iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 17 Chwefor-3 Mawrthi

Dydd Llun 17 Chwefror 2014, 11:33

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn y Rhyl, Caernarfon a Thŷ Croes heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Llun 17 Chwefror

 

19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Pafiliwn Rhyl

Rhylpavilion.co.uk / 01745 330000

 

19.30

Edoardo Caetmario

Galeri, Caernarfon

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Casgliad o ganeuon caru Neoploitanaidd ar gyfer gitâr.

 

19.30

Beca ar y Ffordd

Canolfan y Mountain Gate, Tŷ Croes

Sut allwn ni gyd-adeiladu Radio Beca.

 

19.30

Cyfarfod Cymdeithas Gwyddonol Caerdydd

Prif Adeilad Y Brifysgol, Parc Cathays, Caerdydd

Sgwrs gyda Dr Carwyn Jones ar y pwnc ‘Chwarae Teg – Datblygiadau Gwyddonol ym Myd Chwaraeon.’

 

Dydd Mawrth 18 Chwefor – Dydd Mercher 19 Chwefror

 

19.30

Criw Cysgodion yn cyflwyno

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau drwy ffonio 01248 852688

Detholiad o bedair drama.

 

Dydd Mawrth 18 Chwefror

 

19.30

Noson yng nghwmni Huw Chiswell

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Croeso cynnes i bawb.

 

Darlith

Festri Capel Caersalem, Treboeth Abertawe

Darlith gan yr awdur, Heini Gruffudd ar ei lyfr "Yr Erlid." Hanes ei fam Kate Bosse-Griffiths a'i theulu yn yr Almaen a Chymru adeg yr Ail Ryfel Byd.

 

Dydd Mercher 19 Chwefror

 

10.00-16.00

Diwrnod Hyfforddiant: Gweithgareddau Celf I Blant a Phobl Ifanc

Trigonos

Plas Baladeulyn, Nantlle, Caernarfon

£10

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 679721

 

19.00

Recordio rhifyn arbennig o Galwad Cynnar

Neuadd Capel y Tabernacl, Porthcawl

Bydd Gerallt Pennant a phanel o arbenigwyr yno i ateb holl gwestiynau’r gynulleidfa. Gyda Iolo Williams, Carys Whelan, Gareth Chubb.

 

19.00 – 21.00

Breuddwyd Maxen Wledig

Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd

Gweithdy i storiwyr dan arweiniad Sioned Davies a Michael Harvey

Cynhelir y gweithdy trwy gyfrwng y Saesneg

 

19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr y Sherman, Caerdydd

Shermancymru.co.uk / 029 2064 6900

 

21.00

Jazz ar y Sul

Canolfan Chapter, Caerdydd

Am ddim

Gyda pedwarawd Glen Manby.

 

Dydd Iau 20 Chwefror

 

17.00

Darlith

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

13.00 a 19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr y Sherman, Caerdydd

Shermancymru.co.uk / 029 2064 6900

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor

Neuadd Powis, Bangor

£10 a £7

Tocynnau drwy ffonio 01248 382828

Rhaglen gymysg o gerddoriaeth offerynol a lleisiol yn cynnwys dilyniant plaengan a cherddoriaeth o’r 17eg av 18fed ganrif yn yr arddull Ffrengig.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror – Dydd Sul 23 Chwefror

 

Penwythnos Garddio

Neuadd Tysul, Llandysul

Am ddim

Penwythnos fydd yn cynnwys siaradwyr proffesiynol ar wahanol bynciau yn ymwneud a garddio.

Amrywiaeth o blanhigion a phethau diddorol arall ar werth drwy gydol y tri diwrnod.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Tocynnau: £12.50-£15.50

0800 052 1812, or 01792 475715

www.swanseagrand.co.uk

 

19.30

Gwyl Acapela Arberth

Arberth, Penfro

Tocynnau drwy ffonio 01834 869323

Gyda amryw o gerddorion Prydeinig a rhyngwladol.

 

19.30

‘Cythreuldeb y bêl gron’ gan Arwel Jones

Gwesty Bae Treaddur, Caergybi

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01407 762390.

 

Dydd Sadwrn 22 Chwefror

 

19.30

Noson o Ddrama – Cwmni’r Cudyll Coch

Neuadd Bancyfelin

 

20.00

Ar y Rêls – Maffia Mr Huws

Clwb y Rheilffordd, Bangor

£10, £8 a £7

 

Dydd Sul 23 Chwefror – Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

Cyrsiau Hanner Tymor

Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

I archebu lle cysylltwch ar unwaith drwy ffonio 01678541000 neu glan-llyn@urdd.org  neu ewch i www.urdd.org/glanllyn neu safle facebook neu trydar @Glan_llyn

Bydd cyrsiau yn cael eu cynnal lle bydd mynychwyr yn cael cyfle i ddewis canolbwyntio ar 3 math o weithgaredd un a’i Perfformio , Creu Ffilmiau neu Wylltgrefft (Bushcraft). Bydd y Cwrs Perfformio dan ofal Elan a Miriam Isaac.  Bydd Eilir Pierce y gwneuthurwr yn arwain y cwrs ffilm ac fe gaiff y plant gyfle i greu film fer o’r dechrau i’r diwedd sy’n cynnwys actio / ffilmio /golygu. Ar y Cwrs Gwylltgrefft bydd cyfle i edrych ar sgiliau goroesi yn y gwyllt – coginio , adeiladu den, cynnau tan heb fatsus etc!! Yn ystod y cyrsiau i gyd bydd cyfle hefyd i ganŵio, nofio, bowlio 10,dringo ac yn y blaen.

 

Dydd Llun 24 Chwefror

 

Cyrsiau Hanner Tymor yng Nglan Llyn ar gyfer 7-11 oed a 11-15 oed.

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.urdd.org/sites/default/files/gl_feb_courses_dl_web.pdf

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

17.15

Darlith ‘Griffith John Williams ac Iolo Morganwg’

Ystafell 1.69, Ysgol y Gymraeg, Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU

Darlith gan yr Athro Prys Morgan.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Tocynnau: £8-£10

0800 052 1812, or 02920 636464

www.wmc.org.uk

 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Mercher 26 Chwefror

 

9.00-17.00

Diwrnod Gweithgareddau Ffilm

Canolfan Chapter, Caerdydd

£20

I archebu lle ffoniwch 029 2030 440

Dangosiad o ffilm ‘The Hobbit’ a gweithgareddau i ddilyn. Addas i blant 12-15 oed.

 

Dydd Iau 27 Chwefror

 

19.00

Sgwrs

Neuadd Les, Ystradgynlais

Gyda Dylan Jones yn trafod ‘Pysgota a Rhwyd Lâf far Afon Hafren.’

 

Dydd Gwener 28 Chwefror

 

19.00

Dafydd Iwan a’i Ffrindiau

Neuadd Goffa Felinheli

£5

Tocynnau ar gael yn Na-Nog, Caernarfon, Palas Print a Siop Londis Felinheli

Elw at Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey, Lerpwl a Clic Sargent.

Gyda Dylan a Neil.

 

19.30

Noson Werin Gwyl Ddewi

Neuadd Capel y Nant, Clydach

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 864949.

 

20.00

Carreg Lafar a Ffrindiau

Canolfan Chapter, Caerdydd

£10 a £8

Grŵp gwerin Cymreig.

 

20.00

Noson Lawen

Tafarn y Ffarmers, Llanfihangel y Creyddyn

Addas i’r teulu cyfan.

 

21.00

Gigs y Gwach

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

Am ddim

Al Lewis a’r Band

 

Gwyl Ffilm

Galeri, Caernarfon

£1 y ffilm

5 diwrnod gyda 17 o ddigwyddiadau ar gyfer pobl ifanc a myfyrwyr. Am ragor o wybdoaeth ffoniwch 01286 685222.

 

Noson Lawen

Y Fffarmers, Llanfihangel y Creuddyn

£4

Tocynnau drwy ffonio 01974 261275

Elw at Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

10.30-12.00

Bore Coffi Merched y Wawr Bontfaen

Neuadd y Dre, Y Bontfaen

Mynediad - £2.50

Elw tuag at Gylch Meithrin y Bontfaen

Stondinau amrywiol a raffl. Am docynnau ffoniwch 01446 775574

 

10.30-15.30

Cyhoeddi barddoniaeth

Neuadd Gwyn, Stryd y Berllan, Castell-Nedd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2047 2266

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

19.30

Dathlu Gwyl Dewi gyda John ac Alun

Clwb Rygbi Dolgellau

£10

Tocynnau drwy ffonio 01341423200

Elw at Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014.

 

20.00

Gig Dydd Gwyl Dewi

Clwb Criecd Castell-nedd

£4

 

Cyngerdd

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Yng nghwmni Cor Gore Glas a Dilwyn Morgan.

Dydd Llun 3 Mawrth

12.00

Cylch Darllen Baglan

Llyfrgell Baglan, Port Talbot

Croeso i bawb â diddordeb mewn darllen.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadau Radio Cymru 14 Chwefror

Dydd Gwener 14 Chwefror 2014, 12:45

Nesaf
A Fo Ben bid bont

Dydd Llun 17 Chwefror 2014, 13:53

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook