iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 15 Hydref

Dydd Mawrth 15 Hydref 2013, 12:15

 Digwyddiadau Digwyddiadau

 

Digwyddiadau yn Nyffryn Aeron, Aberystwyth a Llandudoch heddiw!

 

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mawrth 15 Hydref

 

10.00 – 12.00

Bore Coffi

Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth

Stondinau bagiau, gyda phob bag am £1. Croeso cynnes i bawb

 

18.30

Arddangosfa June Forster

Oriel y Cartws, Llandudoch

Am fanylion pellach ffoniwch 01239 615389.

 

18.30

Shwmae Dyffryn Aeron!

Theatr Felinfach

Am ddim

Tocynnau: 01570 470 697

Cwis Hwyl, Ras y pice bach a pherfformiad gan CIC. Am ragor o wybodaeth ewch i: www.bbc.co.uk/cymru

 

19.00

Noson Goffi ac adloniant gan Lleisiau Lliw

Capel Hope-Siloh, Pontarddulais

£3

Tocynnau wrth y drws

Elw at Macmillan

 

19.00

Ring Rhodgoch, Ynys Môn

Cyflwyno siec o dros £12, 000 i lywydd Sioe Frenhinol Cymru, Wyn Jones. Codwyd yr arian ar noson gystadleuaeth gnefio yn y Ring ym mis Awst eleni.

Croeso cynnes i bawb.  Lluniaeth ysgafn ar gael.

 

19.00

Cyfarfod Merched y Wawr Cwmtawe

Neuadd Capel y Nant, Clydach

Cyfle i rannu dawn arbennig Gloria Davies yn trefnu blodau.

 

19.30

Clwb Blodau Benllech

Neuadd Benllech

Noson gymdeithasol i godi arian I Ymchwil Cancr Cymru.

 

19.30

Noson yng Nghwmni Ar Log

Clwb Rygbi, Senghennydd

£8 a £6

Tocynnau wrth y drws

Rhan o ŵyl Celfyddydau Cwm yr Aber a Chofio Senghennydd.

 

Arddangosfa dathlu llenyddiaeth gynharaf Cymru

Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dyma gyfle prin i weld llawysgrifau canoloesol pwysicaf Cymru.

 

Dydd Mercher 16 Hydref

 

19.00

Noson Hen Bethau gyda Felix Aubel

Neuadd Goffa, Llangain

£5

Tocynnau drwy ffonio 07970902996

Elw at Eisteddfod Sir Gâr 2014.

 

19.00

Cyfarfod Merched y Wawr

Neuadd Gymuned, Llandegfan

Gyda Daloni Metcalfe yn gwerthu deunydd Cwt Tatws. Croeso cynnes i bawb.

 

Darlith

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Am ddim

Gyda John Dilwyn Williams ar y pwnc ‘Hen Stadau Llŷn.’

 

Allan yn y Fan

Theatr Borough, Y Fenni

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Gweithdy CAM – Syniadau Mawr Cymru

Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Am ddim

Ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 -24 oed sydd a diddordeb mewn busnes. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ewch i: http://business.wales.gov.uk/news-events

 

Dydd Iau 17 Hydref-Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

Theatr Fach Llangefni yn cyflwyno cyfieithiad Saesneg o ddrama Dewi Williams Leni sef CARPE DIEM

£8 a £6

Tocynnau drwy ffonio 01248 852 688.

 

Dydd Iau 17 Hydref

 

19.00

Cymdeithas y Leinws

Festri Capel Seilo, Pengorffwysfa

Darlith gan yr Athro Derec Llwyd Morgan ar y testun ‘Barddoniaeth a Beirniadaeth Syr Thomas Parry.’

 

19.00

Noson Codi Arian

Neuadd Gyhoeddus, Llanrhaedr ym Mochnant

Elw at Uned Cansr, Ysbyty Amwythig ac Ymwchil Arthritis Ysbyty Gobowen

Stondinau, raffl a phaned go dda. Trefnir gan Weinidogaeth Bro Tanat, Cain ac Efyrnwy.

 

19.30

Noson ‘C’

Clwb Bowlio, Machynlleth

Noson o hwyl a sbri gyda phethau yn dechrau gyda’r llythyren ‘c’ – bydd cwrw, caws, creision ac eraill. Galw ar ddysgwyr Cymraeg Bro Ddyfi i ymuno yn yr hwyl.

 

20.00

Caffi Emlyn, Tanygroes

Clwb Ffermwyr Ifanc Bryngwyn fydd yn cynnal y noson

Croeso cynnes i bawb

 

20.00

Ysgol Farddol

Neuadd y Cornonaid, Pumsaint

Am ddim

Gyda’r Prifardd Dylan Iorwerth. Am ragor o fanylion ffoniwch Mair ar 01558 650309.

 

20.00

Cwpwrdd Comedi

Neuadd Les Ystradgynlais

£5

Tocynnau ar gael wrth y drws

Gyda Daniel Glyn, Aled Richards a Noel James.

 

Dydd Gwener 18 Hydref

 

14.00

Cyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

18.00 – 21.00

Ffair Bwyd a Crafft

Clwb Cymdeithasol, Llanboidy

Am fwy o fanylion ffoniwch 01994 448316

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd yn cyfarfod

Ystafell 0.31 Adeilad Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Myrddin ap Dafydd ar y testun “Senghennydd 1913” i gofio am y drychineb ofnadwy 100 mlynedd yn ol pan gollodd 440 o bobol eu bywydau.

 

19.00

Dangosiad Ffilm Fud – ‘College, 1927’

Amgueddfa Ceredigion

£5 a £4

Comedi mud a gynhyrchwyd gan Joseph Schenk gyda’r ardderchog Buster Keaton yn y prif ran. Gyda chyfeiliant fyw ar y piano gan Stephen Briggs.

 

19.00

Noson Adloniant

Capel Glanrhyd

£5

Tocynnau ar gael o siop Nanog, Caernarfon

Elw at Ysgol Sul Glanrhyd

Gyda Côr Meibion, Band Pres Bontnewydd, plant ysgol Sul, Sioned Webb, Dewi Ellis Jones, Mabon a Caradog Jones.

 

19.00

Cymrodorion Abergwaun a’r Fro

Gwesty Bae Abergwaun

Noson yng nghwmni Mr Emyr Phillips, Cilgerran yn trafod Hanes y Cardi Bach

Croeso I aelodau hen a newydd.

 

19.00

Cylch Llên Dyffryn Nantlle

Capel y Groes, Penygroes

Dr Llion Jones yn sgwrsio ar y testun ‘Ar daith gydag ef ei hun – Dyddiaduron T H Parry Williams.’ Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd Blynyddol Llangeitho

Neuadd Llangeitho

£5

Elw tuag at y neuadd

Yng nghwmni Clive Edwards, Derfel Thomas, Ken Lewis a John Evans.

 

19.30

Darlith am John Williams, Brynsiencyn

Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy

Elw tuag at Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George

 

19.30

Noson Agoriadol Cymdeithas Trelawnyd

Capel Nasareth, Trelawnyd

Dewch i ymuno â Dafydd Iwan mewn sgwrs a chân ac i glywed y triawd Jazz o gyn-ddisgyblion Glan Clwyd, Smooth

Tocynnau £5. Diolch i Gynllun Noson Allan ac i Sir y Fflint am eu cymorth ariannol

Am fanylion pellach cysylltwch â Meurig Royles ar 01745 570254.

 

19.30

Drama - Wyneb Dros Dro

Theatr Gartholwg (Canolfan Dysgu Gydol-Oes Gartholwg)

Tocynnau £9 / £8 ar gael trwy ffonio 01443 219589

Drama wreiddiol yn ymdrin a gwrthdaro teuluol a hiwmor.

 

19.30

Cyngerdd

Capel Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr

£7.50 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01994 230021 neu wrth y drws

Gyda Côr Tonic Caerfyrddin, Rhian Mair, Gethin Lewis ac Elin Fflur Jones.

 

20.00

Steve Eaves a’r Band

Ty Siamas, Dolgellau

£10

Tocynnau drwy ffonio 07860934722.

 

Dydd Sadwrn 19 Hydref

 

09.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Conwy

£40

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch  ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

10.00

Ysgol Undydd Cymraeg

Ty Cwrdd, Crynwyr Derby

Bydd Dr Kate Hemer yn gwneud cyflwyniad.

10.00

Fforwm Undydd – Cwlt y Seintiau yng Nghymru

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

£25 gan gynnwys coffi yn y bore, cinio a thê, (heb ginio £17.50).

 

10.00-13.00

Marchnad Llansawel

Neuadd y Pentref, Llansawel

£5 am fwrdd

Gyda stondinau crefftau, bwyd, lle chwarae plant. Mynediad i bobl anabl o’r maes parcio.

 

10.00-13.00

Bore Hwyl – Shwmae 2!

Theatr Felinfach

Cyfres o weithgareddau i blant, pobl ifanc ac oedolion. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01570 470697

 

19.00

Cyngerdd yng nghwmni Caryl Parry Jones, Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn ac aelodau’r dosbarth meistr

Canolfan y Banw

Llangadfan

£5

Tocynnau ar gael o swyddfa Menter Maldwyn yn y Drenewydd, ffoniwch 01686 610010, e-bostiwch dylan@mentermaldwyn.org

 

19.00

Noson o Hwyl

Gwesty’r Plough Rhosmaen, Llandeilo

Bwffe cyllell a fforc, ocsiwn a band ‘Bois y Banc’

£25 y pen

Elw at Bwyllgor Apêl Manordeilo, Salem a Thalyllychau Eisteddfod Sir Gâr 2014

Bwydlen sylweddol a dewis eang. Ocsiwn yng ngofal yr Arwerthwr Profiadol a digri Mr John Eirian. Cysylltwch gyda Gwenan ar 01558 824696

 

19.30

Gwyl Ffilm y Crinddail

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

Noson o ffilm Gymraeg, Tylluan Wen. Gyda lluniaeth a diodydd Cymreig ar gael.

 

19.30

Cawl a Chan

Lastra Amlwch

£10

Elw at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd

Yng nghwmni Cor Ieuenctid Mon, Bach a Mawr, Catrin Roberts, Mared Hughes a Mecca. Owen Roberts yn arwain.

 

19.30

Cerddoriaeth Dda a Chwrw’r Cyffiniau

Acapela, Pentyrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 08448 700887

Cyfle i flasu cwrw lleol, mwynhau bandiau a thalentau lleol.

 

19.30

Cyngerdd Cor Bro Meirion a Band yr Oakley

Ysgol y Gader, Dolgellau

£8 .

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01341 423200 neu 01341 423741

Elw at Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014.

 

20.00

Noson gyda John ac Alun

Gwesty Parc, Aberystwyth

£10

Tocynnau drwy ffonio 01970 612768

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Yng nghwmni Bois y Fro ac Elen Pencwm.

 

Steve Eaves a’r Band

Caban, Brynrefail

 

Cyngerdd Blynyddol Côr Meibion Rhosllanerchrugog

Neuadd William Aston, Wrecsam

Tocynnau gan aelodau’r côr neu gwefan rmvc.gp@gmail.com

Gyda Gary Griffiths o Canwr y Byd 2013, Shaun Dixon, tenor o Seland Newydd.

 

Ocsiwn Cobiau Cymreig

Maes Sioe Frenhinol, Llanelwedd

 

Dydd Sul 20 Hydref

 

19.30

‘Nol i’r Gorffennol’ yng nghwmni Annette Bryn Parri

Canolfan Ucheldre, Caergybi.

 

Dydd Mercher 23 Hydref

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Tafarn y Duke of Clarence, Caerdydd

£6

Noel James, Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Steffan Alun a Phil Evans.

 

Dydd Iau 24 Hydref

 

19.00

Noson Binc

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

Elw at Cancr y Fron

Eitemau cerddorol a bwffe wedi ei drefnu gan ddisgyblion TGAU. Pawb i wisgo pinc!

 

Dydd  Gwener 25 Hydref

 

19.00

Blas o Slofenia

Palas Print, Caernarfon

Gyda 4 llenor o Slovenia. Dewch yn llu.

 

19.30

Cyngerdd ***TOCYNNAU WEDI EU GWERTHU**

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Gwawr Edwards, Trystan Llyr Griffiths ac Annette Bryn Parri.

 

19.30

Noson o Adloniant

Sefydliad Pritchard Jones, Niwbwrch

£5

Tocynnau drwy ffonio 01248 440608 neu o swyddfa bost Niwbwrch

Cwmni Theatr Ieuenctid Môn.

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Clwb Rygbi’r Vardre Clydach, Abertawe

£5

Noel James, Gary Slaymaker a Steffan Alun.

 

20.00

Annwyl Kate, Annwyl Saunders

Llew Du, Talybont

Cyflwyniad gan Theatr Bara Caws

 

 

Dydd Sadwrn 26 Hydref

 

Eisteddfod Gadeirol Pumsaint

Am ragor o fanylion ffoniwch 01558 650309.

 

Dydd Mawrth 29 Hydref

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 02920 636464.

 

Dydd Iau 31 Hydref

 

9.00-18.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Caerfyrddin

£40

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

 

17.00-21.00

Ysbrydion Aberystwyth -Taith Arswydus yng nghwmni Euros Lewis

Maes parcio Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

£5 am y daith yn unig a £10 am fwyd a diod ar ddiwedd y daith yn y Llew Du.

Bydd angen eisgidiau cyfforddus a dillad cynnes.

 

20.00

Bingo Calan Gaeaf

Eagle Inn, Llanfihangel-ar-Arth

Croeso cynnes i bawb

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd

 

20.00

Noson Gomedi Gwerthu Allan

Ty Golchi, Y Felinheli

£7

Tudur Owen, Daniel Glyn, Eirlys Bellin, Steffan Alun, Fflur Medi Owen a Gethin Robyns.

 

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

 

9.00-18.00

Gweithdy Deuddydd Llinynnau Ifanc

Caerdydd

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cysylltwch ar 029 2026 5060 neu nyaw@nyaw.co.uk.

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

19.30

H a’r Band (rhai cyn aelodau Edward H Dafis) a Celt

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

£10

£10

Tocynnau drwy ffonio Morwen ar 01766 771147, Rhian ar 01766 770685 neu Nia ar 01766 770969.

Rhaid bod yn 18 oed i gael mynediad.

 

Dydd Sul 3 Tachwedd

 

19.30

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Coleg Marlborough, Wiltshire

£20

Tocynnau drwy ffonio 01672 892566  neu www.marlboroughconcertseries.org

STRAVINSKY Concerto yn E-flat “Dumbarton Oaks” ; MOZART Sinfonia Concertante; STRAVINSKY Pulcinella. Gyda’r Arweinydd Jac van Steen,  Benny Kim, Philip Dukes, Elizabeth Atherton, Benjamin Hulett, Matthew Brook.

 

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd

 

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Gyda Matthew Barley ‘Around Britten.’ Dathlu canmlwyddiant Benjamin Britten.

 

Dydd Iau 7 Tachwedd

 

19.30

Cerddoriaeth Siambr gan Sinfonia Cymru

Acapela

£5

Ffoniwch 029 20890862 am fwy o fanylion.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Rhys Iorwerth yn darllen a thrafod ei waith. Rhys enillodd Cadair Eisteddfod Wrecsam 2011.

 

Dydd Gwener 8 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd yng nghwmni Cor Bro  Gwerfyl

Capel Rhewl ger Rhuthun

£5 a phlant am ddim

Tocynnau ar gael gan swyddogion neu siop Elfair Rhuthun

Elw tuag at y Capel .                                                                                                

 

19.30

Noson Twrw Taf

Theatr Gartholwg, Pentre’r Eglwys

£10

Gyda Sue Roderick, Dafydd Hywel a Dewi Pws.

 

19.30

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Canolfan Gelfyddydau, Aberystwyth

£13-£19

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01970 623232

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

 

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd

 

19.30

Cwmni Cudyll Coch yn cyflwyno dwy gomedi fer

Neuadd Llandyfan ger Rhydaman

£4

Elw at Sioe Trap

 

19.30

Cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC

Neuadd Prichard-Jones, Bangor

£12.50 (gostyngiadau ar gael)

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu www.bangor.ac.uk

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

Allan yn y Fan

Neuadd Goffa, Brynbuga

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Sul 10 Tachwedd

 

15.00

Cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC

Venue Cymru, Llandudno

£11-£20

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01492 872000 neu www.venuecymru.co.uk

DVOŘÁK Concerto Soddgrwth Rhif 1; TCHAIKOVSKY Symffoni Rhif 6  (Pathétique). Gyda’r arweinydd Michael Francis a Daniel Mueller-Schott ar y soddgrwth.

 

Dydd Gwener 15 Tachwedd

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan y Prifardd Ifor ap Glyn, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol 2013, ar y testun “Cerddi’r Goron a Cherddi Eraill”.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Tasmin Little yn chwarae Szymanowski.

 

Allan yn y Fan

Clwb Gwerin Village Pump, Trowbridge

Tocynnau drwy ffonio 07973850289 neu 01495 240371.

 

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC

£9-£12

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812

Gyda Ned Rorem, John Adams, David Diamond, Roy Harris. Dan arweiniad Eric Stern a Mark Simpson ar y clarinet.

 

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd – Dydd Sul 24 Tachwedd

 

Gwyl Gynganeddu

Ty Newydd a phentref Llanystumdwy

Gyda gornest a chystadleuthau a gweithgareddau eraill.

 

Dydd Gwener 22 Tachwedd

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8.50 - £11.50

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812 neu 029 2063 6464.

 

19.30

Cyngerdd

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

£8

Tocynnau ar gael drwy ffonio 01758 740763

Gyda Trio (Emyr Gibson, Bedwyr Parri a Steffan Lloyd Owen), Arwel Williams ac Annette Bryn Parri.

 

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd

 

19.30

Egwlys Gadeiriol Truro

£8 - £28

Tocynnau drwy ffonio 01872 262466

Elgar a George Lloyd. Gyda Martyn Brabbins yn arwain.

 

Dydd Iau 28 Tachwedd

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Rachmaninov a Prokofiev

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd – Dydd Sul 1 Rhagfyr

 

Ffair Crefftau

Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

 

 

Dydd Llun 2 Rhagfyr

 

14.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Americana

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Ffoniwch am docynnau 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 5 Rhagfyr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Gareth Wyn Jones y ffarmwr o Lanfairfechan yn trafod ei hunangofiant i wasg y Lolfa.

 

20.00

Los Campesinos

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

£10

 

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr

 

10.00-13.00

Marchnad Cynnyrch Fferm

Ffarmers

Am ddim

Stondinau amrywiol a chrefftau.

 

Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

 

11.30 a 14.00

Sioe Nadolig Cyw

Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn

Am docynnau ffoniwch 01286 685 222 neu gellir eu prynu trwy’r wefan www.galericaernarfon.com

 

19.00

Dathlu’r Nadolig - Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 20 Rhagfyr

 

20.30

Gigs y Gwags

Tafarn y Gwachel, Port Talbot

Am ddim

 

 

2014

 

Dydd Gwener 1 Ionawr

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Faure

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 9 Ionawr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Sgwrs gan y Parchedig Tom Wright.

 

 

Dydd Gwener 17 Ionawr

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Allan James, un o enillwyr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2012, ar y testun ‘Cofio John Morris-Jones.’

 

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

Dydd Gwener 2 Chwefror

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

Dydd Mawrth 29 Ebrill

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Christoph König.

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 3 Mehefin

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Thomas Søndergård.

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Blog Ar y Marc: Swydd Ian Williams y Seintiau Newydd

Dydd Mawrth 15 Hydref 2013, 08:07

Nesaf
Pigion Radio Cymru i Ddysgwyr: 15 Hydref 2013

Dydd Mawrth 15 Hydref 2013, 15:04

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook