Digwyddiadur Radio Cymru 26 Medi

Dydd Iau 26 Medi 2013, 12:06

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Y Barri, Cwm Aman a Chwm Rhymni heddiw!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Iau 26 Medi

 

10.00

Bore Coffi

Capel y Tabernacl, Y Barri

Elw at Macmillan

Dewch am baned a chacen.

 

11.00-15.00

Hafal – Golau, Camera, Ewch!

Ty Aman, Stryd Fawr, Cwm Aman

Ymgyrch cenedlaethol i helpu defnyddwyr a gofalwyr gwasanaethau iechyd meddwl. Bydd modur clasurol o 1963 i’w weld ynghyd a stiwdio symudol. Dewch i gefnogi.

 

18.00

Grwp Ffocws

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Am ddim

Cyfarfod i holi rhieni ac i rannu gwybodaeth am y gwasanaethau a’r digwyddiadau Cymraeg yn ardal Caerffili. Bydd croeso i unrhyw un gyfrannu yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

 

19.00

Sgwrs

Llyfrgell, Caernarfon

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd gyda Harri Parri a’i wraig Nan yn sgwrsio ar y pwnc “Teulu Hendre Bach a’r Felin Goed.” Croeso cynnes i bawb.

 

19.00

‘Annwyl Kate, Annwyl Saunders’

Ty Siamas, Dolgellau

£7

Gyda John Ogwen a Maureen Rhys. Croeso cynnes i bawb.

 

19.15

Cyfarfod Cychwynol Gorymdaith Dewi Sant a Tapas Llŷn 2014

Lolfa Clwb Rygbi, Efailnewydd

Dathlu Cymreictod Llyn ac Eifionydd.

 

19.15

Neuadd Côr Meibion, Cil –y-Coed

Am ddim

Dewch i ymuno am noson am adloniant. Cyfle i gymdeithasu a siaradwyr Cymraeg eraill a chael cacen gri.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Tocynnau: 01766 830435

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws

 

19.30

Llythyrau Patagonia gyda Mari Emlyn

Gwesty Caerwylan, Cricieth

01766 523794

 

19.30

Twmpath Ty Cadog

Y Windsor Arms, Windsor Road, Penarth

£5 (i gynnwys byrbryd)

Elw at Apêl Ty Cadog

Dyma gyfle i ddefnyddio’r Gymraeg ac ymarfer eich dawnsio.

 

Dydd Gwener 27 Medi – Dydd Sul 29 Medi

 

Helfa Gelf 2013

Amryw leoliadau drwy Gogledd Cymru

Am ddim

300 o artistiaid ar draws 5 sir. Dewch i gymryd rhan. Am ragor o wybodaeth ewch i: www.helfagelf.co.uk

 

Dydd Gwener 27 Medi

 

9.30

Bore Coffi

Y Goose and Cuckoo, Llangadog

Dewch yn fuan cyn i’r cacennau ddiflannu.

 

10.00-12.00

Bore Coffi

Swyddfa Rhuthun a Llandudno o Gyfreithiwyr Swayne Johnson

Am ddim

Elw at Macmillan

Croeso i bawb ymuno am baned a chacen.

 

10.00-12.00

Bore Coffi

Gwesty Dragon, Abertawe

Elw at Macmillan

Stondin cacennau, llyfrau a raffl.

 

10.00-15.00

Bore Coffi

Llecyn, Edern

£2

Elw at Macmillan

Gyda stondinau a raffl. Paned a chacen i  bawb.

 

10.00

Bore Coffi

Ysgol Uwchradd Tregaron

Elw at Macmillan

 

10.00-13.00

Bore Coffi

Sefydliad Coffa, Llanrug

Elw at Macmillan

Stondinau amrywiol. Dewch i gefnogi.

 

10.30-12.30

Bore Coffi

Gorwelion, Efailwen

Elw at Macmillan

Dewch am glonc a phaned. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

19.00

Sgwrs

Adeilad John Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Gan Alun Gibbard ar y testun 'Llyfr y Flwyddyn', y Crysau Duon, ac Ambell Stori Sydyn.' Cydnabyddir nawdd Llenyddiaeth Cymru. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau) Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

£10 y flwyddyn

Sgws gan yr awdur Alun Gibbard, un o feirniad Llyfr y Flwyddyn 2013  ar y testun ‘Llyfr y Flwyddyn, y crysau Duon ac ambell stori sydyn.’

 

19.00

***WEDI EI OHIRIO***

Cyngerdd

Eglwys St Cadwaladr, Llangadwaladr

£5 a £3 i blant

Gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru.

 

19.00

Cawl a Chân

Festri Capel Tegid Y Bala

£5

Tocynnau ar gael o Awen Meirion neu wrth y drws

Elw at Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014

Adloniant gyda Elin Rhys, Lona Meleri a Nia Ystrad.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd y Banw, Llangadfan

Tocynnau drwy ffonio 01938 820594

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Darlith Flynddol Cymdeithas Waldo

Ysgol Botwnog, Pwllheli

Darlith gan Gareth Miles ar y testun ‘Waldo Williams: Dyn Digri.’ Noddir gan Llenyddiaeth Cymru. Dadorchuddio plac am 6.30 gan Cit Parri. Am ragor o fanylion ffoniwch 01437 532603.

 

19.30

Merched y Wawr

Yr Institiwt, Pontarddulais

 

20.30

Noson drydanol gyda D A I O N I

Y Llew Du, Talybont

Bydd cyfle i gael pryd o fwyd o fwydlen bar newydd y Llew Du cyn y perfformiad.

 

Dydd Sadwrn 28 Medi-Dydd Sul 29 Medi

 

18.45

Drama ‘I’m with the Band’

Neuadd John Phillips, Bangor

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr Traverse. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01248 382828.

 

Dydd Sadwrn 28 Medi

 

10.00-12.00

Bore Coffi

Hen Ysgol, Eglwyswrw

Am ddim

Elw at Macmillan

Stondinau, raffl, cacennau, crefft ac hen luniau lleol o 1950-1980. Derbynir rhoddion tuag at y lluniaeth.

 

10.00

Cymdeithas Waldo – Taith o amgylch Pen Llŷn

Cychwyn o Neuadd Mynytho

Am fwy o fanylion ffoniwch Elfed Gruffydd ar 01758 612784.

 

10.00

Cymdeithas Bob Owen Ffair Lyfrau’r Borth

Ysgol David Hughes

Mynediad £1

Llyfrau hen a newydd Cymraeg a Saesneg ar gael.

 

10.00-12.00

Bore Coffi Macmillan

Neuadd y Tabernacl, Elder Lane Pen-y-Bont ar Ogwr

Elw at Macmillan

Croeso cynnes i bawb.

 

10.00-14.00

Diwrnod Agored

Ysgol Y Tymbl, Cwm Gwendraeth

Cyfle i gyfarfod hen ffrindiau, gweld lluniau, cymharu’r adnoddau hen a newydd, gwrando ar ddisgyblion yn perfformio ac dishgled a chlonc. Am wybodaeth pellach ffoniwch 01269 841391.

 

10.30

Diwrnod Agored

Canolfan Samariaid, Parc Menai, Bangor

Dewch i wirfoddoli yn y Gymraeg.

 

11.00-15.00

Ffair Fawr

Ygsol Llanllechid, Bethesda

Amryw o weithgareddau megis Salon Rown a Rownd, raffl fawr, tombola, stondinau, Barbeciw, gemau a chrefftau. Dewch yn llu.

 

13.00

Arddangosfa a Ras Hwyl

Neuadd yr Eglwys, Maesycrugiau

Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni yn dathlu 70 mlynedd. Croeso i bawb.

 

14.30

Eisteddfod Gadeiriol

Neuadd Fictoria, Llanwrtyd

Amryw o gystadleuthau a gwobrau safonol. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01591 610303 neu 01591 610212.

 

14.30

Sioe Cwm Rhyd y Rhosyn gyda Dafydd Iwan

Neuadd Ysgol y Berwyn

£2, a phlant am ddim

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Cylch Meithrin Maesywaen ar  07794161170

Sioe yn addas ar gyfer plant o 0-7 oed.

 

19.00

Cyngerdd

Neuadd Gymdeithasol, Llangadog

£5

Tocynnau wrth y drws

Elw at Eisteddfod Sir Gâr 2014

Doniau lleol yr ardal.

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd Buddug, Y Bala

Tocynnau drwy ffonio 01678 520658

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Eglwys Gadeiriol Llanelwy

 

20.00

Candelas, Bromas, Yr Eira

Clwb Ifor Bach, Caerdydd.

 

20.00

Geraint Lovgreen

Llew Gwyn, Cerrigydrudion

Am ddim

 

Cynhadledd – ‘Four Nations Fiction: Women and the Novel 1780 -1830’

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Croeso cynnes i bawb.

 

Dydd Sul 29 Medi

 

14.00

Caneuon y Ganrif

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

£7

Tocynnau drwy ffonio 01758 740763 neu 01766 810318

Elw at Gronfa Erin

Yng nghwmni Annette Bryn Parri.

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

19.30

Atgof o’r Ser

Capel Moriea, Llangefni

Tocynnau a’r gael gan aelodau’r côr neu wrth y drws

Yn nghwmni Côr Cymysg Dyffryn Conwy, Trystan Lewis, Graham Eccles, Catherine Barnett, Carys Graner a Gwilym Bryniog.

 

19.30

Cymanfa Ganu

Eglwys Llanllwni

£3

Tocynnau drwy ffonio 07791305614 neu 01559 384217 neu wrth y drws

Dan arweiniad Mrs Elonwy Davies. Croeso cynnes i bawb.

 

Dydd Llun 30 Medi

 

13.00

Cymdeithas Waldo - Dadorchuddio plac Predegest

Safle Hen Ysgol Prendergast, Hwlffordd.

 

19.00-20.00

Gwasanaeth Cymraeg

Canolfan yr Halliwell Caerfyrddin

Am fwy o wybodaeth ewch ar y gwefan www.comisiynyddygymraeg.org neu 08456033221

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Tocynnau drwy ffonio 01970 623232

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mawrth 1 Hydref

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Felinfach

Tocynnau drwy ffonio 01570 470697

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 2 Hydref

 

11.30-12.30

Gwasanaeth Cymraeg

Canolfan Saith Seren, Wrecsam

Am fwy o wybodaeth ewch ar gwefan www.comisiynyddygymraeg.org neu 08456033221

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

18.00-19.00

Gwasanaeth Cymraeg

Canolfan Awelon, Rhuthun

Am fwy o wybodaeth ewch ar gwefan www.comisiynyddygymraeg.org neu 08456033221

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr y Gromlech, Crymych

Tocynnau drwy ffonio 01239 831455

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Iau 3 o Hydref- Dydd Sadwrn 5 o Hydref

 

Gwyl Llenyddiaeth Cymru Llundain

Canolfan Cymru Llundain, 157-163 Grays Inn Road Llundain

Tocynnau drwy ffonio 0207 837 3722

Gan fod yr Wyl yn digwydd yn ystod wythnos diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth bydd awdur i bobol Ifanc Martin Daws ar bardd plant Cymru Aneirin Karadog yno i gwrdd a disgyblion ysgol am weithdai barddoniaeth a pherfformio.

 

Dydd Iau 3 Hydref

 

15.00-16.00

Gwasanaeth Cymraeg

Canolfan Glasdir, Llanrwst

Am fwy o wybodaeth ewch ar gwefan www.comisiynyddygymraeg.org neu 08456033221 

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

19.00

Noson Jazz a Gwerin

Neuadd y Nant, Clydach, Abertawe

£5

Tocynnau wrth y drws

Elw at Apêl Haiti, Undeb Annibynwyr Cymraeg

Gyda’r Athro Daniel Williams a Dave Jones o Grwp Jazz 'Burum.' Croeso i bawb i'r hyn fydd yn Noson Jazz arloesol i Gapel y Nant.

 

19.00

Sgwrs

Gwesty Belmont, Ffordd Belmont, Wrecsam

Bydd Mared Lewis yr awdures o Ynys Môn yn sôn am lenydda ac am ei chyfrolau rhyddiaith poblogaidd gan gynnwys ei nofel ddiweddaraf ‘Min y Mor.’

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cerddoriaeth Siambr gan Sinfonia Cymru

Acapela

£5

Ffoniwch 029 20890862 am fwy o fanylion.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Ffwnres Llanelli

£8

Tocynnau ar gael wrth y drws

Tudur Owen, Daniel Glyn, Gary Slaymaker a Phil Evans

 

20.00

Clwb y Dwrlyn – Annwyl Kate, Annwyl Saunders

Clwb Rygbi, Pentyrch

Yng nghwmni John Ogwen a Maureen Rhys. Croeso i aelodau newydd.

 

Dydd Gwener 4 Hydref – Dydd Sul 6 Hydref

 

Gŵyl Gitâr

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ragor o wybodaeth ewch i www.llynacoustic.co.uk

 

Dydd Gwener 4 Hydref

 

11.00-15.00

Perfformiad Teithio- Bodies in Urban Spaces

Dechrau o Gapel Penrallt Bangor  ac yn gorffen wrth ymyl siop Pontio ar stryd Fawr

Am ddim

Bydd 4 perfformiad a bydd pob perfformiad yn para tuag awr. Croeso cynnes i bawb, cofiwch fynd a’ch camera gyda chi.

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Porth Swtan

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

13.30-14.30

Gwasanaeth Cymraeg

Neuadd Goffa, Y Felinheli

Am fwy o wybodaeth ewch ar y gwefan www.comisiynyddygymraeg.org  neu 08456033221

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

18.00-19.00

Gwasanaeth Cymraeg

Hafan Iechyd, Caernarfon

Am fwy o wybodaeth ewch ar gwefan www. comisiynyddygymraeg.org  neu 08456033221

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

19.30

Shostakovich & Poulenc gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812.

 

19.30

Canu Gwlad

Clwb Maes Carafannau Pengarreg, Llanrhystud

£8.00

Tocynnau  wrth y drws

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Noson o ganu Gwlad gyda Johnny & Hywel a Huw Evans. Bwyd ar gael am gost ychwanegol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar 01267 268185 neu 07889453454.

 

19.45

Cyfaill & Te yn y Grug

Sherman Cymru, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 029 2064 6900

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys

£7

Am docynnau ffoniwch 01443 219589

Gary Slaymaker, Phil Evans a Rhodri Rhys.

 

Dydd Sadwrn 5 Hydref

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

10.00 -16.30

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Prifysgol Bangor

 

11.00-15.00

Perfformiad Teithio- Bodies in Urban Spaces

Dechrau o Gapel Penrallt Bangor  ac yn gorffen wrth ymyl siop Pontio ar stryd Fawr

Am ddim

Bydd 4 perfformiad a bydd pob perfformiad yn para tuag awr . Croeso cynnes i bawb, cofiwch fynd a’ch camera gyda chi.

 

19.45

Cyfaill & Te yn y Grug

Sherman Cymru, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 029 2064 6900

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 9 Hydref

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Clwb Pel Droed Aberystwyth

£7

Am docynnau ffoniwch 01970 621739

Noel James, Daniel Glyn, Phil Evans a Rhodri Rhys

 

Dydd Iau 10 Hydref

 

14.00-15.00

Gwasanaeth Cymraeg

Canolfan Hamdden, Pwllheli

Am fwy o wybodaeth ewch ar y wefan www.comisiynyddygymraeg.org  neu 08456033221

Mae Comisiynydd y Gymraeg am glywed eich profiadau.

 

19.00

Cyfarfod blynyddol Gwyl Y Felinheli

Y Felin Sgwrsio

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£16-£28.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 029 2087 8444.

 

Dydd Gwener 11 Hydref

 

13.00-15.00

Casglu Tystiolaeth am ddefnydd o'r Iaith Gymraeg

Oriel Môn, Llangefni

Bydd Comisiynydd y Gymraeg yn casglu tystiolaeth gan siaradwyr Cymraeg fel rhan o ymholiad cyhoeddus.

 

19.30

Rhan o ŵyl Bro Preseli Cwis Wesglei

Clwb Rygbi Crymych

£8 y tȋm (4 mewn tȋm)

Gwobr £100 a tarian Olew Trefigin. Cwisfeistr fydd Chris Jones (Tywydd S4C).

 

19.45

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Canolfan Glanyrafon, Cas Newydd

£12 / £10

Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Phil Evans, Eirlys Bellin a Steffan Alun

 

Dydd Gwener 11 Hydref - Dydd Sadwrn 12 Hydref

 

Tyrfe Tawe 2013

Ty Tawe, Abertawe

 

Dydd Sadwrn 12 Hydref – Dydd Mawrth 15 Hydref

 

Arddangosfa dathlu llenyddiaeth gynharaf Cymru

Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dyma gyfle prin i weld llawysgrifau canoloesol pwysicaf Cymru.

 

Dydd Sadwrn 12 Hydref – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Arddangosfa ‘Radical Beauty’

Canolfan Chapter, Caerdydd.

 

Dydd Sadwrn 12 Hydref

 

19.00

Noson Cyflwyno Siec

Elw at Gronfa’r Sioe Frenhinol Gymreig

Pwyllgor Criw Cneifio Elusennol Y Ring yn cyflwyno siec ac yn diolch i’r unigolion sydd wedi bod yn gefnogol. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 0796489270.

 

19.30

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£8.50 / £7

Noel James, Daniel Glyn a Steffan Alun.

 

Dydd Sul 13 Hydref

 

14.00

Sgwrs – ‘Y Darlun Mawr’

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Sgwrs gyda Peter Lord yn trafod arwyddocâd gwaith Cymreig Sochachewsky yn yr oriel. Hefyd yn cyflwyno ei gyfrol ‘Relationships with Pictures.’

 

16.30

Cymanfa Ganu

Eglwys Dewi Sant, Nebo, Caernarfon

Dan arweiniad Mrs Beti Davies gyda Carwyn Sion Hawkins, Fiona Henson a Daniel Smith. Paned i ddilyn.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£16-£28.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 029 2087 8444.

 

Allan yn y Fan

Canolfan Gelfyddydau Chapel, Caerfaddon

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Mercher 16 Hydref

 

19.00

Noson Hen Bethau gyda Felix Aubel

Neuadd Goffa, Llangain

£5

Tocynnau drwy ffonio 07970902996

Elw at Eisteddfod Sir Gâr 2014.

 

Darlith

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Gyda John Dilwyn Williams ar y pwnc ‘Hen Stadau Llŷn.’

 

Allan yn y Fan

Theatr Borough, Y Fenni

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Iau 17 Hydref-Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

Theatr Fach Llangefni yn cyflwyno cyfieithiad Saesneg o ddrama Dewi Williams Leni sef CARPE DIEM

£8 a £6

Tocynnau drwy ffonio 01248 852 688.

 

Dydd Iau 17 Hydref

 

20.00

Ysgol Farddol

Neuadd y Cornonaid, Pumsaint

Am ddim

Gyda’r Prifardd Dylan Iorwerth. Am ragor o fanylion ffoniwch Mair ar 01558 650309.

 

Dydd Gwener 18 Hydref

 

14.00

Cyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd yn cyfarfod

Ystafell 0.31 Adeilad Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Myrddin ap Dafydd ar y testun “Senghennydd 1913” i gofio am y drychineb ofnadwy 100 mlynedd yn ol pan gollodd 440 o bobol eu bywydau.

 

19.30

Cyngerdd Blynyddol Llangeitho

Neuadd Llangeitho

£5

Elw tuag at y neuadd

Yng nghwmni Clive Edwards, Derfel Thomas, Ken Lewis a John Evans.

 

Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

10.00

Fform Undydd – Cwlt y Seintiau yng Nghymru

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

£25 gan gynnwys coffi yn y bore, cinio a thê, (heb ginio £17.50).

 

19.30

Gwyl Ffilm y Crinddail

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

Noson o ffilm Gymraeg, Tylluan Wen. Gyda lluniaeth a diodydd Cymreig ar gael.

 

20.00

Noson gyda John ac Alun

Gwesty Parc, Aberystwyth

£10

Tocynnau drwy ffonio 01970 612768

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Yng nghwmni Bois y Fro ac Elen Pencwm.

 

Dydd Mercher 23 Hydref

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Tafarn y Duke of Clarence, Caerdydd

£6

Noel James, Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Steffan Alun a Phil Evans.

 

Dydd  Gwener 25 Hydref

 

19.30

Noson o Adloniant

Sefydliad Pritchard Jones, Niwbwrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 01248 440608 neu o swyddfa bost Niwbwrch

Cwmni Theatr Ieuenctid Môn.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Clwb Rygbi’r Vardre Clydach, Abertawe

£5

Noel James, Gary Slaymaker a Steffan Alun.

 

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Gwawr Edwards, Trystan Llyr Griffiths ac Annette Bryn Parri.

 

Dydd Sadwrn 26 Hydref

 

Eisteddfod Gadeirol Pumsaint

Am ragor o fanylion ffoniwch 01558 650309.

 

Dydd Mawrth 29 Hydref

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 02920 636464.

 

Dydd Iau 31 Hydref

 

17.00-21.00

Ysbrydion Aberystwyth -Taith Arswydus yng nghwmni Euros Lewis

Maes parcio Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

£5 am y daith yn unig a £10 am fwyd a diod ar ddiwedd y daith yn y Llew Du.

Bydd angen eisgidiau cyfforddus a dillad cynnes.

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Ty Golchi, Y Felinheli

£7

Tudur Owen, Daniel Glyn, Eirlys Bellin, Steffan Alun, Fflur Medi Owen a Gethin Robyns.

 

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

19.30

H a’r Band (rhai cyn aelodau Edward H Dafis) a Celt

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

£10

£10

Tocynnau drwy ffonio Morwen ar 01766 771147, Rhian ar 01766 770685 neu Nia ar 01766 770969.

Rhaid bod yn 18 oed i gael mynediad.

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd

 

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Matthew Barley ‘Around Britten.’ Dathlu canmlwyddiant Benjamin Britten.

 

Dydd Iau 7 Tachwedd

 

19.30

Cerddoriaeth Siambr gan Sinfonia Cymru

Acapela

£5

Ffoniwch 029 20890862 am fwy o fanylion.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Rhys Iorwerth yn darllen a thrafod ei waith. Rhys enillodd Cadair Eisteddfod Wrecsam 2011.

 

Dydd Gwener 8 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd yng nghwmni Cor Bro  Gwerfyl

Capel Rhewl ger Rhuthun

£5 a phlant am ddim

Tocynnau ar gael gan swyddogion neu siop Elfair Rhuthun

Elw tuag at y Capel .                                                                                                

 

19.30

Noson Twrw Taf

Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys

£10

Gyda Sue Roderick, Dafydd Hywel a Dewi Pws.

 

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd

 

Allan yn y Fan

Neuadd Goffa, Brynbuga

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

 

Dydd Gwener 15 Tachwedd

 

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Tasmin Little yn chwarae Szymanowski.

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Ifor ap Glyn, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol 2013, ar y testun “Cerddi’r Goron a Cherddi Eraill”.

 

Allan yn y Fan

Clwb Gwerin Village Pump, Trowbridge

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Gwyl Gynganeddu

Ty Newydd a phentref Llanystumdwy

Gyda gornest a chystadleuthau a gweithgareddau eraill.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8.50 - £11.50

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2063 6464.

 

19.30

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

£8

Tocynnau ar gael drwy ffonio 01758 740763

Gyda Trio (Emyr Gibson, Bedwyr Parri a Steffan Lloyd Owen), Arwel Williams ac Annette Bryn Parri.

 

Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Rachmaninov a Prokofiev

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd – Dydd Sul 1 Rhagfyr

 

Ffair Crefftau

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

 

 

Dydd Llun 2 Rhagfyr

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Ffoniwch am docynnau 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 5 Rhagfyr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Gareth Wyn Jones y ffarmwr o Lanfairfechan yn trafod ei hunangofiant i wasg y Lolfa.

 

20.00

Los Campesinos

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

£10

 

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

 

11.30 a 14.00

Sioe Nadolig Cyw

Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn

Am docynnau ffoniwch 01286 685 222 neu gellir eu prynu trwy’r wefan www.galericaernarfon.com

 

19.00

Dathlu’r Nadolig - Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 20 Rhagfyr

 

20.30

Gigs y Gwags

Tafarn y Gwachel, Port Talbot

Am ddim

 

 

2014

 

Dydd Gwener 1 Ionawr

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Faure

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 9 Ionawr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Sgwrs gan y Parchedig Tom Wright.

 

 

Dydd Gwener 17 Ionawr

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Allan James, un o enillwyr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2012, ar y testun ‘Cofio John Morris-Jones.’

 

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

Dydd Gwener 2 Chwefror

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

Dydd Mawrth 29 Ebrill

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Christoph König.

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 3 Mehefin

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Thomas Søndergård.

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 25 Medi

Dydd Mercher 25 Medi 2013, 11:55

Nesaf
Pigion i Ddysgwyr - 26 Medi 2013

Dydd Iau 26 Medi 2013, 13:20

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook