iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 16 Hydref

Dydd Mercher 16 Hydref 2013, 13:20

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Llangain, Llandegfan a Llanbedrog heddiw!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mercher 16 Hydref

 

19.00

Noson Hen Bethau gyda Felix Aubel

Neuadd Goffa, Llangain

£5

Tocynnau drwy ffonio 07970902996

Elw at Eisteddfod Sir Gâr 2014.

 

19.00

Cyfarfod Merched y Wawr

Neuadd Gymuned, Llandegfan

Gyda Daloni Metcalfe yn gwerthu deunydd Cwt Tatws. Croeso cynnes i bawb.

 

Darlith

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Gyda John Dilwyn Williams ar y pwnc ‘Hen Stadau Llŷn.’

 

Allan yn y Fan

Theatr Borough, Y Fenni

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Gweithdy CAM – Syniadau Mawr Cymru

Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Am ddim

Ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 -24 oed sydd a diddordeb mewn busnes. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ewch i: http://business.wales.gov.uk/news-events

 

Dydd Iau 17 Hydref-Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

Theatr Fach Llangefni yn cyflwyno cyfieithiad Saesneg o ddrama Dewi Williams Leni sef CARPE DIEM

£8 a £6

Tocynnau drwy ffonio 01248 852 688.

 

Dydd Iau 17 Hydref – Dydd Mawrth 22 Hydref

 

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

Lleoliadau amrywiol

Gydag awduron rhyngwladol enwog a beirdd Cymru gan gynnwys Karen Owen, Jason Walford Davies, Twm Morys, Rhys Trimble, Ifor ap Glyn a Nia Davies. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org

 

Dydd Iau 17 Hydref

 

19.00

Cymdeithas y Leinws

Festri Capel Seilo, Pengorffwysfa

Darlith gan yr Athro Derec Llwyd Morgan ar y testun ‘Barddoniaeth a Beirniadaeth Syr Thomas Parry.’

 

19.00

Noson Codi Arian

Neuadd Gyhoeddus, Llanrhaedr ym Mochnant

Elw at Uned Cansr, Ysbyty Amwythig ac Ymwchil Arthritis Ysbyty Gobowen

Stondinau, raffl a phaned go dda. Trefnir gan Weinidogaeth Bro Tanat, Cain ac Efyrnwy.

 

19.00

Darlith

Neuadd Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd

£5 neu £20 am docyn tymor

Gyda Cyril Jones ar y pwnc ‘Rhoi’r gerdd ar gerdded.’ Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Noson ‘C’

Clwb Bowlio, Machynlleth

Noson o hwyl a sbri gyda phethau yn dechrau gyda’r llythyren ‘c’ – bydd cwrw, caws, creision ac eraill. Galw ar ddysgwyr Cymraeg Bro Ddyfi i ymuno yn yr hwyl.

 

20.00

Caffi Emlyn, Tanygroes

Clwb Ffermwyr Ifanc Bryngwyn fydd yn cynnal y noson

Croeso cynnes i bawb

 

20.00

Ysgol Farddol

Neuadd y Cornonaid, Pumsaint

Am ddim

Gyda’r Prifardd Dylan Iorwerth. Am ragor o fanylion ffoniwch Mair ar 01558 650309.

 

20.00

Cwpwrdd Comedi

Neuadd Les Ystradgynlais

£5

Tocynnau ar gael wrth y drws

Gyda Daniel Glyn, Aled Richards a Noel James.

 

Dydd Gwener 18 Hydref – Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

Gwyl Lenyddiaeth Gofod, Amser, Peiriannau ac Angenfilod

Canolfan Gelfyddydau Glan yr Afon, Casnewydd

£3

Gyda Catherine Bray, Turnip Starfish, Huw Aaron, Stephen Volk, Jasper Fforde, Dan Anthony, Ben Aaronovitch, Dr Dimitra Fimi, Gwyneth Lewis a Horatio Clare.

 

Dydd Gwener 18 Hydref

 

14.00

Cyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

18.00 – 21.00

Ffair Bwyd a Crafft

Clwb Cymdeithasol, Llanboidy

Am fwy o fanylion ffoniwch 01994 448316

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd yn cyfarfod

Ystafell 0.31 Adeilad Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Myrddin ap Dafydd ar y testun “Senghennydd 1913” i gofio am y drychineb ofnadwy 100 mlynedd yn ol pan gollodd 440 o bobol eu bywydau.

 

19.00

Dangosiad Ffilm Fud – ‘College, 1927’

Amgueddfa Ceredigion

£5 a £4

Comedi mud a gynhyrchwyd gan Joseph Schenk gyda’r ardderchog Buster Keaton yn y prif ran. Gyda chyfeiliant fyw ar y piano gan Stephen Briggs.

 

19.00

Noson Adloniant

Capel Glanrhyd

£5

Tocynnau ar gael o siop Nanog, Caernarfon

Elw at Ysgol Sul Glanrhyd

Gyda Côr Meibion, Band Pres Bontnewydd, plant ysgol Sul, Sioned Webb, Dewi Ellis Jones, Mabon a Caradog Jones.

 

19.00

Cymrodorion Abergwaun a’r Fro

Gwesty Bae Abergwaun

Noson yng nghwmni Mr Emyr Phillips, Cilgerran yn trafod Hanes y Cardi Bach

Croeso I aelodau hen a newydd.

 

19.00

Cylch Llên Dyffryn Nantlle

Capel y Groes, Penygroes

Dr Llion Jones yn sgwrsio ar y testun ‘Ar daith gydag ef ei hun – Dyddiaduron T H Parry Williams.’ Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd Blynyddol Llangeitho

Neuadd Llangeitho

£5

Elw tuag at y neuadd

Yng nghwmni Clive Edwards, Derfel Thomas, Ken Lewis a John Evans.

 

19.30

Darlith am John Williams, Brynsiencyn

Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy

Elw tuag at Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George

 

19.30

Noson Agoriadol Cymdeithas Trelawnyd

Capel Nasareth, Trelawnyd

Dewch i ymuno â Dafydd Iwan mewn sgwrs a chân ac i glywed y triawd Jazz o gyn-ddisgyblion Glan Clwyd, Smooth

Tocynnau £5. Diolch i Gynllun Noson Allan ac i Sir y Fflint am eu cymorth ariannol

Am fanylion pellach cysylltwch â Meurig Royles ar 01745 570254.

 

19.30

Drama - Wyneb Dros Dro

Theatr Gartholwg (Canolfan Dysgu Gydol-Oes Gartholwg)

Tocynnau £9 / £8 ar gael trwy ffonio 01443 219589

Drama wreiddiol yn ymdrin a gwrthdaro teuluol a hiwmor.

 

19.30

Cyngerdd

Capel Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr

£7.50 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01994 230021 neu wrth y drws

Gyda Côr Tonic Caerfyrddin, Rhian Mair, Gethin Lewis ac Elin Fflur Jones.

 

19.30

Dangosiad 3 Ffilm

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Gyda Dafydd Hywel a gwobrwyo y ffilmiau buddugol yng nghystadleuaeth Ffilm Fer.

 

19.30

Darlith Goffa Syr Ifor Williams – ‘Rhamant Enwau Lleoedd’

Oriel Mon

Yng nghwmni Glenda Carr.

 

19.30

Cyngerdd Cymdeithas Emrys ap Iwan Abergele

Capel Mynydd Seion, Abergele

Yng nghwmni Parti'r Siswrn dan arweiniad Mrs Mair Selway

Tocynnau £5 i oedolion, £2 i blant

Dewch yn llu.

 

20.00

Steve Eaves a’r Band a Rhai Pobl

Ty Siamas, Dolgellau

£10

Tocynnau drwy ffonio 07860934722.

 

20.00

Noson 4 a 6

Clwb Canol Dre, Caernarfon

£6 a £5 i aelodau

Tocynnau ar y drws

Gyda Y Rhacs, I Fight Lions a Celt. Dewch yn gynnar i gael lle.

 

Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

09.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Conwy

£40

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch  ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

 

10.00

Ysgol Undydd Cymraeg

Ty Cwrdd, Crynwyr Derby

Bydd Dr Kate Hemer yn gwneud cyflwyniad.

 

10.00

Fforwm Undydd – Cwlt y Seintiau yng Nghymru

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

£25 gan gynnwys coffi yn y bore, cinio a thê, (heb ginio £17.50).

 

10.00-12.00

Bore Coffi ac Arwerthiant Bagiau

Canolfan Ddydd Myrddin, Caerfyrddin

£1

Elw at Cymorth Cristnogol

Arwerthiant bagiau yn rhan o ymgyrch Merched y Wawr i godi arian at gwragedd Ethiopia. Stondinau cardiau Nadolig a nwyddau masnach deg. Croeso cynnes i bawb.

 

10.00-13.00

Marchnad Llansawel

Neuadd y Pentref, Llansawel

£5 am fwrdd

Gyda stondinau crefftau, bwyd, lle chwarae plant. Mynediad i bobl anabl o’r maes parcio.

 

10.00-13.00

Bore Hwyl – Shwmae 2!

Theatr Felinfach

Cyfres o weithgareddau i blant, pobl ifanc ac oedolion. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01570 470697

 

10.00-16.00

Stori Cymru – Ar Wib Trwy Hanes

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr

Am ddim

Tocynnau i archebu lle drwy ffonio 01286 660853

12 siaradwr am 20 munud yr un. Pawb i ddod a bwyd ei hun.

 

19.00

Cyngerdd yng nghwmni Caryl Parry Jones, Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn ac aelodau’r dosbarth meistr

Canolfan y Banw

Llangadfan

£5

Tocynnau ar gael o swyddfa Menter Maldwyn yn y Drenewydd, ffoniwch 01686 610010, e-bostiwch dylan@mentermaldwyn.org

 

19.00

Noson o Hwyl

Gwesty’r Plough Rhosmaen, Llandeilo

Bwffe cyllell a fforc, ocsiwn a band ‘Bois y Banc’

£25 y pen

Elw at Bwyllgor Apêl Manordeilo, Salem a Thalyllychau Eisteddfod Sir Gâr 2014

Bwydlen sylweddol a dewis eang. Ocsiwn yng ngofal yr Arwerthwr Profiadol a digri Mr John Eirian. Cysylltwch gyda Gwenan ar 01558 824696

 

19.30

Gwyl Ffilm y Crinddail

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

Noson o ffilm Gymraeg, Tylluan Wen. Gyda lluniaeth a diodydd Cymreig ar gael.

 

19.30

Cawl a Chan

Lastra Amlwch

£10

Elw at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd

Yng nghwmni Cor Ieuenctid Mon, Bach a Mawr, Catrin Roberts, Mared Hughes a Mecca. Owen Roberts yn arwain.

 

19.30

Cerddoriaeth Dda a Chwrw’r Cyffiniau

Acapela, Pentyrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 08448 700887

Cyfle i flasu cwrw lleol, mwynhau bandiau a thalentau lleol.

 

19.30

Cyngerdd Cor Bro Meirion a Band yr Oakley

Ysgol y Gader, Dolgellau

£8 .

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01341 423200 neu 01341 423741

Elw at Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014.

 

19.30

Dangosiad ffilm ‘Tylluan Wen’

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Am ddim

Elw at Macmillan drwy gyfraniadau.

 

20.00

Noson gyda John ac Alun

Gwesty Parc, Aberystwyth

£10

Tocynnau drwy ffonio 01970 612768

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Yng nghwmni Bois y Fro ac Elen Pencwm.

 

Steve Eaves a’r Band

Caban, Brynrefail

£8

Tocynnau drwy ffonio 01286 685500 neu caban@caban-cyf.org a Siop Palas Print Bangor a Chaernarfon.

 

Cyngerdd Blynyddol Côr Meibion Rhosllanerchrugog

Neuadd William Aston, Wrecsam

Tocynnau gan aelodau’r côr neu gwefan rmvc.gp@gmail.com

Gyda Gary Griffiths o Canwr y Byd 2013, Shaun Dixon, tenor o Seland Newydd.

 

Ocsiwn Cobiau Cymreig

Maes Sioe Frenhinol, Llanelwedd

 

Dydd Sul 20 Hydref

 

14.00

Sgwrs

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Wil Rowlands o Gemaes yn sgwrsio am ei waith a’r arddangosfa o baentiadau trawiadol sydd ganddo yn yr Oriel. Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

‘Nol i’r Gorffennol’ yng nghwmni Annette Bryn Parri

Canolfan Ucheldre, Caergybi.

 

Dydd Llun 21 Hydref – Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.00

‘Dim Diolch’

Drama ar daith. Am docynnau a lleoliadau ffoniwch 01248 715048 neu ewch i www.franwen.com

 

Dydd Llun 21 Hydref

 

13.30

Gwasanaeth Diolchgarwch

Capel Ebeneser, Niwbwrch

Yng nghwmni plant ysgol Niwbwrch.

 

18.30

Gwasanaeth

Capel Ebeneser, Niwbwrch

Pregethir gan y Parch Gerallt Lloyd Evans, Llangristiolus.

 

19.30

Gig Cardiffrinj Caerdydd

The Moon, Stryd Womanby, Caerdydd

£10

Tocynnau ar y drws neu drwy www.facebook.com/wedowelsh

Gyda Jamie Bevan, The Gentle Good a Hackney Colliery Band.

 

Dydd Mawrth 22 Hydref

 

17.15

Seminar Ymwchil

Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd

Gyda Dr Jonathon Morris ar y pwnc ‘Astudio amrywio Iaith yng nghyd-destun dwyieithrwydd Cymraeg-Saesneg.’ Darlith Gymraeg gyda offer cyfieithu.

 

19.00

Gwasanaeth Diolchgarwch

Canolfan Ystradgwyn, Tal y Llyn

Gyda’r Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd a fydd yn rhoi hanes bywyd a gwaith y cenhadwr o Gorris sef John Roberts. Croeso cynnes i bawb.

 

20.00

Gig Cardiffrinj Caerdydd

The Moon, Stryd Womanby, Caerdydd

£8 neu £5

Tocynnau ar y noson neu o flaen llaw drwy www.facebook/com/ffrinj

Gyda Y Parry Isaacs, sef Caryl Parry Jones, Myfyr Isaac, Miriam Isaac, Greta Isaac, Noni Wyn Williams, Moc ac Elan. Hefyd Talmai ac I Fight Lions.

 

Dydd Mercher 23 Hydref

 

18.30

Sioe Ffasiwn Shwl Di Mwl

Ysgol Gellionen. Clydach, Abertawe

£2

Tocynnau wrth y drws

 

19.30

Drama ‘Tafliad Carreg’

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£6

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Drama gyffrous i bobl ifanc am chwarae yn troi’n chwerw.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Tafarn y Duke of Clarence, Caerdydd

£6

Noel James, Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Steffan Alun a Phil Evans.

 

Dydd Iau 24 Hydref

 

18.30

Sioe Ffasiwn

BHS Caerfyrddin

£2

Tocynnau o BHS

Elw at Ward Cilgerran, Ysbyty Glangwili

Adloniant wedi’r sioe.

 

17.00

Darlith

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Bydd yr Athro Nancy Edwards yn cyflwyno darlith ar y testun ‘Writing a cultural biography of the Pillar of Eliseg ’

Croeso cynnes i bawb .

 

19.00

Noson Binc

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Elw at Cancr y Fron

Eitemau cerddorol a bwffe wedi ei drefnu gan ddisgyblion TGAU. Pawb i wisgo pinc!

 

19.00

Dathlu Gwyn Thomas – The Dark Philosopher

Theatr Parc a Dâr, Treorci

£5

Tocynnau drwy ffonio 029 2047 2266

Dathlu canmlwyddiant geni’r nofelydd ac awdur straeon byrion a dramâu. Trafodaeth gyda Rachel Trezise, yr Athro Dai Smith a Leighton Andrews AC.

 

Dydd  Gwener 25 Hydref

 

18.00

Noson Agored

Institiwt, Caernarfon

Panel o dri sef Angharad Price, John Dilwyn Williams, a Rhys Mwyn yn ateb cwestiynau am Gaernarfon, ei hanes, adeiladau, llenyddiaeth, archaeloeg ac unrhyw destun sydd yn berthnasol i Gaernarfon.

 

19.00

Blas o Slofenia

Palas Print, Caernarfon

Gyda 4 llenor o Slovenia. Dewch yn llu.

 

19.00

Cyngerdd

Capel Salem, Nelson

£5

Tocynnau drwy ffonio 01443 300818

Elw at Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015

Gyda Chôr Meibion Abercynon, Eleri Darkins ar y delyn a’r feiolinydd Jonathon Polson. Noson o gerddoriaeth swynol a Chymreig.

 

19.30

Cyngerdd ***TOCYNNAU WEDI EU GWERTHU**

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Gwawr Edwards, Trystan Llyr Griffiths ac Annette Bryn Parri.

 

19.30

Noson o Adloniant

Sefydliad Pritchard Jones, Niwbwrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 01248 440608 neu o swyddfa bost Niwbwrch

Cwmni Theatr Ieuenctid Môn.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Clwb Rygbi’r Vardre Clydach, Abertawe

£5

Noel James, Gary Slaymaker a Steffan Alun.

 

20.00

Annwyl Kate, Annwyl Saunders

Llew Du, Talybont

£5

Cyflwyniad gan Theatr Bara Caws gyda John Ogwen a Maureen Rhys.

 

 

Dydd Sadwrn 26 Hydref

 

19.30

Cinio Canmlwyddiant

Ysgol y Tymbl

£12

Tocynnau drwy ffonio 01269 841391

Gydag adloniant gan Dai Reynolds.

 

Eisteddfod Gadeirol Pumsaint

Am ragor o fanylion ffoniwch 01558 650309.

 

Dydd Mawrth 29 Hydref

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 02920 636464.

 

19.30

Taith Gorwelion

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£12 a £10

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Dawns a cherdd mewn cyfuniad o thraddodiad gwerin Cymru a sain India.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Pigion Radio Cymru i Ddysgwyr: 15 Hydref 2013

Dydd Mawrth 15 Hydref 2013, 15:04

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 17 Hydrefi

Dydd Iau 17 Hydref 2013, 11:39

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook