iPlayer Radio What's New?
Gwrando
Yn Fyw : C2
Georgia Ruth Williams - 18/12/2014

Digwyddiadur Radio Cymru 2 Ebrill - 16 Ebrill

Dydd Mercher 2 Ebrill 2014, 12:05

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau ym Mhwllheli, Llangefni a Wrecsam heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

Dydd Mawrth 1 Ebrill - Dydd Mercher 2 Ebrill

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£8.50/£7

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones a Rhodri Sion.

 

19.30

Theatr Fach Llangefni yn Cyflwyno ‘Yr Argae’

Tocynnau ar gael drwy ffonio 01248 852688

£10 / £8 i aelodau a myfyrwyr

Addasiad Tony Jones o’r ddrama ‘The Weir’ gan Connor Macpherson.

 

Dydd Mercher 2 Ebrill

 

10.45

Cynhadledd Flynyddol Sefydliad y Merched Cymru

Neuadd William Aston, Wrecsam

£8 (am adloniant gyda’r hwyr)

I archebu lle ffoniwch 029 2022 1712

Siaradwyr gwadd ac adloniant gyda’r hwyr yn cynnwys perfformiad amrywiol gan aelodau o Ffederasiwn Clwyd Dinbych. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 029 2022 1712 neu www.theWI.org.uk

 

11.00

Ensemble Cymru

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

 

17.00

Cyrsiau Cymraeg i Oedolion

Abertawe / Caerfyrddin / Hwlffordd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 864949

 

18.30

Sioe deuluol 'Y Rhith Olaf'

Canolfan Gymdeithasol Talysarn

£3 oedolion/ £2 plant a pensiynwyr

Tocynnau drwy ffonio 01286 880885

Elw at Ysgol Talysarn

Mae plant Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Talysarn wedi bod yn cydweithio gyda Cyngor Celfyddydau Cymru i drefnu sioe deuluol arbennig gan gwmni Bash Street Company o Penzance. Mae'r sioe yn cynnwys hud a lledrith, comedi a cherddoriaeth.

 

19.00

Recordio’r Talwrn

Festri Hermon, Cynwyl Elfed

Crannog v Beirdd Myrddin a Thanygroes v Aberhafren. Dewch yn llu.

 

Cylchcanu

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Iau 3 Ebrill

 

10.30

Ensemble Cymru

Venue Cymru, Llandudno

 

15.00

Agoriad Swyddogol – Arddangosfa Cwiltiau Traddodiadol

Amgueddfa Wlân, Dre-Fach, Felindre

Gyda John Griffiths AM

 

19.00

Darlith Flynyddol Cyfeillion Ellis Wynne

Neuadd Gymuned Talsarnau

£5 yn cynnwys lluniaeth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Catrin Glyn ar 01766781395. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Neuadd Buddug, Y Bala

Tocynnau drwy ffonio 01678 520658

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

 

19.30

Cymdeithas Lenyddol y Fainc  Sglodion

Y Ganolfan Gymdeithasol Blaenau Ffestiniog

Noson yng nghwmni Manon Steffan Ros. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Pegi Lloyd-Williams ar 01766 830653

 

20.00

Gyrfa Chwist

Tafarn Glan yr Afon, Talgarreg

Ward Stroc, Ysbyty Glangwili

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Ensemble Cymru

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

 

Cylchcanu

Theatr Mwldan, Aberteifi

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Gwener 4 Ebrill – Dydd Sadwrn 5 Ebrill

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Ysgol Glanaethwy, Bangor

Tocynnau drwy ffonio 01286 676335

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

 

Dydd Gwener 4 Ebrill – Dydd Sul 6 Ebrill

 

Llen yn Lleol yn cyflwyno Ysgrifennu yn yr Awyr Agored

Gwersyll Glanllyn

£165

Gyda Bethan Gwanas ac Eurig Salisbury. Er mwyn archebu lle neu derbyn rhagor o wybodaeth cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.

 

Dydd Gwener 4 Ebrill

 

10.30

Ensemble Cymru

Canolfan Ucheldre, Caergybi

 

10.30

Bore Coffi

Ffordd Cranston, Bramcote Hills, Nottingham

Croeso i unrhyw un fydd yn y cyffinau yma fore Gwener. Trefnwyd gan Popeth yn Gymraeg.

 

11.30

Gweithdy cerdd i blant ifanc

Theatr Felinfach

£4 y plentyn

Gyda cerddor Gwyddelig. Addas i blant 2 – 4 oed. Perfformiad Saesneg.

 

19.00

Cyngerdd Only Boys Aloud

Capel Moriah, Llanelli

£12.50

Am docynnau ffoniwch Ysgol y Strade: 01554 745100, Ysgol Dewi Sant: 01554 750 081, Ysgol Maesllyn: 01554 773843, Menter Cwm Gwendraeth: 01269 871600

Elw at Gronfa Eisteddfod Sir Gar 2014.

 

19.00

Noson Goffi

Neuadd yr Eglwys, Brechfa

£3

Darperir adloniant gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Nantgaredig a’r llywyddion fydd Geraint a Carol Jones.

 

19.00

Cwmni Drama Llangian yn cyflwyno Noson Lawen

Neuadd Goffa Chwilog

£5 / £3

 

19.00

Clwb y Dysgwyr

Clwb Cyfansoddiadol, Stryd y Berllan, Castell-nedd

 

19.30

‘Clawdd Terfyn ac ambell gerdd’ – Rhys Iorwerth

Canolfan Nefyn

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwyneth Owen ar 01758 612132.

 

19.30

Caffi Stori

Neuadd St Collen, Llangollen

£5

Gyda Cat Weatherill yn cyflwyno sioe ‘How to Be Glorious.’ Digwyddiad Saesneg.

 

19.30

Ffilm – Hedd Wyn

Theatr Felinfach

£3.50, £2.50 a £1.50

 

Cyngerdd Cor y Mochyn Du

Capel Gwaelod y Garth, Caerdydd

£8 / £5

Tocynnau: 029 2037 1599

Gyda Steffan Jones, Côr Plant Caerdydd ac Eirlys Parri

Elw er budd Pwyllgor Apêl Caerffili, Eisteddfod Caerffili a’r Cylch 2015

 

Cylchcanu

Galeri Caernarfon

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Gig

Clwb Cymdeithasol Maesgerchien, Bangor

Geraint Lovgreen a’r Band, Babyquens, Rebownder, Kain Melo a DJ PSI.

 

Dydd Sadwrn 5 Ebrill – Dydd Sul 6 Ebrill

 

Smonach

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Penwythnos ar gyfer aelodau 18-25 oed yr Urdd

£30

I archebu ffoniwch 01678 541017. Gyda gig Swnami, Y Cledrau a gemau gwirion.

 

Dydd Sadwrn 5 Ebrill

 

10.00

Ffair Wanwyn

Festri Rhydfendigaid, Pontrhydfendigaid

£1.50 a 50c

Elw at Chwiorydd Capel Rhydfendigaid

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01974 831695 neu glarhyd@btopenworld.com

 

10.00-10.45

Gweithdy Caru Cerdd i blant 15 mis-3 oed

Llyfrgell y Bala

 

10.00-12.00

Bore o Hwyl

Canolfan Bro Aled, Llansannan

Amser hwyliog, dawnsio gwerin, canu, paned a sgwrs i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso cynnes i ddysgwyr ac unrhyw un o bob ardal.

 

10.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812.

 

10.30

Ensemble Cymru

Venue Cymru, Llandudno

 

11.00-11.45

Gweithdy Caru Cerdd i blant 4-7 oed

Llyfrgell y Bala

 

13.30

Lansiad Llyfr ‘Cross-Cultural Essays on Wales and Brittany’

Amgueddfa Ceredigion

 

14.00

Taith dywys yng nghwmni DeAnne Hartwell-Jones

Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre

£5

Am wybodaeth pellach ffoniwch 029 2057 3088.

 

19.30

Cylch Canu

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

19.30

Cerddoriaeth ym Mangor: Cerddorfa Symffoni a Chorws Prifysgol Bangor

Neuadd Pritchard-Jones, Bangor

 

19.30

Bryn Fôn ac Alistair James

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

£12

Am docynnau ffoniwch 01766 771147 / 01766 770685 / 01766 770960

Rhaid bod yn 18 oed i gael mynediad.

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys y Drindod, Llandudno

£13

Tocynnau drwy ffonio 01492 640703 neu 01492 877700

Nabucco (Verdi) gyda Chôr Cymysg Dyffryn Conwy, David Soar, Gareth Rhys-Davies, Eldrydd Cynan-Jones, Geraint Dodd a Cherddorfa Symffoni Wrecsam.

 

Dydd Sul 6 Ebrill

 

19.30

Cyngerdd Côr Caerdydd

Eglwys Sant German, Caerdydd

£10 i oedolion, am ddim i blant dan 16 oed

Elw at Ofal Cancr Marie Curie

Offeren ‘Nelson’ Haydn a gweithiau eraill.

 

Antholeg Cymru – O’r Galon

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Gyda Catrin Finch, Gwilym Simcock ac Al Lewis.

 

Cylchcanu

Canolfan Ucheldre, Caergybi

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Llun 7 Ebrill

 

10.30

Bore Coffi i'r Ymddeoledig

Neuadd Goffa Caerwedros

Cyfle am baned, cacen a sgwrs. Croesawir syniadau ar sut i ddatblygu'r ddarpariaeth i'r ymddeoledig yn y neuadd.

 

12.00

Cylch Darllen Baglan

Llyfrgell Baglan

 

16.00

Te Parti a Phrynhawn sganio lluniau a dogfennau sydd yn berthnasol i’r Rhyfel Byd Cyntaf neu Ail Ryfel Byd

Y Cartws Llandudoch 

Cyfle i sgwrsio, rhannu storiau ac atgofion neu i edrych ar hen luniau.

 

Dydd Mawrth 8 Ebrill – dydd Sul 13 Ebrill

 

Gwyl Llên Plant Caerdydd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2047 2266

 

Dydd Mawrth 8 Ebrill

 

10.30-11.30

Sesiwn TWF

Llyfrgell Ystradgynlais

 

13.00

Seminar y Gymraeg Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Ystafell B04, James Callaghan, Prifysgol Abertawe

Bydd yr Athro Ceri Davies yn edrych ar nodweddion y theatr glasurol, gan sôn yn benodol am rai fersiynau a pherfformiadau Cymraeg, yn arbennig o waith Sophocles.

 

17.00

Cwrs Cymhwyster Cenedlaethol Dysgu Cymraeg i Oedolion 2014

Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Abertawe

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chris Reynolds ar 01792 602641.

 

19.30

Dros y Top

Theatr Felinfach

£8, £7 a £6

Yn pendilio rhwng y llon a’r lleddf, y melys a’r chwerw, dyma gipolwg sydyn ar y pam, y pwy a’r ble a ysgogodd y gyflafan fwyaf a welodd Cymru ac Ewrop erioed. Cofnodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr gyda Theatr Bara Caws.

 

Dydd Mercher 9 Ebrill – Dydd Iau 10 Ebrill

 

9.30 – 14.00

Gweithdai Perfformio

Theatr Felinfach

I archebu lle ffoniwch 01570 470697

Gweithdai ar gyfer ysgolion blwyddyn 9 ac uwch. Lle i uchafswm o 30 ym mhob gweithdy. Cynhelir y gweithdai drwy gyfrwng y Gymraeg ond dangosir sensitifrwydd ieithyddol i gyfranogwyr sy’n llai hyderus.

 

Dydd Mercher 9 Ebrill

 

17.00-20.00

Arddangosfa Celf a Chrefft

Ysgol Gyfun Llangefni

£3 a £1.50 i blant a phensiynwyr

Elw at daith disgyblion i Moroco i wirfoddoli gyda phlant

Lluniaeth ysgafn ar gael a stondinau crefft ac artistiaid lleol. Raffl i’w dynnu ar y noson.

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Theatr Mwldan, Aberteifi

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01239 621200.

 

Dydd Iau 10 Ebrill

 

10.00-15.00

Atgofion Theatr Gwynedd gyda Hywel Gwynfryn

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Dewch i rannu ac i recordio eich straeon am Theatr Gwynedd. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Pontio ar 01248 383838 neu ewch i www.pontio.co.uk

 

17.00-20.00

Arddangosfa Celf a Chrefft

Ysgol Gyfun Llangefni

£3 a £1.50 i blant a phensiynwyr

Elw at daith disgyblion i Moroco i wirfoddoli gyda phlant

Lluniaeth ysgafn ar gael a stondinau crefft ac artistiaid lleol. Raffl i’w dynnu ar y noson.

 

17.00

Seminar y Gymraeg Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Ystafell fideo-gynadledda 136, adeilad Faraday,Prifysgol Abertawe

Bydd Dr Christine James yn trafod ei gwaith diweddar ym maes y gyfraith Gymreig a’i golygiad safonol o destun BL Add. 22356 – un o destunau pwysicaf y Gyfraith yn y bymthegfed ganrif.

 

17.00

Darlith

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Dr Rhun Emlyn yn cyflwyno darlith ar y testun ‘‘Hawddamawr... i feibion, lleodron, llên’: addysg a dysg yn Llanelwy yn yr Oesoedd Canol diweddar’. Croeso cynnes i bawb

 

19.00

Darlith gan Dr Bruce Griffiths – Ffestiniog drwy lygaid eraill

Gwesty’r Ship, Dolgellau

Am fwy o fanylion ffoniwch 01766 540311. Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Canolfan Gartholwg, Pentre’r Eglwys

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01443 219589.

 

20.00

Bragdy’r Beirdd

Canton Sports Bar, Caerdydd

£3

Geraint Lovgreen ac Eurig Salisbury gan gynnws DJ Ceren Roberts.

 

20.00

Noson Lawen gan Theatr Gydweithredol Troedyrhiw

Tafarn Cefnhafod, Gorsgoch

 

Cylchcanu

Theatr Brycheiniog

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Gwener 11 Ebrill – Dydd Sadwrn 12 Ebrill

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Neuadd Llanofer, Caerdydd

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01286 676335.

 

Dydd Gwener 11 Ebrill

 

10.00-16.00

Ffair Pasg

Ty Seiont, Caernarfon

£1

Elw at Age Cymru Gwynedd a Môn.

 

19.30

Cyngerdd Gitâr efo Rhisiart Arwel

Canolfan Chapter, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael drwy ffonio 029 2030 4400

Cerddoriaeth o Gymru, Sbaen, Ffrainc a De America. 

 

19.30

CFfI Llanllwni yn cynal noson Tip-It

Talardd, Llanllwni

Croeso cynes i bawb.

 

20.00

Noson Sgwennu Newydd

Tafarn y Vale, Dyffryn Aeron

Addas i rai dros 16 oed.

 

Darllen Korea, Cyfieithu Cymru

Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, Aberystwyth

£5, £3 ac am ddim i bobl di-waith

Tocynnau drwy ffonio 01970 622 544

Francesca Rhydderch awdur ‘The Rice Paper Diaries.’(2013) fydd yn sgwrsio gyda Lee Seung-U on o brif awduron Korea.

 

Cylchcanu

Theatr Hafren, y Drenewydd

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Sadwrn 12 Ebrill

 

09.00-15.30

Diwrnod Agored wedi ei drefnu gan Gymdeithas Bob Owen

Gwesty’r Waterloo, Betws y Coed

Tair darlith dan ofal yr Athro Gwyn Jones, Beti George ac Einion Wyn Thomas. Noddir gan Llenyddiaeth Cymru.

 

09.15

Fforwm Undydd -Ewrop yr Iwerydd yn Oesoedd y Metalau cwestiynau am iaith gyffredin

Prifysgol Caerdydd

I gofrestru ffoniwch 01970 636543.

 

10.00-13.00

Gwneud Eich Marc

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

 

19.30

Cyngerdd

Eglwys Dewi Sant, St Andrew’s Crescent, Caerdydd

£8

Tocynnau drwy anfon e-bost at: corcf1@gmail.com neu corgodrergarth@gmail.com

Perfformiad o Sunrise Mass gan Ola Gjeilo. Gyda’r Welsh Session Orchestra yn cyfeilio.

 

19.30

Sgwrs

Neuadd Bro Fana, Ffarmers

£5

Wish Gdula o Gellan yn siarad a dangos sleidiau o’i deithiau yn yr Himalayas. Cyflwyniad Saesneg gyda bwffe ysgafn i ddilyn.

 

Gweithdy cwiltio gan DeAnne Hartwell-Jones

Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre

£30

Am wybodaeth pellach ffoniwch 029 2057 3088.

 

Cylchcanu

SPAN, Neuadd y Frenhines, Arberth

Gyda Gwyneth Glyn, Robert Evans, Delyth Jenkins, Dylan Fowler, Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Jamie Smith, Patrick Rimes, Stephen Rees a Beth Williams-Jones.

 

Dydd Sul 13 Ebrill

 

10.00-14.00

Sêl Cist Car

Ty Seiont, Caernarfon

£10 y car

 

20.00

Cymanfa Ganu Sul y Blodau

Capel Soar, Rhosfawr, Brynteg

£3

Gydag Arfon Wyn, Elina Mai ac Adlais.

 

Dydd Llun 14 Ebrill

 

10.30-11.30

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Tywyn

 

14.00-15.00

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Dolgellau

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01970 623232.

 

19.30

Y Croesholiad

Eglwys Santes Fair, Betws y Coed

£7

Tocynnau drwy ffonio 01492 640703 neu 01492 877700

Gyda Chôr Cymysg Dyffryn Conwy dan arweiniad Trystan Lewis.

 

Dydd Mawrth 15 Ebrill

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Neuadd y Banw, Llangadfan

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01938 820594.

 

Cyfarfod o Glwb Garddio Felinwnda

Canolfan Bro Llanwnda

£2

Elw at Glwb Garddio Felinwnda

Yn trafod perlysiau yng nghwmni Awen Haf (Galwad Cynnar). Croeso i aelodau hen a newydd.

 

Dydd Mercher 16 Ebrill

 

11.00-13.00

Sbardun Sgwennu

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

 

19.00

Cyngerdd y Pasg

Eglwys Gatholig St Helen, Caerffili

£5

Tocynnau ar gael trwy gysylltu gyda pwyllgorapelcaerffili@hotmail.com neu trwy ffonio 07980 302285

Elw at Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015

Noson o gerddoriaeth corawl y Pasg yn cynnwys gweithiau Bach, Lotti, Purcell, Medelssohn, Mascagni, Lauridsen, Eric Jones a Rutter.

 

19.30

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

Neuadd Goffa, Cricieth

Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

Tocynnau drwy ffonio 01766 523566.

 

20.00

Cyngerdd Cerddoriaeth ym Mangor gyda Syr Willard White ac Eugene Asti

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£14 / £12

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 1af o Ebrill 2014

Dydd Mawrth 1 Ebrill 2014, 10:41

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 3 Ebrill - 17 Ebrill

Dydd Iau 3 Ebrill 2014, 10:48

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook