iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 23 Awst

Dydd Gwener 23 Awst 2013, 11:45

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Aberaeron, Pen y Bont ar Ogwr a Chwmllynfell heddiw a thros y penwythnos!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Gwener 23 Awst – Dydd Sul 25 Awst

 

Gŵyl Rygbi 7 bob ochr

Parc Drefach, Clwb Rygbi, Aberaeron

Cystadleuthau i blant rhwng 9-15 oed a dynion a merched.

Adloniant gyda’r nôs.

Am fwy o fanylion ffoniwch Aled Lewis 07792 406977

 

Penwythnos Codi Arian

Golden Mile Inn, Pen y Bont ar Ogwr

Am ddim

Elw at elusen Follow Your Dreams

Bandiau byw a barbeciw. Croeso i  bawb.

 

Dydd Gwener 23 Awst

 

10.00

Diwrnod i’r Teulu

Neuadd Cwmllynfell

Am fwy o fanylion cysylltwch â Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar 01792 864949.

 

12.30-17.00

Taith Pramiau

Llanddwyn, Niwbwrch

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

13.00

Gêm Criced

Maes Geufron, Aberystwyth

I gofio am Tomos Owen. Croeso cynnes i bawb.

 

18.30

Cymanfa Bregethu Gydenwadol

Neuadd Rhosirwaun

Pregeth gan y Parchedig Gwynfor Williams a’r parch Dafydd Henry Edwards.

 

20.00

Gwyl Pen y Graig

Llangwnnadl, Pen Llŷn

£5

Tocynnau drwy ffonio Llên Llŷn ar 01758 770468 neu talu wrth y giat

Gyda Meic Stevens, Gwibdaith Hen Fran. Bar a bwyd ar gael. Lle i wersylla am ddim.

 

Taith Feicio o Gaerdydd i Aberystwyth

Elw at Gronfa Tomos Owen Leukaemia

188 o filltiroedd ar hyd ffordd yr A470.

Am fwy o fanylion ffoniwch Aled Lewis 07792 406977

 

Bwyd-len

Gwledd liwgar o fwyd a geiriau ar thema ‘Môr a Mynydd’. Bydd Geraint Lovgreen, Twm Morys a Rhys Iorwerth yn eich tywys fesul cwrs gyda cherddi dethol,ambell gân a phryd 3 cwrs.

Bar Doc, Galeri, Caernarfon

£18

 

Sioe Amaethyddol Gwytherin

£3 a £1 i blant

Dewch atom i fwynhau'r sioe.

Cystadlaethau gwartheg, defaid, da pluog a chŵn. Hefyd cystadlaethau cynnyrch gardd, coginio, celf a chrefft.

 

Dydd Sadwrn 24 – Dydd Sul 25

 

12.00 – 23.00

Llanffest

Penllanw Pengwern

Gwyl gwrw bragdai lleol, Côr Merched Rhianedd y Moelwyn, Dylan Rowlands, Band Arall a David Edwyn a’r band

Dydd Sul yn Nhafarn Pengwern bydd llu o fandiau Cymraeg megis Jessop a’r Sgweiri, Casi Wyn, Bandana a llawer iawn mwy

Elw tuag at yr Eisteddfod

Am fwy o fanylion ffoniwch 07768 667508.

 

Dydd Sadwrn 24 Awst

 

11.00-15.30

Diwrnod Agored

Eglwys Santes Mair, Llannerchymedd

Cyfle i weld ac i werthfawrogi yr eglwys hynafol hwn yn dyddio o’r cyfnod cynnar canoloesol.

 

11.00-16.00

Seiniau Sain Ffagan

Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd

Am ddim

Llwyfan i gerddorion gwerin gorau Cymru. Am y tro cyntaf, bydd Sain Ffagan yn agor drysau rhai o’r adeiladau hanesyddol ar gyfer perfformiadau gan gerddorion gwerin.  Bydd cyfle i ymwelwyr fwynhau ystod eang o ddeunydd cyfoes a thraddodiadol yn Gymraeg a Saesneg gan gantorion ac offerynwyr ifanc gorau Cymru. Bydd artistiaid yn cynnwys  ‘Gildas’, Gwenan Gibbard, Odyn, Aled Rheon, Gareth Bonello, Plu,  Siddi, Y Glerorfa a Clera.

 

12.00 – 14.00

Ffair

Cartref Maesllywelyn, Castell Newydd Emlyn.

 

1.00

Gwyl Bethel

Cae Pel Droed, Bethel

Cystadleuaeth gwisg ffansi, stondinau, bandiau  a llawer mwy. Noson i gloi’r Wŷl yn y Bedol gyda’r hwyr. Dewch i ymuno. Croeso cynnes i bawb.

 

18.00

Gwyl Pen y Graig

Llangwnnadl, Pen Llŷn

£5

Tocynnau drwy ffonio Llên Llŷn ar 01758 770468 neu talu wrth y giat

Gyda John ac Alun, dawnsio gwerin, bar a bwyd.

 

Sioe Dinbych

Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

£6, £4 a phlant am ddim

Cystadleuthau, ceffylau, adloniant, gweithgareddau, anifeiliaid anwes a llawer mwy.

 

Sioe Amaethyddol ac Arddwriaethol

Caeau’r Llew Du, Talybont

£6 a £4 i bensiynwyr a £2 i blant

Rasus cŵn yn dechrau am 5 o’r gloch. Dewch yn llu am noson o hwyl a sbri i wylio’r cŵn a’u perchnogion.

 

Dydd Sul 25 Awst

 

12.00-16.00

P’nawn Hwyl ac Arwerthiant Cist Car

Cae Ysgol Chwilog

Paentio wynebau ac ewinedd, raffl, stondinau ac ymweliad gan Hello Kitty a Peppa Pinc.

Elw at Cylch Ti a Fi, Chwilog

 

12.00

Diwrnod o Hwyl

Clwb Rygbi, Caernarfon

Elw at Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd, Clic Sargent ac Ysbyty Alder Hey

Gyda llu o weithgareddau a chystadleuthau at ddant bawb. Gyda’r hwyr bydd ocsiwn a disco. Croeso cynnes i bawb.

 

18.30

Gwasanaeth

Eglwys Santes Fair, Morfa Nefyn

Y gwasanaeth cyntaf er cau’r Eglwys ar thema ‘Y Môr’ gyda amryw aelodau yn cymeryd rhan.

 

19.00

Cymanfa Ganu

Eglwys Santes Mair, Llannerchymedd

Edward Morris Jones, Llandegfan yn arwain gyda Grês Pritchard yn cyfeilio a Mared Wyn Hughes fel unawdydd gwadd.

 

Dydd Llun 26 Awst

 

10.30

Sioe Clwb Ffermwyr Ifanc

Hendre Llan, Llansannan

Amrywiaeth o gystadleuthau, defaid, ceffylau, cwn, ieir, cynnrych gardd, blodau, coginio, gwaith llaw a mwy. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07880 801425.

 

20.00

Noson Bingo a Rafflau

Canolfan Nefyn

£1

Elw at SANDS Gwynedd

 

Sioe a Treialon Cwn Defaid

Caeau Abercwm, Llanllwni

Croeso i bawb.

 

Dydd Mawrth 27 Awst

 

09.30-12..00

Gweithdy Drama i blant 7-11 oed

Y Deyrnas Gopr, Ynys Môn

Sesiwn ddrama hwyliog anffurfiol i blant ysgolion cynradd. Rhaid cofrestru ymlaen llaw ffoniwch 01248 725700 neu sara@mentermon.com

 

10.00

Taith Hud, Hanes a Llên

Cwrdd ger Bwlchgwynt

Taith gerdded ar draws y Preselau o Fwêl Drygarn i Fwêl Eryri gyda’r arweinydd y daith yw Hefin Wyn

Am fanylion pellach ffoniwch 01239 831129

 

20.00

Noson Lawen

Maes Ploveilh, Crymych

Shon Rees yn cyflwyno Bois y Frenni, Lilwen a Gwenda, Aelwyd Hafodwenog ac Arwel Evans

£7, £3 i blant dan 16 oed. Tocynnau ar gael trwy ffonio 01239 831129

 

Diwrnod i’r Teulu

Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

£25, £20 a £15 a £5 i blant dan 4 (pris yn cynnwys 2 weithgaredd bore, cinio, 2 weithgaredd prynhawn a bws)

Rhaid archebu o flaen llaw drwy ffonio 01248 725731. Bydd y bws yn gadael o Langefni am 8 y bore ac yn ôl cyn 7 yr hwyr.

 

Dydd Mercher 28 Awst

 

09.00-17.00

Sialens Ffilm

Y Deyrnas Gopr, Amlwch

Am ddim

I archebu lle e-bostiwch iaith@mentermon.com neu ffonio 01248 725700

Ar gyfer rhai 11-16 sydd eisiau creu ffilm gan ddefnyddio aml gyfryngau.

 

13.30-15.30

Gweithdy Lliwio Gwlân gyda Non Mitchell

Amgueddfa Drefach-Felindre

£5

 

Dydd Iau 29 Awst – Dydd Sul 1 Medi

 

19.00

Gwyl Flodau

Eglwys Dewi Sant, Llanddewi Brefi

Agorir yr Wyl gyda Hwyrol Weddi. Bydd yr Wyl yn cau gyda Cymanfa Ganu Nos Sul. Testun yr Wyl Flodau yw 'Yr Eglwys a'r Gymuned.’

 

Dydd Iau 29 Awst

 

09.00-17.00

Sialens Ffilm

Stiwdio 12, Llangefni

Am ddim

I archebu lle e-bostiwch iaith@mentermon.com neu ffonio 01248 725700

Ar gyfer rhai 11-16 sydd eisiau creu ffilm gan ddefnyddio aml gyfryngau.

 

19.30

Sgwrs Haf – Amgueddfa Forwrol Llŷn

Neuadd Abersoch

Am ddim

Gyda Mr John Dilwyn Williams ar y pwnc ‘Rabar Stalwm.’

 

Dydd Gwener 30 Awst

 

19.00

Noson Goffi

Neuadd Goffa Tregaron

£1 a phlant am ddim

Elw at Gymdeithas Y Deillion Tregaron Llanddewi Brefi a’r Cylch.

 

20.00

Cyngerdd i Alaw- Meinir Gwilym a Band6

Clwb Mountain Rangers, Rhosgadfan

£6

Am docynnau ffoniwch 07584564933 neu 07824468530

Elw at Alaw Wyn Griffiths

Cyngerdd a raffl mawreddog i helpu i godi arian at driniaeth Alaw yn ysbyty Alder Hey.

 

Dydd Sadwrn 31 Awst

 

11.00-15.00

Ffair Haf

Penucheldre, Caergybi

Elw at Ambiwlans Awyr

Gyda stondinau, raffl, rhostio mochyn, adloniant a llawer mwy. Croeso cynnes i bawb.

 

13.00

Cymdeithas Cymru Ariannin – Cangen y De

Capel Bethel Rhiwbina

Yn cynnal Asado.

 

14.00-16.00

Taith

Plas yn Rhiw

Dewch i ddysgu mwy am yr ardd. Rhaid archebu lle.

£5 yn cynnwys paned a chacen.

 

19.30

Cyngerdd Y Glerorfa

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Tocynnau £8.50 / £5

 

Dydd Sul 1 Medi

 

11.00-16.00

Diwrnod Agored a Ffair Briodas

Plas Isaf, Llangollen

Am ddim

Cyfle i weld y lleoliad ar gyfer priodas a’r gwasanaethau sydd ar gael. Bydd cyflenwyr lleol yn rhannu eu profiad a’u arbenigedd.

 

Cyngerdd – ‘Ymestyn am y Sêr’

Neuadd Prichard Jones, Prifysgol Bangor

John Owen Jones a Chôr Ysgol Glanaethwy ac enillwyr cystadleuaeth i’w dewis gan John Owen Jones.

£14 a £8, tocyn teulu £40, ar gael trwy’r wefan www.pontio.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01248 382828 neu siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor.

 

Dydd Iau 5 Medi

 

18.00

Taith ar ôl Gwaith

Stad Dolmelynllyn

£2.50 a £1 i blant

Dewch am dro ar ôl gwaith, y ffordd berffaith i ymlacio. Gyda Rhodri Wigley. Am ragor o wybodaeth ewch i www.nationaltrust.org.uk/snowdonia-and-llyn

 

19.30

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

£10 am y tymor

Gyda Dafydd Franklin Jones a Gwilym Owen.

 

Noson Gomedi

Theatr Felinfach

Am docynnau ffoniwch 01570 423529

Rhan o ddathliadau Gŵyl Dathlu 25 oed o’r cylchgrawn Golwg.

 

Dydd Gwener 6 Medi

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Coed Cyrnol, Porthaethwy

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

18.15

Cyngerdd Mawreddog Clwb Gwili 60+

Neuadd Bronwydd

£20, yn cynnwys swper

Ffoniwch   01267 281194 am docynnau

Elw at Glwb Gwili 60 +

Gyda Chris Edwards a Merched Glannau Gwendraeth. Bar ar gael ar y noson.

 

19.30

Cyngerdd

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Tocynnau - £12 / £10

Gyda John ac Alun, Côr y Brythoniaid, Beca a Siwan a Dilwyn Morgan.

 

Dydd Sadwrn 7 Medi

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Darlith Goffa Islwyn Ffowc Elis

Stafell Sgwrsio, Gwyl Golwg, Llanbedr Pont Steffan

Traddodir gan Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor ar y pwnc ‘Cysgo y Ddraig.’

 

19.30

Ysgol Gerdd Ceredigion

Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi

£18, £12, £6 ar gael gan aelodau’r cor neu ysgolgc@gmail.com

 

Gŵyl Golwg

Llanbedr Pont Steffan

Amryw o sgyrsiau llenyddol a pherfformiadau cerddorol fel rhan o ddathliadau chwarter canrif y cylchgrawn ‘Golwg.’ Rhai o’r cyfranwyr fydd Vaughan Roderick, yr awdur Geraint Evans, a Manon Steffan Ros. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ar 01570 423529.

 

Dydd Sul 8 Medi

 

19.30

Cymfanfa Fodern

Capel Newydd, Abergorlech

£4 plant cynradd am ddim

Elw at Eisteddfod Sir Gâr

Am fanylion pellach ffoniwch 01558 685436. Arweinydd fydd Ann Thomas gyda Mrs Gillian Thomas yn cyfeilio. Eitemau gan Dafydd Jones, Ystrad Meurig a phlant lleol yr ardal.

 

Dydd Llun 9 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Galeri, Caernarfon

Tocynnau: 01286 685222

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Cynllun Chwarae Haf

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe

I blant 8-12 oed.

 

Dydd Mawrth 10 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Galeri, Caernarfon

Tocynnau: 01286 685222

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 11 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau: 01248 725732

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Iau 12 Medi

 

19.00

Rara Avis – Darlith gan Manon Rhys

Neuadd Gregynog, Tregynon

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwenllian ar groeagwenllian@btinternet.com Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau: 01248 725732

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

20.00

Cwis yng nghwmni Edwyn Williams

Clwb Rygbi Brynaman

Ffoniwch 01792 864949.

 

Dydd Gwener 13 Medi

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

Dydd Gwener 13 Medi – Dydd Sadwrn 14 Medi

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Cyfaill’ a ‘Te yn y Grug’

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£8.50 / £7

 

Dydd Gwener 13 Medi – Dydd Sul 15 Medi

 

Cynhadledd Stori Fer

Prifysgol Abertawe

£35 a £140 am docyn penwythnos

Gyda Edna O’Brien, Will Self, Tessa Hadley, Meic Stephens, Dai Smith, Claire Keegan, Cynan Jones, Rachel Trezise, Shena Mackay, Jon Gower a llawer mwy.

 

Dydd Sadwrn 14 Medi

 

10.00-15.00

Beirdd a Thywysogion

Abaty Ystrad Fflur

£3.50

Llu o weithgareddau a sgyrsiau. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01970 636543.

 

12.00-17.00

RAFA yn dathlu ‘Battle of Britain’

Gwesty Sain Ffagans, Penarth

Artistiaid lleol yn perfformio tu allan. Croeso cynnes i bawb.

 

19.00

Cyngerdd Mawreddog

Capel y Tabernacl, Pontardawe

Tocynnau ar gael trwy ffonio Malcolm Jones ar 01792 862869

Elw tuag at Gronfa Adfer Organ Tabernacl.

Gyda Chôr Meibion y Traeth a Chôr Dathlu Cwmtawe, Rhian Griffiths, Anna Harries a Kevin Johns.

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

Dydd Sul 15 Medi

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

Dydd Mawrth 17 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Thear John Ambrose, Rhuthun

Tocynnau: 01824 702575

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 18 Medi

 

17.30

Taith Gerdded Cwm Tawe Uchaf

Pwerdy Iaith Cwm Tawe

Y daith yn cael ei arwain gan Arwel Michael. Bws mini yn mynd nôl i Sgwâr Ystradgynlais ar y digwyddiadau am £2 y pen.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd y JP, Bangor

Tocynnau: 01248 382828

Cynhyrchiad Theatr Bara Caw.s

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - America yn y Pictwrs

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 19 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd y JP, Bangor

Tocynnau: 01248 382828

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

19.30

Cylch Llen Llanfairpwll - Darlith gan Manon Steffan Ros

Festri Capel Ebenenser, Llanfairpwll

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Wenna Williams neu Jean Pleming ar ronowen@brynhafod.freeserve.co.uk neu 01248 714720. Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

Dydd Gwener 20 Medi – Dydd Sul 22 Medi

 

Darlith  - Cymdeithas Edward Llwyd

Gwesty’r Diplomat, Felin Foel, Llanelli

Am fanylion pellach a sicrhau lle yn y gwesty ffoniwch 01928 723351.

 

Dydd Gwener 20 Medi

 

10.00-12.00

Taith Pramiau

Castell Aberlleiniog, Penmon

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Twm y Nant, Dinbych

Tocynnau: 01745 812349 / 01745 813431

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dathliad Penblwydd Clwb y Diwc

Clwb y Diwc, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael o Caban

Al Lewis a’r Band, Gwyneth Glyn a Greta Isaac. Gyda Huw Stephens.

 

Dydd Sadwrn 21 Medi

 

10.00-16.00

Ar Drywydd Ceffyl Gwyn Rhiannon: Y Mabinogion yng Nghwmni Sioned Davies

Maes Parcio yr Hen Ysgol, Arberth

£10

Dewch a bwyd, diod a dillad addas ar gyfer y daith. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Prifysgol Caerdydd.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd Goffa, Betws y Coed

Tocynnau: 01492 642357 / 01492 641329

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

20.00

Dathliad Penblwydd Clwb y Diwc

Clwb y Diwc, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael o Caban

Gyda Jess, Jessop a’r Sgweiri Castro, a Richard Rees.

 

 

Dydd Llun 23 Medi

 

Arwerthiannau Celf Cymru 2013

Academi Frenhinol Cambrian, Conwy

Am ragor o fanylion ffoniwch 01792 469400.

 

Dydd Mawrth 24 Medi

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Ysgol Uwchradd, Botwnnog

Tocynnau: 01758 730748

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 25 Medi

 

19.30

Cyngerdd Slapsoul a Dafydd Eurgain

Neuadd Dwyfor Pwllheli

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Canolfan Bro Aled, Llansannan

Tocynnau: 01745 870415

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Iau 26 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Tocynnau: 01766 830435

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Gwener 27 Medi

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd y Banw, Llangadfan

Tocynnau: 01938 820594

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Sadwrn 28 Medi

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Neuadd Buddug, Y Bala

Tocynnau: 01678 520658

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws

 

19.30

Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Eglwys Gadeiriol Llanelwy

 

Taith Gerdded

Cei i Aberaeron

 

Dydd Sul 29 Medi

 

19.00

Sioe Tudur Owen

Galeri Caernarfon

£3

 

Dydd Llun 30 Medi

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Tocynnau: 01970 623232

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mawrth 1 Hydref

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr Felinfach

Tocynnau: 01570 470697

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 2 Hydref

 

19.30

Cyfaill & Te yn y Grug

Theatr y Gromlech, Crymych

Tocynnau: 01239 831455

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Iau 3 Hydref

 

19.30

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Mared Lewis yr awdures o Ynys Môn yn sôn am lenydda ac am eich chyfrolau rhyddiaith poblogaidd.

 

Dydd Gwener 4 Hydref

 

13.00-14.30

Taith Pramiau

Porth Swtan

Dewch i gwrdd a mamau, tadau, plant a babis eraill ac i fwynhau llwybrau godidog Môn.

 

19.30

Shostakovich & Poulenc gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

 

19.45

Cyfaill & Te yn y Grug

Sherman Cymru, Caerdydd

Tocynnau: 029 2064 6900

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Cyngerdd 3 Chôr

Capel Salem Treganna

£5 a £3

Tocynnau wrth y drws

Elw at Apêl Guatemala

Côrdydd, Côr y Mochyn Du a Chôr Canna.

 

Dydd Sadwrn 5 Hydref

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

19.45

Cyfaill & Te yn y Grug

Sherman Cymru, Caerdydd

Tocynnau: 029 2064 6900

Cynhyrchiad Theatr Bara Caws.

 

Dydd Gwener 11 Hydref

 

13.00-15.00

Casglu Tystiolaeth am ddefnydd o'r Iaith Gymraeg

Oriel Môn, Llangefni

Bydd Comisiynydd y Gymraeg yn casglu tystiolaeth gan siaradwyr Cymraeg fel rhan o ymholiad cyhoeddus.

 

Dydd Gwener 18 Hydref

 

14.00

Cyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 31 Hydref

 

17.00-21.00

Ysbrydion Aberystwyth: Taith Arswydus yng nghwmni Euros Lewis

Maes parcio Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

£5 am y daith yn unig a £10 am fwyd a diod ar ddiwedd y daith yn y Llew Du. Bydd angen eisgidiau cyfforddus a dillad cynnes.

 

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Dydd Iau 7 Tachwedd

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Rhys Iorwerth yn darllen a thrafod ei waith. Rhys enillodd Cadair Eisteddfod Wrecsam 2011.

 

Dydd Gwener 15 Tachwedd

 

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Tasmin Little yn chwarae Szymanowski.

 

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Gwyl Gynganeddu

Ty Newydd a phentref Llanystumdwy

Gyda gornest a chystadleuthau a gweithgareddau eraill.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8.50 - £11.50

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2063 6464.

 

Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Rachmaninov a Prokofiev

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Llun 2 Rhagfyr

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Ffoniwch am docynnau 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 5 Rhagfyr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Gareth Wyn Jones y ffarmwr o Lanfairfechan yn trafod ei hunangofiant i wasg y Lolfa. Bu Gareth yn amlwg ar gyfresi teledu ac ar y cyfryngau.

 

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

 

11.30 a 14.00

Sioe Nadolig Cyw

Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn

Am docynnau ffoniwch 01286 685 222 neu gellir eu prynu trwy’r wefan www.galericaernarfon.com

 

19.00

Dathlu’r Nadolig

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

0800 052 1812

 

 

Dydd Gwener 20 Rhagfyr

 

20.30

Gigs y Gwags

Tafarn y Gwachel, Port Talbot

Am ddim

 

 

2014

 

Dydd Gwener 1 Ionawr

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Faure

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 9 Ionawr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Sgwrs gan y Parchedig Tom Wright.

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

Dydd Gwener 2 Chwefror

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

Dydd Mawrth 29 Ebrill

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Christoph König.

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 3 Mehefin

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Thomas Søndergård.

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Pigion i Ddysgwyr: 22 Awst 2013

Dydd Iau 22 Awst 2013, 10:50

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 27 Awst

Dydd Mawrth 27 Awst 2013, 11:09

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook