band

 

Gwyl Ffilm

Galeri, Caernarfon

£1 y ffilm

5 diwrnod gyda 17 o ddigwyddiadau ar gyfer pobl ifanc a myfyrwyr. Am ragor o wybdoaeth ffoniwch 01286 685222.

 

Noson Lawen

Y Fffarmers, Llanfihangel y Creuddyn

£4

Tocynnau drwy ffonio 01974 261275

Elw at Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn

 

Gwyl Ddrama

Capel Bethania, Rhuthun

£4 a £1 i blant

Tocynnau o siop Elfair, ar y drws neu drwy ffonio 01824 705604

Elw at y Capel a Chymdeithas Alzheimer.

 

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

9.00-9.45

Lansiad Swyddogol ‘Tour de Cymru’ gan Gafael Llaw

Gwesty’r Castell, Maes Caernarfon

Yng nghwmni Syr Dave Brailsford.

 

10.00-13.00

Marchnad Gynnyrch a Chrefftau

Ffarmers

 

10.00-13.00

Dathliad Gwyl Dewi Llanrwst

Rhwng 1000-1200 bydd Clwb Teulu yn y Ganolfan Hamdden. Am 1100 bydd Cor Doniau’r Dyffryn yn canu ar sgwr Llanrwst ac am 1300 bydd Sesiwn Siarad I ddysgwyr yng nghaffi Contessa.

 

10.00-15.30

Cyfarfod Blynyddol Cynghrair Cymunedau Cymraeg

Yr Oriel, Llangefni

 

10.30-12.00

Bore Coffi Merched y Wawr Bontfaen

Neuadd y Dre, Y Bontfaen

Mynediad - £2.50

Elw tuag at Gylch Meithrin y Bontfaen

Stondinau amrywiol a raffl. Am docynnau ffoniwch 01446 775574

 

10.30-15.30

Cyhoeddi barddoniaeth

Neuadd Gwyn, Stryd y Berllan, Castell-Nedd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2047 2266

 

11.00-14.00

Fforwm Iaith Sir Benfro yn cynnal Bore i ddathlu Gwyl Dewi a chodi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg

Ger Canolfan Siopa ‘Riverside’ Hwlffordd

 

12.30

Pared Dewi Sant Pwllheli 2014

Cychwyn o Ysgol Glan y Mor, Pwllheli

Croeso i bawb.

 

13.00

Parti Dydd Gwyl Dewi – Ble Mae Cyw

Neuadd Les Ystradgynlais

Cyfle i wneud cerdyn Dydd Gwyl Dewi.

 

13.00

Ras Hwyl Flynyddol

Sgwar, Tremadog

Am ddim

Rasus i blant, pobl ifanc ac oedolion. Gwobrau ychwanegol i rai mewn gwisg ffansi draddodiadol Gymreig.

 

14.00-17.00

Diwrnod Agored

Ysgol yr Hendre, Caernarfon

 

14.30

Arddangosfa

Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

 

15.00

Cor Philharmonic Casnewydd

Eglwys Gadeiriol Casnewydd

Gyda’r Parch Alun Tudur.

 

18.30

Cawl a Twmpath Dawns

Neuadd Bronwydd, Caerfyrddin

£5 yn cynnwys cawl

Dewch a phowlen a llwy. Gyda dawnswyr Talog, Clwb Clocsio Ysgol Cynwyl Elfed a Dawnswyr Aelwyd Cynnwyl Elfed.

 

18.30

Cawl a Chanu

Neuadd Talgarreg

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

19.00

Cawl a Chân

Neuadd Goffa Llandudoch

Yng nghwmni Cor Meibion Blaenporth

£5

Dewch a’ch basn, llwy a chwpan eich hun!

 

19.00

Gig Penblwydd Seindorf yr Oakley yn 150 oed

Cell B, Blaenau Ffestiniog

Gyda Gwibdaith Hen Fran a Hogia’r Bonc

 

19.00

Noson o Gawl a Chân

Clwb Golff Caernarfon

Yng nghwmni Lleisiau Mignedd

£6

Tocynnau ar gael o’r Clwb

 

19.00

Kizzy Crawford

Canolfan Ddrama, Llandrindod

Mynediad am ddim

 

19.00

Cawl  a Chân

Ysgol Cribyn

£3 a phlant am ddim

Llond lle o stondinau, canu a joio. Dewch â basin a llwy. Cystadleuthau cenhinen pedr anghyffredin orau. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Tal y Bont

£7 a £2 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01970 832448

Cawl blasus ac adloniant gan Linda Griffiths a’r merched. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Dathlu Gwyl Dewi gyda John ac Alun

Clwb Rygbi Dolgellau

£10

Tocynnau drwy ffonio 01341423200

Elw at Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014.

 

19.30

Cyngerdd

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Yng nghwmni Cor Gore Glas, Wil, Ronw ac Iestyn a bydd Dilwyn Morgan yn arwain.

 

19.30

Swper Gwyl Dewi

Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre

Gyda Bois y Frenni a Mererid a Heledd Jones

£18 (yn cynnwys pryd o fwyd 2 gwrs)

Tocynnau ar gael oddiwrth Nesta ar 01559 362150 neu Denise ar 07866 556025

 

19.30

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor

Neuadd Pritchard-Jones, Prifysgol Bangor

 

19.30

Dathlu Gwyl Dewi

Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw.

Yng nghwmni Walter Glyn Davies, Amlwch

£3 i oedolion, £1 i blant.

 

19.30

Cinio Gwyl Dewi Cymdeithas Cymry Casnewydd

Neuadd Seiri Rhyddion

Yng nghwmni’r Parch Tywi Jones, Caerfyrddin

 

20.00

Gig Dydd Gwyl Dewi

Clwb Criced Castell-nedd

£4

Gildas ac eraill. Croeso i bawb.

 

20.00

Gwyneth Glyn a Plu

Marine, Cricieth

£10

Tocynnau: Siop DJ Cricieth, Siop Eifionydd Porthmadog a Tonnau Pwllheli

 

20.30

Gig

Tafarn Pen y Bryn Llanrwst

Mynediad am ddim

 

21.00

Gig Dathlu Drewi

Belle Vue, Aberystwyth

Gyda #band6

 

Cawl a Chan

Clwb Bowlio Tregaron

Tocynnau - £5 ac ar gael o Swyddfa Bost Tregaron

Adloniat gan Rhys a Fflur Gruffydd o Fethania

 

Meic Stevens

Penlan, Pwllheli

 

Gwyl Ddrama

Capel Bethania, Rhuthun

£4 a £1 i blant

Tocynnau o siop Elfair, ar y drws neu drwy ffonio 01824 705604

Elw at y Capel a Chymdeithas Alzheimer.

 

Dydd Sadwrn 2 Mawrth

 

10.30

Gwasanaeth Gwyl Dewi

Capel Alltwen

 

19.30

Cenhedloedd Dan Ddyfroedd

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£10, £8

 

Dydd Llun 3 Mawrth

 

12.00

Cylch Darllen Baglan

Llyfrgell Baglan, Port Talbot

Croeso i bawb â diddordeb mewn darllen.

 

13.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Venue Cymru, Llandudno

£8 a £6 i blant

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

18.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Venue Cymru, Llandudno

£8 a £6 i blant

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

19.30

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi

Plas Tan y Bwlch

Cyngerdd yng nghwmni Hogiau Harlech

£4, £1.

Bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn.

 

19.30

Noson Gawl a perfformiad Hanner Awr o Adloniant CFfI Penybont

Neuadd Trelech, SA33 6RU

 

Dydd Mawrth 4 Mawrth

 

10.45

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£7 a £6 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

12.45

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£7 a £6 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

18.30

Noson Grempog

Neuadd Dinas Mawddwy

£5

A sêl pen bwrdd.

 

19.00

Recordio’r Talwrn

Neuadd y Gad, Castell y Rhingyll, Caerfyrddin

Y Fforddolion yn erbyn Ffostrasol a’r Ffoaduriaid yn erbyn Tïm y Diwc. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Twmpath Dawns Gŵyl Dewi

Clwb Rygbi Aberystwyth

Am ddim

Noson llawn hwyl gyda Erwyd Howells a chyfle i ddawnsio. Croeso i bawb. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ar 01970 611220.

 

19.30

Darlith

Llyfrgell Caernarfon

£1

Tocynnau drwy ffonio 01286 679463 neu llyfrgell@gwynedd.gov.uk

Angharad Price yn traddodi ar T H Parry Williams.

 

19.30

Noson gyda Ffermwyr Ifanc Llangybi

Y Ganolfan, Trefor

£2 a phlant am ddim

Elw at achos da

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01286 660340.

 

Dydd Mercher 5 Mawrth

 

09.00-12.45

Hyfforddiant Diogelu Plant

Stiwdio 1, Galeri, Caernarfon

£10

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 679721

 

13.00

Tu Ol i’r Tabla

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Am ddim

 

13.15

Noel Chanan yn cyflwyno darlith a darluniau

Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth

01970 632548

 

14.00-16.00

Cwrs pwytho a brodwaith

Llyfrgell Bangor

Cwrs cyfan yn yn £40 y pen yn cynnwys deunyddiau, neu £10 y sesiwn.

Bydd y cwrs chwe wythnos yn gyfle i gynllunio a chreu eitemau bychain gan ddefnyddio ffabrig, ffelt a phwythau.

Mae angen neilltuo eich lle ymlaen llaw felly os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Llyfrgell Bangor ar 01248 353479 neu ebostiwch: Llbangor@gwynedd.gov.uk

 

18.30

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Theatr Mwldan, Aberteifi

£7 a £6 i blant

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

20.00

Cyngerdd gyda Bois y Gilfach

Capel Seion, Aberystwyth

£5 ar gael wrth y drws

Elw at Neuadd Capel Seion

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

10.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Theatr Mwldan, Aberteifi

£7 a £6 i blant

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

Ar y testun ‘Hugh Davies a Thomas Pennant’ gan Dr Gareth Griffith.

 

19.00

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

19.30

Sioe Teyrnged ‘Dirty Dancing’

Blackwood Miners Institute

£17

Tocynnau drwy ffonio 01495 227 206

Cynhyrchiad newydd sbon llawn hwyl a dawnsio.

 

19.30

Cymdeithas Clotas Cribyn yn cyflwyno Ysgol Farddol

Ysgol Cribyn

Gyda Mererid Hopwood a Tudur Dylan.

 

19.30

Noson Agoriadol Clwb Garddio Felinwnda

Canolfan Bro Llanwnda

£2

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 830615 neu 01286 830913

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Tableaux gyda Shawn Mativetsky

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£10, £7, £3

 

Dydd Gwener 7 Mawrth

 

13.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£8 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

17.30

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£8 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

‘Wet Sounds’

Pwll Nofio Bangor

£10/£7

Tocynnau ar gael drwy ffonio Pontio ar 01248 382828

Digwyddiad cerddorol unigryw.

 

19.30

Bür Hoff Bau yn Fyw

Galeri, Caernarfon

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Cyfle arbennig i weld y band yn perfformio am y tro cyntaf ers 40 mlynedd.

 

19.30

Opera Dinas Abertawe

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£15/£12

 

19.30

Cyngerdd Dafydd Iwan

Neuadd Goffa Caerwedros

£7.50

Tocynnau ar gael o Hafod Trailers a Siop Emma Cross Inn

 

Dydd Sadwrn 8 Mawrth

 

10.30-11.30

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Tywyn, Meirionydd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 685230

 

12.00

Sesiwn Gerddoriaeth Werin Gymareg

Tafarn y Shepherd, Felindre

 

14.00-15.00

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Dolgellau

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 685230

 

19.00

Noson Lawen

Neuadd Cwmllynfell

Yng nghwmni Noel James, Rhian Madame Rygbiu a Chôr Meibion Dyffryn Aman.

£5

 

19.30

Cyngerdd Elusennol

Galeri, Caernarfon

£12

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Dei Tomos yn cyflwyno noson elusennol Cadeirydd Cyngor Gwynedd gyda Sara Gibson, Trio, Annette Bryn Parri, Seindorf Deiniolen, Côr Meibion Caernarfon a Piantel.

 

Dydd Mercher 12 Mawrth

 

11.00-13.00

Sbardun Sgwennu

Siop Pontio, Stryd Fawr Bangor

 

Dydd Iau 13 Mawrth

 

14.30

Band Jazz Ysgol Tryfan

Galeri, Caernarfon

£3-£5

 

20.00

Rich Hall

Galeri, Caernarfon

£16

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

 

Dydd Gwener 14 Mawrth

 

19.00

‘Steddfod y Dysgwyr’

Clwb Canol Dre, Caernarfon

Am ddim

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812 neu 01792 475715

 

19.30

Darlith am fywyd ‘Murray the Hump’

Acapela, Pentyrch

£5

Elw at Hosbis Plant Ty Hafan

Darlith Gymraeg gan Dafydd Wigley am fywyd Llewelyn Morris Humphreys.

 

19.30

Cyngerdd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

Croeso cynnes i bawb.

 

20.00

Bryn Fôn a Brigyn

Clwb y Diwc, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael o Caban

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 27 Chwefror - 13 Mawrth

Dydd Iau 27 Chwefror 2014, 12:40

Nesaf
Cwpan Cymru - y Rownd gyn-derfynol

Dydd Llun 3 Mawrth 2014, 14:09

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook