iPlayer Radio Beth sy'n newydd?

Digwyddiadur Radio Cymru 20-31 Awst

Dydd Mercher 20 Awst 2014, 09:47

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Rhoshirwaun, Glan Llyn  a Chwmllynfell wythnos yma!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mercher 20 Awst

 

18.30

Cymanfa Bregethu Gydenwadol

Neuaff Rhosirwaun

Yng nghwmni y Parchedig Philip Barnet,Deganwy a’r Parchedig Ganon Geraint Edwards Cemaes.

 

Dydd Iau 21 Awst

 

14.30 / 18.30

Cymanfa Bregethu Gydenwadol

Yng nghwmni Parchedig Gareth Edwards, Deganwy yn y p’nawn.

Yn cloi’r ŵyl bydd y Parchedig Elfyn Jones, Caergybi a’r Parchedig Gerlalt Lloyd Evans, Bodorgan.

 

 

Dydd Iau 21 Awst

 

Diwrnod i’r Teulu

Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

 

Dydd Gwener 22 Awst - Dydd Sadwrn 23 Awst

 

Gwyl Crug Mawr 2014

Am fwy o wybodaeth gweler www.crugmawr.com

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01239 621200

 

Dydd Gwener 22 Awst

 

10.00-14.00

Diwrnod i’r Teulu

Neuadd Cwmllynfell

£1.50

Cystadleuaethau gwisg ffansi, castell neidio, paentio wynebau, modelu balwnau, gemau, crefftau, twba lwcus a stondinau.

 

13.00

Bwrlwm Botwnnog

Canolfan Felin Fach, Gerddi Erw Aur, Botwnnog

Gyda Russell Jones, Bethan Gwanas a Meinir Gwilym. Pnawn o hwyl gyda sêl cist car, castell neidio, twb lwcus a pentio wyneb.

 

Dydd Sadwrn 23 Awst

 

10.00-16.00

Gweithdy Waliau a graffiti

Segontium, Caernarfon

Am ddim

Gyda Manon Awst, artist preswyl Segontium, yn creu cysylltiadau rhwng tre Caernarfon a Segontium drwy edrych ar graffiti Caernarfon heddiw. Gweithdy ymarferol gyda chyfle i naddu carreg. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Manon – 07786175407 neu manonawst@hotmail.co.uk

 

11.00

Sioe Clwb Ffermwyr Ifanc Cynwyl Elfed

Fferm Panthwdog

£5, £2.50 a phlant dan 12 am ddim.

Sioe yn cynnwys defaid, gwrtheg, sioe cwn a dosbarth ar gyfer ieir a hwyiaid. Arddangosfa hen beiriannau a Cwpan ar gyfer hen dractorau orau yn y sioe. Arddangosfa dawnsio ac adloniant i’r plant. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01267 281549.

 

12.00

Sioe Dinbych

Cae Lôn, Felin, Dinbych

£6.50 a £4.50

Amrywiaeth eang o adloniant, pabell flodau, neidio ceffylau, sioe gomedi a mwy. Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan:  thedenbighshow.co.uk

 

10.00

Sioe Amaethyddol Gwytherin

£3 a £2 i bensiynwyr a 50c i blant

Cystadleuthau barnu defaid a’r wledd arferol ar y Maes ac yn y Ganolfan. Croeso cynnes iawn. Am ragor o fanylion cysylltwch â Einir ar 01745 860190.

 

Dydd Sul 24 Awst

 

10.00-16.00

Ffair Cynnyrch a Chrefftau Lleol

Neuadd Dyffryn Ardudwy a Talybont

Lluniaeth ar gael yng nghaffi’r neuadd.

 

12.00

Gwerin ar y Fenai

Angelsey Arms, Caernarfon

 

19.00

Côr Alaw’r Fenai

Capel Mawr, Porthaethwy

£5

 

19.30

Cymanfa Ganu

Eglwys Santes Mair, Llanerchymedd

Tonau ac emynau ‘Caneuon Ffydd.’

 

Dydd Llun 25 Awst

 

14.00

Sioe Flodau Aberffraw a’r Cylch

Neuadd y Pentref

Am fanylion pellach 01407 840634

 

14.00

Mabolgampau

Cae’r Eglwys, Cynwyl Elfed

£2 a 50c i blant

Elw at Neuadd y Gymuned

Gyda Tudur Phillips o Stwnsh yn westai arbennig. Bydd barbeciw a stondinau amrywiol eraill a llawer o sbort a sbri.

 

Gwyl Ger y Mor, y Rhyl

 

Dydd Mercher 27 Awst

 

Rhywfo Elusennol

Canol Caerdydd – Stryd Working

Elw at Cardiac Risk in the Young a Chlwb Rhwyfo Dinas Caerdydd

Er mwyn rhoi clod i Gemau’r Gymanwlad bydd y Clwb yn ceisio rhwyfo o Gaerdydd i’r Alban mewn diwrnod (637km). Dewch i gefnogi. Am ragor o wybodaeth ewch i www.cardiffcityrc.com

 

 

Dydd Iau 28 Awst

 

20.00

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Theatr y Sherman, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 029 2064 6900


Dydd Gwener 29 Awst – Dydd Sadwrn 30 Awst

 

Gwyl Gwydir 2014

 

Dydd Gwener 29 Awst

 

Bwyd-Lên

Galeri, Caernarfon

Pryd o fwyd tri chwrs gyda Karen Owen a Geraint Lovgreen yn eich tywys fesul cwrs gyda cherddi dethol, ambell anecdote a chân

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01286 685222.

 

MeinIr Gwilym a Disgo

Gesty Queens, Porthmadog

 

Dydd Sadwrn 30 Awst

 

19.30

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug

Tocynnau drwy ffonio 0845 330 3565

 

Sister Sledge a The Real Thing

Gwesty Corran, Talacharn

£42.50

Tocynnau ar www.liveatthecorran.com

 

Gwyl Aberteifi 2014

Penparc

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Gyda ffair am ddim, pabell dawnsio, llwyfan cerddoriaeth fyw a mwy. Am ragor o wybodaeth ewch i www.cardiganfestival.co.uk

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Geirfa Pigion i Ddysgwyr: Awst 19, 2014

Dydd Mawrth 19 Awst 2014, 10:05

Nesaf
Tra Bo Dau: Prynhawn i'w drysori!

Dydd Iau 21 Awst 2014, 13:24

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook