iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 18 Hydref

Dydd Gwener 18 Hydref 2013, 12:58

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yng Nghasnewydd, Llanboidy a Phenygroes heddiw!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Iau 17 Hydref – Dydd Mawrth 22 Hydref

 

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

Lleoliadau amrywiol

Gydag awduron rhyngwladol enwog a beirdd Cymru gan gynnwys Karen Owen, Jason Walford Davies, Twm Morys, Rhys Trimble, Ifor ap Glyn a Nia Davies. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org

 

 

Dydd Gwener 18 Hydref – Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

Gwyl Lenyddiaeth Gofod, Amser, Peiriannau ac Angenfilod

Canolfan Gelfyddydau Glan yr Afon, Casnewydd

£3

Gyda Catherine Bray, Turnip Starfish, Huw Aaron, Stephen Volk, Jasper Fforde, Dan Anthony, Ben Aaronovitch, Dr Dimitra Fimi, Gwyneth Lewis a Horatio Clare.

 

Theatr Fach Llangefni yn cyflwyno cyfieithiad Saesneg o ddrama Dewi Williams Leni sef CARPE DIEM

£8 a £6

Tocynnau drwy ffonio 01248 852 688.

 

Dydd Gwener 18 Hydref

 

14.00

Cyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

18.00 – 21.00

Ffair Bwyd a Crafft

Clwb Cymdeithasol, Llanboidy

Am fwy o fanylion ffoniwch 01994 448316

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd yn cyfarfod

Ystafell 0.31 Adeilad Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Myrddin ap Dafydd ar y testun “Senghennydd 1913” i gofio am y drychineb ofnadwy 100 mlynedd yn ol pan gollodd 440 o bobol eu bywydau.

 

19.00

Dangosiad Ffilm Fud – ‘College, 1927’

Amgueddfa Ceredigion

£5 a £4

Comedi mud a gynhyrchwyd gan Joseph Schenk gyda’r ardderchog Buster Keaton yn y prif ran. Gyda chyfeiliant fyw ar y piano gan Stephen Briggs.

 

19.00

Noson Adloniant

Capel Glanrhyd

£5

Tocynnau ar gael o siop Nanog, Caernarfon

Elw at Ysgol Sul Glanrhyd

Gyda Côr Meibion, Band Pres Bontnewydd, plant ysgol Sul, Sioned Webb, Dewi Ellis Jones, Mabon a Caradog Jones.

 

19.00

Cymrodorion Abergwaun a’r Fro

Gwesty Bae Abergwaun

Noson yng nghwmni Mr Emyr Phillips, Cilgerran yn trafod Hanes y Cardi Bach

Croeso I aelodau hen a newydd.

 

19.00

Cylch Llên Dyffryn Nantlle

Capel y Groes, Penygroes

Dr Llion Jones yn sgwrsio ar y testun ‘Ar daith gydag ef ei hun – Dyddiaduron T H Parry Williams.’ Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd Blynyddol Llangeitho

Neuadd Llangeitho

£5

Elw tuag at y neuadd

Yng nghwmni Clive Edwards, Derfel Thomas, Ken Lewis a John Evans.

 

19.30

Darlith am John Williams, Brynsiencyn

Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy

Elw tuag at Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George

 

19.30

Noson Agoriadol Cymdeithas Trelawnyd

Capel Nasareth, Trelawnyd

Dewch i ymuno â Dafydd Iwan mewn sgwrs a chân ac i glywed y triawd Jazz o gyn-ddisgyblion Glan Clwyd, Smooth

Tocynnau £5. Diolch i Gynllun Noson Allan ac i Sir y Fflint am eu cymorth ariannol

Am fanylion pellach cysylltwch â Meurig Royles ar 01745 570254.

 

19.30

Drama - Wyneb Dros Dro

Theatr Gartholwg (Canolfan Dysgu Gydol-Oes Gartholwg)

Tocynnau £9 / £8 ar gael trwy ffonio 01443 219589

Drama wreiddiol yn ymdrin a gwrthdaro teuluol a hiwmor.

 

19.30

Cyngerdd

Capel Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr

£7.50 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01994 230021 neu wrth y drws

Gyda Côr Tonic Caerfyrddin, Rhian Mair, Gethin Lewis ac Elin Fflur Jones.

 

19.30

Dangosiad 4 Ffilm

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Gyda Dafydd Hywel a gwobrwyo y ffilmiau buddugol yng nghystadleuaeth Ffilm Fer.

 

19.30

Darlith Goffa Syr Ifor Williams – ‘Rhamant Enwau Lleoedd’

Oriel Mon

Yng nghwmni Glenda Carr.

 

19.30

Cyngerdd Cymdeithas Emrys ap Iwan Abergele

Capel Mynydd Seion, Abergele

Yng nghwmni Parti'r Siswrn dan arweiniad Mrs Mair Selway

Tocynnau £5 i oedolion, £2 i blant

Dewch yn llu.

 

19.30

Noson Cawl a Chan

Caffi Emlyn, Tanygroes

Adloniant gan Gor Meibion Clwb Rygbi Crymych

£6

Elw at Tenovus.

 

19.30

Noson Gymdeithasol

Tafarn y Snowdonia Parc, Waunfawr

£1

Elw at daith ieuenctid yr ardal i Batagonia

Cwis a chystadleuaeth deud jocs i’r rhai ifanc. Croeso cynnes i deuluoedd.

 

19.30

Bingo

Neuadd Y Parc, Bala

Croeso cynnes i bawb.

 

20.00

Steve Eaves a’r Band a Rhai Pobl

Ty Siamas, Dolgellau

£10

Tocynnau drwy ffonio 07860934722.

 

20.00

Noson 4 a 6

Clwb Canol Dre, Caernarfon

£6 a £5 i aelodau

Tocynnau ar y drws

Gyda Y Rhacs, I Fight Lions a Celt. Dewch yn gynnar i gael lle.

 

Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

09.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Conwy

£40

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch  ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

10.00

Ysgol Undydd Cymraeg

Ty Cwrdd, Crynwyr Derby

Bydd Dr Kate Hemer yn gwneud cyflwyniad.

10.00

Fforwm Undydd – Cwlt y Seintiau yng Nghymru

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

£25 gan gynnwys coffi yn y bore, cinio a thê, (heb ginio £17.50).

 

10.00-12.00

Bore Coffi ac Arwerthiant Bagiau

Canolfan Ddydd Myrddin, Caerfyrddin

£1

Elw at Cymorth Cristnogol

Arwerthiant bagiau yn rhan o ymgyrch Merched y Wawr i godi arian at gwragedd Ethiopia. Stondinau cardiau Nadolig a nwyddau masnach deg. Croeso cynnes i bawb.

 

10.00-12.00

Bore Coffi

Capel Berea Newydd, Bangor

Stondinau cacennau cartref, llyfrau, hen drugareddau a phethau’r ardd. Trefnir gan Bugeiliaid Stryd Bangor.

 

10.00-13.00

Marchnad Llansawel

Neuadd y Pentref, Llansawel

£5 am fwrdd

Gyda stondinau crefftau, bwyd, lle chwarae plant. Mynediad i bobl anabl o’r maes parcio.

 

10.00-13.00

Bore Hwyl – Shwmae 2!

Theatr Felinfach

Cyfres o weithgareddau i blant, pobl ifanc ac oedolion. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01570 470697

 

10.00-16.00

Stori Cymru – Ar Wib Trwy Hanes

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr

Am ddim

Tocynnau i archebu lle drwy ffonio 01286 660853

12 siaradwr am 20 munud yr un. Pawb i ddod a bwyd ei hun.

 

19.00

Cyngerdd yng nghwmni Caryl Parry Jones, 12.00

Sêl Flynyddol Defaid Mynydd Sir Dinbych

Marchnad Llanrwst

157 o feheirdd Cymreig.

 

19.00

Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn ac aelodau’r dosbarth meistr

Canolfan y Banw

Llangadfan

£5

Tocynnau ar gael o swyddfa Menter Maldwyn yn y Drenewydd, ffoniwch 01686 610010, e-bostiwch dylan@mentermaldwyn.org

 

19.00

Noson o Hwyl

Gwesty’r Plough Rhosmaen, Llandeilo

Bwffe cyllell a fforc, ocsiwn a band ‘Bois y Banc’

£25 y pen

Elw at Bwyllgor Apêl Manordeilo, Salem a Thalyllychau Eisteddfod Sir Gâr 2014

Bwydlen sylweddol a dewis eang. Ocsiwn yng ngofal yr Arwerthwr Profiadol a digri Mr John Eirian. Cysylltwch gyda Gwenan ar 01558 824696

 

19.00

Arwerthiant Cobiau Cymreig

Glamorgan Hall, Maes Sioe Frenhinol, Llanelwedd

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07977038027.

 

19.30

Gwyl Ffilm y Crinddail

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

Noson o ffilm Gymraeg, Tylluan Wen. Gyda lluniaeth a diodydd Cymreig ar gael.

 

19.30

Cawl a Chan

Lastra Amlwch

£10

Elw at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd

Yng nghwmni Cor Ieuenctid Mon, Bach a Mawr, Catrin Roberts, Mared Hughes a Mecca. Owen Roberts yn arwain.

 

19.30

Cerddoriaeth Dda a Chwrw’r Cyffiniau

Acapela, Pentyrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 08448 700887

Cyfle i flasu cwrw lleol, mwynhau bandiau a thalentau lleol.

 

19.30

Cyngerdd Cor Bro Meirion a Band yr Oakley

Ysgol y Gader, Dolgellau

£8 .

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01341 423200 neu 01341 423741

Elw at Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014.

 

19.30

Dangosiad ffilm ‘Tylluan Wen’

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Am ddim

Elw at Macmillan drwy gyfraniadau.

 

19.30

Stomp Tegeingl

Canolfan Daniel Owen, Yr Wyddgrug

£5

Gwledd o farddoniaeth a chwerthin braf. Gyda Arwel Pod Roberts, a 9 bardd yn cystadlu am bleidlais y gunulleidfa. Noson hwyliog felly dewch yn llu.

 

20.00

Noson gyda John ac Alun

Gwesty Parc, Aberystwyth

£10

Tocynnau drwy ffonio 01970 612768

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Yng nghwmni Bois y Fro ac Elen Pencwm.

 

Steve Eaves a’r Band

Caban, Brynrefail

£8

Tocynnau drwy ffonio 01286 685500 neu caban@caban-cyf.org a Siop Palas Print Bangor a Chaernarfon.

 

Cyngerdd Blynyddol Côr Meibion Rhosllanerchrugog

Neuadd William Aston, Wrecsam

Tocynnau gan aelodau’r côr neu gwefan rmvc.gp@gmail.com

Gyda Gary Griffiths o Canwr y Byd 2013, Shaun Dixon, tenor o Seland Newydd.

 

Ocsiwn Cobiau Cymreig

Maes Sioe Frenhinol, Llanelwedd

 

Dydd Sul 20 Hydref

 

10.30

Pregeth Diolchgarwch

Capel Paran, Rhosneigr

Gyda’r Parch Huw John Huws, Porthaethwy.

 

14.00

Sgwrs

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Wil Rowlands o Gemaes yn sgwrsio am ei waith a’r arddangosfa o baentiadau trawiadol sydd ganddo yn yr Oriel. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

‘Nol i’r Gorffennol’ yng nghwmni Annette Bryn Parri

Canolfan Ucheldre, Caergybi.

 

19.30

Cyngerdd

Capel y Fron, Rhuthun

£8

Tocynnau drwy ffonio 01745 814728

Gyda Chôr Rhuthun, yr unawdwraig Kate Griffiths a Meirion Wyn Jones.

 

Dydd Llun 21 Hydref – Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.00

‘Dim Diolch’

Drama ar daith. Am docynnau a lleoliadau ffoniwch 01248 715048 neu ewch i www.franwen.com

 

Dydd Llun 21 Hydref

 

10.00

Cyfarfod Gweddi Diolchgarwch

Gyda Parchedig Ronald Williams, Caernarfon. Croeso cynnes i bawb.

 

13.30

Gwasanaeth Diolchgarwch

Capel Ebeneser, Niwbwrch

Yng nghwmni plant ysgol Niwbwrch.

 

18.30

Gwasanaeth

Capel Ebeneser, Niwbwrch

Pregethir gan y Parch Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus.

 

19.00

Pregeth Diolchgarwch

Bethel, Melin y Coed

Gyda’r Parchedig John Pritchard, Llanberis

 

19.30

Gig Cardiffrinj Caerdydd

The Moon, Stryd Womanby, Caerdydd

£10

Tocynnau ar y drws neu drwy www.facebook.com/wedowelsh

Gyda Jamie Bevan, The Gentle Good a Hackney Colliery Band.

 

19.30

Cyfarfod Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

Brif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Gyda’r meddyg Ralph Vaughan yn trafod ‘Anasthesia’.

 

Dydd Mawrth 22 Hydref

 

17.15

Seminar Ymwchil

Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd

Gyda Dr Jonathon Morris ar y pwnc ‘Astudio amrywio Iaith yng nghyd-destun dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg.’ Darlith Gymraeg gyda offer cyfieithu.

 

19.00

Gwasanaeth Diolchgarwch

Canolfan Ystradgwyn, Tal y Llyn

Gyda’r Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd a fydd yn rhoi hanes bywyd a gwaith y cenhadwr o Gorris sef John Roberts. Croeso cynnes i bawb.

 

20.00

Gig Cardiffrinj Caerdydd

The Moon, Stryd Womanby, Caerdydd

£8 neu £5

Tocynnau ar y noson neu o flaen llaw drwy www.facebook/com/ffrinj

Gyda Y Parry Isaacs, sef Caryl Parry Jones, Myfyr Isaac, Miriam Isaac, Greta Isaac, Noni Wyn Williams, Moc ac Elan. Hefyd Talmai ac I Fight Lions.

 

Dydd Mercher 23 Hydref

 

18.30

Sioe Ffasiwn Shwl Di Mwl

Ysgol Gellionen. Clydach, Abertawe

£2

Tocynnau wrth y drws

 

19.30

Drama ‘Tafliad Carreg’

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£6

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Drama gyffrous i bobl ifanc am chwarae yn troi’n chwerw.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Tafarn y Duke of Clarence, Caerdydd

£6

Noel James, Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Steffan Alun a Phil Evans.

 

Dydd Iau 24 Hydref

 

18.30

Sioe Ffasiwn

BHS Caerfyrddin

£2

Tocynnau o BHS

Elw at Ward Cilgerran, Ysbyty Glangwili

Adloniant wedi’r sioe.

 

17.00

Darlith

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Bydd yr Athro Nancy Edwards yn cyflwyno darlith ar y testun ‘Writing a cultural biography of the Pillar of Eliseg ’

Croeso cynnes i bawb .

 

19.00

Noson Binc

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Elw at Cancr y Fron

Eitemau cerddorol a bwffe wedi ei drefnu gan ddisgyblion TGAU. Pawb i wisgo pinc!

 

19.00

Dathlu Gwyn Thomas – The Dark Philosopher

Theatr Parc a Dâr, Treorci

£5

Tocynnau drwy ffonio 029 2047 2266

Dathlu canmlwyddiant geni’r nofelydd ac awdur straeon byrion a dramâu. Trafodaeth gyda Rachel Trezise, yr Athro Dai Smith a Leighton Andrews AC.

 

19.00

Lansio Cyfrol Dylan Thomas: The Pubs

Amgueddfa Abertawe

Jeff Towns ac Wyn Thomas yn lansio’r cyfrol dadlennol.

 

Dydd  Gwener 25 Hydref

 

18.00

Noson Agored

Institiwt, Caernarfon

Panel o dri sef Angharad Price, John Dilwyn Williams, a Rhys Mwyn yn ateb cwestiynau am Gaernarfon, ei hanes, adeiladau, llenyddiaeth, archaeloeg ac unrhyw destun sydd yn berthnasol i Gaernarfon.

 

18.30

Noson Gyri a Chwis

Neuadd Goffa Caerwedros

£7.50

Tocynnau o Hafod Trailers, Peapod Junction a Siop Emma, Cross Inn

 

19.00

Blas o Slofenia

Palas Print, Caernarfon

Gyda 4 llenor o Slovenia. Dewch yn llu.

 

19.00

Cyngerdd

Capel Salem, Nelson

£5

Tocynnau drwy ffonio 01443 300818

Elw at Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015

Gyda Chôr Meibion Abercynon, Eleri Darkins ar y delyn a’r feiolinydd Jonathon Polson. Noson o gerddoriaeth swynol a Chymreig.

 

19.30

Cyngerdd ***TOCYNNAU WEDI EU GWERTHU**

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Gwawr Edwards, Trystan Llyr Griffiths ac Annette Bryn Parri.

 

19.30

Noson o Adloniant

Sefydliad Pritchard Jones, Niwbwrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 01248 440608 neu o swyddfa bost Niwbwrch

Cwmni Theatr Ieuenctid Môn.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Clwb Rygbi’r Vardre Clydach, Abertawe

£5

Noel James, Gary Slaymaker a Steffan Alun.

 

20.00

Annwyl Kate, Annwyl Saunders

Llew Du, Talybont

£5

Cyflwyniad gan Theatr Bara Caws gyda John Ogwen a Maureen Rhys.

 

 

Dydd Sadwrn 26 Hydref

 

19.30

Cinio Canmlwyddiant

Ysgol y Tymbl

£12

Tocynnau drwy ffonio 01269 841391

Gydag adloniant gan Dai Reynolds.

 

Eisteddfod Gadeirol Pumsaint

Am ragor o fanylion ffoniwch 01558 650309.

 

Dydd Sul 27 Hydref

 

17.30

Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol Sul

Bethel, Melin y Coed

 

9 Bach a Les Tambours de Brazza

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

 

Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd

 

08.30-17.30

Cynllun Gofal yr Hydref 2013

Ysgol Pencae ac Ysgol Glantaf, Caerdydd

 

Dydd Llun 28 Hydref

 

9 Bach a Les Tambours de Brazza

Galeri, Caernarfon

 

Dydd Mawrth 29 Hydref

 

10.30

Bore Hwyl gyda Sara Jambori

Tabernacl, Hendy Gwyn ar Daf

I blant rhwng 4-11 oed. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 02920 636464.

 

19.30

Taith Gorwelion

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£12 a £10

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Dawns a cherdd mewn cyfuniad o thraddodiad gwerin Cymru a sain India.

 

Dydd Mercher 30 Hydref

 

9 Bach a Les Tambours de Brazza

Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe

 

Dydd Iau 31 Hydref

 

9.00-18.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Caerfyrddin

£40

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

 

17.00-21.00

Ysbrydion Aberystwyth -Taith Arswydus yng nghwmni Euros Lewis

Maes parcio Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

£5 am y daith yn unig a £10 am fwyd a diod ar ddiwedd y daith yn y Llew Du.

Bydd angen eisgidiau cyfforddus a dillad cynnes.

 

18.00

Seiat Straeon ag arferion Calan Gaea’ gyda Mair Tomos Ifans

Lasynys

£5 i bobl, a phlant am ddim.

Yn addas i’r teulu oll. Bydd cawl cennin ar gael i bawb.

 

20.00

Bingo Calan Gaeaf

Eagle Inn, Llanfihangel-ar-Arth

Croeso cynnes i bawb

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd – Dydd Sul 3 Tachwedd

 

Clwb Archaeolegwyr Anturus Eryri

Gwersyll Glan-Llyn, Bala

Am ddim

I gofrestru cysylltwch ar 01286 36697 neu Daniel.Amori@heneb.co.uk

Dewch i wybod mwy am eich ardal lleol, gwneud ffrindiau, hwyl tu allan a datblygu sgilau ymarferol.

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Ty Golchi, Y Felinheli

£7

Tudur Owen, Daniel Glyn, Eirlys Bellin, Steffan Alun, Fflur Medi Owen a Gethin Robyns.

 

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

 

9.00-18.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Caerdydd

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

13.30-16.30

Cyfarfod Dathlu

Ystafell Bwyllgor, Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan

Cyfarfod i ddathlu cyfraniad enfawr Roy Saer a Robin Gwyndaf i fyd traddodiadau gwerin dros y 50 mlynedd diwethaf.

 

19.30

H a’r Band (rhai cyn aelodau Edward H Dafis) a Celt

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

£10

£10

Tocynnau drwy ffonio Morwen ar 01766 771147, Rhian ar 01766 770685 neu Nia ar 01766 770969.

Rhaid bod yn 18 oed i gael mynediad.

 

19.30

Lansio CD newydd o ganeuon J Glyn Davies

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Am ddim

 

 

Dydd Sul 3 Tachwedd

 

19.30

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Coleg Marlborough, Wiltshire

£20

Tocynnau drwy ffonio 01672 892566  neu www.marlboroughconcertseries.org

STRAVINSKY Concerto yn E-flat “Dumbarton Oaks” ; MOZART Sinfonia Concertante; STRAVINSKY Pulcinella. Gyda’r Arweinydd Jac van Steen,  Benny Kim, Philip Dukes, Elizabeth Atherton, Benjamin Hulett, Matthew Brook.

 

Dydd Llun 4 Tachwedd

 

19.00

Noson gyri

Bwyta Masala, Sir Gâr

£12

Tocynnau drwy ffonio 07917607245

Elw at Apêl Llanelli at Eisteddfod Sir Gâr 2014.

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd – Dydd Gwener 8 Tachwedd

 

19.30

Taith Pridd

Y Llwyfan, Caerfyrddin

Tocynnau drwy ffonio 01267 235044

Drama lwyfan gydag Owen Arwyn. Addas i blant dros 14 oed.

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd

 

11.00

Ensemble Cymru: Chorale

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£8, £7.50 a £3

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Cerddoriaeth i glarinét, soddgrwth a phiano gan Prokofiev, Brahms a Huw Watkin. Paned ar gael.

 

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Matthew Barley ‘Around Britten.’ Dathlu canmlwyddiant Benjamin Britten.

 

Dydd Iau 7 Tachwedd

 

19.30

Cerddoriaeth Siambr gan Sinfonia Cymru

Acapela, Pentyrch

£5

Ffoniwch 029 20890862 am fwy o fanylion.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Rhys Iorwerth yn darllen a thrafod ei waith. Rhys enillodd Cadair Eisteddfod Wrecsam 2011.

 

Dydd Gwener 8 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd yng nghwmni Cor Bro  Gwerfyl

Capel Rhewl ger Rhuthun

£5 a phlant am ddim

Tocynnau ar gael gan swyddogion neu siop Elfair Rhuthun

Elw tuag at y Capel .                                                                                                

 

19.30

Noson Twrw Taf

Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys

£10

Gyda Sue Roderick, Dafydd Hywel a Dewi Pws.

 

19.30

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Canolfan Gelfyddydau, Aberystwyth

£13-£19

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01970 623232

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

 

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd

 

19.30

Cwmni Cudyll Coch yn cyflwyno dwy gomedi fer

Neuadd Llandyfan ger Rhydaman

£4

Elw at Sioe Trap

 

19.30

Cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC

Neuadd Prichard-Jones, Bangor

£12.50 (gostyngiadau ar gael)

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu www.bangor.ac.uk

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

Allan yn y Fan

Neuadd Goffa, Brynbuga

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Sul 10 Tachwedd

 

15.00

Cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC

Venue Cymru, Llandudno

£11-£20

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01492 872000 neu www.venuecymru.co.uk

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

Dydd Mawrth 12 Tachwedd – Dydd Iau 14 Tachwedd

 

Sioe Ffôn Symudol

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£7 a £5

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Cacoffoni o gytharebu sydd yn eich tywys i fyd y ffôn symudol drwy ddawns a chân. Cofiwch ddod a’ch ffon gyda chwi!

 

Dydd Mawrth 12 Tachwedd

 

19.30

Taith Pridd

Theatr y Sherman, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 029 2064 6900 neu shermancymru.co.uk

Drama lwyfan gydag Owen Arwyn.

 

Dydd Gwener 15 Tachwedd

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Ifor ap Glyn, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol 2013, ar y testun “Cerddi’r Goron a Cherddi Eraill”.

 

19.00

Ffair Anrhegion a Chrefftau Nadolig

Canolfan Waunfawr, Caernarfon

£3 yn cynnwys paned a mins pei

Tocynnau wrth y drws

Bydd crefftwyr a siopau lleol yn arddangos eu nwyddau a bydd cyfle i chi siopa Nadolig heb y plant. Dewch i gefnogi busnesau lleol.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Tasmin Little yn chwarae Szymanowski.

 

Allan yn y Fan

Clwb Gwerin Village Pump, Trowbridge

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Sadwrn 16 Tachwedd

 

19.30

‘Pridd’

Neuadd PJ, Bangor

Tocynnau drwy ffonio 01248 382826

Drama lwyfan newydd Theatr Genedlaethol Cymru gyda Owen Arwyn. Sgwrs cyn y sioe ar gyfer dysgwyr.

 

19.30

Catrin Finch a Seckou Keita (Cymru/Senegal)

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Taith gerddorol virtuoso o’r radd flaenaf, y delynores a’r chwaraewr kora o orllewin Affrica sy’n dathlu rôl allweddol y delyn yn niwylliant Cymru a Senegal fel ei gilydd.

 

20.00

Al Lewis

Gwesty Marine, Cricieth

£10

Tocynnau o Siop DJ Cricieth 01766 522308, Siop Eifionydd 01766 514045 neu Tonnau Pwllheli ar 01758 612806.

 

Noson Elusennol

Clwb Pel Droed, Llangefni

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru ac Uned Strôc Dwys

Ocsiwn a disco. Apêl am gymorth gyda’r noson. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07594922283.

 

Dydd Sul 17 Tachwedd

 

19.00

Sioe Ffasiwn

Llety Parc, Aberystwyth

£7 a £3.50 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01970 639458

Elw at Cymdeithas Gofal

Gydag adloniant a gwobrau.

 

Dydd Llun 18 Tachwedd – Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

19.30

‘Pridd’

Galeri, Caernarfon

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Drama lwyfan newydd Theatr Genedlaethol Cymru gyda Owen Arwyn. Sgwrs ar ôl y sioe ar yr 18fed o Dachwedd.

 

Dydd Llun 18 Tachwedd

 

18.00-20.00

Noson yng nghwmni Sêr Busnes

Tŷ Newton, Llandeilo

Am ddim

Tocynnau i archebu lle drwy ffonio 01558 825336

Alex Mills o’r Apprentice, Ron Jones o Tinopolis a Rachael Flanagan yn ysbrydoli pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

£9-£12

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Gyda Ned Rorem, John Adams, David Diamond, Roy Harris. Dan arweiniad Eric Stern a Mark Simpson ar y clarinet.

 

17.30

Darlith Edwards Lhuyd

Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Yr Athro Brynley F Roberts yn traddodi’r ddarlith yn cydnabod cyfraniad arloesol Edwards Lhuyd i amryfal agweddau o fywyd deallusol Cymru.

 

19.00

Noson Gemwaith a Chrefftau

Gwesty Parc y Strade, Llanelli

£2

Tocynnau drwy ffonio 07917607245

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

Dewch i brynu eich anrhegion Nadolig. Stondinau gan ddylunwyr gemwaith a chrefftwyr lleol.

 

Dydd Mercher 20 Tachwedd – Dydd Iau 21 Tachwedd

 

19.30

‘Pridd’

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Drama lwyfan newydd Theatr Genedlaethol Cymru gyda Owen Arwyn.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Gwyl Gynganeddu

Ty Newydd a phentref Llanystumdwy

Gyda gornest a chystadleuthau a gweithgareddau eraill. Dewch i fwynhau gyda Myrddin ap Dafydd, T James Jones, Karen Owen, Twm Morys, Gwyneth Glyn a mwy. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Ty Newydd ar 01766 522811.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8.50 - £11.50

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2063 6464.

 

19.30

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

£8

Tocynnau ar gael drwy ffonio 01758 740763

Gyda Trio (Emyr Gibson, Bedwyr Parri a Steffan Lloyd Owen), Arwel Williams ac Annette Bryn Parri.

 

Cyngerdd

Y Llew Du, Talybont

Gyda Manon Steffan Ross yn canu gyda Elwyn Williams ar y gitâr.

 

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd

 

19.30

Egwlys Gadeiriol Truro

£8 - £28

Tocynnau drwy ffonio 01872 262466

Elgar a George Lloyd. Gyda Martyn Brabbins yn arwain.

 

19.30

‘Pridd’

Morlan, Aberystwyth

Tocynnau drwy ffonio 01970 617996

Drama lwyfan newydd Theatr Genedlaethol Cymru gyda Owen Arwyn.

 

19.30

Cyngerdd

Acapela, Pentyrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 08448 700887

Cyngerdd o gerddoriaeth gynnar gan y grŵp ‘Pavane’ o Ysgol Gyfun Aberpennar.

 

Dydd Mawrth 26 Tachwedd

 

19.30

‘Pridd’

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

Tocynnau drwy ffonio 01792 863722

Drama lwyfan newydd Theatr Genedlaethol Cymru gyda Owen Arwyn. Sgwrs cyn y sioe ar gyfer dysgwyr.

 

Dydd Mercher 27 Tachwedd

19.30

‘Pridd’

Theatr y Gromlech, Crymych

Tocynnau drwy ffonio 01239 831455

Drama lwyfan newydd Theatr Genedlaethol Cymru gyda Owen Arwyn. Sgwrs cyn y sioe ar gyfer dysgwyr.

 

Dydd Iau 28 Tachwedd – Dydd Sadwrn 30 Tachwedd

19.00

Perfformiad Ysgol Ddawns Pwllheli

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

 

Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Rachmaninov a Prokofiev

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 29 Tachwedd

 

15.00-19.00

Ffair Nadolig Crefft a Bwyd

Plas yn Dre, Llanrwst

Am ddim

Diwrnod gwych i’r teulu i gyd. Bydd dros 40 o stondinau, raffl a goleuadau Nadolig Llanrwst hefyd yn cael eu rhoi ymlaen. Lluniaeth ar gael.

 

19.30

‘Pridd’

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Tocynnau drwy ffonio 01978 315050

Drama lwyfan newydd Theatr Genedlaethol Cymru gyda Owen Arwyn.

 

19.30

‘Llanast’

Theatr Gartholwg

£9

Tocynnau drwy ffonio 01443 219589

Cyfieithiad Gareth Miles o Le Dieu de Carnage gan Yazmin Reza. Drama ddoniol a deifiol.

 

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd – Dydd Sul 1 Rhagfyr

 

Ffair Crefftau

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

 

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd

 

10.00-15.30

Ffair Nadolig Crefft a Bwyd

Plas yn Dre, Llanrwst

Am ddim

Diwrnod gwych i’r teulu i gyd. Bydd dros 40 o stondinau, raffl a goleuadau Nadolig Llanrwst hefyd yn cael eu rhoi ymlaen. Lluniaeth ar gael.

 

Diwrnod Treftadaeth Soar

Canolfan Soar

£5

Tocynnau drwy ffonio 01685 722176

Cyfle i ddysgu mwy am hanes, treftadaeth a diwylliant lleol trwy sgyrsiau a gweithdai diddorol.

 

Gig

Hermon

Ffug, Ail Symudiad a Hana Murray

 

Dydd Llun 2 Rhagfyr

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Ffoniwch am docynnau 0800 052 1812.

 

Dydd Mercher 4 Rhagfyr

 

11.00

Ensemble Cymru – L’Heure du Berger

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£8 a £7.50

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Ymlaciwch gyda cherddoriaeth ffliwt, obo, clarinet, a chorn ffrengig, baswn a phiano.

 

Dydd Iau 5 Rhagfyr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Gareth Wyn Jones y ffarmwr o Lanfairfechan yn trafod ei hunangofiant i wasg y Lolfa.

 

20.00

Los Campesinos

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

£10

 

Dydd Gwener 6 Rhagfyr

 

Cinio Nadolig

Castell Glandyfi

I sicrhau lle cysylltwch ar maesgwyn@fsmail.net

 

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

19.00

Noson yng Nghwmni Huw Edwards

Yr Atheneum, Llyfrgell Llanelli

£10

Tocynnau drwy ffonio 07917607245

Elw at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Noson dwyieithog gyda gwydraid o win.

 

Dydd Sul 8 Rhagfyr – Dydd Llun 10 Rhagfyr

 

Draw Dros y Don

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£10 / £8 a £7 i ysgolion

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Martyn Geraint a Theatrau Rhondda Cynon Taf yn cyflwyno stori am drysor a Môr Ladron. Perfformiadau am 5 o’r gloch, 10 o’r gloch ac 1 o’r gloch prynhawn.

 

Dydd Sul 8 Rhagfyr

 

19.30

Cyngerdd Cerys Matthews

Neuadd Prichard-Jones, Prifysgol Bangor

£24

Tocynnau drwy ffonio Pontio ar 01248 382828 neu yn siop Pontio ar Stryd Fawr Bangor neu www.pontio.co.uk

Cerys Matthews yn dychwelyd i Fangor i wledd gerddorol y Nadolig ar daith ‘Hook, Line and Carol Singing.’

 

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr

 

18.00-19.00

Brwydr y Bandiau

Llyfrgell Ganolog, Caerdydd

Am ddim

I bobl ifanc hyd at 17 oed i ddathlu cerddoriaeth Gymreig.

 

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

 

11.30 a 14.00

Sioe Nadolig Cyw

Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn

Am docynnau ffoniwch 01286 685 222 neu gellir eu prynu trwy’r wefan www.galericaernarfon.com

 

19.00

Dathlu’r Nadolig - Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 20 Rhagfyr

 

20.30

Gigs y Gwags

Tafarn y Gwachel, Port Talbot

Am ddim

 

Dydd Sul 22 Rhagfyr

 

19.30

Cyngerdd Nadolig yn Ngolau Canwyll

Acapela, Pentyrch

£15

Tocynnau drwy ffonio 08448700887

Noson hwyliog gyda cherddoriaeth Nadoligaidd gyda Cherddorfa Siambr Cymru ac Alwyn Humphreys.

 

2014

 

Dydd Gwener 1 Ionawr

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Faure

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 9 Ionawr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Sgwrs gan y Parchedig Tom Wright.

 

 

Dydd Gwener 17 Ionawr

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Allan James, un o enillwyr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2012, ar y testun ‘Cofio John Morris-Jones.’

 

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

Dydd Gwener 2 Chwefror

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

Dydd Mawrth 29 Ebrill

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Christoph König.

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 3 Mehefin

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Thomas Søndergård.

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 17 Hydrefi

Dydd Iau 17 Hydref 2013, 11:39

Nesaf
Dangos Y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Dydd Gwener 18 Hydref 2013, 14:03

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook