iPlayer Radio Beth sy'n newydd?

Digwyddiadur Radio Cymru 23 Ionawr - 6 Chwefror

Dydd Iau 23 Ionawr 2014, 11:42

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Aberystwyth, Caernarfon a Chastell-nedd heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Iau 23 Ionawr

 

14.30

Tonic: Icaris Duo

Galeri, Caernarfon

£3-£5

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Cyngerdd brynhawn yng nhgwmni deuawd ‘Icaris Duo’ – sef Will Browne (gitâr) a Vicky Guise (ffliwt).

 

17.00

Darlith

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

Darlith Saeseng gan Dr Alderick Blom am emynau Gwyddelig.

 

19.00

Cwis Santes Dwynwen

Clwb Rygbi Castell-Nedd

£2

 

19.00

Cyfarfod Lansio – Bwrlwm Ysgol

Capel Rhosygad, Llanfairpwll

Lansio trydedd cyfrol o ganeuon i blant cynradd gan Ceri Gwyn ac eitemau gan Gôr yr Ysgol. Croseo cynnes i bawb.

 

19.00

Cyngerdd Calan

Neuadd Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth

Tocynnau wrth y drws

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

 

19.00

Gyrfa Chwist

Canolfan Prenteg, Porthmadog

Elw at Ganolfan Prenteg.

 

19.30

Bingo Santes Dwynwen

Neuadd Ysgol Penboyr

Gwobrau da a chroeso cynnes i bawb.

 

20.00

Twmpath Santes Dwynwen

Neuadd Sgowtiaid, Bryntirion

£5

Tocynnau ar gael o Siop yr Hen Bont

Elw at Gronfa Eisteddfod yr Urdd, Caerffili a’r Cylch 2015

Gyda dawnswyr Pen y Fai. Lluniaeth ysgafn ar gael.

 

20.00

Noson Lawen

Festri Troedyrhiw, Cribyn

Addas ar gyfer y teuly cyfan.

 

21.30

Pawb a’i Farn

Canolfan Hamdden Pontardawe

I ymuno a’r gynulleidfa ffoniwch 01352 754212.

 

Cinderella

Neuadd Les y Glowyr, Ystradgynlais

Tocynnau drwy ffonio 01639 843163

 

Dydd Gwener 24 Ionawr

19.00

Noson yng Nghwmni Max Boyce a’i Ffrindiau

Neuadd Gymuned Owain Glyndwr, Waunceirch

£10

Tocynnau drwy ffonio 01639 635908

Elw at Ffrindau Owain Glyndwr.

19.00

Noson i ddathlu Santes Dwynwen

Theatr Bro Alaw, Ysgol Bodedern

£5 a £3 i rai dan 18 oed

Tocynnau wrth y drws

Gyda Cledrau, Fleur de Lys a Dion Hargreaves. Sgetsus doniol a Sion a Sian yng nghwmni y deuawd ‘Dilys ac Enid’. Dewch i gael hwyl.

19.00

Noson i ddathlu 5 mlynedd o weithgaredd Y Felin Sgwrsio

Capel Bethania, y Felinheli

19.30

Cyngerdd Cor Cytgan Clwyd

Theatr John Ambrose, Rhuthun

£8 £4

Artistiaid ychwanegol yn cynnwys Tocisdos Bler a Sion Eilir

Apel Patagonia

Am docynnau ffoniwch 01824705074 / Siop Elfair / aelodau’r côr

 

19.30

Cyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£10 -£29

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444 neu www.stdavidshallcardiff.co.uk

Darnau Honegger, Rachmaninov a Fauré dan arweiniad Thierry Fischer gyda Yvgenny Sudbin ar y piano ac Elin Manahan Thomas a Roderick Williams. Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC ac Aelwyd Waun Ddyfal.

 

19.30

Fforwm Ieuenctid Urdd Ceredigion yn cynnal Cwis Tafarn

Clwb Rygbi Aberaeron

Y Cwis feistres fydd Yvonne Evans (Tywydd S4C) Bydd gwobr ariannol i’r tîm buddugol. I gofrestru ffoniwch Anwen Eleri ar 07976 003336

 

19.30

Bwyd Lên y Chwe Glwad

Galeri, Caernarfon

£18 am dri chwrs

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Pryd o fwyd i gydfynd gyda geiriau ar thema ‘Y Chwe Gwlad..’ Y prifardd Myrddin ap Dafydd a Geraint Lovgreen fydd yn tywys y gynulleidfa fesul cwrs gyda cherddi dethol, ambell anecdote a chân.

 

19.30

Noson Santes Dwynwen

Neuadd Mynydd y Garreg

£10

Elw at Bwyllgor Apêl Cydweli a Mynydd y Garreg

Gyda Elin Fflur a  Brigyn.

 

19.30

Yr Hen Gymru Lawen

Tafarn y Pengwern, Llan Ffestiniog

£10

Tocynnau drwy ffonio 01766 762687

Elw at Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Cyflwyniad hwyliog yn olrhain y traddodiadau gwerinol yng Nghymru. Yng nghwmni Arfon Gwilym a Sioned Webb. Dewch i fwynhau.

 

20.00

***WEDI EI OHIRIO***

Noson Lawen

Y Fffarmers, Llanfihangel y Creuddyn

£4

Tocynnau drwy ffonio 01974 261275

Elw at Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn

 

20.00

Noson o Farddoniaeth a Cherddoriaeth

Tafarn Cabo Roche, Penybont ar Ogwr

£5

Tocynnau drwy ffonio 07837725889

Gyda Gildas, Greta Isaac a beirdd tim Talwrn Aberhafren – Rhys Iorwerth, Llion Roberts, Aron Prichard, Owain Rhys a Mari George.

 

Dydd Sadwrn 25 Ionawr

 

11.00-16.00

Arddangosfa Celf a Chrefft

Yr Hen Ysgol, Capel Dewi

£3

Elw at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014

Gyda gweithiau dyfrliw, artistiaid lleol a chyfle i bleidleisio am eich hoff waith.

 

12.30

Eisteddfod

Neuadd, Garndolbenmaen

Cyfarfod yr hwyr i gychwyn am 6.30 o’r gloch. Darperir lluniaeth am bris rhesymol. Croeso cynnes i bawb weld y neuadd ar ei newydd wedd.

 

19.00

Ocsiwn Addewidion

Plas Coch, Y Bala

Am fanylion pellach ffoniwch 01678 520740

 

19.00

Swper Santes Dwynwen

Neuadd yr Eglwys, Llandudoch

£10

Tocynnau drwy ffonio 01239 612929

Gydag Esyllt Thomas, Eglwyserw.

 

19.30

Albert Einstein: Relatively Speaking

Galeri, Caernarfon

£6-£9

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Cwmni Theatr Tangram sydd yn dychwelyd i Ogledd Cymru gyda’r sioe oedd yn llwyddiant ysgubol yng Ngwyl Caeredin ac ar ei taith gyntaf o Brydain.

 

20.00

Cabaret Santes Dwynwen gyda John ac Alun

Neuadd, Trawsfynydd

£10

Tocynnau drwy ffonio 01766 540681/540821

Elw at Apêl Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014

 

20.00

Noson Santes Dwynwen

Clwb y Gweithwyr, Y Tymbl

£7

Tocynnau wrth y drws

Elw at Apêl Llanon Eisteddfod Sir Gâr 2014

Gyda Neil Rosser a’r Band a Steffan Price. Arwerthiant hefyd ar y noson.

 

20.30

Geraint Lovgreen

Y Dderwen Glyn Ceiriog

I archebu tocynnau ffoniwch 01691 718718

Elw at Eisteddfod Powys 2014

 

Gig Twrw Taf – Dewi Pws, Dafydd Hywel a Sue Roderick

Clwb Rygbi Pontypridd

£10

Tocynnau drwy ffonio 07854 823821.

 

Gwylio Adar

Llanerchaeron

£3.60 a £1.80 i blant

Elw at yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol

Rhan o sialens fawr yr RSPB. Recordio adar ac adeiladu blychau adar hefyd. Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda gwen.morgan@nationaltrust.org.uk

 

Dydd Sul 26 Ionawr

 

15.30

Seiat Jazz

Galeri, Caernarfon

Am ddim

Aelodau o fand Jazz Gwynedd a Môn yn perfformio gyda’r pianydd jazz Huw Warren.

 

Gweidthy Ffotograffiaeth

Galeri, Caernarfon

£20

I archebu lle ffoniwch 01286 685222 (llefydd cyfyngedig)

Iolo Penri yn arwain gweithdy arbennig i rai ddysgu mwy am y grefft o dynnu lluniau portread o berson. Bydd cyfle i fynychwyr ddod a ffrind neu aelod o’r teulu gyda nhw er mwyn tynnu llun portread.

 

Cinderella

Neuadd Les y Glowyr, Ystradgynlais

Tocynnau drwy ffonio 01639 843163.

 

Dydd Llun 27 Ionawr

 

10.00

Sêl Age Cymru Gwynedd a Môn

Siop Age Cymru, Llangefni

Codi arian at elusen sy’n cynnig cymorth i bobl hŷn.  Dewch i gefnogi.

 

12.00-13.30

Diwrnod Cofio’r Holocost

Morlan, Aberystwyth

Cyfle i ymdawelu, myfyrio a chynnau cannwyll dros ddioddefwyr hil-laddiadau ac arwydd o obaith i’r dyfodol.

 

19.30

Potread o Ferched Sy’n Dawnsio

Galeri, Caernarfon

£5 - £10

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Tair dawnswraig yn cyd-berfformio ar y noson gyntaf o’i taith.

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

17.15

Seminar Ymchwil

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival, Ysgol y Gymraeg , Prifysgol Caerdydd

 

19.00

Recordio Talwrn y Beirdd

Ty Mawr, Aberdaron

Tir Mawr v Llanrug

Croeso cynnes i  bawb.

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8 - £10

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

19.30

Melysgybolfa Mari

Neuadd Santes Fair, Conwy

£12 am y tymor neu £3.50 am un digwyddiad

Tocynnau drwy ffonio 01492 580414 neu coetmor@aol.com

 

19.30

Sgwrs gan Menna Medi

Festri Glanyrafon, Corwen

Yr awdur yn trafod y nofel y mae’n gweithio arni. Am ragor o wybodaeth ffonwich 01490 460512.

 

19.30

Noson o Adloniant yng nghwmni Cordydd

Mocyn Du, Clos Soffia, Caerdydd

£15 sy’n cynnwys pryd o fwyd 2 gwrs

Tocynnau ar gael trwy ebostio cordydd1@gmail.com

 

Dydd Mercher 29 Ionawr

 

19.30

Noson Lawen

Festri Gwnnws, Ystrad Meurig

Addas ar gyfer y teulu cyfan.

 

Dydd Iau 30 Ionawr

 

16.30

Cwrs Portffolio – celf ymarferol

Galeri, Caernarfon

£45

6 sesiwn o waith celf ar gyfer myfyrwyr celf a dylunio gyda’r artist Luned Rhys Parri.

 

19.00

Afallon

Festri Capel y Tabernacl, Dolgellau

£2

Robat Gruffudd yn trafod ei nofel ddiweddaraf ac yn rhoi cefndir o sut mae mynd ati i ygrifennu nofel.

 

19.30

Darlith

Canolfan Gymraeg Ty Tawe, Abertawe

Am ddim

Yr Athro Emeritws Prys Morgan yn cyflwyno darlith Gymraeg gyhoeddus i nodi 200 mlwyddiant lansiad papur newydd Cymraeg cyntaf ‘Seren Gomer.’ Cyfle i gymdeithasu dros luniaeth. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 798162.

 

19.30

Swper Santes Dwynwen

Bwyty’r Tymhorau, Coleg Pen y Bont

£13.95

Tocynnau o Menter Bro Ogwr

Noson i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr rhugl (lefel Canolraddol +).

 

19.30

Etty

Morlan, Aberystwyth

£3

Tocynnau drwy ffonio 01970 617996

Elw at elusen berthnasol

Drama arbennig un actors i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost yn seiliedig ar lythyrau Esther ‘Etty’ Hilesum, myfyrwraig Iddewig yn byw yn Amsterdam yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Gyda Susan Stein.

 

Dydd Gwener 31 Ionawr – Dydd Sul 2 Chwefror

 

Cwrs Ysgrifennu

Ty Newydd, Llanystumdwy, Cricieth

£175

I archebu lle ffoniwch 01766 522 811

Gyda Siân Melangell Dafydd ac Angharad Elen.

 

Dydd Gwener 31 Ionawr

 

9.00-12.00

Bore Paned Age Cymru Gwynedd a Môn

Ty Seiont, Ffordd Santes Helen, Caernarfon

Galwch mewn am baned a sgwrs. Croeso cynnes i bawb. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01286 677711.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

£12.50 - £15.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01792 475715

Liszt – Prometheus; Rózsa – Concerto Fiola  Dvořák – Symffoni Rhif 9 (The New World).

 

19.30

Corneli Cudd 2

Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

£3

Cyfle i ddarganfod mwy am brosiect celfyddydol gan Pontio mewn partneriaeth ac ymchwil celfyddydau a dementia Prifysgol Bangor.

 

19.30

Cyngerdd

Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael oddi wrth aelodau Côr Meibion Taf, ac wrth y drws

Gyda Côr Godre’r Aran, Côr Meibion Taf a Rhys Meirion.

 

19.30

Noson Lawen

Neuadd Caerwedros

Addas i’r teulu cyfan.

 

Darlith

Ystafell Gynadleddau, Yr Hen Goleg, Prifysgol Bangor

Gyda Helen Elis-Williams yn trafod  “Who was Mrs R S Thomas – Elsi Eldrige and the Dance of Life.” Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07891208016.

 

Swper Dathlu R S Thomas

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

£20

I archebu lle ffoniwch 01758 740763

Dewch i dalu teyrnged i’r bardd adnabyddus.

 

Dydd Sadwrn 1 Chwefror

 

11.00 – 14.00

Gweithdy Pentio Masgiau Opera Tseiniaidd

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Am ddim

Addas i bob oed

 

14.30

Agoriad Arddangosfa R S Thomas

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

14 o artistiaid cyfoes Cymru yn ymateb i fywyd a gwaith y bardd adnabyddus. Agorir gan yr Athro M W Thomas.

 

19.30

Cerddoriaeth ym Mangor

Neuadd Powis, Bangor

£14 a £12

Tocynnau drwy ffonio 01248 382828 neu www.pontio.co.uk

Freddy Kempf un o bianyddion mwyaf poblogaidd gwledydd Prydain ac un o’r rhai mwyaf llwyddiannus yn rhyngwladol.

 

Georgia Ruth

Clwb y Rheilffordd, Bangor

£10; £8 a £7

Tocynnau drwy ffonio 01248 382828 neu www.pontio.co.uk

 

Dathlu R S Thomas – Diwrnod o sgyrsiau

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim ond rhaid archebu lle

I archebu lle ffoniwch 01758 740763

Dewch i wrando ar sgyrsiau a teyrngedau i’r bard adnabyddus.

 

Diwrnod Agored - Prosiect Perfformio ‘Lleisiau/Voices’

Canolfan Chapter, Caerdydd

I gofrestru ffoniwch 029 2030 4400 neu lleisiau@chapter.org

Gweithdy fel rhan o ŵyl Dylan Thomas yn edrych ar y defnydd eang o wneir o’r llais yn nwy iaith swyddogol Cymru.

 

Dydd Sul 2 Chwefror

 

14.00

Arddangosfa Yma ac Acw

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Stephen J Owen yn rhoi sgwrs am ei waith diweddar.

 

19.00

Cwrs Dysgu Cymraeg

Y Ganolfan, Coleg Cymunedol, Pontardawe

I gofrestru ffoniwch 01792 864949

Cwrs i ddechreuwyr. Cyfuniad o ddosbarthiadau a gwaith ar y wê.

 

20.00

Cylch Chwedleua Caerdydd

Canolfan Chapter, Caerdydd

£4

Tocynnau wrth y drws

Straeon ar droead y flwyddyn i nodi diwedd y gaeaf.

 

20.00

Steve Eaves a Blodau Gwylltion

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

£10 a £8

Tocynnau drwy ffonio 029 2030 440

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

17.00

Seminar ‘Hawddamawr... i feibion, lleodron, llên’: addysg a dysg yn Llanelwy yn yr Oesoedd Canol diweddar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

Dr Rhun Emlyn o Brifysgol Aberystwyth.

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor

Neuadd Powis, Bangor

£12 a £9

Tocynnau drwy ffonio 01248 382828 neu www.pontio.co.uk

Gyda James Gilchrist a Sholto Kynoch mewn perfformiad o gylch caneuon enwog Schubert Die Schone Mullerin. Gyda sgwrs am ddim cyn y cyngerdd am 7 o’r gloch.

 

20.00

Noson Lawen

Tafarn Bach, Pontsian

Addas ar gyfer y teulu cyfan.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 22 Ionawr

Dydd Mercher 22 Ionawr 2014, 14:55

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 24 Ionawr - 7 Chwefror

Dydd Gwener 24 Ionawr 2014, 14:04

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook