Digwyddiadur Radio Cymru 27 Mawrth-10 Ebrill

Dydd Iau 27 Mawrth 2014, 13:01

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau ym Mhorthmadog, Caerdydd a Chaernarfon heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

Dydd Iau 27 Mawrth

 

14.30-16.00

Prynhawn yng nghwmni Lorraine Jenkin

Llyfrgell Porthmadog

£4

Sgwrsio am ei nofelau. Te a choffi a chacen ar gael. Am ragor o fanylion ffoniwch 01766 523737.

 

17.00

Lansiad Wythnos Arloesi Digidol Cymru 2014

Ystafell Victor Salvi, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Angen cofrestru o flaen llaw ar nia.evans@s4c.co.uk neu 02920 741460

Araith gan yr arloeswr Cesar A Hidalgo o’r Unol Daleithiau. Manylion am weithgareddau’r wythnos ym Mis Gorffennaf.

 

19.30

Trip Ysgol Ni - Project Celf SBARC

Galeri, Caernarfon

£4 - £7

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Perfformiad o gyfieithiad Bethan Gwanas o ddrama wreiddiol Willy Russel.

 

19.30

Adlonaint yng Ngofal Cwmni Llangian

Neuadd Mynytho

Elw at Eisteddfod Mynytho

 

19.30

Noson yng Nghwmni Elin Fflur a Llew Davies

Vista Lounge, Llanelli

£6

 

20.00

Côr Siambr Prifysgol Bangor

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

Cyngerdd o gerddoriaeth a barddoniaeth a ysbrydolwyd gan y Rhyfel Mawr.

 

20.00

Dic Jones: Byd a Gwaith y Prifardd o Aberporth

Rhos-y-Gilwen, Cilgerran, Sir Benfro

£5

Tocynnau: 01239 841387

Sgwrs a Thrafodaeth am Fyd a Gwaith Y Prifardd Dic Jones, gan y Dr Diarmuid Johnson, bardd preswyl Rhos-y-Gilwen. Cadeirydd Ceri Wyn Jones. Gyda Chôr Blaenporth.

 

20.00

Cymdeithas Hen Beiriannau

Tafarn Glan yr Afon, Talgarreg

Croeso cynnes i bawb

 

Dylan ar Daith

Undeb y Myfyrwyr, Caerdydd

 

Dydd Gwener 28 Mawrth

 

09.00-12.00

Bore Paned

Age Cymru Gwynedd a Môn, Ty Seiont, Ffordd Santes Helen, Caernarfon

£1

 

9.00

Bore Coffi

Shepherd’s Arms, Felindre

Elw at LATCH

 

19.00

Arddangosfa

Y Cartws, Llandudoch

Gwaith aml gyfrwng i’w weld gan Philippa Sibert o Gaerfyrddin. Dewch i’r agoriad i gyfarfod yr artist.

 

19.30

Noson yng nghwmni y Ddwy Sian, Sian Parry a Sian Edwards

Clwb Golff y Bala

£10 gan gynnwys lluniaeth ysgafn

Elw tuag at Bwyllgor Apel y Bala Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd  2014

 

19.30

The Reduced Shakespeare Company

Canolfan Ucheldre, Caergybi

Tocynnau drwy ffonio 01407 763361.

 

20.00

Gig gyda Clustiau Cwn a Delyth McLean

Theatr Soar, Merthyr Tudfil

£8

Tocynnau drwy ffonio 01685 722176.

 

20.00

Gig

Tafarn y White Horse, Llanfair ym Muallt

£5

 

Cwis

Y Shepherd’s Arms, Talgarreg

Elw at LATCH

 

Dydd Sadwrn 29 Mawrth

 

14.00-17.00

Hwyl a Dawnsio

Canolfan Hamdden Machynlleth

Elw at Apel Fflur Fychan

Prynhawn o hwyl gyda Tudur Phillips, Aeron Pughe ac Wil Hendreseifion yn arwain. Am fwy o wybodaeth ffoniwch Nia Llywelyn ar 07770 623962.

 

19.00

Cyngerdd Neuadd Llangain

Neuadd Goffa Llangain

£10,  a £5 i blant dan 18

Tocynnau drwy ffonio 01267 241739

Elw at Neuadd Goffa Llangain

Yr artistiaid fydd Phil Doyle, Fflur Dafydd, David Jenkins, Bonnie a Doreen a Bale Llangain a bydd y noson yng ngofal Peter Hughes Griffiths. Croeso i bawb.

 

19.30

Adlonaint yng Ngofal Cwmni Llangian

Neuadd Rhosirwaun

Nid nos Wener 28 o Fawrth fel sydd wedi ei gyhoeddi yn Llanw Llyn

 

19.30

Brigyn a Lowri Evans

Acapela, Pentyrch

 

19.30

Noson gyda Mererid Hopwood

Canolfan @tebion, Llyfrgell yr Wyddgrug

£2

Tocynnau drwy ffonio 01352 744040

Mererid yn trafod ei gwaith a’i gyrfa. Cyfle i holi ac ateb.

 

19.30

Iwan Llywelyn Jones

Canolfan Ucheldre, Caergybi

Tocynnau drwy ffonio 01407 763361.

 

19.30

Cyngerdd 10 Mlynedd

Neuadd San Pedr, Caerfyrddin

£7 o flaen llaw ac £8 wrth y drws

Elw at Apêl Eisteddfod Sir Gaerfyrddin

Gyda’r tenor Robin Lyn, Dawnswyr Talog ac Ysgol Iau Llangennech ac Evita Morgan o Patagonia.

 

20.00

Noson o Adloniant yng nghwmni Clive Edwards

Clwb Golff Cwmrhydneuadd, Pentregat, Llandysul

£7.50

Tocynnau ar gael o’r Clwb Golff neu Swyddfa Ysgol T.Llew Jones.

 

Darlith gan Dr John Davies: Y Gymraeg yng Nghaerdydd

Tafarn y Duke of Clarence, Caerdydd

 

20.00

Noson o Adloniant

Clwb Golff, Rhyd Neuadd, Prenteg

£7.50

Tocynnau drwy ffonio 01239 654933 neu 01239 654553 neu 01239 621362

Elw at Ysgol T Llew Jones

 

Dydd Sul 30 Mawrth – Dydd Sul 11 Mai

 

Arddangosfa

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

 

Dydd Sul 30 Mawrth

 

9.30

Gwasanaeth Sûl y Mamau

Eglwysi Alltwen, Soar a Maesyrhaf

Mamau a’i merched yn cymeryd rhan a bydd y plant yn bresennol. Dewch i ymuno. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd ar 01792 864949.

 

18.30

Noson Deffro – Paratoi am y Pasg

Salem, Caernarfon

Os yn chwarae offeryn dewch ag o efo chi. Os am ganu dewch a’ch llais! Croeso i bawb.

 

Cyngerdd

Galeri, Caernarfon

£15 - £20

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Elin Manahan Thomas a Robert Davies yn cyflwyno stori garu wir y cyfansoddwr a’r pianydd Robert Schuamann a Clara Wieck.

 

Dydd Llun 31 Mawrth

 

19.00-21.00

Darlith

Yr Institiwt, Gorseinion, Abertawe

Darlith gan Heini Gruffudd ar ‘Yr Erlid.’ Yr awdur yn trafod hanes dirdynnol ei deulu yn yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 893410.

 

20.00

Grwp Traddodiadau Lleol Newydd

Clwb y Gweithwyr, Godre’r Graig, Cwmtawe

 

Dydd Mawrth 1 Ebrill - Dydd Mercher 2 Ebrill

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£8.50/£7

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones a Rhodri Sion.

 

19.30

Theatr Fach Llangefni yn Cyflwyno ‘Yr Argae’

Tocynnau ar gael drwy ffonio 01248 852688

£10 / £8 i aelodau a myfyrwyr

Addasiad Tony Jones o’r ddrama ‘The Weir’ gan Connor Macpherson.

 

Dydd Mawrth 1 Ebrill

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812, 029 2063 6464 neu www.wmc.org.uk

 

20.00

Ensemble Cymru

Capel Gad, Cilcain

 

Cylchcanu

Lolfa Lefel 3, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Arddangosfa Cwiltiau Traddodiadol gan DeAnne Hartwell-Jones

Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre

Am wybodaeth pellach ffoniwch 029 2057 3088. Bydd yr arddangosfa ar agor hyd 30ain o Ebrill.

 

Dydd Mercher 2 Ebrill

 

10.45

Cynhadledd Flynyddol Sefydliad y Merched Cymru

Neuadd William Aston, Wrecsam

£8 (am adloniant gyda’r hwyr)

I archebu lle ffoniwch 029 2022 1712

Siaradwyr gwadd ac adloniant gyda’r hwyr yn cynnwys perfformiad amrywiol gan aelodau o Ffederasiwn Clwyd Dinbych. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 029 2022 1712 neu www.theWI.org.uk

 

11.00

Ensemble Cymru

Neuadd Dwyfor

 

18.30

Sioe deuluol 'Y Rhith Olaf'

Canolfan Gymdeithasol Talysarn

£3 oedolion/ £2 plant a pensiynwyr

Tocynnau drwy ffonio 01286 880885

Elw at Ysgol Talysarn

Mae plant Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Talysarn wedi bod yn cydweithio gyda Cyngor Celfyddydau Cymru i drefnu sioe deuluol arbennig gan gwmni Bash Street Company o Penzance. Mae'r sioe yn cynnwys hud a lledrith, comedi a cherddoriaeth.

 

Cylchcanu

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Iau 3 Ebrill

 

10.30

Ensemble Cymru

Venue Cymru, Llandudno

 

15.00

Agoriad Swyddogol – Arddangosfa Cwiltiau Traddodiadol

Amgueddfa Wlân, Dre-Fach, Felindre

Gyda John Griffiths AM

 

19.00

Darlith Flynyddol Cyfeillion Ellis Wynne

Neuadd Gymuned Talsarnau

£5 yn cynnwys lluniaeth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Catrin Glyn ar 01766781395. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Neuadd Buddug, Y Bala

Tocynnau drwy ffonio 01678 520658

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Ensemble Cymru

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

 

Cylchcanu

Theatr Mwldan, Aberteifi

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Gwener 4 Ebrill – Dydd Sadwrn 5 Ebrill

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Ysgol Glanaethwy, Bangor

Tocynnau drwy ffonio 01286 676335

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

 

Dydd Gwener 4 Ebrill – Dydd Sul 6 Ebrill

 

Llen yn Lleol yn cyflwyno Ysgrifennu yn yr Awyr Agored

Gwersyll Glanllyn

£165

Gyda Bethan Gwanas ac Eurig Salisbury. Er mwyn archebu lle neu derbyn rhagor o wybodaeth cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.

 

Dydd Gwener 4 Ebrill

 

10.30

Ensemble Cymru

Canolfan Ucheldre, Caergybi

 

19.00

Cyngerdd Only Boys Aloud

Capel Moriah, Llanelli

£12.50

Am docynnau ffoniwch Ysgol y Strade: 01554 745100, Ysgol Dewi Sant: 01554 750 081, Ysgol Maesllyn: 01554 773843, Menter Cwm Gwendraeth: 01269 871600

Elw at Gronfa Eisteddfod Sir Gar 2014.

 

19.30

‘Clawdd Terfyn ac ambell gerdd’ – Rhys Iorwerth

Canolfan Nefyn

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwyneth Owen ar 01758 612132.

 

Cylchcanu

Galeri Caernarfon

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Gig

Clwb Cymdeithasol Maesgerchien, Bangor

Geraint Lovgreen a’r Band, Babyquens, Rebownder, Kain Melo a DJ PSI.

 

Dydd Sadwrn 5 Ebrill – Dydd Sul 6 Ebrill

 

Smonach

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Penwythnos ar gyfer aelodau 18-25 oed yr Urdd

£30

I archebu ffoniwch 01678 541017. Gyda gig Swnami, Y Cledrau a gemau gwirion.

 

Dydd Sadwrn 5 Ebrill

 

10.00

Ffair Wanwyn

Festri Rhydfendigaid, Pontrhydfendigaid

£1.50 a 50c

Elw at Chwiorydd Capel Rhydfendigaid

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01974 831695 neu glarhyd@btopenworld.com

 

10.00-10.45

Gweithdy Caru Cerdd i blant 15 mis-3 oed

Llyfrgell y Bala

 

10.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812.

 

10.30

Ensemble Cymru

Venue Cymru, Llandudno

 

11.00-11.45

Gweithdy Caru Cerdd i blant 4-7 oed

Llyfrgell y Bala

 

13.30

Lansiad Llyfr ‘Cross-Cultural Essays on Wales and Brittany’

Amgueddfa Ceredigion

 

14.00

Taith dywys yng nghwmni DeAnne Hartwell-Jones

Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre

£5

Am wybodaeth pellach ffoniwch 029 2057 3088.

 

19.30

Cylch Canu

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

19.30

Cerddoriaeth ym Mangor: Cerddorfa Symffoni a Chorws Prifysgol Bangor

Neuadd Pritchard-Jones, Bangor

 

19.30

Bryn Fôn ac Alistair James

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

£12

Am docynnau ffoniwch 01766 771147 / 01766 770685 / 01766 770960

Rhaid bod yn 18 oed i gael mynediad.

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys y Drindod, Llandudno

£13

Tocynnau drwy ffonio 01492 640703 neu 01492 877700

Nabucco (Verdi) gyda Chôr Cymysg Dyffryn Conwy, David Soar, Gareth Rhys-Davies, Eldrydd Cynan-Jones, Geraint Dodd a Cherddorfa Symffoni Wrecsam.

 

Dydd Sul 6 Ebrill

 

Antholeg Cymru – O’r Galon

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Gyda Catrin Finch, Gwilym Simcock ac Al Lewis.

 

Cylchcanu

Canolfan Ucheldre, Caergybi

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Llun 7 Ebrill

 

10.30

Bore Coffi i'r Ymddeoledig

Neuadd Goffa Caerwedros

Cyfle am baned, cacen a sgwrs. Croesawir syniadau ar sut i ddatblygu'r ddarpariaeth i'r ymddeoledig yn y neuadd.

 

12.00

Cylch Darllen Baglan

Llyfrgell Baglan

 

Dydd Mawrth 8 Ebrill – dydd Sul 13 Ebrill

 

Gwyl Llên Plant Caerdydd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2047 2266

 

Dydd Mawrth 8 Ebrill

 

10.30-11.30

Sesiwn TWF

Llyfrgell Ystradgynlais

17.00

Cwrs Cymhwyster Cenedlaethol Dysgu Cymraeg i Oedolion 2014

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Abertawe

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chris Reynolds ar 01792 602641.

Dydd Mercher 9 Ebrill

17.00-20.00

Arddangosfa Celf a Chrefft

Ysgol Gyfun Llangefni

£3 a £1.50 i blant a phensiynwyr

Elw at daith disgyblion i Moroco i wirfoddoli gyda phlant

Lluniaeth ysgafn ar gael a stondinau crefft ac artistiaid lleol. Raffl i’w dynnu ar y noson.

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Theatr Mwldan, Aberteifi

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01239 621200.

 

Dydd Iau 10 Ebrill

 

17.00-20.00

Arddangosfa Celf a Chrefft

Ysgol Gyfun Llangefni

£3 a £1.50 i blant a phensiynwyr

Elw at daith disgyblion i Moroco i wirfoddoli gyda phlant

Lluniaeth ysgafn ar gael a stondinau crefft ac artistiaid lleol. Raffl i’w dynnu ar y noson.

 

19.00

Darlith gan Dr Bruce Griffiths – Ffestiniog drwy lygaid eraill

Gwesty’r Ship, Dolgellau

Am fwy o fanylion ffoniwch 01766 540311. Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Canolfan Gartholwg, Pentre’r Eglwys

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01443 219589.

 

20.00

Bragdy’r Beirdd

Canton Sports Bar, Caerdydd

£3

Geraint Lovgreen ac Eurig Salisbury gan gynnws DJ Ceren Roberts.

 

Cylchcanu

Theatr Brycheiniog

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 25 Mawrth 2014

Dydd Mawrth 25 Mawrth 2014, 14:06

Nesaf
BBC Radio Cymru Am Gyflogi Bardd Preswyl Bob Mis

Dydd Gwener 28 Mawrth 2014, 10:54

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook